علی پایمرد

علی پایمرد

کد ملی 193098xxxx
گراف ارتباطات
26
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

شرکت های علی پایمرد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی پایمرد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14775508
آگهی تغییرات شرکت برج نمای جاوید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۴۲۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۱۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد نامی ایناللو به کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی پایمرد به کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند و سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه: خانم مجیده شمعونی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای اصغر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771511
آگهی تغییرات شرکت برج نمای جاوید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۴۲۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۱۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و خانم مجیده شمعونی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نام شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک از آنها پس از افزایش سرمایه: خانم مجیده شمعونی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علی پایمرد به کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای اصغر محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای احمد نامی ایناللو به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه شعبه شرکت به آدرس استان خوزستان، شهرستان اهواز، بخش مرکزی، شهر اهواز، محله فولاد شهر، بلوار صداقت، خیابان سوم، پلاک ۰، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۷ ایجاد و خانم مجیده شمعونی به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14732468
آگهی تغییرات شرکت ایمن راه دانیال سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۲ آرش عطارد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و سجاد عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و فاطمه دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و احمد عسکری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14444935
آگهی تغییرات شرکت سایمان طرح هیراد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۳۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن صالحی با کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید . علی پایمرد با کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید . سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه : حسین قادسی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه بهرنگ قادسی باکدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14419685
آگهی تغییرات شرکت سایمان طرح هیراد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۳۳۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین قادسی با کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای بهرنگ قادسی با کدملی xxxxxxxxx۱۰ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد. آقای حسین قادسی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای بهرنگ قادسی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علی پایمرد با کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسن صالحی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه مرکز اصلی از آدرس قبلی به آدرس جدید: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، باغ صبا ـ سهروردی، خیابان شهید دکتر مفتح، خیابان شهید استاد مطهری، پلاک xxx، ساختمان نقش جهان، طبقه اول کدپستی: xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14373651
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۴۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۳۱
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای حسین اکبری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) ، آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14357474
آگهی تغییرات شرکت سپهر راه فوکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۱۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱-علی پایمرد به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آزاده شریفی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲-روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ۳-محمد مهدی اکبری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و زینت خدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲بعنوان رئیس هیأت مدیره و جعفر ابراهیمی گوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331640
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع غذایی زمین خاص رضا درتاریخ ۰۶/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام خدمات تهیه، بسته بندی، توزیع و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ ارائه کلیه خدمات پخش کالا در داخل کشور ـ انجام خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی و هرگونه خدمات و تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از گمرکات کشور،تولید و تهیه و بسته بندی انواع محصولات فرآوری شده شامل نمک ها، ادویه ها،غلات، حبوبات، خشکبار، آجیل، پودرها،آردها،چاشنی ها، سوپ ها، غذایی نیمه اماده،کنسروها وبسته بندی گیاهان دارویی، انواع اسانس ها وعصاره های گیاهی بازمینه دارویی. تأسیس کارخانه های تولیدی بخصوص کارخانه چای و وارد کردن ماشین آلات و قطعات مربوط به آن و مواد اولیه مورد احتیاج جهت کارخانه و فروش محصولات ساخته شده در داخل کشور و صدور آن به خارج از کشور و هر نوع معاملات بازرگانی و تجاری مربوط به تولید و صادرات و واردات کلیه کالاهای تولید شده و کالاهای مجاز و مرتبط و همچنین اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و خرید و فروش سهام شرکتها جهت شرکت. شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آسمان، خیابان بیست متری آسمان، خیابان آسمان ششم غربی، پلاک ۳، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۶۰/۹۷ مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ نزد بانک گردشگری شعبه میدان سرو با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امین نوحی جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا عارف به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سونیا منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14301663
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۴۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل تعیین شدند: آقای مهدی قائمی زاده کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای علی پایمرد کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره خانم فاطمه یوسفی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطورکلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213422
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سایمان طرح هیراد درتاریخ ۲۱/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ساختمان، آب، راه سازی، برق، تاسیسات و تجهیزات، ارتباطات، کشاورزی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.انجام کلیه فعالیتهای مجاز اعم از صنعتی، تولیدی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و معدنی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد، تکمیل، توسعه، و راه اندازی و اداره واحد های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحها و پروژه ها. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور. اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله محمودیه ـ خیابان محمودیه ـ خیابان شهریور ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای حسن صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای حسن صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14160520
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی و مهندسی فراز بنیان اهورا درتاریخ ۱۷/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساختمان، آب، راه سازی، برق، تاسیسات و تجهیزات، ارتباطات، کشاورزی، نفت و گاز. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور حمل و نقل درون شهری، امور تاسیساتی، تعمیر و نگهداری، خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. خدمات فضای سبز شامل ایجاد، باغبانی و نگهداری فضای سبز، امور آشپزخانه شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و خدمات عمومی شامل تنظیفات، پیشخدمتی و امور آبدارخانه. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله محمودیه ـ خیابان الف ـ کوچه خرداد غربی ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳ ـ xxx۰ مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ نزد بانک صادرات مرکزی شعبه اراک با کد ۶۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حامد حاجی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم آزاده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156079
آگهی تغییرات شرکت نارین رهنما نگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۰۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ تورج پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ ۱.xxx.xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۳.xxx.xxx ریال به مبلغ ۲.xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید. شرکای فعلی شرکت و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح دیل می باشد: علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۱.xxx.xxxریال سهم الشرکه حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۱.xxx.xxxریال سهم الشرکه ـ ۲ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ الی ۱۰ نفر تغییر یافت و ماده ۱۲ اساسنامه اصلاح گردید. ـ ۳ شعبه شرکت در تهران منحل گردید. ـ ۴ موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. انجام کلیه فعالیتهای مجاز اعم از صنعتی، تولیدی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و معدنی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد، تکمیل، توسعه، و راه اندازی و اداره واحد های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحها و پروژه ها. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور. اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی , پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و یا صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ـ ۵ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده و ۲ تبصره تصویب و جایگزین اساساسنامه قبلی گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144535
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا درتاریخ ۰۸/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساختمان، آب، راه سازی، برق، تاسیسات و تجهیزات، ارتباطات، کشاورزی ، نفت و گاز. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور حمل و نقل درون شهری ، امور تاسیساتی ، تعمیر و نگهداری ، خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. خدمات فضای سبز شامل ایجاد، باغبانی و نگهداری فضای سبز، امور آشپزخانه شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و خدمات عمومی شامل تنظیفات، پیشخدمتی و امور آبدارخانه. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله فرشته ـ کوچه پانزدهم ـ خیابان جهان پهلوان تختی ـ پلاک ۴۳ ـ بلوک دو ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰۰/۶۱ مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ نزد بانک تجارت شعبه زاگرس با کد xxx۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین اکبری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم آزاده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068774
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیهان بنای ماهر درتاریخ ۲۰/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ شهرک توحید ـ خیابان عمار ـ کوچه میثم ۱[۵و۲] ـ پلاک ۴ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ نزد بانک سپه شعبه شهید باهنر اراک با کد xxx۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مینا قربان خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نادر کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مکی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013874
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی هیوا صنعت چکاد درتاریخ ۱۶/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی - شهرستان اراک - بخش مرکزی - شهر اراک-خیابان لعلی-میدان(لعلی)-خیابان لعلی [۴۵ و ۳۸]-پلاک ۵۲-طبقه اول- کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵/۲۱ مورخ ۰۹/۰۱/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه اراک با کد۶۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فیروزه رجبی هزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نسترن رجبی هزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمید اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمانه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980915
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی فراز بنیان تندیس درتاریخ ۲۷/۱/xxx۷ به شماره ثبتxxx۲۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ امیریه (معلم) ـ خیابان امیریه ـ کوچه هدایت ۳[۴] ـ پلاک ۲۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۶۳/۲۱ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ نزد بانک صادرات شعبه اراک با کد ۶۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سمیه اکبری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم منصوره خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرهاد قلاوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13806713
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دیماس پی کارن درتاریخ ۱۸/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهر اراک شهرک قدس کوچه ((ربیعی)) کوچه اخوت ۸ [۸] پلاک ۲۳ طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۱/۹/xxx۶ نزد بانک سپه اراک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرزانه مشتاقیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حمیدرضا کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسین اکبری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید به عنوان روزنامه رسمی شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز وصدورپروانه فعالیت نمیباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769850
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص داتیس بنای اهورا در تاریخ ۲۶/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیرزمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرتجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهر اراک شهرک مصطفی خمینی خیابان امام حسین خیابان شهیدصارمی [۴] پلاک xxx۳ مجتمع آسمان بلوک ۱ طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال از طرف موسسین طی گواهی شماره xxx۵ مورخ ۲۰/۹/xxx۶ بانک انصار شعبه قائم مقام پرداخت گردید. ومابقی درتعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: سهیل جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فاطمه خواجه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره رحمان کهنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: مریم یونسی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارنوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13730170
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر راه فوکا درتاریخ ۰۴/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک ملک خیابان ۱۷ شهریور [۲۱ و ۱۴] خیابان شهید غلامعباس پشتاره [۴ و ۳] پلاک ۳۹ ساختمان بامداد طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx۲ ۹۶ مورخ ۱۲/۷/xxx۶ بانک ملت شعبه میدان شهدا پرداخت گردیده و مابقی درتعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: زینت خدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد مهدی اکبری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احسانه باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی آزاده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716715
آگهی تغییرات شرکت آفاق طرح پادرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زینت خدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688564
آگهی تغییرات شرکت نارین رهنما شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت از نشانی قبلی به شهر تهران-کوی نصر-خیابان شهید صفرعلی شهابی (۲۸)-خیابان نصر-پلاک xxx-طبقه سوم-واحد ۱۰- کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و علی پایمرد به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سانا عمران چلیپا درتاریخ ۲۴/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران کوی نصر خیابان شهید صفرعلی شهابی (۲۸) خیابان نصر پلاک xxx طبقه سوم واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال به موجب گواهی با نکی شماره xxx۱/۰۶/۹۶ مورخ ۱۵/۶/۹۶ نزد بانک قوامین شعبه قائم مقام توسط سهامداران پرداخت گردید. و الباقی مانده از سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627913
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افلاک سازه داراب در تاریخ ۰۳/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: امورپیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و تأسیسات برقی، پست‌های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم‌های کنترل برق و ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس ورختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب. پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک ملک خیابان شهید غلامعباس پشتاره [۴ و ۳] بن بست ((ابوطالبی)) پلاک ۵۸ طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx۱ مورخ ۳۱/۵/xxx۶ بانک ملی پرداخت گردید و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: عباس ساجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمزه باجلانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی مهتاب عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620812
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایده گوهر ارژن درتاریخ ۲۹/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک - خیابان راه آهن - کوچه شهیدرضا افتخار - خیابان شهید شیرودی - پلاک xxx - طبقه اول - واحد ۲ - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی می‌باشدکه مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx۲۱ - ۹۶ مورخ ۱۳/۶/xxx۶ بانک ملت شعبه میدان شهدا پرداخت گردید و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: علیرضا شوشتریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره سپیده خان بابائی سورانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی دوخائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نویداراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597710
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فیدار صنعت رخشان درتاریخ ۱۵/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران قیطریه بلوار کاوه خیابان روشنایی غربی پلاک ۱۰ ساختمان پرنیان طبقه سوم واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد که طی گواهی بانکی شماره xxx xxx۲۷ مورخ ۵/۶/۹۶ بانک ملت شعبه قائم مقام اراک مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردیده والباقی در تعهد صاحبان سهم میباشد. اولین مدیران: خانم سمانه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514188
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص میهن راه گستر ترنج درتاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی شهر اراک هپکو فاز ۱ خیابان وحدت اسلامی کوچه شهیدعزیزاله کنعانی [۳] پلاک ۱۸ طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱. xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۴/۴/۹۶ نزد بانک ملی ایران شعبه دروازه مشهد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: محمد قادری به شماتره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مهدیه مهدوی هزاوهء به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی اشرفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم سادات رضوی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهراس نمای شایسته در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. خدمات فضای سبز شامل ایجاد، باغبانی و نگهداری فضای سبز، امور آشپزخانه شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوقه و خدمات عمومی شامل تنظیفات، پیشخدمتی و امور آبدارخانه. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت در نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران کوی نصر خیابان فروزانفر بزرگراه جلال آل احمد پلاک ۸۵ مجتمع فرنودی طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/۹۵/xxx۱ مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ نزدبانک سرمایه. شعبه کوی نصر پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت می‌باشد اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی خانم فاطمه خواجه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمی‌شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353966
آگهی تغییرات شرکت شوسه پی البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سامان آقاپور زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مژده چهارلنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323551
آگهی تغییرات شرکت پردیس دژ شهاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۰۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حامدحاجی آبادی ش م xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای علی پایمرد ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. - امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305435
آگهی تغییرات شرکت پردیس دژ شهاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۰۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم نصرت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره و حامد حاجی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297359
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آماج گستر کاشانه درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب. انجام کلیه فعالیتهای مجاز اعم از صنعتی، تولیدی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و معدنی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد، تکمیل، توسعه، و راه اندازی و اداره واحد‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحها و پروژه‌ها.. انجام هر گونه عملیات تجاری و بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور. اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران کوی نصر خیابان فروزانفر بزرگراه جلال آل احمد پلاک ۸۵ مجتمع فرنودی طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ که تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال آن طبق گواهی شماره xxx/xxx۰/۵/۷۵ مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ بانک صادرات ایران به حساب شرکت واریز گردید اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285772
آگهی تغییرات شرکت نارین رهنما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285774
آگهی تغییرات شرکت نارین رهنما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ هر یک با پرداخت مبلغ ۴. xxx. xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵. xxx. xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. شرکای نهایی و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می‌باشد: علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه زینب پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه حسینعلی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ۲ شعبه‌ای از شرکت به نشانی تهران، بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا مجتمع فرنودی پلاک ۸۵ طبقه اول واحد اول کدپستی xxxxxxxxx۳ تاسیس و علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید. ۳ تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافت و ماده ۱۴ اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوان کیا بنا ساز درتاریخ ۱۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، پلاک ۸۵، طبقه اول، واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ بانک سپه شعبه کوی نصر پرداخت گردید اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم سادات رضوی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل خانم احسانه باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249433
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر عمران داتیس درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان فروزانفر، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۸۵، مجتمع فرنودی، طبقه ۱، واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشد و مبلغ xxxxxx۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۲۹/۹/۹۵ بانک ملی علوی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احسانه باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144689
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس دژ شهاب درتاریخ ۰۲/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان فروزانفر، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۸۵، مجتمع فرنودی، طبقه ۱، واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پاسداران اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: حمزه پایمرد شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - علی پایمرد شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - فرزاد پایمرد شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای علی پایمرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احسانه باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045606
آگهی تغییرات شرکت نارین رهنما نگار شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۰۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه ای از شرکت به آدرس تهران ـ بزرگراه جلال آل احمد ـ بعد از پل گیشا ـ پلاک۸۵ ـ طبقه اول ـ واحد اول ـ کدپستیxxxxxxxxx۴ به مدیریت علی پایمرد به کدملیxxxxxxxxx۰ دایر گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات