نادرجعفریوسفی

آقای نادرجعفریوسفی

کد ملی 193066xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

شرکت های نادرجعفریوسفی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که نادرجعفریوسفی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14573056
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نادر جعفریوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل وآقای علیرضا فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خدمات مدیریت سرمایه مدار ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضوهیات مدیره وآقای علی ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حسن پور عبدالهیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای یحیی پروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ره پویان پردازش گستر صحرا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری اعم از چک و سفته با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و قرارداد‌های پرسنلی ، اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . هیات مدیره علاوه بر وظایف و اختیارات مصرحه در ماده ۴۷ اساسنامه بخشی از اختیارات خود را مطابق ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : ۱ ) امضاء کلیه مکاتبات اداری و جاری شرکت با حق تفویض اختیار به کارکنان شرکت ۲ ) تعیین شرایط استخدامی و ضوابط پرسنلی کلیه کارکنان شرکت ، عقد قراردادهای استخدامی نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل ، حقوق و دستمزد و پاداش و سایر موارد مرتبط اداری و استخدامی در چارچوب قوانین مربوطه و آیین نامه‌های مصوب . ۳ ) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۴ ) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن . ۵ ) انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و اقاله با اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد اموال منقول و غیرمنقول با حق توکیل به غیر ، که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و یا تغییرات آن همگی در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت . ۶ ) خرید و فروش اوراق منجمله سهام و اوراق مشارکت و غیره اعم از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا خارج از بورس و همچنین سرمایه گذاری در طرح‌های جدید بر اساس ضوابط هیات مدیره . ۷ ) افتتاح و انسداد هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی کشور . ۸ ) اقامه‌ی هر گونه دعوای حقوقی ، کیفری و اداری و دفاع از هر دعوای حقوقی ، کیفری و اداری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، دیوانعالی کشور ، شوراهای حل اختلاف و غیره از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت خواه کیفری و خواه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور به مقامات انتظامی و استیفای کلیۀ اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، در خواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیربصورت مکرر ، تعیین حق الوکاله ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، قبول یا رد سوگند ، ادعای دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، ادعای اعسار یا دفاع در مقابل آن ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۹ ) تنظیم خلاصه صورت دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی شرکت . ۱۰ ) تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارایۀ آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائۀ آن به مراجع مربوطه . ۱۱ ) تهیه و تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت تصویب . ۱۲ ) پیشنهاد مبانی تهیه و تدوین سیاست‌های کلی برنامه‌ها و بودجه شرکت توسعه صنایع بهشهر به هیات مدیره و تصویب برنامه و بودجه شرکت‌های زیر مجموعه و تلفیق بودجه کلیه شرکت‌های زیر مجموعه ، ابلاغ و پیگیری برنامه‌ها و بودجه سالانه و بلند مدت شرکت‌های زیر مجموعه و مراقب از عملکرد آنان و نظارت بر کنترل بودجه سالانه بصورت ادواری . ۱۳ ) حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت . ۱۴ ) اجاره ، استجاره ، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره از طریق مراجع قضایی و قانونی . ۱۵ ) اتخاذ تصمیم در امور مرتبط با ثبت حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی و کلیه امتیازات متصوره آن پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120821
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ملکی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. آقای نادر جعفر یوسفی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید.و سمت سایر اعضای هیئت مدیره و دارندگان حق امضاء به قوت خود باقی می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963438
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران xxxxxxxxx۷۹ بعنوان عضو جدید هیات مدیره انتخاب شدند سمت اعضا هیات مدیره بشرح زیر میباشد آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای نادر جعفر یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سیدجواد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر حسین ارضاء به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد هادی دادمان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود غلام زاده دلداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا دلشادی بزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419574
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا دلشادی بزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای جمال دامغانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نادر جعفر یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به جای آقای جمال دامغانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری و اختیارات مدیرعامل مطابق با مفاد آخرین صورتجلسه هیات مدیره در این ارتباط صورت پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311233
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی تدین به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سعید لقمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای نادر جفعر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فضل اله سبحانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید هوشنگ قادریان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. پیشنهاد ساختار سازمانی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری یا صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137450
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۳۹۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۱۶۴۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر جعفر یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار xxxxxxxxx۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فخر اله مولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839496
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای حسین ناجی کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید لقمانی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای نادر جفعر یوسفی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به جای آقای حسن شایگان نیا کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای فضل اله سبحانی کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید هوشنگ قادریان کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهد آور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارت هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. پیشنهاد ساختار سازمانی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت. ۳. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. ۴. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. ۶. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری یا صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۷. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۸. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار داد‌های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ۱۱. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248962
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های نسوز آذر سهامی عام به‌شماره‌ثبت۸۷۳۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا سعیدی بعنوان نماینده شرکت تکادو جایگزین آقای رضا اقبالی گردید. آقای علیرضا سعیدی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تکادو شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره و سید علی اکبر سید حسن زاده شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مجتمع ترابری رهنورد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقایان نادر جعفریوسفی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ و اسماعیل مکارمی شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی مرآت پولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و غلامحسین حبیبی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ را به سمت اعضا هیات مدیره و آقای سید علی اکبر سید حسن زاده شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تا تاریخ ۰۳/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۴ به مدیر عامل شرکت تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12056721
آگهی تغییرات شرکت فناوران رهاورد کوشا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۳۴۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر نوری زاده (کدملی xxxxxxxxx۲) به نمایندگی از شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلی اکبرسیدحسن زاده (کدملی xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از شرکت فرآورده های نسوز آذر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای نادر جعفریوسفی (کدملیxxxxxxxxx۱) بنمایندگی از شرکت مجتمع نگین معادن احیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای نادرجعفریوسفی (کدملیxxxxxxxxx۱) بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۲/۰۲/xxx۴ انتخاب شدند. اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل آقای نادر جعفریوسفی و یکنفر از اعضا هیئت مدیره وهمراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12044902
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز آذر سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۸۷۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا اقبالی به شماره ملی.xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت تکادو به سمت رئیس هیأت مدیره، سید علی اکبر سیدحسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت ترابری رهنورد به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقایان نادر جعفر یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد سایا، اسماعیل مکارمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مرآت پولاد و غلامحسین حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقای سید علی اکبر سید حسن زاده به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره (تا تاریخ ۳/۱۲/۹۴) انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ـ اختیارات تفویض شده به مدیرعامل شرکت در صورت جلسات مورخ ۷۹/۶/۲۹ و ۸۹/۶/۲۹ هیأت مدیره کماکان به قوت خود باقی است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426334
آگهی تغییرات شرکت فراورده های نسوز آذر سهامی عام شماره ثبت ۸۷۳۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تکادو بسمت رییس هیئت مدیره و آقای فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ترابری رهنورد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای نادر جعفریوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فولاد سایا عضو هیئت مدیره و آقای اسماعیل مکارمی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت مرآت پولاد عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین حبیبی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویض شده به مدیر عامل در صورت جلسات هیات مدیره مورخ ۲۹/۶/۷۹ و ۲۹/۶/۸۹ کماکان به قوت خود باقیست.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10083192
آگهی تصمیمات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱ و ۳۰/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عاملیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و محمدرضا زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین المللی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ به قوت خود باقی است. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736494
آگهی تصمیماتشرکت رهشاد سپاهان سهامی عامشماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۱ و ۳۰/۳/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عاملیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و محمدرضا زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین المللی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ به قوت خود باقی است. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا شناسه ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آذرین حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی ۹۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۶/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 564025
آگهی تصمیمات در شرکت فرآورده‌های نسور آذر سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفر زره ساز به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سایا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نسوز قشم بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت رهنورد بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و مجید مودت به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مرآت پولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسات مورخ ۲۶/۹/۷۹ و ۲۹/۶/۸۹ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 469356

آگهی تصمیمات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام
ثبت شده بشماره xxx۵۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عاملیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و محمدرضا زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین المللی بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ هیئت مدیره می باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10704140
آگهی تصمیمات در شرکت فرآورده‌های نسور آذر سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۸۲۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ رضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفر زره ساز به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سایا بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و فرشاد سلیمانی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت نسوز قشم بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت رهنورد بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و مجید مودت به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت مرآت پولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورت جلسات مورخ ۲۶/۹/۷۹ و ۲۹/۶/۸۹ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۷/۱/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11385817
آگهی تصمیمات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای رضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسلامیان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عاملیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نادر جعفر یوسفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و محمدرضا زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین‌المللی بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ هیئت مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات