گودرز مراد سلطانی

گودرز مراد سلطانی

کد ملی 188087xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های گودرز مراد سلطانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که گودرز مراد سلطانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14916013
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 17044 و شناسه ملی 10860822616
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شارخ موری به شماره ملی 1753437008 به نمایندگی از شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی 10860237539 بعنوان رئیس هیأت مدیره و محمد امین روز بخش زاده به شماره ملی 1816938637 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی 10860791488 بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و گودرز مراد سلطانی به شماره ملی 1880873656 به نمایندگی ازشرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی 10860824219 بعنوان عضو هیأت مدیره و مسعود جوینده کار به شماره ملی 1751175758 به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی 10101256492 بعنوان عضو هیأت مدیره و امین نصیریان به شماره ملی 2371915092 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی 10860822620 بعنوان عضو هیأت مدیره اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تصویب گردید. ش980904770208415  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706596
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: امیر حسین کریمی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از کشت و صنعت امام خمینی ره به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل عبدعلی ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ عضو هیئت مدیره و شارخ موری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ عضو هیئت مدیره امیر درخشان زاده به شماره ملی به نمایندگی از کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل نیز به تشخیص هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245309
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی حسین آمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره و توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی کیومرث کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و کشت و صنعت امام خمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی محمد امین روزبخش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و کشت و صنعت امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و آبان بسپار توسعه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439116
آگهی تغییرات شرکت كشت وصنعت سلمان فارسي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: امیرحسین کریمی کاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، امیر درخشان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره - عبدعلی ناصری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شارخ موری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل نیز به تشخیص هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756028
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کیومرث کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمد امین روزبخش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ حسین آمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور طبق اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات