امیر بصیری پور

امیر بصیری پور

کد ملی 200214xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های امیر بصیری پور

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که امیر بصیری پور دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14095421
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ناصر حیدریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد شاه صفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه ایران خودرو سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن شفیعی نیستانک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امیر بصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال از تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از سه عضو هیئت مدیره شامل ناصر حیدریان، امیر بصیری پور و حسن شفیعی نیستانک و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از دو عضو هیئت مدیره شامل امیر بصیری پور و حسن شفیعی نیستانک به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح زیر را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر سهامداران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیش بینی بودجه سالانه افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13838061
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۴۱۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر بصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۱۹/۰۲/xxx۷) تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نایین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات