افشار مؤمنی

آقای افشار مؤمنی

کد ملی 184133xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14858307
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا نور انشان درتاریخ 28/07/1398 به شماره ثبت 5004 به شناسه ملی 14008703971 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه ی ساختمان و ابنیه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ راهسازی و آب ـ ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب ـ ?بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها... (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)0 درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ، شهرستان ایذه ، بخش مرکزی ، شهر ایذه، محله گنجشگیر ، کوچه پلیس ، خیابان معاد ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 6391835479 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 685 مورخ 04/06/1398 نزد بانک ملی شعبه ایذه با کد 6541 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم پریسا ملاپور به شماره ملی 1830404172و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه ملاپور به شماره ملی 1830464469و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی 1841639011و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای ناهید ملاپور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم گل باران شاه ولی کوه شوری به شماره ملی 1840403004 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای افشار مومنی به شماره ملی 1841338729 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980728684140377  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14713262
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا مسیر انشان درتاریخ ۲۹/۰۴/xxx۸ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه ی ساختمان و ابنیه - تاسیسات و تجهیزات-راهسازی و آب -ساختمانی و تاسیساتی - راه سازی و روسازی-خاکریزی و خاکبرداری-آسفالت کشی-ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی-راه های اصلی-فرعی-بزرگراهها و آزادراهها-پل سازی-ایجاد ریل گارد-دیوارهای حایل-گابیون بندی-باند فرودگاه -انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب-?بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی-مدرسه سازی-اداری-انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی-سیلو ها-ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات -تنظیفات شهری و اداری-دفع زباله های شهری-احداث فضای سبز- -خدمات کشاورزی و باغبانی-محوطه سازی-جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر-کانال کشی-زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه-مونتاژ-سند پلاست و رنگ آمیزی-تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی-جوشکاری-لوله کشی-گازرسانی-آبرسانی-فاضلاب شهری و صنعتی-نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی-کارهای صنعتی-برقی-کابل کشی - -شرکت در مناقصه ها و مزایده ها... (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)۰ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان، شهرستان ایذه، بخش مرکزی، شهر ایذه، گنجشگیر، کوچه پلیس، خیابان معاد، پلاک ۰، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ نزد بانک بانک ملی شعبه شعبه ایذه با کدxxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رستم فرهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت واوراق عادی واداری به امضای رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم گل باران شاهولی کوه شوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176147
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پویش مسیر مدرن درتاریخ ۲۸/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب ـ ?بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها... (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)۰ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ محله گنجشگیر ـ کوچه پلیس ـ خیابان معاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ نزد بانک ملی شعبه شعبه ایذه با کد xxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مینا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ثریا آقا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای ناهید ملاپور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای افشار مؤمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174075
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اریس اکسین کاردان درتاریخ ۲۷/۰۵/xxx۷ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب ـ ?بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها... (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد)۰ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ محله گنجشگیر ـ کوچه پلیس ـ خیابان معاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شعبه ایذه با کد xxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم گل باران شاه ولی کوه شوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مینا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای افشار مؤمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774745
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آگاه نگر روز درتاریخ ۰۲/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ساختمانی و تاسیساتی ـ راه سازی و روسازی ـ خاکریزی و خاکبرداری ـ آسفالت کشی ـ ساخت واحداث جهت شرکت و راه های روستایی ـ راه های اصلی ـ فرعی ـ بزرگراهها و آزادراهها ـ پل سازی ـ ایجاد ریل گارد ـ دیوارهای حایل ـ گابیون بندی ـ باند فرودگاه ـ انجام کلیه امور ساختمانی(تخریب ـ بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی ـ مدرسه سازی ـ اداری ـ انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی ـ سیلو ها ـ ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی:تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات ـ تنظیفات شهری و اداری ـ دفع زباله های شهری ـ احداث فضای سبز ـ ـ خدمات کشاورزی و باغبانی ـ محوطه سازی ـ جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر ـ کانال کشی ـ زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه ـ مونتاژ ـ سند پلاست و رنگ آمیزی ـ تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی ـ جوشکاری ـ لوله کشی ـ گازرسانی ـ آبرسانی ـ فاضلاب شهری و صنعتی ـ نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی ـ کارهای صنعتی ـ برقی ـ کابل کشی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهرستان ایذه ـ بخش مرکزی ـ شهر ایذه ـ گنجشگیر ـ کوچه پلیس ـ خیابان معاد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه:مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره xxx مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ از بانک ملی ایران شعبه ایذه به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد بود اولین مدیران: آرمان ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مینا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآورو اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی داود پورحسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551673
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرا اندیش مدرن در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب ? بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها … (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد) ۰ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه گنجشگیر کوچه پلیس کوچه معاد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که با نام می‌باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ نزد بانک پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای ابراهیم کاوسی قافی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551697
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استوار کاران پایتخت در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع:: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها … (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد) ۰ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه گنجشگیر کوچه پلیس کوچه معاد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ اولین مدیران: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مینا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای پریسا ملاپور همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536774
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاک راه توانا درتاریخ ۰۸/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سندپلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها … (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد) ۰ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه گنجشگیر کوچه پلیس کوچه معاد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که بانام می‌باشند که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ نزد بانک ملی پرداخت گردیده است اولین مدیران: آقای افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای اردشیر طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای افشار مومنی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مینا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513759
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهساز مثلث غرب درتاریخ ۲۴/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب ? بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه گنجشگیر کوچه پلیس کوچه معاد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx۵ مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ از بانک ملی شعبه ایذه به مبلغ xxxxxx پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد_بود. اولین مدیران: خانم مینا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای اردشیر طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای افشار مؤمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489728
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهساز مثلث شرق درتاریخ ۱۰/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه گنجشگیر کوچه پلیس کوچه معاد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx۴ مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ از بانک ملی ایران شعبه ایذه به مبلغ xxxxxx پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران خواهد_بود. اولین مدیران: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مینا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مینا ملاپورهمراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای افشار مؤمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408995
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق نگر روز درتاریخ ۰۹/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه تعمیر ونگهداری ساختمان وماشین آلات انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: امور آشپزخانه و رستوران تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز نگهداری وخدمات فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی تامین ماشین آلات سبک وسنگین خدمات عمومی نظیر نامه رسانی؛ تلفنچی؛ تنظیفات امور آبدارخانه پیشخدمتی چاپ و تکثیر امور بهره برداری از تاسیسات و نظایر آنها شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها … فعالیت شرکت در صورت ضرورت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه گنجشگیر کوچه پلیس کوچه معاد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ نزد بانک ملی ایران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرسول احمدی بلوطکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و خانم مینا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای افشار مؤمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052019
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زاگرس بتن کارون درتاریخ ۱۱/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراه هاپل سازی ایجادریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی انجام کارهای خدماتی تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبزخدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهرکانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد ۰ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوزستان ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه فلاح کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۷ مورخ ۱/۷/۹۵ نزد بانک مسکن شعبه شهدای ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل - سمیه مؤمنی به شماه ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - مینا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه عباس شاه ولی کوه شوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی - آسیه قریشوندی جازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995773
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین فام منگشت درتاریخ ۰۹/۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی که تعداد یکصدسهم با نام می‌باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزارریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ xxx۷ مورخ ۰۳/۰۵/xxx۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. آرمان ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌ها تعیین شده_است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995778
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایسته پایدار قرن درتاریخ ۰۹/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی - راه سازی و روسازی - خاکریزی و خاکبرداری - آسفالت کشی - ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی - راه‌های اصلی - فرعی - بزرگراهها و آزادراهها - پل سازی - ایجاد ریل گارد - دیوارهای حایل - گابیون بندی - باند فرودگاه - انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب - بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی - مدرسه سازی - اداری - انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی - سیلو‌ها - ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات - تنظیفات شهری و اداری - دفع زباله‌های شهری - احداث فضای سبز - - خدمات کشاورزی و باغبانی - محوطه سازی - جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر - کانال کشی - زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه - مونتاژ - سند پلاست و رنگ آمیزی - تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی - جوشکاری - لوله کشی - گازرسانی - آبرسانی - فاضلاب شهری و صنعتی - نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی - کارهای صنعتی - برقی - کابل کشی - - شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی که تعداد یکصدسهم با نام میباشد که مبلغ سیصدوپنجاه هزارریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ xxx۷ مورخ ۳۰/۰۵/xxx۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سمت مدیرعامل. آرمان ملاپور شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وافشار مؤمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌ها تعیین شده_است. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935309
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاکان راه ایاپیر درتاریخ ۰۴/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی - خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراه‌ها پل سازی ایجاد ریل گارددیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی - مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو هاساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات - تنظیفات شهری و اداری - دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهرکانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها … (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد) ۰ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوذستان ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۸/۴/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل - آرمان ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی - افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774513
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صبح سحر ایاپیر درتاریخ ۱۲/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی - راه سازی و روسازی - خاکریزی و خاکبرداری - آسفالت کشی - ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی - راه‌های اصلی - فرعی - بزرگراهها و آزادراهها - پل سازی - ایجاد ریل گارد - دیوارهای حایل - گابیون بندی - باند فرودگاه - انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب - ? بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی - مدرسه سازی - اداری - انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی - سیلو‌ها - ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات - تنظیفات شهری و اداری - دفع زباله‌های شهری - احداث فضای سبز - - خدمات کشاورزی و باغبانی - محوطه سازی - جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر - کانال کشی - زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه - مونتاژ - سند پلاست و رنگ آمیزی - تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی - جوشکاری - لوله کشی - گازرسانی - آبرسانی - فاضلاب شهری و صنعتی - نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی - کارهای صنعتی - برقی - کابل کشی - - شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها … (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد) ۰ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایذه - گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام میباشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱/xxx۷ مورخ ۲۸/۱۱/۹۴ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. آرمان ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره - ناهید ملاپور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل - پریسا ملاپور بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه مجتبی قریشوندی جازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌ها تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774515
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگین بام منگشت درتاریخ ۱۲/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی - راه سازی و روسازی - خاکریزی و خاکبرداری - آسفالت کشی - ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی - راه‌های اصلی - فرعی - بزرگراهها و آزادراهها - پل سازی - ایجاد ریل گارد - دیوارهای حایل - گابیون بندی - باند فرودگاه - انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب - بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی - مدرسه سازی - اداری - انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی - سیلو‌ها - ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات - تنظیفات شهری و اداری - دفع زباله‌های شهری - احداث فضای سبز - - خدمات کشاورزی و باغبانی - محوطه سازی - جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر - کانال کشی - زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه - مونتاژ - سند پلاست و رنگ آمیزی - تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی - جوشکاری - لوله کشی - گازرسانی - آبرسانی - فاضلاب شهری و صنعتی - نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی - کارهای صنعتی - برقی - کابل کشی - - شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها. منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/xxx۷ مورخ ۲۶/۱/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. آرمان ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای ناهید ملاپور به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12770040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیگورات بنای آنزان در تاریخ ۰۵/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب ? بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیرتجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها. (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد) ۰ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام می‌باشد که مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۸/xxx۷ مورخ ۲۶/۱/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل آرمان ملاپور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌ها تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717997
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تندیس بتن کاوش در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها. فعالیت شرکت منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx۷ مورخ ۲۸/۱۱/۹۴ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. آرمان ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای ناهید ملاپور به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه مجتبی قریشوندی جازی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. افشار مؤمنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پزوانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات