محمد صادق بخشی

آقای محمد صادق بخشی

کد ملی 191104xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های محمد صادق بخشی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد صادق بخشی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14375726
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان سهامی عام به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- مهدی کامرانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی فریدون نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سید محمد تقی مرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی فرهنگی و ورزشی سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و منشی هیئت مدیره، محمد صادق بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و سیامک سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) از تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
- کلیه اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از آقایان مصطفی فریدون نژاد (نایب رئیس هیئت مدیره)، سید محمد تقی مرندی (عضو هیئت مدیره)، محمد صادق بخشی (عضو هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763390
آگهی تغییرات شرکت قند نقش جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۳۸۹۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کامرانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید عباس هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا بوژمهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی ورزشی سپاهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و منشی، آقای سید محمدتقی مرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مهندسی نیک اندیش اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴، آقای محمد صادق بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیامک سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۷) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319774
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پویا فراز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای محمد شکرچیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای عباسقلی اردلان با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شنا سه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای محمدصادق بخشی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای اسمعیل رشیدی ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رحیم طالبیان میاندوآب ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا اخباریه ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن زنجانی ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود. ضمنا مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت نافذ میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز معاونین ومدیران. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هئیت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046778
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی عمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا اخباریه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رحیم طالبیان میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای عباسقلی اردلان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل، آقای محمد صادق بخشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد شکرچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پویا فراز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میرداود فربود به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز معاونین و مدیران. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسرا ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. ضمناً مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت نافذ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات