قای محمد جراح زاده

آقای قای محمد جراح زاده

کد ملی 200262xxxx
گراف ارتباطات
45
شرکت‌ها
91
آگهی‌ها

شرکت های قای محمد جراح زاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که قای محمد جراح زاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ردکا کاژه
ردکا کاژه
رییس هییت مدیره
رفیع کومه
رفیع کومه
رییس هییت مدیره
هژیر کومش
هژیر کومش
رییس هییت مدیره
صنعت و سازه کیا کاژه
صنعت و سازه کیا کاژه
پرمون پاریز
پرمون پاریز
باسق سترگ
باسق سترگ
رییس هییت مدیره
راسخ بنای الوند
راسخ بنای الوند
رییس هییت مدیره
عمران تجهیز راه
عمران تجهیز راه
رییس هییت مدیره
البرز سترگ پی
البرز سترگ پی
رییس هییت مدیره
کوشا رفیع پیمان
کوشا رفیع پیمان
عضو هییت مدیره
اورنگ کومه
اورنگ کومه
رییس هییت مدیره
ودود آمور
ودود آمور
رییس هییت مدیره
رفیع تجارت پاسارگاد
رفیع تجارت پاسارگاد
بازرس اصلی
سینا بنای سترگ
سینا بنای سترگ
بازرس اصلی
زاگرس سترگ پی
زاگرس سترگ پی
رییس هییت مدیره
سهند پی سامان
سهند پی سامان
عضو هییت مدیره
شالوده بنای تفتان
شالوده بنای تفتان
بازرس اصلی
ابنیه گستر سترگ
ابنیه گستر سترگ
رییس هییت مدیره
مکانیک ابنیه پیمان
مکانیک ابنیه پیمان
رییس هییت مدیره
طرح کیا کاژه
طرح کیا کاژه
تدبیر سازه سترگ
تدبیر سازه سترگ
پایکار اندیشه فرجام
پایکار اندیشه فرجام
آریا تجهیز فرجام
آریا تجهیز فرجام
رییس هییت مدیره
رفیع بام ستون
رفیع بام ستون
بازرس علی‌البدل
پایکار فیدار تجهیز
پایکار فیدار تجهیز
رفیع عمران راه
رفیع عمران راه
رییس هییت مدیره
صدرا راه کهن
صدرا راه کهن
بازرس علی‌البدل
گسترش راه والا
گسترش راه والا
بازرس علی‌البدل
عمران سریر کومه
عمران سریر کومه
بازرس اصلی
هژیر پاژنگ
هژیر پاژنگ
رییس هییت مدیره
فاطر صنعت بهاران
فاطر صنعت بهاران
سریر کاژه
سریر کاژه
رییس هییت مدیره
فاطر صنعت پایدار
فاطر صنعت پایدار
آروین ردکا
آروین ردکا
پرتو عمران بنا
پرتو عمران بنا
بازرس علی‌البدل
ویژن آریا ایساتیس
ویژن آریا ایساتیس
بازرس علی‌البدل
پرمون کاژه
پرمون کاژه
راسا تجهیز بنا
راسا تجهیز بنا
بازرس اصلی
آسا صنعت آبنوس
آسا صنعت آبنوس
رییس هییت مدیره
آریا کومه افروز
آریا کومه افروز
عمران مکانیک ویونا
عمران مکانیک ویونا
تولیدی بازرگانی ماربین اقتصاد پارس
تولیدی بازرگانی ماربین اقتصاد پارس
بازرس اصلی
بنا گستران روجا
بنا گستران روجا
بازرس اصلی
عمران صدر کاژه
عمران صدر کاژه
بنا گستر راسا
بنا گستر راسا

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14464265
آگهی تغییرات شرکت بنا گستران روجا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۹۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن صارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای قدیرعلی افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مسعود افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای محسن صارمی منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد . آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم سمیه غلامی کرزانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی منصوب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986213
آگهی تغییرات شرکت بنا گستر راسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۱۵۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۳۰۷۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی شادمانی قره بلاغ به کد ملی xxxxxxxxx۳ باپرداخت ۱۰. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت فاطمه شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: محمد جراح زاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۵. xxx. xxx ریال سهم الشرکه میثم غلامی به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده ۵. xxx. xxx ریال سهم الشرکه هادی شادمانی قره بلاغ به کد ملی xxxxxxxxx۳ دارنده ۱۰. xxx ریال سهم الشرکه فاطمه شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970485
آگهی تغییرات شرکت آریا کومه افروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رئیسی شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهیار حمیدی سوها شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران یافت آباد شرقی (بازار مبل) بزرگراه ایت اله سعیدی خیابان استاد مشفق کاشانی (آزادی) پلاک ۱۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ماده ۱۴ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: دارندگان مجاز حق امضاء: دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها و غیره را مجمع عمومی عادی و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا هیئت مدیره تعیین میکند. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل گردید: آقای محمد جراح زاده ک. م xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و خانم فرخنده معمار ک. م xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای محمدرضا امینی قاضی جهانی ک. م xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای احسان جهانیان ک. م xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای مهدی رئیسی شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای مهیار حمیدی سوها شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970491
آگهی تغییرات شرکت آریا کومه افروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرخنده معمار کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ار صندوق شرکت از شرکت خارج شد. آقای محمد جراح زاده شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ار صندوق شرکت از شرکت خارج شد. آقای احسان جهانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ار صندوق شرکت از شرکت خارج شد. آقای محمدرضا امینی قاضی جهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ار صندوق شرکت از شرکت خارج شد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای مهدی رئیسی شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای مهیار حمیدی سوها شماره ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390243
آگهی تغییرات شرکت عمران صدر كاژه شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۵۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۱۵۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمد جراح زاده شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. ـ آقای امین ایرانیان شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. ـ آقای مهدی شمس زهرائی شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. ـ در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. ـ اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه ها بعد از کاهش سرمایه: ـ آقای علیرضا جوادپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارندهxxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای محسن نادری منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارندهxxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای بهزاد امین لو به شماره ملی xxxxxxxxx۴دارندهxxxxxx ریال سهم الشرکه شعبه شرکت: در استان البرز شهر ساوجبلاغ ـ شهرستان هشتگرد ـ شهرک وحدت ـ خیابان جلال ال احمد ـ کوچه فردوسی پلاک xxx طبقه اول وکدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس وآقای محسن نادری منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیر شعبه انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13343863
آگهی تغییرات شرکت رفیع بام ستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرعلی محمدی ارمندی کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیروس محمدی ارمندی کدملی xxxxxxxxx۱ وآقای مهرداد مصطفی زاده کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. اقای محمد جراح زاده کدملی xxxxxxxxx۷ و خانم نرجس جلالی کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه میر زمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239899
آگهی تغییرات شرکت عمران صدر کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۵۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۱۵۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود دادار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای غلامحسین قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای فیض اله حبیبی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای امین ایرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال آقای بهزاد امین لو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال آقای علیرضا جوادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال آقای محسن نادری منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال آقای مهدی شمس زهرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062242
آگهی تغییرات شرکت آریا کومه افروز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت نامحدود تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای سهند مهدیقلی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره آقای احسان جهانیان کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890378
آگهی تغییرات شرکت طرح کیا کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۶۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت تهران گلبرگ غربی خیابان شهید حیدری ابتدای شهید حیدری جنب نانوایی بربری پلاک ۱ به کدپستی xxxxxxxxx۳۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. خانم مریم توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای فرج اله احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx ریال آقای اکبر نوری به کدملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال آقای حمیدرضا صفری به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال آقای غلامعباس جلیلی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12787689
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سازه سترگ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۹۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جراح زاده ک م xxxxxxxxx۷ و خانم فرخنده معمارک م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰ کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. اسامی شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: - آقای حسن توکلی ک م xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال - خانم سودابه اکرمی سرمد ک م xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx۰ ریال - امیر توکلی ک م xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613018
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بنا گستران روجا درتاریخ ۲۹/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و تولید و تجهیز سیستمهای اطفاء حریق و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه ۱۱واحد۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۲مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴ نزد بانک پارسیان شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محسن صارمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. مسعود افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. قدیرعلی افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره آقای محسن صارمی و مدیرعامل آقای مسعود افشاری متفقاْ همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12515466
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دادمان سازه بنا درتاریخ ۰۷/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:انجام امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای خیابان ستارخان جنب مجتمع گلدیس پلاکxxx۰ واحد۸ به کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۲ مورخ ۵/۸/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:میثم غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مریم توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای خانم سمیه غلامی کرزانی به تنهائی و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء خانم سمیه غلامی کرزانی به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12459171
آگهی تغییرات شرکت راسا تجهيز بنا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۷۲۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۳۱۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل آقای علی حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو ونائب رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و خانم فرخنده معمار بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12390689
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران مکانیک ویونا درتاریخ ۲۸/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی .(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم ). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: فلکه دوم صادقیه ابتدای خیابان ستارخان پلاکxxx۰ طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۱۱/۶/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره شکراله جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره مرضیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضاء آقای محمد جراح زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به تنهائی و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء آقای محمد جراح زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی. سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12370398
آگهی تغییرات شرکت پرتو عمران بنا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۹۰۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۶۷۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رئیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای محسن عموئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم فرخنده معمار بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312769
آگهی تغییرات شرکت آریا كومه افروز شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۶۱۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۹۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان جهانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال و آقای محمدرضا امینی قاضی جهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل: آقای احسان جهانیان با کدملی xxxxxxxxx۹ بمبلغ xxxxxx ریال و آقای محمدرضا امینی قاضی جهانی با کدملی xxxxxxxxx۳ بمبلغ xxxxxx ریال و محمد جراح زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ بمبلغ xxxxxx ریال و فرخنده معمار با کدملی xxxxxxxxx۱ بمبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه دارا می باشند. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289934
آگهی تغییرات شرکت طرح كيا كاژه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۳۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۶۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای اکبر نوری فرزند عین اله به ش.شxxx۰ به کد ملی xxxxxxxxx۵ متولد ۰۱/۰۴/xxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: خانم مریم توکلی به کدملیxxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx ریال آقای فرج اله احمدی به کدملیxxxxxxxxx۲ مبلغxxxxxx ریال آقای اکبر نوری به کد ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx ریال آقای محمد جراح زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال آقای حمیدرضا صفری به کدملیxxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx ریال آقای غلامعباس جلیلی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12264065
آگهی تغییرات شرکت تدبير سازه سترگ شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۴۰۹۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر توکلی با کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را در شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx افزایش داد. سودابه اکرمی سرمد با کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را در شرکت از xxxxxx۰۰ ریال به مبلغxxxxxxxxx۰ افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد: فرخنده معمار با کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه محمد جراح زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حسن توکلی با کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغxxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سودابه اکرمی سرمد با کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه امیر توکلی با کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12240893
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سازه گستر روجا در تاریخ ۳۰/۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان گلاب خیابان رحیمی پلاک xxx واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/xxx/۳/۷۵ مورخ ۹/۳/xxx۴ نزد بانک صادرات ایران شعبه شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: . سیدصمد مشعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ۲. محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۳. شکراله جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و قراردادهای عقوداسلامی با امضای آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " ابرار " برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راسا تجهیز بنا در تاریخ ۲۷/۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فلکه اول صادقیه خیابان گلناز پلاک xxx طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶۲/۹۴ مورخ ۲/۲/xxx۴ نزد بانک شهر شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مریم توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای خانم فاطمه غلامی کرزانی به تنهائی و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء خانم فاطمه غلامی کرزانی به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و فرخنده معمار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12149268
آگهی تغییرات شرکت پرمون كاژه شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۹۲۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاپور محمدی فرزند شیرخان به شماره شناسنامه xxx با کد ملی xxxxxxxxx۹ متولد ۱۵/۱۲/xxx۹ با پرداخت xxxxxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت و خانم مونا آزاد فلاح فرزند قربان به شماره شناسنامه xxx۱ با کد ملی xxxxxxxxx۵ متولد ۳۱/۰۱/xxx۵ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت و در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ریال به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد.لیست بقیه شرکا بشرح ذیل می باشد وآقای سجاد صفری به کد ملی xxxxxxxxx۸دارندهxxxxxx ریال سهم الشرکه وآقای محمد جراح زاده به کد ملیxxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران صادقیه انتهای خسرو خیابان حسین مروی کوچه طاهریان کوچه حساس کوچه شیخ عباسی پلاک ۸ واحد ۸ کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120628
آگهی تغییرات شرکت ویژن آریا‌ایساتیس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۹۵۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه عظیمی فر بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا فرمهینی فراهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای رضا ابراری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه عظیمی فر منفرداً همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. خانم سمیه غلامی کرزانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جراح زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060445
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرتو عمران بنا درتاریخ ۱۰/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان میرداماد خیابان آقازاده پلاک ۳۸ واحد ۲ کد پ xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/۹۳, xxx مورخ ۸/۱۱/۹۳ نزد بانک آینده شعبه سرو غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: - آقای میثم غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره - خانم مریم توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره - سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای خانم سمیه غلامی کرزانی بسمت مدیرعامل به تنهائی و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء خانم سمیه غلامی کرزانی بسمت مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرخنده معمار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد))
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767267
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سریر کومه درتاریخ ۱۶/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اشرفی اصفهانی بعد از پونک جنب بانک سامان پلاک ۱۹ طبقه دوم واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx / ۹۳ ص /xxx مورخ ۲۰/۹/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوار امام حسن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مریم توکلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۳ و سمیه غلامی کرزانی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۸ و میثم غلامی به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره به ش م xxxxxxxxx۳ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای خانم سمیه غلامی کرزانی به تنهائی و سایر نامه ها و مکاتبات اداری با امضاء خانم سمیه غلامی کرزانی به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. خانم فرخنده معمار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681385
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صدرا راه کهن در تاریخ ۰۶/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی وهرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از پارک ساعی کوچه میری پلاک ۶۲ واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه سروستان xxx۰ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم یاسمن علی جان طرقی به کدملی xxxxxxxxx۲بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم هما حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نسترن علی جان طرقی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681387
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش راه والا در تاریخ ۰۶/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی وهرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان جردن خ گلفام پلاک ۵۰ واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک سپه شعبه سروستان xxx۰پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم هما حقیقی به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم نسترن علی جان طرقی به کدملیxxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم یاسمن علی جان طرقی به کدملی xxxxxxxxx۲بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قاردادها و عقود اسلامی به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای خانم یاسمن علی جان طرقی بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. ـ محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677627
آگهی تغییرات شرکت پایكار فیدار تجهیز شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۹۴۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جراح زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxxxxx۰ ریال و خانم فرخنده معمار کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxxxxx ریال و خانم مرضیه الهامی کدملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxxxxx ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج شدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد. شرکا پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل: خانم مریم شهرکی xxxxxxxxx۲ و حمید دوستی نوری xxxxxxxxx۶ و آقای مهدی یحیی زاده بالی xxxxxxxxx۳ هر یک دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه می باشند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677666
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رفیع عمران راه در تاریخ ۰۴/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی واجرای معابر،بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امورپیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی،بزرگراههای ریلی،سیستمهای انتقال هوای پایدار،تونل ها،پل ها،راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره،طراحی،ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات،پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی وخرید و فروش،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت وانجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک ساختمان صدف واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۹۳,xxx مورخ ۱۹/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوار امام حسن کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد جراح زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره،خانم فرخنده معمار به کدملی xxxxxxxxx۱بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شمس زهرائی به کدملی xxxxxxxxx۸بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت چک سفته بروات قراردادهاو عقود اسلامی به امضای آقای محمد جراح زاده بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای محمد جراح زاده بسمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ امین ایرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ هما حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661570
آگهی تغییرات شرکت رفیع بام ستون شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آقای مهرداد مصطفی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مرتضی محمدی ارمندی بشماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرعلی محمدی ارمندی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسلامی و مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای مهرعلی محمدی ارمندی منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. خانم نرجس جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد جراح زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366415
آگهی تغییرات شرکت مکانیک ابنیه پیمان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۷۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۳۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم محبوب مرتضوی با کد ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت xxx/xxx ریال و خانم نرجس جلالی کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ریال و آقای محمد جراح زاده با کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت xxx/xxx ریال و آقای شکراله جراح زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت xxx/xxx ریال، از شرکت خارج شدند و درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به xxx/xxx/۴ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح شد.
محل شرکت به آدرس جدید واقع در شهر کرج، جهانشهر، بلوار ماهان، نبش خیابان ترانه پلاک ۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردید:
اصلاح و تغییر و تنظیف و جاروکشی و شستشو و تمیزکاری سطح معابر و جداول سطح شهر و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد.
اسامی شرکا و سهم الشرکه هر یک:
آقایان: امیر میرقاسمی سریزدی ک. م xxxxxxxxx۴ و حامد عرب ک. م xxxxxxxxx۱ و حامد اکبری سریزدی ک. م xxxxxxxxx۳ و حسام عرب ک. م xxxxxxxxx۳ هر یک xxx/xxx/۱ ریال
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342912
آگهی تغییرات شرکت مکانیک ابنیه پیمان شرکت بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۷۳۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۳۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
امیر میرقاسمی سریزدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و حامد عرب با کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و حامد اکبری سریزدی با کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال و حسام عرب با کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
عداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
اسامی شرکاء عبارتست از: خانم محبوب مرتضوی بشماره ملی xxxxxxxxx دارای xxx/xxx ریال ـ نرجس جلالی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال ـ محمد جراح زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx/xxx ریال ـ شکراله جراح زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx/xxx ریال ـ امیرقاسم سرریزی دارای xxx/xxx/۱ ریال ـ حامد عرب دارای xxx/xxx/۱ ریال ـ حامد اکبری سریزدی دارای xxx/xxx/۱ ریال ـ حسام عرب دارای xxx/xxx/۱ ریال.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257701
آگهی تغییرات شرکت کوشا رفیع پیمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۵۵۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم سمیه غلامی کرزانی با کدملیxxxxxxxxx۸ و آقای محمد جراح زاده با کدملیxxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ـ شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد:
آقای احسان اله هدایتی به ش.مxxxxxxxxx۴ دارای مبلغxxx/xxx ریال ـ آقای محمد محب محمدی به ش.مxxxxxxxxx۷ دارای مبلغxxx/xxx ریال ـ آقای حسن کاظمی به ش.مxxxxxxxxx۵ دارای مبلغxxx/xxx ریال
محل شرکت در تهران به آدرس سعادت آباد بین میدان سرو و بوستان جنب بانک آینده ساختمان نگین سرو پلاک۹۸ طبقه چهارم واحد۳۰ کدپستیxxx۸۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214369
آگهی تغییرات شرکت البرز سترگ پی با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۷۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۹/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به تهران خیابان مطهری بین چهارراه مفتح و سلیمان خاطر پلاکxxx کدپستیxxxxxxxxx۶ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشاوره طراحی و مونتاژ فروش و نصب و راه اندازی سرویس و نگهداری انواع آسانسور و پله برقی و بالابرهای صنعتی تولید کابین و قطعات آسانسور و واردات و صادرات آسانسور و پله برقی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.
آقای مهدی قهیه ای به کدملیxxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و آقای سید عباس مطلبی پور به کدملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغxxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال افزایش پیدا کرده و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
تعداد اعضا هیات مدیره از۳ نفر به۴ نفر افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: آقای مهدی قهیه ای دارایxxx/xxx ریال. آقای سید عباس مطلبی پور دارایxxx/۱۰ ریال. آقای شکر اله جراح زاده به کدملیxxxxxxxxx۶ دارایxxx/xxx ریال آقای محمد جراح زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ دارایxxx/xxx ریال
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1168194
آگهی تاسیس شرکت طرح کیا کاژه با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۵/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خیابان دستگردی شمس تبریزی کوچه دوم پلاک ۳۸ طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۸
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ محمد جراح زاده فرزند شکراله متولد ۲۵/۶/xxx۹ به شماره شناسنامه xxx۴ صادره از دزفول به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ نسترن علی جان طرقی فرزند رمضان متولد ۱۷/۸/xxx۱ به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۴ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ نسترن علی جان طرقی فرزند رمضان متولد ۱۷/۸/xxx۱ به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۴ صادره از تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۴عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169264
آگهی تاسیس شرکت پایکار اندیشه فرجام با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۵/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خیابان ولیعصر خیابان عطااله امینی پلاک ۳ ط۱ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۸
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ محمد جراح زاده فرزند شکراله متولد ۲۵/۶/xxx۹ به شماره شناسنامه xxx۴ صادره از دزفول به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ سمیه غلامی کرزانی فرزند یوسف رضا متولد ۱/۳/xxx۳ به شماره شناسنامه xxx۷ صادره از ری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169262
آگهی تاسیس شرکت تدبیر سازه سترگ با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۶/۵/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونلها، پلها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح بنا به ضرورت
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران خیابان دستجردی بعد از نفت خیابان تاج بخش پلاک ۳۸ طبقه ۱ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۶
شعبه ندارد
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ محمد جراح زاده فرزند شکراله متولد ۲۵/۶/xxx۹ به شماره شناسنامه xxx۴ صادره از دزفول به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ علیرضا قاسمی فرزند غلامحسین متولد ۱۹/۱۰/xxx۷ به شماره شناسنامه xxx۹ صادره از ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ علیرضا قاسمی فرزند غلامحسین متولد ۱۹/۱۰/xxx۷ به شماره شناسنامه xxx۹ صادره از ایران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو اصلی به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344082
آگهی تاسیس شرکت آریا تجهیز فرجام سهامی‌خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت کلیه فعالیتهای فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان میرداماد ـ بعد از نفت ـ کوچه تاج بخش ـ پلاک ۳۸ ط ۱ واحد شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک صد و بیست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴ مورخ ۲۳/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه فاز ۲ اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای علیرضا غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای علیرضا غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضا:
امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ خانم مرضیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم یاسمن علی جان طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070066
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر سترگ با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۳۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۳۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۲۵/۶/xxx۹ فرزند شکراله با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۷ تاریخ تولد ۱/۳/xxx۳ فرزند یوسف رضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم مریم جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم جلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۴ـ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانهای با امضا رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۵/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070083
آگهی تغییرات شرکت مکانیک ابنیه پیمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۳۲۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۳۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۲۵/۶/xxx۹ فرزند شکراله با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۸/۷/xxx۵ فرزند محمدرضا با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم محبوب مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم محبوب مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم محبوب مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادهای عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۵/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034805
آگهی تغییرات شرکت رفیع کومه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۸/۰۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100739
آگهی تغییرات شرکت ودود آمور با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۱۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986137
آگهی تغییرات شرکت عمران تجهیز راه با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۷۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۵۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای پویا سرمستی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فیض اله حبیبی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پویا سرمستی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فیض اله حبیبی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فیض اله حبیبی قمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادهای عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 983541
آگهی تغییرات شرکت راسخ بنای الوند بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۶۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۶۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926587
آگهی تاسیس شرکت سینا بنای سترگ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا، خیابان فاخته، پلاک ۱۹، طبقه ۲، واحد شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx مورخ ۱۱/۰۹/xxx۱ نزد بانک کشاورزی شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای آرش محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای آیدن محمدنژاد مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926601
آگهی تاسیس شرکت شالوده بنای تفتان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل شامل جرثقیل، بالابر، آسانسور و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت آموزش پرسنل داخلی شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا، کوچه ارغوان، کوچه چلچله، پلاک ۲۲، طبقه ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۸/۰۹/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای آرش محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10326425
آگهی تاسیس شرکت شالوده بنای تفتان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل شامل جرثقیل، بالابر، آسانسور و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت آموزش پرسنل داخلی شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان جلفا، کوچه ارغوان، کوچه چلچله، پلاک ۲۲، طبقه ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۸/۰۹/xxx۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آپادانا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای آرش محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 903935
آگهی تأسیس شرکت رفیع تجارت پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۰۹/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۷/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی, آجری, سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر, بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی, بزرگراههای ریلی, سیستمهای انتقال هوای پایدار, تونل ها, پل ها, راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره, طراحی, ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات , پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش, صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارج و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران نیاوران , پائینتر از سه راه یاسر, کوچه آهنگ , ساختمان آهنگ, طبقه۴, واحد۲ـ کدپستیxxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۴/۰۹/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه باهنر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای ابراهیم چهره پرداز به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ خانم پوران عبدی زاده نارگ موسی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای علی عبدی زاده نارنگ موسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره .
۴ـ ۵ـ آقای علی عبدی زاده نارنگ موسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای علی عبدی زاده نارگ موسی منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ خانم نسترن علی جان طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596252
آگهی تأسیس شرکت رفیع تجارت پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۷/۰۹/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۷/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی, آجری, سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر, بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب‌بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی, بزرگراههای ریلی, سیستمهای انتقال هوای پایدار, تونل‌ها, پل‌ها, راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره, طراحی, ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات , پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش, صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارج و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران نیاوران , پائینتر از سه‌راه یاسر, کوچه آهنگ , ساختمان آهنگ, طبقه۴, واحد۲ـ کدپستیxxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx مورخ۱۴/۰۹/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه باهنر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای ابراهیم چهره‌پرداز به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ خانم پوران عبدی‌زاده‌نارگ‌موسی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای علی عبدی‌زاده‌نارنگ‌موسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره .

۴ـ ۵ـ آقای علی عبدی‌زاده‌نارنگ‌موسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای علی عبدی‌زاده‌نارگ‌موسی منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ خانم نسترن علی‌جان‌طرقی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926599
آگهی تاسیس شرکت زاگرس سترگ پی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان نیلگون، بن بست ستاره، پلاک ۲، طبقه ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۸ مورخ ۲۹/۰۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 926600
آگهی تاسیس شرکت سهند پی سامان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان گلزار، کوچه سیمرغ غربی، پلاک ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۲۹/۰۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 865723
آگهی تغییرات شرکت ودود آمور با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۱۷۷۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عارفیان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726142
آگهی تغییرات شرکت اورنگ کومهبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۰۳۷۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای حسام قدوسی به شماره ملیxxxxxxxxx۴.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسام قدوسی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسام قدوسی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره آقای محمد جراح زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 665910
آگهی تأسیس شرکت عمران تجهیز راهبامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوایی پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و تجهیزات سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران ـ خیابان جلفا، خ ارغوان ک چلچله ژلاک ۲۲ واحد ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 665911
آگهی تأسیس شرکت البرز سترگ پیبامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوایی پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سیدخندان خیابان نیلگون کوچه گلزار سیمرغ غربی پلاک ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 665912
آگهی تأسیس شرکت کوشا رفیع پیمانبامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستمها و وسایل حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ایران زمین شرقی خ ولیعصر پلاک ۱ ط ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241997
آگهی تأسیس شرکت عمران تجهیز راه بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوایی پایدار، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و تجهیزات سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران تهران خیابان جلفا، خ ارغوان ک چلچله ژلاک ۲۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۵ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره. ۳ ۵ خانم سمیه غلامی کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616242
آگهی تأسیس شرکت راسخ بنای الوند با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی, آجری , سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر, بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی, بزرگراههای ریلی, سیستمهای انتقال هوای پایدار, تونل ها, پل ها, راههای زیرزمینی تجهیزات سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره, طراحی, ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات, پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش , صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت :
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان نیلگون ـ خیابان فاخته ـ پلاک۲۲ ـ طبقه۱ ـ واحد غربی ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می باشد..
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ ـ ۵ ـ آقای محمدباقر غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ ـ ۵ـ آقای محمدباقر غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح زاده منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584708
آگهی تغییرات شرکت پرمون پاریز با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۵۷۸۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای آقای کیوان نعمتی رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 584730
آگهی تغییرات شرکت باسق سترگ با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حراج زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ابراهیم کریمی فیروزسالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اصغر علمدار به شماره ملی xxxxxxxxx۵
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم کریمی فیروزسالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر علمدار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر علمدار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان شریعتی سه راه طالقانی کوچه حقوقی پلاک ۳۰ طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی اداری و مکاتبات با سازمانها با امضا آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583295
آگهی تغییرات شرکت ردکا کاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۲۰۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۴/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغxxx/۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آرش محمدنژاد سراسکانرود به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۳ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای مهدی عبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم لیلا سخیراوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای جعفر پناهی به شماره ملیxxxxxxxxx۰
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی عبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم لیلا سخیراوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۵ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای مهدی عبادی رئیس هیئت مدیره منفردا و لیلا سخیراوی نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۸/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 577219
آگهی تغییرات شرکت هژیر کومش بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۸۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای بهرنگ صعفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهرنگ صعفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بهرنگ صعفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان خیابان کاشان پور مجتمع توحید پلاک xxx واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با آقای محمد جراح زاده رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583300
آگهی تغییرات شرکت صنعت و سازه کیا کاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۷۷۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره آقای بهروز عابدی منفردا یا عضو هیئت مدیره خانم مریم نهندیانمنفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. لذا ماده۱۸ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد.
۲ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مصطفی شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۱۲/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10040264
آگهی تغییرات شرکت صنعت و سازه کیا کاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۷۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۹۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره آقای بهروز عابدی منفردا یا عضو هیئت مدیره خانم مریم نهندیانمنفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. لذا ماده ۱۸ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ۲ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مصطفی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 470814

آگهی تغییرات شرکت رفیع کومه
با مسئولیت محدود به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای قدرت اله امان الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای محمدحسین متقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قدرت اله امان الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین متقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین متقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 462298

آگهی تغییرات شرکت رفیع کومه
بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای قدرت اله امان الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید محمدحسین سیدی رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قدرت اله امان الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدحسین سیدی رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدحسین سیدی رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ مطهری نرسیده به خ بهشتی کوچه ۱۰ پ ۲۴ واحد ۴۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضا آقای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460397

آگهی تغییرات شرکت ردکا کاژه
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای محمد جراح‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۲۵/۶/xxx۹ فرزند شکراله با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم لیلا سخیراوی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه ۰ تاریخ تولد ۳۱/۶/xxx۹ فرزند عباس با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی عبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۶۳ تاریخ تولد ۳۰/۱/xxx۷ فرزند سعید با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جعفر پناهی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بشماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۳۰/۱/xxx۷ فرزند نمامعلی با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و قراردادهای عقود اسلامی و نامه‎های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10054583
آگهی تأسیس شرکت هژیر پاژنگ با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۰۸/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۰۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی سنگی بتنی آجری و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال کشی و سدسازی و آب بندها و کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی بزرگراه‌های ریلی سیستمهای انتقال هوای پایدار تونل‌ها پل‌ها راه‌های زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل مشاوره طراحی و ساخت و اجرای سیستم‌های برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و تجهیزات خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان جلفا کوچه ارغوان کوچه چلچله پلاک ۲۲ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای علی حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ ۵ آقای علی حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا آقای آپدن محمدنژاد منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 380047

آگهی تغییرات شرکت ردکا کاژه
بامسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای جعفر پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای آرش محمدنژادسراسکانروداخدی از شرکا منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ سنایی تقاطع مطهری ساختمان xxx پ xxx واحد ۴۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۲۳/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632323
آگهی تغییرات شرکت ردکا کاژه بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۸۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و آقای جعفر پناهی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای آرش محمدنژادسراسکانروداخدی از شرکا منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ سنایی تقاطع مطهری ساختمان xxx پ xxx واحد ۴۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281172
آگهی تغییرات شرکت فاطر صنعت بهاران با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۶۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۴۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای شکراله جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373209
آگهی تغییرات شرکت فاطر صنعت بهاران بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۶۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۴۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای علیرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه ۸۱ تاریخ تولد ۱/۱/xxx۱ فرزند جواد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. خانم فاطمه شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه ۲۸ تاریخ تولد ۳/۱/xxx۰ فرزند محمدصادق با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم فاطمه شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سعید یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۱. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جراح زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران تهرانپارس انتهای اتوبان رسالت خ اسفندانی ک طالبی پ ۲۳ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10614706
آگهی تغییرات شرکت سریر کاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۰۰۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۷/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای حمید یارمند به شماره ملیxxxxxxxxx۹

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید یارمند به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حمید یارمند به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان شهید گلاب خیابان دستبند شرقی مجتمع توحید پلاکxxx کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۴‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۸/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10663526
آگهی تغییرات شرکت فاطر صنعت پایدار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۲۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۶۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت‌مدیره آقای ابراهیم فراهانی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۲ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۵/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681998
آگهی تغییرات شرکت پرمون پاریز با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۵۷۸۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۷۶۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای آقای کیوان نعمتی رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۲ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد جراح‌‌‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10754616
آگهی تأسیس شرکت هژیر کومش با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۲/۰۸/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۲/۰۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی سنگی بتنی آجری و بناهای پیش‌ ساخته و طراحی و اجرای معابر بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب‌بندها و کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی بزرگراه‌‌های ریلی سیستمهای انتقال هوای پایه‌دار تونل‌ها پل‌ها راه‌های زیرزمینی سیستم‌های حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی از قبیل مشاوره طراحی و ساخت و اجرای سیستم‌های برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان شهید سباری کوچه دهم شرقی مجتمع پرنده پلاک۲۲‌ـ ط۱۰‌ شرقی‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۵

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای مصطفی شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای مصطفی شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته‌ بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا آقای آیدن محمدنژاد به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10834795
آگهی تغییرات شرکت رفیع کومه با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۶۸۸۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای قدرت‌اله امان‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای محمدحسین متقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای قدرت‌اله امان‌الهی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین متقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدحسین متقی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10928473
آگهی تغییرات شرکت هژیر کومش بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۸۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای بهرنگ صعفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهرنگ صعفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای بهرنگ صعفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ستارخان خیابان کاشان‌پور مجتمع توحید پلاک xxx واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با آقای محمد جراح‌زاده رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11068184
آگهی تاسیس شرکت سینا بنای سترگ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش‌ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب‌بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان جلفا، خیابان فاخته، پلاک ۱۹، طبقه ۲، واحد شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx مورخ ۱۱/۰۹/xxx۱ نزد بانک کشاورزی شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای آرش محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای آیدن محمدنژاد مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم سمیه غلامی‌کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11131336
آگهی تغییرات شرکت اورنگ کومه با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۰۳۷۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۲۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای حسام قدوسی به شماره ملیxxxxxxxxx۴.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسام قدوسی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسام قدوسی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای رئیس هیئت‌مدیره آقای محمد جراح‌زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11281291
آگهی تغییرات شرکت ودود آمور با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۲۱۷۷۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۹/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا عارفیان‌مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳

۳ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا عارفیان‌مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضاء رئیس هیئت‌مدیره آقای محمد جراح‌زاده منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11401020
آگهی تغییرات شرکت آروین ردکابامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۰۷۰۷۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۴۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضا خانم عاصفه چراغی‌احدی از شرکا منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۲ـ خانم فرخنده معمار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11438459
آگهی تغییرات شرکت ردکا کاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۲۰۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۶۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۴/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ ماده۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغxxx/۵۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای آرش محمدنژاد‌سراسکانرود به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/۵۰ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مهدی عبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و خانم لیلا سخیراوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای جعفر پناهی به شماره ملیxxxxxxxxx۰

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی عبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم لیلا سخیراوی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جعفر پناهی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۵‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای مهدی عبادی رئیس هیئت‌مدیره منفردا و لیلا سخیراوی نایب رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۸/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11484439
آگهی تأسیس شرکت راسخ بنای الوند با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۷/۰۳/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی, آجری , سنگی و بتنی و بناهای پیش ساخته و طراحی و اجرای معابر, بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب‌بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی, بزرگراههای ریلی, سیستمهای انتقال هوای پایدار, تونل‌ها, پل‌ها, راههای زیرزمینی تجهیزات سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره, طراحی, ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات, پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش , صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خیابان نیلگون ـ خیابان فاخته ـ پلاک۲۲ ـ طبقه۱ ـ واحد غربی ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای محمد جراح زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محمدباقر غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محمدباقر غلامی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح‌زاده منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11585675
آگهی تأسیس شرکت البرز سترگ پی بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش‌ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب‌بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوایی پایدار، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و سیستمهای حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سیدخندان خیابان نیلگون کوچه گلزار سیمرغ غربی پلاک ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای شکراله جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای شکراله جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح‌زاده منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11642364
آگهی تغییرات شرکت باسق سترگ با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۰۳۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۷/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد حراج‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ابراهیم کریمی‌فیروزسالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اصغر علمدار به شماره ملی xxxxxxxxx۵

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد جراح‌‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابراهیم کریمی‌فیروزسالاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای اصغر علمدار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای اصغر علمدار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان شریعتی سه راه طالقانی کوچه حقوقی پلاک ۳۰ طبقه ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی اداری و مکاتبات با سازمانها با امضا آقای محمد جراح‌زاده رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11727700
آگهی تاسیس شرکت سهند پی سامان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش‌ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب‌بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین داخلی نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان گلزار، کوچه سیمرغ غربی، پلاک ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸ مورخ ۲۹/۰۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای شکراله جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ خانم سمیه غلامی‌کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح‌زاده مدیرعامل شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11731021
آگهی تأسیس شرکت کوشا رفیع پیمان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش‌ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب‌بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و سیستمها و وسایل حمل و نقل و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین و آموزش داخلی نیروی انسانی موردنیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ایران زمین شرقی خ ولیعصر پلاک ۱ ط ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ خانم سمیه غلامی‌کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح‌زاده منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11732211
آگهی تغییرات شرکت فاطر صنعت بهاران بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۶۹۵۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۴۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای علیرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه ۸۱ تاریخ تولد ۱/۱/xxx۱ فرزند جواد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. خانم فاطمه شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه ۲۸ تاریخ تولد ۳/۱/xxx۰ فرزند محمدصادق با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم فاطمه شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سعید یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۱.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علیرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و خانم فاطمه شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سعید یعقوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر‌عامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ تهرانپارس انتهای اتوبان رسالت خ اسفندانی ک طالبی پ ۲۳ ط ۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۳/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11754920
آگهی تغییرات شرکت رفیع کومه بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۱۶۸۸۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای قدرت‌اله امان‌الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید محمدحسین سیدی‌رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای قدرت‌اله امان‌الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمدحسین سیدی‌رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید محمدحسین سیدی‌رضوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ مطهری نرسیده به خ بهشتی کوچه ۱۰ پ ۲۴ واحد ۴۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضا آقای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11810645
آگهی تغییرات شرکت ردکا کاژه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۶۱۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمد جراح‎زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۴ تاریخ تولد ۲۵/۶/xxx۹ فرزند شکراله با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم لیلا سخیراوی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه ۰ تاریخ تولد ۳۱/۶/xxx۹ فرزند عباس با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی عبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۶۳ تاریخ تولد ۳۰/۱/xxx۷ فرزند سعید با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جعفر پناهی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بشماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۳۰/۱/xxx۷ فرزند نمامعلی با پرداخت مبلغ xxx/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضای رئیس هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و قراردادهای عقود اسلامی و نامه‎های عادی و اداری و مکاتبات با سازمانها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11823216
آگهی تاسیس شرکت زاگرس سترگ پی سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۰۹/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به طراحی و ساخت ساختمانها و انواع ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی و بتنی و بناهای پیش‌ساخته و طراحی و اجرای معابر، بناها و فضاهای سبز شهری و همچنین کلیه پروژه‌های مربوط به احداث شبکه‌های انتقال آب و کانال‌کشی و سدسازی و آب‌بندها و انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه طراحی و ساخت راههای اصلی و فرعی، بزرگراههای ریلی، سیستمهای انتقال هوای پایدار، تونل‌ها، پل‌ها، راههای زیرزمینی و عملیات آسفالت و ارائه کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای برقی و تاسیسات حرارتی و برودتی و تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فنی و آزمایشگاهی و شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی و خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و هرگونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان نیلگون، بن‌بست ستاره، پلاک ۲، طبقه ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد و بیست سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۸ مورخ ۲۹/۰۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای محمد جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای شکراله جراح‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ خانم سمیه غلامی‌کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ خانم سمیه غلامی‌کرزانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آقای محمد جراح‌زاده رئیس هیئت‌مدیره شرکت منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای یاشار محمدنژادسراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای آیدن محمدنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات