علی جهانگیری

آقای علی جهانگیری

کد ملی 188086xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
92
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14935113
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکار خودروی متصل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 512238 و شناسه ملی 14006902461
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. آقای علی جهانگیری به شماره ملی 1880869217 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد به شماره ملی 0450357848 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ980916522536696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14781393
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ تصویب گردید. اشخاص ذیل به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای احمد حاج رضا جعفرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت آوای نور پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14777657
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید. آقایان سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آوای عرصه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت آوای نور پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14778954
آگهی تغییرات شرکت نور هنر و اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ تصویب گردید. ـ شرکت آوای نور پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ و آقایان عبداله فاتح کد ملیxxxxxxxxx۶ و رضا فاتح کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای علی جهانگیری کد ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14771158
آگهی تغییرات شرکت اطلس سولار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۴۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیأت مدیره عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761320
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران عصر افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۰۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان علی جهانگیری کدملی xxxxxxxxx۷ محمد مهدی ابرقویی کدملی xxxxxxxxx۲ علی ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۵ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۷ بتصویب رسیدآقای علی اصغر خجسته (xxxxxxxxx۹) به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد گودرزی (xxxxxxxxx۰) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761324
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران عصر افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۰۹۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی جهانگیری کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمد مهدی ابرقویی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای علی ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد علی مدد کدملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14758980
آگهی تغییرات شرکت انرژی پاک خورشید پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی xxx۷ تصویب گردید. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: شرکت نوآوران رایمند گستر به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ با نمایندگی آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خانم زهرا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای علی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14758990
آگهی تغییرات شرکت انرژی پاک خورشید پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۶۲۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردید: آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی شرکت نوآوران رایمند گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی جهانگیری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره خانم زهرا خسروی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای وحید شمس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14681359
آگهی تغییرات شرکت اطلس سولار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۴۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۶۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی جهانگیری با کد ملی : xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل ( خارج از هیئت مدیره ) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بانکی ، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186654
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ تصویب گردید. ـ علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186743
آگهی تغییرات شرکت فناوران پیشرو پارس نت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ تصویب گردید - شرکت آوای عرصه پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح کدملی xxxxxxxxx۵و عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ بازرس اصلی و علی جهانگیری کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154918
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید فاتح ک.م xxxxxxxxx۵، عبداله فاتح ک.م xxxxxxxxx۶، رضا فاتح ک.م xxxxxxxxx۱، احمدحاج رضا جعفر آبادی ک.م xxxxxxxxx۱ و سعید زمانی ک.م xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136033
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکار خودروی متصل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۲۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۲۴۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ تصویب گردید. آقای علی جهانگیری کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130694
آگهی تغییرات شرکت اطلس سولار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۴۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۶ به تصویب رسید. آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130725
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ آقای علی جهانگیری کدم xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری کدم xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130782
آگهی تغییرات شرکت نور هنر و اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. آقای علی جهانگیری کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989852
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815336
آگهی تصمیمات شرکت شید سان مهر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۹۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۶. ۰۹. ۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. ۲. آقای علی جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نور هنر و اندیشه پارس درتاریخ ۱۲/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه خدمات در راستای تجارت الکترونیک اعم از ثبت دامنه، میزبانی وب، طراحی سایت و اجرای پروژه‌های اینترنتی و پرتال‌های اینترنتی، مطالعه و برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی، طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی، تحقیقات بازاریابی، اخذ وام از بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایده‌ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده خیابان هویزه پلاک xxx طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال و منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی تماما با نام می‌باشد. که کل مبلغ xxxxxxxxx ریال آن از طرف صاحبان سهام، نقدا طی گواهی شماره xxx/۶۹/xxx۲ مورخه ۱۴/۸/۹۶ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت شده_است اعضا هیئت مدیره: آقای میثم کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792557
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی پاک خورشید پارس در تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: طراحی، مشاوره، پیمانکاری، اجرا، راه اندازی، مشارکت و مدیریت هر گونه پروژه‌ای از جمله ساختمانی، برق، تأسیساتی و خدماتی و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های نو، تولید، فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعمیرات و نگهداری شبکه‌های تولید و توزیع نیرو، صادرات و واردات، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده خیابان هویزه پلاک xxx طبقه دوم واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که مبلغ xxxxxxxxx ریال بموجب گواهی شماره xxx/۹۶/xxx۲ مورخ ۲۳/۷/xxx۶ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اعضا هیئت مدیره آقای وحید شمس آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت نوآوران رایمند گستر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و به نمایندگی عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهرا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752776
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری عصر افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۰۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی جهانگیری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و محمد مهدی ابرقویی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و علی ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752799
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری عصر افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۰۹۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی جهانگیری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمد مهدی ابرقویی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و علی ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد علی مدد به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746806
آگهی تغییرات شرکت روژان شید انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۳۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت شیدسان مهر کیش به شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۳، با نمایندگی آقای علی جهانگیری به کد ملی: xxxxxxxxx۷ آقای عبداله فاتح به کد ملی: xxxxxxxxx۶ آقای پیام افضلی به کد ملی: xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746813
آگهی تغییرات شرکت روژان شید انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۳۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۰۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای پیام افضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره شرکت شیدسان مهر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782782
آگهی تصمیمات شرکت شید سان مهر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۹۸۴۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۸. ۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای عبدا.. فاتح با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای پیام افضلی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم مونا حاج علی اصغر با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت آفتاب تابان کیان به شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای علی جهانگیری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705860
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس سولار پارس درتاریخ ۲۰/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، مشاوره، پیمانکاری، اجرا، راه اندازی، مشارکت و مدیریت هر گونه پروژه‌ای از جمله ساختمانی، برق، تأسیساتی و خدماتی و پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های نو، تولید، فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعمیرات و نگهداری شبکه‌های تولید و توزیع نیرو، صادرات و واردات، شرکت در مناقصات و مزایده‌ها، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید عبدالمجید صابونچی کوچه ششم پلاک ۱۹ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن بانام عادی می‌باشد و مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx/۹۶/xxx۲ مورخ ۲۳/۰۷/۹۶ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردید اولین مدیران: آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692281
آگهی تغییرات شرکت فناوران پیشرو پارس نت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617018
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری نوین آفاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595778
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595787
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ تصویب گردید. آقایان سعید فاتح، به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح، به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595798
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵، عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱، به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595817
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595867
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588979
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری کدم xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574355
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ تصویب گردید. آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین ش م xxxxxxxxx۰۰ آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی وخانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385566
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس صدای ارتباط درتاریخ ۲۶/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه سرویس و خدمات رایانه‌ای و پیاده سازی و پشتیبانی تجهیزات و نرم افزارهای رایانه‌ای، مخابراتی و فناوری اطلاعات، مشاوره، طراحی و اجرا در کلیه پروژه‌های مربوط به فناوری اطلاعات و مخابرات، ارائه راهکارهای سیستم یکپارچه اطلاعات، مدیریت منابع با استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون مالی و اداری، سیستم یکپارچه ارتباطات دربرگیرنده راهکارهای (VoIP)، ویدئو کنفرانس، وب کنفرانس، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی انواع شبکه‌های کامپیوتری، ارائه خدمات بازرگانی از قبیل بازاریابی داخلی در خصوص موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی در زمینه فعالیت شرکت، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، فعالیت‌های طراحی، مشاوره، اجرا، تحقیق و توسعه، نصب، نگهداری، پشتیبانی فنی، آموزش و پژوهش، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، خرید و فروش، واردات و صادرات در زمینه فعالیت شرکت. (ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس تهران مرکزی سیاهرود روستای مرادتپه شهر پردیس فاز ۶ جاده تهران دماوند (پارک فناوری) کوچه نوآوری ۹ پلاک ۹۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxx , xxx , xxx ریال منقسم به xxx/۲۵ سهم xxx/۱۰ ریالی با نام می‌باشد که تمامی آن توسط مؤسسین طی گواهی شماره xxx/۹۵/xxx۲ مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای خدایار میخچی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سهیل غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369820
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای نور پارس درتاریخ ۱۵/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات ارتباطی و اطلاع رسانی، ارائه خدمات دسترسی به شبکه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی داخلی و بین المللی از طریق شبکه‌های زمینی با سیم و بدون سیم و از طریق ماهواره، پژوهش در امور ارتباطات زمینی و فضایی، خدمات مشاوره، طراحی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی و داده‌ها و در صورت لزوم ساخت و کپی سازی و فروش سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز، صادرات و واردات، ارائه خدمات تجارت الکترونیک، فروش اینترنتی، اخذ نمایندگی محصولات خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با موضوع فعالیت‌های شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیتهای شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید سرتیپ قنبر قنبرزاده خیابان خرمشهر پلاک xxx ساختمان نگین سبز طبقه ششم واحد شمال شرقی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طبق گواهی شماره xxx/۹۵/xxx۲ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت به حساب شرکت واریز گردید اولین مدیران: آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا خسروی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآورشرکت با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213408
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری نوین آفاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102617
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید. آقایان سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و احمد حاج رضا جعفرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097979
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهران مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و ناصر اقبال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13085878
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵، عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086013
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۴ تصویب گردید. شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا فاتح، به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086080
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقایان عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13086231
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقایان سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076365
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید. آقایان: مهران مهدوی ک. م xxxxxxxxx۸، علی جهانگیری ک. م xxxxxxxxx۷ و ناصر اقبال زاده ک. م xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای علی اصغر خجسته ک. م xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074809
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074816
آگهی تغییرات شرکت توانش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۴ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071431
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری عصر افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۰۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷، فرهاد کرم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. علی دوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065324
آگهی تغییرات شرکت عصر فناوران سپهر الکترونیک پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ تصویب گردید. - علی جهانگیری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065332
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری عصر افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۰۹۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره، فرهاد کرم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و مهدی جامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065342
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره عبداله فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره رضا فاتح بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره علی جهانگیری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877355
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران پیشرو پارس نت درتاریخ ۰۶/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه انواع راهکار‌های جامع خدمات الکترونیکی و رایانه‌ای از طریق تأمین و راه اندازی ابزارهای مربوط اعم از راه حل‌های بر خط و برون و تأمین زیرساخت‌های فنی لازم برای شرکت‌ها و موسسات دارای مجوز، ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای ارائه خدمات تجارت الکترونیکی، غیرهرمی در بازارهای داخلی و بین المللی، خرید و فروش و تأمین هر گونه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و سیستم‌های مخابراتی مرتبط با خدمات الکترونیکی و رایانه‌ای، خرید و فروش، تأمین، به کارگیری و راهبری تجهیزات ارتباطی و زیرساخت‌های سیستم‌های مخابراتی و انتقال داده‌های مرتبط، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری دستگاه‌های شبکه و ابزارهای الکترونیکی و رایانه‌ای، توسعه بستر فنی لازم برای گسترش خدمات و خرید و فروش انواع کارت‌های مغناطیسی و هوشمند مربوطه، طراحی، پیاده سازی، راهبری و نگهداری نرم افزارهای کاربردی مربوط به موضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت، تجارت الکترونیکی و سایر خدمات الکترونیکی مربوطه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، طراحی، تولید، ارائه نوآوری و پشتیبانی انواع سامانه‌های خدمات عمومی، بانکی و تجارت الکترونیکی از جمله پرداخت آنلاین، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی به واحدهای تجاری حقیقی و حقوقی، انجام کلیه عملیات مجاز الکترونیکی در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی، صادرات و واردات در ارتباط با موضوع شرکت. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خرمشهر، پلاک xxx، طبقه ششم، واحد جنوب غربی کدپ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵/۹۵/xxx۲ مورخ ۳۱/۱/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی سعید فاتح به کدم xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیأت مدیره و عبداله فاتح، کدم xxxxxxxxx۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای رضا فاتح، کدم xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و زهرا خسروی وانق سفلی کدم xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717650
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه ارتباطات رایان تدبیر در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تأمین تجهیرات و ایجاد شبکه‌های مخابراتی و انتقال داده‌ها از طریق انواع فناوری‌ها و بسترهای ارتباطی و ایجاد ارتباط با شبکه‌های مخابراتی و اطلاع رسانی داخلی و بین المللی، صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت و ارائه انواع خدمات ارتباطی و خدمات مشاوره و طراحی سیستم‌های شبکه‌های کامپیوتری و مخابراتی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، گاندی، خیابان چهاردهم، گاندی جنوبی، پلاک ۷۴، طبقه ۳ کدپ xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت داده گستر عصر نوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای سید ایمان میری کدم xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت آریا رسانه تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ با نمایندگی آقای محمد حسن شانه ساززاده کدم xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پارسان لین ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ با نمایندگی آقای عبداله فاتح کدم xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای محمدرضا کریمی بدرآبادی کدم xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت انتقال داده‌های آسیاتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی آقای محمدعلی یوسفی زاده کدم xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی جهانگیری کدم xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقایان علی دوائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704152
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704166
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704203
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704216
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12621026
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیرگران فناوری نوین آفاق در تاریخ ۰۳/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه انواع راهکار های جامع خدمات الکترونیکی و رایانه ای از طریق تأمین و راه اندازی ابزارهای مربوط اعم از راه حل های بر خط و برون و تأمین زیرساخت های فنی لازم برای شرکت ها و موسسات دارای مجوز، ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای ارائه خدمات تجارت الکترونیکی، غیرهرمی در بازارهای داخلی و بین المللی، خرید و فروش و تأمین هر گونه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و سیستم های مخابراتی مرتبط با خدمات الکترونیکی و رایانه ای، خرید و فروش، تأمین، به کارگیری و راهبری تجهیزات ارتباطی و زیرساخت های سیستم های مخابراتی و انتقال داده های مرتبط، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری دستگاه های شبکه و ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای، توسعه بستر فنی لازم برای گسترش خدمات و خرید و فروش انواع کارت های مغناطیسی و هوشمند مربوطه، طراحی، پیاده سازی، راهبری و نگهداری نرم افزارهای کاربردی مربوط به موضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت، تجارت الکترونیکی و سایر خدمات الکترونیکی مربوطه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، طراحی، تولید، ارائه نوآوری و پشتیبانی انواع سامانه های خدمات عمومی، بانکی و تجارت الکترونیکی از جمله پرداخت آنلاین، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی به واحدهای تجاری حقیقی و حقوقی، انجام کلیه عملیات مجاز الکترونیکی در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی، صادرات و واردات در ارتباط با موضوع شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های مربوطه مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، پارک فناوری پردیس، خیابان نوآوری ۷، پلاک ۷۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx.xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۲ مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و چک و قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی ورحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12575786
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عصر فناوران سپهر الکترونیک پردیس در تاریخ ۰۹/۱۰/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تأسیس و ایجاد کارگاه های تولید و ساخت انواع محصولات فن آوری اطلاعات و سیستم های خنک کننده مرکز داده ها و فروش آنها در داخل یا خارج از کشور، تهیه مواد اولیه لازم، ماشین آلات و قطعات و لوازم یدکی و سایر مایحتاجی که مورد نیاز شرکت می باشد، مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی، مبادرت به هرگونه فعالیت صنعتی، بازرگانی، تولید، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری، اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، صادرات و واردات، مبادرت به هر گونه عملیات و معاملات مجاز بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام فعالیت های موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خرمشهر، پلاک xxx، طبقه ۵، واحد جنوب غربی کدپxxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۲ مورخ ۱۱/۷/۹۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شماره ثبت xxx، شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای سعید فاتح ش ملی xxxxxxxxx۵، به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی ش ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضا هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل و عبداله فاتح ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی.و رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12341270
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۳۷۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.تراز نامه و حساب سود و زیان سال ۹۳ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331907
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۲۳۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۳ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333097
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۵۶۴ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333111
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۴۵۱ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.تراز نامه و حساب سود و زیان سال ۹۳ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12333187
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت۵۷۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12208071
آگهی تغییرات شرکت توانش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۶۵۷۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه موسسه حسابرسی سنجیده روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12200782
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهران مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وعلی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ناصر اقبال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12202354
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهران مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ـ علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ ناصر اقبال زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122102
آگهی تغییرات شرکت توانش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند ـ آقای سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای احمد حاج رضا جعفرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای سعید زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12122109
آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید فاتح با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای عبداله فاتح با کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - آقای رضا فاتح با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره - آقای علی جهانگیری با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره)تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379200
آگهی تغییرات شرکت پارس ارتباطات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۱۶۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379201
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379217
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۹۹۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1379218
آگهی تغییرات شرکت پارسان لین ارتباطات (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای جهانگیری با کدملی xxxxxxxxx۷ بعنـوان بازرس عـلی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147955
آگهی تغییرات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147956
آگهی تغییرات شرکت توانش سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت فرانگر حساب خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی جهانگیری کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142145
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید و آقای علی جهانگیری به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047099
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارسان لین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مستقل اندیشان پارس شماره ملی xxxxxxxxx۵۲ بسمت بازرس اصلی و علی جهانگیری شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043730
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهران مهدوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی جهانگیری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر اقبال زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران مهدوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۰/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043731
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اصغر خجسته به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۲/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهران مهدوی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی جهانگیری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای ناصر اقبال زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۶/۱۲/xxx۳ در تاریخ ۷/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040365
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات سهامی خاص بشماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به ک م xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به ک م xxxxxxxxx۶ رضا فاتح به ک م xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۲ سعید فاتح بسمت رئیس هیئت مدیره، عبداله فاتح بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی جهانگیری به ک م xxxxxxxxx۷ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036261
آگهی تصمیمات شرکت توانش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691881
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لینسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۰۸۵۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693184
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۳۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. علی جهانگیری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711150
آگهی تغییرات در شرکت توانش با مسئولیت محدود بشماره ثبت۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ۳۰/۷/۹۰ عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ و سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجید امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد حاج‌رضاجعفرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید زمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ هر یک پرداخت مبالغی بصندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال ـ xxx/xxx/xxx ریال ـ xxx/xxx/xxx ریال ـ xxx/xxx/۶۰ ـ xxx/xxx/xxx ریال ـ xxx/xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از مسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سعید فاتح و عبداله فاتح و مجید امامی و احمد حاج‌رضاجعفرآبادی و سعید زمانی بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ سعید فاتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله فاتح به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد حاج‌رضاجعفرآبادی به سمت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای دو نفر از ۵ نفر اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10047900
آگهی تغییرات در شرکت توانش با مسئولیت محدود بشماره ثبت ۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ و سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجید امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و احمد حاج رضاجعفرآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید زمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ هر یک پرداخت مبالغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال xxx/xxx/xxx ریال xxx/xxx/xxx ریال xxx/xxx/۶۰ xxx/xxx/xxx ریال xxx/xxx/xxx ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سعید فاتح و عبداله فاتح و مجید امامی و احمد حاج رضاجعفرآبادی و سعید زمانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ سعید فاتح به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد حاج رضاجعفرآبادی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای دو نفر از ۵ نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931005
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به کدملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به کدملی xxxxxxxxx۶ و مجید امامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و رضا فاتح به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ سعید فاتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبداله فاتح به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مجید امامی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10086394
آگهی تصمیمات شرکت پارسان لین ارتباطات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت بازرس اصلی و علی جهانگیری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به ش ملی xxxxxxxxx۵ و عبداله فاتح به ش ملی xxxxxxxxx۶ و مجید امامی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و رضا فاتح به ش ملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ عبداله فاتح به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید فاتح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا فاتح به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء از چهار امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962996
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علی جهانگیری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم رحیمه اکبری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای عبداله فاتح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سعید فاتح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا فاتح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۲/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۳/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11509211
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11556534
آگهی تصمیمات شرکت پارسان لین ارتباطات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۶۴۱و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرتین روش پارسیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۹ بسمت بازرس اصلی و علی جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11689716
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۵۶۳۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. علی جهانگیری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات