محمدجعفر صفویان

محمدجعفر صفویان

کد ملی 186099xxxx
گراف ارتباطات
12
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14036232
آگهی تغییرات شرکت خردورزان کار آزما روش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۸۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۵۵۲۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جعفر صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای اسداله ابراهیمی سورچایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره، آقای مجید غلاث به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عباس رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو دیگر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و درصورت نبود مدیرعامل، با امضای دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری واوراق و اسنادعادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب او با امضای هرعضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122014
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین علی اکبر زاده با کدملی xxxxxxxxx۰ (به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰) به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای محمد جعفر صفویان با کدملی xxxxxxxxx۸ (به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. آقای حسن محمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ (به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای اشکان احسانی با کدملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای مصطفی یاسائی با کدملی xxxxxxxxx۳ (به نمایندگی از شرکت شوکوپارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. آقای حمیدرضا قدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردید. هیئت مدیره بخشی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و سایر موارد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668239
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای محمد جعفر صفویان با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/xxx۶ انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12560693
آگهی تغییرات شرکت قاسم ايران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن محمدی با کدملی xxxxxxxxx۵ به جای آقای ناصر خدرنژاد xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگانxxxxxxxxx۶۵ بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی شدند. آقای اشکان احسانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پرسوئیس xxxxxxxxx۳۸به جای آقای فرهاد رمضان xxxxxxxxx۸عنوان عضو هیات مدیره معرفی شدند.. آقای مصطفی یاسایی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شوکوپارس xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره به جای خانم طاهره سخت باز xxxxxxxxx۶معرفی گردید. آقای محمد جعفر صفویان با کدملیxxxxxxxxx۸ به جای آقای حمیدرضا قدری xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینوxxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیات مدیره معرفی شدند. سمت های هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای حسین علی اکبر زاده با کدملّی xxxxxxxxx۰ را بعنوان ریاست هیات مدیره. آقای محمّد جعفر صفویان با کدملیxxxxxxxxx۸ را بعنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای حسن محمّدی با کدملی xxxxxxxxx۵ را بعنوان عضو هیات مدیره. آقای اشکان احسانی با کدملی xxxxxxxxx۱ را بعنوان عضو هیات مدیره. آقای مصطفی یاسایی با کدملی xxxxxxxxx۳ را بعنوان عضو هیات مدیره. آقای سیدمحمّد مدرّس نیا یزدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیات مدیره) تعیین و انتخاب شدند. ـ کلیه چک ها و اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت می باشد. ـ کلیه مکاتبات عادی خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278216
آگهی تغییرات شرکت سام الکترونیک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۲۴۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۷۰۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آرین کارن کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا هاشم نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای یعقوب قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره آقای آرین رئیسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدجعفر صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضأ و سهامداران) برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها ـ سفته ها ـ بروات و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه دو نفر از اعضای هیئت مدیره (جمعا" سه نفر) به همراه مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051121
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خردورزان کار آزما روش درتاریخ ۰۵/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:-ارایه خدمات و مدیریت پروژه که شامل خدمات مدیریت یکپارچگی، محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، منابع انسانی، ارتباطات، ریسک و مدیریت کالا، مواد و خدمات در پروژه است- ارایه خدمات مدیریت فنی و اجرایی و مالی و اداری در قالب پیمان مدیریت- ارایه خدمات مدیریت بازرگانی داخلی وخارجی- ارایه خدمات و طراحی سیستم ها و نظام های مدیریتی شامل سیستم های کیفیت، منابع انسانی، سیستم های اطلاعات مدیریت- ارایه خدمات و طراحی سیستم های مدیریت ارتباطات جامع مانند ارتباطات محیطی، ارتباطات نوین و شبکه ای- ارایه خدمات فنی و بازرگانی در زمینه فلزات غیرآهنی - خرید سهام - خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و سایر موسسات اعتباری(در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان هرمزان برج ۵ هرمزان واحد xxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ع/xxx۰ مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ نزد بانک سرمایه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مجید غلاث به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عباس رستمی به کدملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره - محمدجعفر صفویان به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - اسداله ابراهیمی سورچائی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها- عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمدحسن لشکری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی. مجید کربلائی فرج طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (-ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413557
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مهندسی خردورزان کار‌آمد با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۰۲۶۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۳۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جعفر صفویان با کد ملی xxxxxxxxx۸
آقای مجید غلاث با کد ملی xxxxxxxxx۷
آقای اسداله ابراهیمی سورچائی با کد ملی xxxxxxxxx۳
آقای محمد رضا بهبودی با کد ملی xxxxxxxxx۶
آقای عباس رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۰
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413623
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مهندسی خردورزان کارآمد با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۰۲۶۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۳۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد جعفر صفویان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیأت مدیره
آقای مجید غلاث بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره
آقای محمدرضا بهبودی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
آقای عباس رستمی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیات مدیره
آقای اسدالله ابراهیمی سورچایی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418162
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت و مهندسی خردورزان کارآمد با مسئولیت محدود شماره ثبت ۲۰۲۶۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۳۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد جعفر صوفیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت یکصد میلیون ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد
آقای اسداله ابراهیمی سورچائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت یکصد میلیون ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد
آقای مجید غلاث با کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت یکصد میلیون ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد
آقای عباس رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت یکصد میلیون ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد
بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ششصد میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش بقرار ذیل می باشد:
آقای محمدرضا بهبودی با کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای پانصد میلیون ریال
آقای امیر علی بهبودی با کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای پنجاه میلیون ریال
خانم زهرا جزایری با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای پنجاه میلیون ریال
آقای محمد جعفر صفویان با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای یکصد میلیون ریال
آقای اسداله ابراهیمی سورچائی با کد ملی xxxxxxxxx۳ دارای یکصد میلیون ریال
آقای مجید غلاث با کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای یکصد میلیون ریال
آقای عباس رستمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای یکصد میلیون ریال
تعداد اعضای هیئت مدیره به ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964302
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمد نبی نوری به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و محمدجعفر صفویان به ش.ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و عبداله شیرمحمدپور گرجانی به ش.ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و محمود شهراسبی به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و عباس رستمی به ش.ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد نبی نوری بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر صفویان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس رستمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 669020
آگهی تاسیس شرکت نیرو صنعت پارسین نور(سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ تحت شماره xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: انجام خدمات طراحی، مهندسی، مشاوره، امکان سنجی محاسبه، نظارت و انجام فعالیت های ساخت، نصب، تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی در زمینه های خطوط برق، الکترونیک، آب، ساختمان، انفورماتیک و دیگر صنایع ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوع فعالیت مشابه و شرکت در مناقصات و مزایدات و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی داخلی و خارجی ـ ارائه کلیه خدمات مدیریتی و خدمات راهبردی (استراتژیک) از جمله آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح های تکنولوژیکی ـ انجام فعالیت های بازرگانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تامین تجهیزات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و فعالیت در سایر بخش های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: قزوین ـ بلوار آیت اله خامنه ای ـ کارخانجات آلومتک و آلومراد ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم یک هزار ریالی بانام می باشد که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxxـxxx۸۸ مورخ ۱۶/۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت سهامی آلومتک (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای محمدجعفر صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ شرکت آلومراد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای علی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ آقای ابوالفضل اکبرشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای مهرداد منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ شرکت شهر صنعتی پارسین نور (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای سیدمجتبی حسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ـ آقای سیدمجتبی حسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نیز اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای اسداله ابراهیمی سورچائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای مجید برخورداری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10224049
آگهی تاسیس شرکت نیرو صنعت پارسین نور (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ تحت شماره xxx۰۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۴/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: انجام خدمات طراحی، مهندسی، مشاوره، امکان سنجی محاسبه، نظارت و انجام فعالیت‌های ساخت، نصب، تامین تجهیزات، اجرا و راه اندازی در زمینه‌های خطوط برق، الکترونیک، آب، ساختمان، انفورماتیک و دیگر صنایع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با موضوع فعالیت مشابه و شرکت در مناقصات و مزایدات و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی داخلی و خارجی ارائه کلیه خدمات مدیریتی و خدمات راهبردی (استراتژیک) از جمله آنالیز و تحلیل سیستم و طراحی سیستم و طرح‌های تکنولوژیکی انجام فعالیت‌های بازرگانی و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تامین تجهیزات در زمینه موضوع فعالیت شرکت و فعالیت در سایر بخش‌های مرتبط با موضوع و اهداف شرکت. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: قزوین بلوار آیت اله خامنه‌ای کارخانجات آلومتک و آلومراد کدپستی xxxxxxxxx۶ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم یک هزار ریالی بانام می‌باشد که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx xxx۸۸ مورخ ۱۶/۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت سهامی آلومتک (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ با نمایندگی آقای محمدجعفر صفویان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ شرکت آلومراد (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ با نمایندگی آقای علی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای ابوالفضل اکبرشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای مهرداد منتظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ شرکت شهر صنعتی پارسین نور (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ با نمایندگی آقای سیدمجتبی حسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۶ ۵ آقای سیدمجتبی حسینی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نیز اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ آقای اسداله ابراهیمی سورچائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مجید برخورداری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482321

آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxx۹۶
و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم سعیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ و مسعود زارع مهذبیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمدجعفر ذبیحی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمدرضا علیرحیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید محمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی حسینعلی باقری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدجعفر صفویان به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ محمدجعفر صفویان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدجعفر ذبیحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسینعلی باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10108408
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کابلسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۵۴۵۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم سعیدنیا به کدملی xxxxxxxxx۸ و مسعود زارع مهذبیه به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی محمدجعفر ذبیحی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی محمدرضا علیرحیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی سید محمدعلی سیدابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ به نمایندگی حسینعلی باقری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمدجعفر صفویان به کدملی xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ محمدجعفر صفویان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدجعفر ذبیحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسینعلی باقری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632223
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آلومتک به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی محمدجعفر جعفریان به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی احمد صیفی‌کاران به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی علیرضا کشاورزقاسمی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی علی‌اکبر سهیلی به کدملیxxxxxxxxx۹‌ـ پرویز معتمد به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر صفویان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجید غلاث (خارج از هیئت‌مدیره) به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11732611
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مس شهید باهنر سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۶۸و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: محمد نبی‌نوری به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ و محمدجعفر صفویان به ش.ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ و عبداله شیرمحمدپور گرجانی به ش.ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۵ و محمود شهراسبی به ش.ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ و عباس رستمی به ش.ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. محمد‌نبی نوری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر صفویان به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عباس رستمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اسناد تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11482503
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران ارگان سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۳۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۸۹۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سید مظفر سیدی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و کمال نصیرپور به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدجعفر صفویان به کدملی xxxxxxxxx۸ و ابراهیم شریعت‎جعفری به کدملی xxxxxxxxx۱ و سید هدایت‎ا... امینی‎بهبهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سعید صفویان به کدملی xxxxxxxxx۷ و صادق صفویان به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی و احمد نمازی به کدملی xxxxxxxxx۳ و اکبر فرهنگ به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای علی‎البدل‎ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۰ سید هدایت‎ا... امینی‎بهبهانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم شریعت‎جعفری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و صادق صفویان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت‎مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889440
آگهی تغییرات در شرکت آلومتک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۳/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: پرویز معتمد به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا بختیاری‌کشکجانی به ش ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و یعقوب کارگرزاده به ش ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران (صانیر) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و علیرضا افتخارعمرانی به ش ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و عباس عطائی‌شریف به ش ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و محمدجعفر صفویان به ش ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11314148
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۵۸۹۸و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۵۸۸۲۷
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: محمود بیطرفان به ش.ملیxxxxxxxxx۸ بجای محمدحسن خسروی‌پور به ش.ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سولفورین و مسعود محمودزاده‌احمدی‌نژاد به ش.ملیxxxxxxxxx۲ بجای محمدجعفر صفویان به ش.ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۹ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. ضمناً مسعود محمودزاده‌احمدی‌نژاد به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردید و در سایر سمتها هیچگونه تغییر حاصل نگردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات