حمزه پایمرد

حمزه پایمرد

کد ملی 193075xxxx
گراف ارتباطات
29
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

شرکت های حمزه پایمرد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حمزه پایمرد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
بنا سازان راشا گستر
بنا سازان راشا گستر
اشکان صنعت غرب
اشکان صنعت غرب
بتون گستر عمران طرح
بتون گستر عمران طرح
بازرس علی‌البدل
پی رسا سازه فرداد
پی رسا سازه فرداد
بازرس اصلی
مهندسی سعادت پیشه اراک
مهندسی سعادت پیشه اراک
بازرس علی‌البدل
پرنیان فرا عمران
پرنیان فرا عمران
بازرس علی‌البدل
پردیس دژ شهاب
پردیس دژ شهاب
نایب رییس هییت مدیره
سپهر عمران داتیس
سپهر عمران داتیس
رییس هییت مدیره
مشعل سازان نیک تبار
مشعل سازان نیک تبار
بازرس اصلی
بتن سازان آونگ گستران
بتن سازان آونگ گستران
بازرس علی‌البدل
نارین رهنما
نارین رهنما
رییس هییت مدیره
کاوان کیا بنا ساز
کاوان کیا بنا ساز
آماج گستر کاشانه
آماج گستر کاشانه
نایب رییس هییت مدیره
اسکان سازه مارون کاران
اسکان سازه مارون کاران
رییس هییت مدیره
شوسه پی البرز
شوسه پی البرز
بازرس اصلی
مهراس نمای شایسته
مهراس نمای شایسته
رییس هییت مدیره
فیدار صنعت رخشان
فیدار صنعت رخشان
نایب رییس هییت مدیره
آفاق طرح پادرا
آفاق طرح پادرا
رییس هییت مدیره
مهندسی ابتکار راه سهند
مهندسی ابتکار راه سهند
بازرس علی‌البدل
مهندسی رسام پی آداک
مهندسی رسام پی آداک
بازرس علی‌البدل
مهندسی کاویان نیرو ارگ
مهندسی کاویان نیرو ارگ
بازرس علی‌البدل
دژ سازان فرداد گستر الویر
دژ سازان فرداد گستر الویر
کیهان بنای ماهر
کیهان بنای ماهر
بازرس علی‌البدل
ابتکار نمای ارمغان
ابتکار نمای ارمغان
بازرس علی‌البدل
داده آمایی تدبیرمند
داده آمایی تدبیرمند
نایب رییس هییت مدیره
نارین رهنما نگار
نارین رهنما نگار
فنی و مهندسی فراز بنیان اهورا
فنی و مهندسی فراز بنیان اهورا
نایب رییس هییت مدیره
آبسان فرایند نادین
آبسان فرایند نادین
بازرس علی‌البدل
آتیه سازان شایان راه
آتیه سازان شایان راه
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14732468
آگهی تغییرات شرکت ایمن راه دانیال سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۸۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۲ آرش عطارد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و سجاد عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و فاطمه دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و احمد عسکری راد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14560986
آگهی تغییرات شرکت آبسان فرایند نادین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۲۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ مسعود محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ۲ فرهاد جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و الهه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14373651
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۴۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۳۱
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای حسین اکبری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) ، آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14301663
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۴۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۵۰۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی به شرح ذیل تعیین شدند: آقای مهدی قائمی زاده کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای علی پایمرد کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره خانم فاطمه یوسفی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطورکلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14160520
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی و مهندسی فراز بنیان اهورا درتاریخ ۱۷/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساختمان، آب، راه سازی، برق، تاسیسات و تجهیزات، ارتباطات، کشاورزی، نفت و گاز. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور حمل و نقل درون شهری، امور تاسیساتی، تعمیر و نگهداری، خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. خدمات فضای سبز شامل ایجاد، باغبانی و نگهداری فضای سبز، امور آشپزخانه شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و خدمات عمومی شامل تنظیفات، پیشخدمتی و امور آبدارخانه. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله محمودیه ـ خیابان الف ـ کوچه خرداد غربی ـ پلاک ۱۷ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳ ـ xxx۰ مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ نزد بانک صادرات مرکزی شعبه اراک با کد ۶۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای حامد حاجی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم آزاده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156079
آگهی تغییرات شرکت نارین رهنما نگار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۴۰۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ تورج پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ ۱.xxx.xxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۳.xxx.xxx ریال به مبلغ ۲.xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح گردید. شرکای فعلی شرکت و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح دیل می باشد: علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۱.xxx.xxxریال سهم الشرکه حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۱.xxx.xxxریال سهم الشرکه ـ ۲ تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ الی ۱۰ نفر تغییر یافت و ماده ۱۲ اساسنامه اصلاح گردید. ـ ۳ شعبه شرکت در تهران منحل گردید. ـ ۴ موارد ذیل به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده ۲ اساسنامه اصلاح گردید: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. انجام کلیه فعالیتهای مجاز اعم از صنعتی، تولیدی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و معدنی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد، تکمیل، توسعه، و راه اندازی و اداره واحد های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحها و پروژه ها. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور. اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی , پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز و یا صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ـ ۵ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۲۶ ماده و ۲ تبصره تصویب و جایگزین اساساسنامه قبلی گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144535
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی و مهندسی پایدار سازه هیوا درتاریخ ۰۸/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساختمان، آب، راه سازی، برق، تاسیسات و تجهیزات، ارتباطات، کشاورزی ، نفت و گاز. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور حمل و نقل درون شهری ، امور تاسیساتی ، تعمیر و نگهداری ، خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. خدمات فضای سبز شامل ایجاد، باغبانی و نگهداری فضای سبز، امور آشپزخانه شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه و خدمات عمومی شامل تنظیفات، پیشخدمتی و امور آبدارخانه. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله فرشته ـ کوچه پانزدهم ـ خیابان جهان پهلوان تختی ـ پلاک ۴۳ ـ بلوک دو ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰۰/۶۱ مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ نزد بانک تجارت شعبه زاگرس با کد xxx۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسین اکبری اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم آزاده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143282
آگهی تغییرات شرکت اشکان صنعت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ محمد نور بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰، منوچهر مگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ،شهرام زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ ۳ محمد امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و سیدابراهیم نبوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132681
آگهی تغییرات شرکت آماج گستر کاشانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۶۹۲۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمیل زند بعنوان مدیرعامل به کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) و علی پایمرد بعنوان به کدملیxxxxxxxxx۰ رئیس هیئت مدیره و حمزه پایمرد به کدملی xxxxxxxxx۱بعنوان نائب رئیس و عضو هیات مدیره و فرزاد پایمرد به کدملیxxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14083369
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار نمای ارمغان درتاریخ ۲۹/۰۳/xxx۷ به شماره ثبتxxx۱۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی.امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ محله میدان امام خمینی ـ خیابان (جهادنصر) ـ خیابان ابتکار ـ پلاک xxx۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۷/xxx۱/۲۱ مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه میدان شهدا با کد xxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علی آرمان کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم شهره نقدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بردیا جاوید شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سحر فرجام پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068774
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیهان بنای ماهر درتاریخ ۲۰/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxx۹۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها.امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ شهرک توحید ـ خیابان عمار ـ کوچه میثم ۱[۵و۲] ـ پلاک ۴ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ نزد بانک سپه شعبه شهید باهنر اراک با کد xxx۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مینا قربان خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نادر کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مکی سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039213
آگهی تغییرات شرکت رادین تجارت پادرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ هادی نوری فرزند سیدمحمد به شماره شناسنامه ۴ و کدملی xxxxxxxxx۱ صادره از شیروان با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال و عابدین نوری فرزند شیخعلی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۲ صادره از شیروان با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفتند. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می‌باشد: هادی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. عابدین نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. ۲ نام شرکت به «اسکان سازه مارون کاران» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039219
آگهی تغییرات شرکت پارمیس تجارت آتیه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۷۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ قدریه یارکرمی فرزند پنجشنبه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ صادره از شیروان و عابدین نوری فرزند شیخ علی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ صادره از شیروان هریک با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. شرکای نهایی شرکت و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می‌باشد: قدریه یار کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. عابدین نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. مسعود بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. ۲ نام شرکت به دژ سازان فرداد گستر الویر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981338
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی کاویان نیرو ارگ درتاریخ ۲۷/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۲۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاه های نفت و گاز و کارخانه های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز، سازه های دریایی نفت و گاز. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ داوران ـ کوچه حیدری [۲ و ۱] ـ کوچه شهید دکتر بهشتی [۶] ـ پلاک ۲۴ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۶۳/۲۱ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ نزد بانک صادرات شعبه اراک با کد ۶۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سهیل جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهران موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا صالح فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن کاوشی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878148
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی رسام پی آداک درتاریخ ۲۴/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال های انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: استان مرکزی ـ شهرستان اراک ـ بخش مرکزی ـ شهر اراک ـ خیابان نیسانیان ـ خیابان شهید دکتر چمران ـ کوچه خردمند ـ پلاک ۳۳ ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی می باشد تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ xxx.xxx ریال طی گواهی بانک به شماره xxx۵مورخ ۸/۱۱/xxx۶ نزد بانک انصار شعبه قائم مقام پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آزاده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره مسعود میرحسینی هزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مالک ساعی سالارآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محسن کاوشی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867633
آگهی تغییرات شرکت اشکان صنعت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سیدمحمد نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منوچهر مگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد ابراهیم رادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865812
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی ابتکار راه سهند درتاریخ ۱۹/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: مهندسی ابتکار راه سهند شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهر اراک ملک خیابان شهید قدوسی [۱۵ و ۷] خیابان شهیدرجایی پلاک ۳۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵۱. xxx مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ نزد بانک قوامین شعبه قائم مقام با کد xxx۵۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره خانم سمانه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی اصغر رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم آزاده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716715
آگهی تغییرات شرکت آفاق طرح پادرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زینت خدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597710
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فیدار صنعت رخشان درتاریخ ۱۵/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران قیطریه بلوار کاوه خیابان روشنایی غربی پلاک ۱۰ ساختمان پرنیان طبقه سوم واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد که طی گواهی بانکی شماره xxx xxx۲۷ مورخ ۵/۶/۹۶ بانک ملت شعبه قائم مقام اراک مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردیده والباقی در تعهد صاحبان سهم میباشد. اولین مدیران: خانم سمانه یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586475
آگهی تغییرات شرکت اشکان صنعت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سید محمد نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منوچهر مگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید محمد ابراهیم رادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۹/۴/xxx۷) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره یا احدی از شرکا آقای شهرام زارع همراه با مهر شرکت معتبر است. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472585
آگهی تغییرات شرکت بتن سازان آونگ گستران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۲۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اکرم خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۲ سیدمحسن صداقت حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره - زهرا کاوشی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره - آیلا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۳/۱۱/xxx۷ انتخاب گردیدند. - ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13370140
آگهی تغییرات شرکت رادین تجارت پادرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میر سپهر طباطبائی به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. شرکای نهایی شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک از آنها بدین شرح می‌باشد: حمزه پایمرد به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. فرزاد پایمرد به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهراس نمای شایسته در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین. خدمات فضای سبز شامل ایجاد، باغبانی و نگهداری فضای سبز، امور آشپزخانه شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوقه و خدمات عمومی شامل تنظیفات، پیشخدمتی و امور آبدارخانه. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت در نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران کوی نصر خیابان فروزانفر بزرگراه جلال آل احمد پلاک ۸۵ مجتمع فرنودی طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره xxx/۹۵/xxx۱ مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ نزدبانک سرمایه. شعبه کوی نصر پرداخت شده و الباقی مانده سرمایه اولیه شرکت درتعهد پرداخت سهامداران شرکت می‌باشد اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی خانم فاطمه خواجه پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت محسوب نمی‌شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353966
آگهی تغییرات شرکت شوسه پی البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. سامان آقاپور زنگنه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مژده چهارلنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323005
آگهی تغییرات شرکت رادین تجارت پادرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13323013
آگهی تغییرات شرکت رادین تجارت پادرا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۵۷۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرزاد پایمرد فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه xxx و کدملی xxxxxxxxx۳ صادره از اندیمشک با پرداخت مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ ۱. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال افزایش داد، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه اصلاح گردید. شرکای فعلی شرکت و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل می‌باشد: حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه. فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه. میر سپهر طباطبائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297359
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آماج گستر کاشانه درتاریخ ۱۸/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب. انجام کلیه فعالیتهای مجاز اعم از صنعتی، تولیدی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و معدنی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور. ایجاد، تکمیل، توسعه، و راه اندازی و اداره واحد‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای طرحها و پروژه‌ها.. انجام هر گونه عملیات تجاری و بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، اخذ و اعطای نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج از کشور. اخذ تسهیلات مالی، اعتباری، ارزی و ریالی و ضمانت نامه‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران کوی نصر خیابان فروزانفر بزرگراه جلال آل احمد پلاک ۸۵ مجتمع فرنودی طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ که تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxx۰ ریال آن طبق گواهی شماره xxx/xxx۰/۵/۷۵ مورخ ۲۲/۱۰/xxx۵ بانک صادرات ایران به حساب شرکت واریز گردید اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم یونسی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285772
آگهی تغییرات شرکت نارین رهنما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285774
آگهی تغییرات شرکت نارین رهنما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۹۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ هر یک با پرداخت مبلغ ۴. xxx. xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵. xxx. xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. شرکای نهایی و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می‌باشد: علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه زینب پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه حسینعلی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ۲ شعبه‌ای از شرکت به نشانی تهران، بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل گیشا مجتمع فرنودی پلاک ۸۵ طبقه اول واحد اول کدپستی xxxxxxxxx۳ تاسیس و علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر شعبه انتخاب گردید. ۳ تعداد اعضای هیئت مدیره از سه نفر به دو نفر کاهش یافت و ماده ۱۴ اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوان کیا بنا ساز درتاریخ ۱۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، زیرپل گیشا، پلاک ۸۵، طبقه اول، واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۵/۱۰/۹۵ بانک سپه شعبه کوی نصر پرداخت گردید اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مریم سادات رضوی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل خانم احسانه باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268492
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتن سازان آونگ گستران درتاریخ ۰۳/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب. با اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اراک، میدان سرداران، خیابان پیروزی اسلام کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵ - xxx مورخ ۲۳/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه دروازه شهرجرد پرداخت گردیده است. اولین مدیران: سیدمحسن صداقت حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره زهرا کاوشی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره فرامرز خواجوندصالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مشعل سازان نیک تبار درتاریخ ۲۳/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اراک، شهرک مصطفی خمینی، مجتمع آسمان، بلوک یک، طبقه اول، واحد سه کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام xxx۰ ریالی که مبلغ ۱. xxx. xxx ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲۰/۵۸ مورخ ۹/۱۰/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه پاسداران سنندج پرداخت گردیده است. اولین مدیران: امیر حسین منصورزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شیما احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره رحمت اله احمدی سیاناوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249433
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر عمران داتیس درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی ازکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان فروزانفر، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۸۵، مجتمع فرنودی، طبقه ۱، واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشد و مبلغ xxxxxx۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۹ مورخ ۲۹/۹/۹۵ بانک ملی علوی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احسانه باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم آزاده شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144689
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس دژ شهاب درتاریخ ۰۲/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان فروزانفر، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک ۸۵، مجتمع فرنودی، طبقه ۱، واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پاسداران اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: حمزه پایمرد شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - علی پایمرد شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - فرزاد پایمرد شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای علی پایمرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احسانه باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و اکرم خسروی انجدانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار کاروکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083820
آگهی تغییرات شرکت اشکان صنعت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سید محمد نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و منوچهر مگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره و شهرام زارع به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید محمد ابراهیم رادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۹/۴/xxx۷) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074187
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرنیان فرا عمران درتاریخ ۲۵/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی) سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، دروازه تهران، مجتمع پارس طبقه دوم سالن سی، واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱. xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۲۷ مورخ ۲۱/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه قائم مقام اراکپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: اسرافیل حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عباس عابدخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره مریم حسینخانی هزاوه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055302
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سعادت پیشه اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۱۱۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ غلامرضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و معصومه احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور میرزا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۲ محمدرضا نبیونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب گردید. - ۴ روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. - ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050568
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پی رسا سازه فرداد درتاریخ ۱۱/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب، امور پیمانکاری مربوط به تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی، فرآوری نفت و گاز و کارخانه‌های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، پالایشگاه‌های نفت و گاز و کارخانه‌های پتروشیمی، مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه‌های نفت و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گاز. امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و تأسیسات برقی، پست‌های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم‌های کنترل برق و ابزار دقیق. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، دروازه تهران، مجتمع پارس، طبقه اول، واحد ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱. xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۵/۷/۹۵ بانک ملی شعبه دروازه مشهد اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: امیر ربیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، پژمان پرهامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهربانو فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023376
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بتون گستر عمران طرح درتاریخ ۲۵/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها نظیر راه‌های اصلی و فرعی، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، راه‌های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل‌ها، پل‌ها، راه‌های زیر زمینی و سیستم‌های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب، شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانال‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سازه‌های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه‌ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسور، پله برقی) سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، شهرک قدس، امیریه، خیابان عدالت، خیابان امیریه، کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۱. xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳۳ مورخ ۲۰/۶/xxx۵ نزد بانک ملت شعبه قدس پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سلماز جاوید خیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره غلامرضا افتخاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محسن کاوشی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهتاب عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت انخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913918
آگهی تغییرات شرکت اشکان صنعت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محمد نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، منوچهر مگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید محمد ابراهیم رادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ محمد امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم نبوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کار و کارگر جهت نشر اگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره یا آقای شهرام زارع به کد ملی xxxxxxxxx۹ (احدی از شرکا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729870
آگهی تغییرات شرکت اشکان صنعت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهرام زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سیدمحمد نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و منوچهر مگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سیدمحمد ابراهیم رادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۸/xxx۶) انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729875
آگهی تغییرات شرکت اشکان صنعت غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۳۲۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و منوچهر مگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شهرام زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد نوربخش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد ابراهیم رادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۸/xxx۶) انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561544
آگهی تغییرات شرکت بنا سازان راشا گستر بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۶۰۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حمزه پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱با دریافت مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت وخانم شهناز ترابی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ پانصد هزار ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ۲ـ اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می باشد: آقای بهنام بیات به شماره ملیxxxxxxxxx۷ دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه. ـ آقای محمد رضا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات