سیدمصطفی جان نثاری

سیدمصطفی جان نثاری

کد ملی 191129xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
50
آگهی‌ها

شرکت های سیدمصطفی جان نثاری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیدمصطفی جان نثاری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب
سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب
بازرس علی‌البدل
کشتیرانی خط اقیانوس آزاد
کشتیرانی خط اقیانوس آزاد
بازرس علی‌البدل
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان
تحقیق وتوسعه صنعت سیمان
بازرس علی‌البدل
کارگزاری ستاره جنوب
کارگزاری ستاره جنوب
بازرس علی‌البدل
آرمان آروین پارس
آرمان آروین پارس
عضو هییت مدیره
چند وجهی فولاد لجستیک
چند وجهی فولاد لجستیک
بازرس علی‌البدل
لکوموتیو ریل اروند
لکوموتیو ریل اروند
بازرس علی‌البدل
تجارت کالای آتیه
تجارت کالای آتیه
بازرس علی‌البدل
صنایع ماشینهای اداری ایران
صنایع ماشینهای اداری ایران
بازرس علی‌البدل
فرهنگی ورزشی فولاد مهر نوین اهواز
فرهنگی ورزشی فولاد مهر نوین اهواز
بازرس علی‌البدل
مهندسی وبازرسی فنی ایکا
مهندسی وبازرسی فنی ایکا
بازرس علی‌البدل
صنایع ساخت ایکا
صنایع ساخت ایکا
بازرس علی‌البدل
بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان
بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان
بازرس علی‌البدل
فولاد ریل جنوب سهامب خاص
فولاد ریل جنوب سهامب خاص
بازرس علی‌البدل
مهندسی بی تاطرح نواور
مهندسی بی تاطرح نواور
بازرس علی‌البدل
بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی
بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی
بازرس علی‌البدل
ساختمانی ونصب صنایع ومعادن پارس
ساختمانی ونصب صنایع ومعادن پارس
بازرس علی‌البدل
یاوران فولاد جنوب
یاوران فولاد جنوب
بازرس علی‌البدل
بین المللی مهندسی ایران ایرتیک
بین المللی مهندسی ایران ایرتیک
بازرس علی‌البدل
ساختمانی سیمرغ آشیان آریا
ساختمانی سیمرغ آشیان آریا
بازرس علی‌البدل
کیمیا شیمی سبز سیمرغ
کیمیا شیمی سبز سیمرغ
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا
سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا
بازرس علی‌البدل
صنایع پلاستیک مادیران
صنایع پلاستیک مادیران
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14343907
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۸/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد راثی نوجه دهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ریال افزایش داد. آقای سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰رریال افزایش داد. آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ر ریال افزایش داد. آقای سید مهدی تیموریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: ـ جواد راثی نوجه دهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ریال ـ علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ر ریال ـ سید مهدی تیموریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxریال ـ حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳مبلغ xxx xxx ۱ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343925
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ سید مهدی تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343929
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۰۵/۰۹/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود مبلغ xxx xxx ۱ ریال از ردیف شرکا خارج شد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد: ـ جواد راثی نوجه دهی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ریال ـ سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ـ علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ریال ـ علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ر ریال ـ سید مهدی تیموریان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxxریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000112
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۲۶/۱/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای حداقل دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724457
آگهی تغییرات آرمان آروین پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۶۹ مورخه ۲۰/۸/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیروس شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. آقای سیدمهدی تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جواد راثی نوجه دهی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای سیدمصطفی جان نثاری ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای سیروس شمسی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای محمد بهنام دائی مژدهی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای جهانگیر ذوالفقاری ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای محمود رجائی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علی آقا عزیزی برزکی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر مسلمی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای سیدمهدی تیموریان xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا ارجمندی ۱. xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418111
آگهی تغییرات آروین ارقام پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳/۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره سیروس شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی با امضاء حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415761
آگهی تغییرات آروین ارقام پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۵ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۳/۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیأت مدیره حداقل ۸ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۴ فصل و ۳۶ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسید. جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سید مهدی تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سیروش شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: جهانگیر ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمود رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال علی آقا عزیزی برزکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال علی اصغر مسلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سید مهدی تیموریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سیروش شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد بهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128296
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک مادیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند امیر مسعود امیری (کدملی xxxxxxxxx۳) محمود امیری (کدملی xxxxxxxxx۱) شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (xxxxxxxxx۴۲) موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۵۶ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی جانثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126772
آگهی تغییرات آروین ارقام پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۱/۸/۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند جواد راثی نوجه دهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره و سیدمصطفی جان نثاری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره. و سیروس شمس با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. و محمد بهنام دائی مژدهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره ونائب رئیس هیأت مدیره. دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12102449
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک مادیران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۱۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرمسعود امیری به کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمود امیری به کدملی xxxxxxxxx۱و شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدمصطفی جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075333
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سیمرغ آشیان آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۷۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۲۷۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه آروین ارقام پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075347
آگهی تغییرات شرکت کیمیا شیمی سبز سیمرغ سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۹۵۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۴۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه آروین ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075369
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کارآفرینی سیمرغ آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۱۸۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مصطفی جان نثاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716911
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مهر نوین اهواز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۱۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۴۲۰۲۸۶۶۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۴ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۳/xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626313
آگهی تغییرات موسسه آروین ارقام پارس به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۰۵/xxx۳ و نامه شماره xxx۵۸/۹۳مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای جواد راثی نوجه دهی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل سیدمصطفی جان نثاری با کد ملیxxxxxxxxx۱به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سیروس شمس با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد بهنام دائی مژدهی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611830
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۶۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۶۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرارگرفت. آقایان محمود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و ابوالحسن شهراسبی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و امیر مسعود امیری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و فرخ نسیری امیری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سیاره ثابتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدمصطفی جان نثاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580193
آگهی تغییرات شرکت تجارت کالای آتیه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۷۴۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳بعنوان بازرس اصلی وآقای سید مصطفی جان نثاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206779
آگهی تغییرات شرکت فولادریل جنوب شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۶۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۵۵۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مهدی دلبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت فولادریل جنوب انتخاب شد. ترازنامه و صورتهای مالی سال ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199069
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری ستاره جنوب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۴۴۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199070
آگهی تغییرات شرکت لکوموتیو ریل الوند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۵۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۸۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103103
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۷۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۲۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه / عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011363
آگهی تغییرات شرکت لکوموتیو ریل الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۸۶۴۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مصطفی جان نثاری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کالا تجارت مریان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۳ با نمایندگی آقای ناصر شکیب مهر و شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای غلامعلی بشیرخباز و شرکت حمل و نقل راهوار ریل کوثر سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶ با نمایندگی آقای غلامرضا حامدی و شرکت راه آهن شرقی بنیاد سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۳ با نمایندگی آقای ابوالقاسم سعیدی و شرکت فولاد ریل جنوب سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حافظ نظری تا تاریخ ۲۵/۴/xxx۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910105
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ریل جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۵۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. محمد دلبری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سیدمصطفی جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10107466
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ریل جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۵۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. محمد دلبری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سیدمصطفی جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747887
آگهی تغییرات موسسه آروین ارقام پارس به شماره ثبت۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۵/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۶/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیروس شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدبهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۳
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سیروس شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدبهنام دائی مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد راثی نوجه دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مصطفی جان نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از اعضا همراه با مهر موسسه معتبر است.
در تاریخ۱۷/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726363
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری ستاره جنوبسهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۴۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و سیدمصطفی جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580372
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۲۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716398
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۲۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان‌نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سهامی‌عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ و شرکت سیمان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 562371
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی خط اقیانوس آزاد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۲۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۹۰۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ و فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۰ و ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محل شرکت به تهران ـ خ یوسف آباد ـ خ جهان آرا ـ خ ۴۱ غربی ـ پ ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. حسین فلاحتی به ش ملی xxxxxxxxx۴ به جای عبدالشهید خضیرپور به عنوان نماینده شرکت توسعه فولاد ذوب جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در هیئت مدیره و سید محمدکمال مدیحی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر شیرالی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت کالای آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالشهید خضیرپور (خارج از اعضای هیئت مدیره) به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بانکی از جمله چکها، سفته ها، بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مراسلات و مکاتبات اداری و اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 468497

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه آروین ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10452984
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و توسعه فولاد جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۴۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9787792
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ریل جنوب سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۶۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۵۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. محمد دلبری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و سیدمصطفی جان‌نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530409
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۶۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جان‌نثاری به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10161143
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۹۰۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان نثار به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931594
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ساخت ایکا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۳۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جان‌نثاری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9834034
آگهی تصمیمات شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۲۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان‌نثاری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108853
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۶۶۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۳۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس اصلی و مصطفی جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایرتیک) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت ساختمانی و نصب صنایع معادن پارس (پامیکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ شرکت مهندسی بی تا طرح نوآور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ شرکت صنایع ساخت ایکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ شرکت بین المللی سیستمها و اتوماسیون (ایریسا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب مجمع رسید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9703115
آگهی تغییرات شرکت تجارت کالای آتیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۴۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۱۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمصطفی جان‌نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۰۱/۰۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10250918
آگهی تصمیمات شرکت فولاد ریل جنوب سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۶۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۵۵۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. محمد دلبری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و سیدمصطفی جان نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10711093
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بی تا طرح نوآورسهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۰۷۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۳۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جان‌نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10766450
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۳۴۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۶۹۴۸۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جان‌نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت بین‌المللی مهندسی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت خدمات مهندسی و بازرگانی (ایریکا) و شرکت مهندسی حفاری و اکتشاف مواد معدنی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۶ و محمدرضا محدی به کدملی xxxxxxxxx۴.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884759
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ساخت ایکا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۸۱۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۳۶۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس اصلی و مصطفی جان‌نثاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایرتیک) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت مهندسی بی‌تا طرح نوآور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955246
آگهی تغییرات شرکت تجارت کالای آتیه سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۴۴۰۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۱۷۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای سید مصطفی جان‌نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۴/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11273456
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی و نصب و صنایع معادن پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۰۴۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان‌نثاری به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11390394
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی بی تا طرح نوآور سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۰۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۷۳۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جان‌نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین‌المللی مهندسی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ و شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ و شرکت صنایع ساخت ایکا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و غلامرضا کریمی به کدملی xxxxxxxxx۲.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11404270
آگهی تغییرات موسسه آروین ارقام پارس به شماره ثبت۲۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۵/xxx۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۶/۵/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سیروس شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدبهنام دائی‌مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جواد راثی‌نوجه‌دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید مصطفی جان‌نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۶/۵/xxx۳

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سیروس شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدبهنام دائی‌مژدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جواد راثی‌‌نوجه‌دهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید مصطفی جان‌نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سید مصطفی جان‌نثاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا دو نفر از اعضا همراه با مهر موسسه معتبر است.

در تاریخ۱۷/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11508362
آگهی تصمیمات شرکت یاوران فولاد جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۱۵۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۷۴۰۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه آروین ارقام پارس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان‌نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700072
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری ستاره جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۴۴۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۴۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و سیدمصطفی جان‌نثاری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11702017
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی خط اقیانوس آزاد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۲۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۹۰۱
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ و فوق‌العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۰ و ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. محل شرکت به تهران ـ خ یوسف‌آباد ـ خ جهان‌آرا ـ خ ۴۱ غربی ـ پ ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و سید مصطفی جان‌نثاری به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. حسین فلاحتی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به جای عبدالشهید خضیرپور به عنوان نماینده شرکت توسعه فولاد ذوب جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ در هیئت‌مدیره و سید محمدکمال مدیحی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه فولاد جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و نادر شیرالی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت کالای آتیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عبدالشهید خضیرپور (خارج از اعضای هیئت‌مدیره) به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بانکی از جمله چکها، سفته‌ها، بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مراسلات و مکاتبات اداری و اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11911248
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی مهندسی ایران سهامی‌خاص ثبت شده به شماره۲۳۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۱۱۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جان‌نثاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به جای شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و ابوالحسن طالبی‌انارکی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به جای سید حسن میرحسینی به کد ملیxxxxxxxxx۳.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات