شهاب جوانمردی

آقای شهاب جوانمردی

کد ملی 182940xxxx
گراف ارتباطات
26
شرکت‌ها
76
آگهی‌ها

شرکت های شهاب جوانمردی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که شهاب جوانمردی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
عضو هییت مدیره
زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
رییس هییت مدیره
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
مهندسی حصین افزار پردیس
مهندسی حصین افزار پردیس
نایب رییس هییت مدیره
داده پردازان تدبیر سرمایه
داده پردازان تدبیر سرمایه
توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس
توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس
رییس هییت مدیره
نرم افزاری داتیس آرین قشم
نرم افزاری داتیس آرین قشم
عضو هییت مدیره
توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
برید فناور آریان
برید فناور آریان
ناموران امین سرمایه پاسارگاد
ناموران امین سرمایه پاسارگاد
رییس هییت مدیره
تدبیر گران پاسارگاد
تدبیر گران پاسارگاد
عضو هییت مدیره
سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
نایب رییس هییت مدیره
خدمات فناوری نو آور پاسارگاد
خدمات فناوری نو آور پاسارگاد
راهبران امین سرمایه پاسارگاد
راهبران امین سرمایه پاسارگاد
رییس هییت مدیره
فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش
فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش
رییس هییت مدیره
توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه
توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه
فن آوری اطلاعات
فن آوری اطلاعات
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد
رییس هییت مدیره
پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند
پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند
رییس هییت مدیره
اندیشمندان نوآور اطلاعات و ارتباطات سرزمین کهن
اندیشمندان نوآور اطلاعات و ارتباطات سرزمین کهن
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان
توسعه الکترونیک فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
توسعه الکترونیک فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
نایب رییس هییت مدیره
حسابرسی مختار و همکاران
حسابرسی مختار و همکاران
شهرامن مغناطیس کاران
شهرامن مغناطیس کاران
رییس هییت مدیره
بازرگانی توسعه سازان نوین عصر آینده کیش
بازرگانی توسعه سازان نوین عصر آینده کیش
رییس هییت مدیره
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14894358
آگهی تغییرات شرکت توسعه زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 426572 و شناسه ملی 10320788281
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 15/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی به کد ملی 1829400819 به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی 10103807145 به سمت رئیس هیأت مدیره و حمیدرضا آموزگار به کد ملی 0451507177 به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شناسه ملی 14004921473 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مهرداد حداد خوشکار به کد ملی 2296244629 به نمایندگی از شرکت زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی 10102704476 به سمت عضو هیأت مدیره و محمود کریمی به کد ملی 0073801501 به نمایندگی از شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند به شناسه ملی 14005530711 به سمت عضو هیأت مدیره و محسن یوسف پور به کد ملی 0452746426 به نمایندگی از شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم به شناسه ملی 14000256403 به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت یا هر یک از آن دو بهمراه یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ980820948989833 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14789809
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و سیاوش علیخانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و محمدرضا رفیعی دیزجی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو عضو از سه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14772444
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۶۴۰۳
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبتxxx۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ برابر صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده، عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۹۸/۰۱/۲۱ شرکت مزبور به واصله مورخ ۹۸/۰۴/۰۳ که در تاریخ ۹۸/۰۵/۱۲ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ تعداد اعضای هیأت مدیره مندرج در ماده ۱۳ اساسنامه به ۵ یا ۷ نفر تغییر و اصلاح یافت. ۲ ـ آقای ذبیح اله خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکتهای پرداخت الکترونیک پاسارگاد (سهامی خاص) با نمایندگی آقای مصطفی بهشتی روی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) با نمایندگی خانم زهرا میر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد علی فرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۳، زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای حمیدرضا آموزگار به شماره ملی xxxxxxxxx۷، فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سعید شیرازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸، آقایان شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیأت مدیره و محمدنژاد صداقت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14708872
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی شرکت منتهی به دوره مالی ۳۰/۱۰/xxx۷ تصویب گردید . نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند : شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی آقای مهدی قرهی به کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی خانم زهرا رهنمای خرمی به کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت به پرداخت ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای حسین سلیمانی منفرد به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای ذبیح اله خزایی به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹ بانک سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به نمایندگی آقای محمدعلی گوگانی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای محمدرضا اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۲ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14708876
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۵۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای ذبیح اله خزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی قرهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حسین سلیمانی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره خانم زهرا رهنمای خرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدعلی گوگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14576321
آگهی تأسیس شرکت بازرگانی توسعه سازان نوین عصر آینده کیش ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۱۳۸۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۲۸۲۹۳۷
خلاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت فوق که در تاریخ xxx۸. ۰۱. ۲۷ تحت شماره xxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار آگهی میشود . ۱ موضوع شرکت : صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ، اخذ تسهیلات از بانکهای داخلی و خارجی ، ترخیص کالا ، شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی . ۲ مرکز اصلی شرکت : جزیره کیش ، بلوار ایران ، ساختمان شمس ( قطعه EX ۴۷ ) ، طبقه دوم ، واحد ۱۰ ، کدپستی xxxxxxxxx۰. ۳ میزان سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم با نام عادی ۱. xxx. xxx ریالی که ۳۵ درصد آن به موجب گواهی شماره xxx۸. xxx مورخ xxx۷. ۱۲. ۲۲ بانک پارسیان شعبه مرکزی کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد . ۴ مدت اعتبارشرکت : از تاریخ ثبت بمدت نامحدود . ۵ مدیران شرکت : آقای محمدحسین قمری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۷ اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه . ۸ اولین بازرسان : آقای علیرضا مولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیر شکری شمس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ۹ روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . شیما فرج زاده رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14558490
آگهی تغییرات شرکت راهبران امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۶۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ - شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مینا گل محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14558492
آگهی تغییرات شرکت راهبران امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۶۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره حامد ساجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید محسن سیدین اردبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ، مراسلات ، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14558493
آگهی تغییرات شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۱۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شهاب جوانمردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حامد ساجدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد ( سهامی خاص ) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر طاهری نخست با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ، مراسلات ، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14558521
آگهی تغییرات شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۱۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ به تصویب رسید . اعضای هیئت مدیره برای ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ آقای شهاب جوانمردی با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای علی اکبر طاهری نخست با کدملی xxxxxxxxx۰ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرصده غفاری پناه با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350732
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص)به شماره ثبت ۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۶۴۰۳
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۹۷ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۹/۰۸/۹۷ که در تاریخ ۰۳/۰۹/۹۷ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ آقای ذبیح اله خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره ، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) با نمایندگی خانم زهرا میر حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره ، آقای مصطفی بهشتی روی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سعید شیرازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره مزبور انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170914
آگهی تغییرات شرکت برید فناور آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیوان جامه بزرگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. محمدسعید قائنی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۶ به جای مهدی قنادان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سام سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171197
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۶۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و صابر فیضی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمود خدام به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدجواد سلیمانی دارای کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) تعیین گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132912
آگهی تغییرات شرکت شهرامن مغناطیس کاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۴۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۹۰۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مغناطیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی مرتضی معین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد ایمان افضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو عضو از سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087261
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سجاد مخبر با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد پور غلامعلی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای حامد ساجدی با کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078302
آگهی تغییرات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن معتمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله خزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و اسعد نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال علاوه بر صلاحیت افراد مذکور، با امضای مشترک مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مدیر مالی شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989888
آگهی تغییرات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶: - شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۶، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، شرکت سامان تجارت تدبیرایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۶، شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و آقای شهاب جوانمردی با کدملی xxxxxxxxx۹ را به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931250
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد پور غلامعلی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد ساجدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922950
آگهی تغییرات شرکت توسعه الکترونیک فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۲۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵، به سمت رئیس هیأت مدیره - کیوان جامه بزرگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - محسن یوسف پور به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهکاوان فناور هوشمند جاویدان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵، به سمت عضو هیأت مدیره - سعید کریمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک دو نفر از سه نفر اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، جردن، بزرگراه مدرس، کوچه قبادیان شرقی، پلاک ۳، طبقه ۲، واحد ۴، کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13810550
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۶۴۰۳
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۹۶ شرکت مزبور به واصله مورخ ۱۴/۱۰/۹۶ که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۶ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ آقای ذبیح اله خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی بهشتی روی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سعید شیرازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی دانشگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817576
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
براساس دعوتنامه مورخ ۲۲/۹/xxx۶ مندرج در روزنامه فناوران اطلاعات، مجمع عمومی عادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در تاریخ ۷/۱۰/xxx۶ تشکیل و موضوعات زیر به تصویب مجمع رسید. ۱ ترازنامه و صورت درآمدها و هزینه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب اعضاء رسید. ۲ روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. ۳ انتخابات هیأت مدیره (شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاورین) برگزار و افراد ذیل برای مدت سه سال به عنوان اعضای هیأت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزیده شدند. اعضای هیأت مدیره شاخه شرکتها: (آقای محمدباقر اثنی عشری (پویندگان راز ستاره شمال) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره (آقای محمدعلی یوسفی زاده (انتقال داده‌های آسیاتک) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس (آقای شهاب جوانمردی (فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس (آقای محمدرضا حدادی (برید سامانه نوین) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان خزانه دار (آقای وحید تائب (تیام شبکه) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی (آقای رضا کرمی (مهندسی نرم افزاری گلستان) با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی (آقای سیدعلی آذرکار (مهندسی پدید پرداز) با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی (خانم مریم خاوازی (آدران رایانه) با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای سعید محمدی (نوآوران فن آوازه) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی (آقای جعفر محمدی (سامانه نگار آتنا) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی (آقای حسام میرآرمندهی (آوای همراه هوشمند هزار دستان) با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای وحید صدوقی (ارتباطات سیار ایران) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی (آقای پرشاد صفایی فراهانی (داده کاوان هوشمند) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی (آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی (توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی (آقای احسان اله مدیری (صنایع ارتباطی نانو تراشه پارس) با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی (آقای حمید یزدانی صابونی (امید ژرف نگر) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل (آقای حمید بابادینیا (گیلاس کامپیوتر) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل (آقای مازیار گنجه‌ای (کاریار ارقام) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل اعضای هیأت مدیره شاخه فروشگاه‌ها: (آقای سیامک غنیمی فرد (آپادانا) با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی (آقای حمید توسلی (بهین تکنولوژی) با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی (آقای احسان بیات بیدکربه (آوات) با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای بابک صالحی (وب سیستم) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل اعضای هیأت مدیره شاخه مشاورین: (آقای علیرضا کشاورز جمشیدیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای مهرداد خداوردیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای مجتبی مددخانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای علی عباس نژاد کنجین با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل همچنین آقای آزاد معروفی (لاوان ارتباط) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا زندیه وکیلی (فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. در اولین جلسه هیأت مدیره که در تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۶ برگزار شد، آقای محمدباقر اثنی عشری به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا حدادی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. ضمنا مطابق تبصره ماده ۱۵ اساسنامه، اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک خزانه دار به همراه رئیس هیأت مدیره یا دبیر و مهر نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتبر خواهد_بود. د xxxxxx۴ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور استان تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817600
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
براساس دعوتنامه مورخ ۲۲/۹/xxx۶ مندرج در روزنامه فناوران اطلاعات، مجمع عمومی عادی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در تاریخ ۷/۱۰/xxx۶ تشکیل و موضوعات زیر به تصویب مجمع رسید. ۱ ترازنامه و صورت درآمدها و هزینه‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب اعضاء رسید. ۲ روزنامه فناوران اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. ۳ انتخابات هیأت مدیره (شاخه شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و مشاورین) برگزار و افراد ذیل برای مدت سه سال به عنوان اعضای هیأت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزیده شدند. اعضای هیأت مدیره شاخه شرکتها: (آقای محمدباقر اثنی عشری (پویندگان راز ستاره شمال) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره (آقای محمدعلی یوسفی زاده (انتقال داده‌های آسیاتک) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس (آقای شهاب جوانمردی (فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس (آقای محمدرضا حدادی (برید سامانه نوین) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان خزانه دار (آقای وحید تائب (تیام شبکه) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی (آقای رضا کرمی (مهندسی نرم افزاری گلستان) با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی (آقای سیدعلی آذرکار (مهندسی پدید پرداز) با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی (خانم مریم خاوازی (آدران رایانه) با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای سعید محمدی (نوآوران فن آوازه) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی (آقای جعفر محمدی (سامانه نگار آتنا) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی (آقای حسام میرآرمندهی (آوای همراه هوشمند هزار دستان) با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای وحید صدوقی (ارتباطات سیار ایران) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی (آقای پرشاد صفایی فراهانی (داده کاوان هوشمند) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی (آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی (توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی (آقای احسان اله مدیری (صنایع ارتباطی نانو تراشه پارس) با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی (آقای حمید یزدانی صابونی (امید ژرف نگر) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل (آقای حمید بابادینیا (گیلاس کامپیوتر) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل (آقای مازیار گنجه‌ای (کاریار ارقام) با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل اعضای هیأت مدیره شاخه فروشگاه‌ها: (آقای سیامک غنیمی فرد (آپادانا) با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی (آقای حمید توسلی (بهین تکنولوژی) با کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی (آقای احسان بیات بیدکربه (آوات) با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای بابک صالحی (وب سیستم) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل اعضای هیأت مدیره شاخه مشاورین: (آقای علیرضا کشاورز جمشیدیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای مهرداد خداوردیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو اصلی (آقای مجتبی مددخانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی (آقای علی عباس نژاد کنجین با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل همچنین آقای آزاد معروفی (لاوان ارتباط) با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا زندیه وکیلی (فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان) با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. در اولین جلسه هیأت مدیره که در تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۶ برگزار شد، آقای محمدباقر اثنی عشری به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا حدادی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. ضمنا مطابق تبصره ماده ۱۵ اساسنامه، اسناد و اوراق مالی و بهادار با امضای مشترک خزانه دار به همراه رئیس هیأت مدیره یا دبیر و مهر نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتبر خواهد_بود. د xxxxxx۴ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور استان تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13698488
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری و راهکارهای سلامت هوشمند پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۲۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سعید کریمی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای وحید صفری کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بهکاوان فناور هوشمند جاویدان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای امیر سعید تدین دارای کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، شهر تهران، شهید مطهری، کوچه سنندج، خیابان شهید استاد مطهری، پلاک ۹۴، طبقه پنجم، واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688679
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دهقان نیستانکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای خلیل فرجی حاجی کندی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آقای فرزاد پساوید به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت بینش پژوه ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ و آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و آقای وحید اله بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت سهاب امید ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیات مدیره. اختیارات هیئت مدیره طبق اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516611
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش (سهامی خاص) آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش (سهامی خاص)
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ xxx۵. ۰۲. ۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۵. ۰۲. ۳۰ ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۳. ۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۴. ۱۲. ۲۹ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴. دفتر مرکزی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، سفین، فاز F، قطعه xxx، طبقه دوم، کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۵. آقای کایا محقق با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیر گران فناوری هوشمند آریا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای شهاب جوانمردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام رحیمیان با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۸. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx   اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13516715
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۵۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ذبیح اله خزایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی قرهی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین سلیمانی منفرد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا اسکندری به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره اکبر احمدزاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شهاب جوانمردی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمدعلی گوگانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره مندج در بندهای ۹، ۴ از ماده ۳۹ اساسنامه (اختیارات هیئت مدیره) را در قالب آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره و بند‌های ۱۶، ۱۵، ۱۳، ۱۱، ۷، ۱ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397886
آگهی تغییرات شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۱۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. اعضای هیأت مدیره را برای ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ آقای شهاب جوانمردی با کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای علی اکبر طاهری نخست با کد ملی xxxxxxxxx۰ موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم مرصده غفاری پناه با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397892
آگهی تغییرات شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۱۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حامد ساجدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای علی اکبر طاهری نخست با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369715
آگهی تغییرات شرکت راهبران امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۶۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حامد ساجدی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محسن سیدین اردبیلی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مراسلات، تفاهم نامه‌ها و مناقصه‌ها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369724
آگهی تغییرات شرکت راهبران امین سرمایه پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۶۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ آقای شهاب جوانمردی با کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم مینا گل محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281918
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب جوانمردی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد رفیع زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت عضوء هیئت مدیره و محسن یوسف پور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کیوان جامه بزرگ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051191
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۶۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید. آقای شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای صابر فیضی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود خدام به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن یوسف پور به کدملی xxxxxxxxx۶، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051197
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حصین افزار پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۶۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره افراد ذیل را برای مدت ۲ سال جهت تصدی سمتهای ذیل انتخاب نمود: آقای شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین فرداد به کدملی xxxxxxxxx۷، به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود آراسته ابراهیم پور به کدملی xxxxxxxxx۲، به نمایندگی از شرکت مهندسی فن آفرین حصین قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰، به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسام مقصودلو به کدملی xxxxxxxxx۰، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014924
آگهی تغییرات شرکت پردیس داده پردازان شاخص شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی ذبیح اله خزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی شهرام رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970503
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان نواندیش فناوری خاوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۲۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۹۰۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ذبیح اله خزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نسیم سلامت پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سیدرضا مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره امیر سعید تدین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967252
آگهی تغییرات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید قاسمی دارای به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بانک پاسارگاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد وادی دار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وذبیح اله خزایی دارای به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و اسعد نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. وحق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی در برابر کلیه مراجع اداری، ثبتی، انتظامی، قضایی اعم از دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب خواه بدوی و تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، اجرای احکام، ادارات، سازمانها، وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سایر سازمانهای دولتی و عمومی و خصوصی از جمله ادارات و کمیسیونهای مالیاتی و شهرداری. نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و پیشنهاد نصب و عزل کلیه نمایندگان شرکت به عنوان عضو هیات مدیره شرکتهای تابعه به هیات مدیره و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها طبق آیین نامه استخدامی مصوب. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و متفرعات. انعقاد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آن اعم از ارائه و اخذ انواع خدمات، خرید اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و سرویس و نگهداری و کنترل بر اموال و تجهیزات فنی و سایر امور مرتبطه در چارچوب آیین نامه معاملات مصوب. شرکت در مناقصات و مزایده‌ها که جزء موضوع فعالیت شرکت باشد. (با رعایت آیین نامه‌های مربوطه) تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه علامت تجاری شرکت. به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی و دفاع اعم از حقوقی و کیفری خواه له و/یا علیه شرکت مطرح شده یا بشود، دعوی تقابل و دفاع از دعوی تقابل، دعوی جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی ورود ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، دعوی خسارت و دفاع از دعوی خسارت، ادعای جعل و تعیین جاعل، مصالحه و سازش، تعیین مصدق و کارشناس، تعیین وکیل سازش، ارجاع به داوری و تعیین داور، انکار و تردید نسبت به سند طرف، استرداد سند، استرداد دادخواست و دعوی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی، توکیل به غیر ولو کرارا «خواه بصورت اعطاء نمایندگی به کارکنان شرکت و یا انتخاب وکیل دادگستری با حق عزل وکیل و نماینده انتخابی و انتخاب مجدد وکیل، اقرارخواه به ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا» قاطع دعوی باشد، تامین خواسته، تقاضای توقیف اموال و اشخاص و تعقیب درخواست تقدیمی تا حصول نتیجه، اعطاء مهلت پرداخت به مدیونین و/یا بدهکاران شرکت، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی اعم از ابلاغ اجراییه، شناسایی و توقیف اموال، حراج اموال توقیفی، اخذ محکوم به و وجوه تودیعی در صندوق ثبت. تعیین میزان استهلاکها. تنظیم صورت داراییها و دیون شرکت و همچنین ترازنامه وحساب عملکرد و سود و زیان ماهانه؛ شش ماهه و ارایه آن به هیات مدیره و بازرس قانونی. تنظیم صورت داراییها و دیون شرکت و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت در پایان سال مالی و ارایه آنها به بازرس قانونی شرکت وفق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی موضوع مادتین xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. انتخاب معاون و تعیین حدود اختیارات معاون طبق ساختار سازمانی مصوب. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937954
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۲. ۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای شهاب جوانمردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری هوشمند آریان به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کایا محقق با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اسلامی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رجب زاده با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا ء) برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد تعهدآور و تجاری، عقود اسلامی و قرار دادها، همچنین سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926588
آگهی تغییرات شرکت برید فناور آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اسمعیل ثنائی به کدملی xxxxxxxxx۷، به نمایندگی از شرکت آریا همراه سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مهدی قنادان به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سام سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت عضوء هیأت مدیره وکیوان جامه بزرگ به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیات مدیره و علی حکیم جوادی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و حسین اسکاره طهرانی (خارج از اعضاء هیات مدیره) به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای اصلی هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910568
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۰۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ xxx۵. ۰۲. ۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ xxx۵. ۰۲. ۳۰ ومجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ xxx۵. ۰۳. ۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۴. ۱۲. ۲۹ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴. دفتر مرکزی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش، سفین، فاز F، قطعه xxx، طبقه دوم، کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۵. آقای کایا محقق با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تدبیر گران فناوری هوشمند آریا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای شهاب جوانمردی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهرام رحیمیان با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۸. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12880050
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اپسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل را برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره (تا تاریخ ۰۸/۰۱/xxx۷)، جهت تصدی سمت‌های ذیل انتخاب نمود: آقای شهاب جوانمردی کدملی xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ - به سمت رئیس هیات مدیره آقای محسن یوسف پور دارای کدملی xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ - به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای احمد رفیع زاده دارای کدملی xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ - به سمت عضو هیات مدیره آقای احسان مظفری پور دارای کدملی xxxxxxxxx۳ - به سمت عضو هیات مدیره آقای کیوان جامه بزرگ دارای کدملی xxxxxxxxx۱، به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری اطلاعات هوشمند آریان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ - به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859476
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۶۴۰۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/۹۵ و هیات مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵ شرکت مزبور که در مورخ ۲۳/۰۳/۹۵ از لحاظ واریز هزینه‌های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ - آقای ذبیح اله خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سعید شیرازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مصطفی بهشتی روی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای سید علی دانشگر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تا تاریخ ۰۵/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد   ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842910
آگهی تغییرات شرکت برید فناور آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۱۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل ثنایی کدملی xxxxxxxxx۷، به نمایندگی از شرکت آریا همراه سامانه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹، به سمت رئیس هیات مدیره - آقای شهاب جوانمردی کدملی xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx، به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای مصطفی نقی پورفر کدملی xxxxxxxxx۳، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷، به سمت عضو هیات مدیره - آقای علی حکیم جوادی کدملی xxxxxxxxx۶، به سمت عضو هیات مدیره - آقای پیام گوران اوریمی کدملی xxxxxxxxx۷، به سمت عضو هیات مدیره - آقای کیوان جامه بزرگ کدملی xxxxxxxxx۱، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب شدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای اصلی هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753845
آگهی تغییرات شرکت اندیشمندان نوآور اطلاعات و ارتباطات سرزمین کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۷۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای محمدرضا نظری با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای حامد ساجدی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره - آقای مصطفی نقی پورفر با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبرمی باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662587
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری نو آور پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۱۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی ش م xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵، به سمت رئیس هیأت مدیره آقای اسعد نیازمندش م xxxxxxxxx۵، به نمایندگی از شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای محمود رضاقلی ش م xxxxxxxxx۴، به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷، به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسین اسلامی ش م xxxxxxxxx۶، به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷، به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا نظری ش م xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶، به سمت عضو هیأت مدیره آقای مازیار فرمانی ش م xxxxxxxxx۹، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12600355
آگهی تأسیس شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات اروند « سهامی خاص » به شماره ثبت ۴۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۳۰۷۱۱
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات اروند (سهامی خاص) که در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۴ تحت شماره xxx۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۴ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: ۱) موضوع شرکت: ارائه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات، خرید و فروش خدمات نرم افزاری و قطعات سخت افزاری، فعالیت در زمینه مدیریت ارزیابی و مشاوره، نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت نوآوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی، تولید، پیاده سازی، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری سیستم های رایانه ای، نرم افزار، سخت افزار، تجهیزات الکترونیکی، سیستم های پرداخت الکترونیک اجزاء و قطعات آنها، گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی یا خارجی، شرکت در کلیه مناقصه ها و پیمان ها و مزایدههای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم، سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق خرید و فروش سهام عرضه شده در سازمان بورس و اوراق بهادار کشور. ۲) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳) مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد اروند به نشانی آبادان، محله ذوالفقاری، چهل متری، بین شهدای یک و دو پلاک ۲۱ کدپستی: xxxxxxxxx۳۷ ۴) سرمایه شرکت: مبلغ ۳.xxx.xxx.xxx ریال نقدی منقسم به ۳.xxx.xxx سهم بانام به مبلغ اسمی xxx۰ ریال که ۳۵ % از سرمایه نقداً بموجب گواهی شماره xxx/ص۹۴ /xxx۳ مورخ ۲۱/۱۰/۹۴ بانک پاسارگاد شعبه آبادان پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. ۵) اولین مدیران شرکت: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت پاسارگاد فرتاک آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای محمد نژاد صداقت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا اردو بازارچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶) دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه شرکت. ۸) بازرس اصلی وعلی البدل: موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12544860
آگهی تغییرات شرکت نوانديشان اطلاعات و ارتباطات سرزمين جاويد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۶۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شهاب جوانمردی کدملی xxxxxxxxx۹ ، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی نقی پورفر کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای محسن یوسف پور کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا رفیعی دیزجی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضا هیأت مدیره ) انتخاب گردیدند کلیه اسناد و وراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12479718
آگهی تغییرات شرکت پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۲۶۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۲۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶به نمایندگی آقای محمدرضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱به نمایندگی آقای حامد ساجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور در شرکت اعم از چکها، بروات، سفته ها و قرارداد ها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12372606
آگهی تغییرات شرکت نواندیشان اطلاعات و ارتباطات سرزمین جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۶۷۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹، به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مصطفی نقی پورفربه کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای محسن یوسف پور به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا رفیعی دیزجی به کدملی xxxxxxxxx۰، به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12454765
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش (سهامی خاص )ثبت شده به شماره ۶۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۰۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/xxx۴ و هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید .
۲. آقای کایا محقق با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای شهاب جوانمردی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا نظری باکد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴. موسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۵.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561030
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ۶۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۰۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/xxx۴ و هیئت مدیره مورخ ۷/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. ۲. آقای کایا محقق با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای شهاب جوانمردی با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا نظری با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۴. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مؤسسه صالح اندیشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260527
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۶۱۳۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۷۳۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت پردازشگران سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴به نمایندگی آقای مهدی قرهی به کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت بهسازان ملت بهشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به نمایندگی آقای مرتضی مقدسیان به کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت به پرداخت ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲به نمایندگی آقای رسول لطفی آذر به کدملی xxxxxxxxx۹ شرکت داتیس آرین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳به نمایندگی آقای ذبیح اله خزایی به کدملی xxxxxxxxx۹وشرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵به نمایندگی آقای شهاب جوانمردی کدملی xxxxxxxxx۹وآقای محمدعلی گوگانی به کدملی xxxxxxxxx۲وآقای محمدرضا اسکندری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260541
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۶۱۳۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۷۳۵۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ذبیح اله خزایی ک.م xxxxxxxxx۹به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی قرهی ک.مxxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مرتضی مقدسیان ک.م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا اسکندری ک.م xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای رسول لطفی آذر ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره آقای شهاب جوانمردی ک.م xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدعلی گوگانی ک.م xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد هیات مدیره بند های ۴و۹از ماده ۳۹ اساسنامه (اختیارات هیات مدیره )را در قالب ایین نامه های مصوب هیات مدیره و بند های ۱۶و۱۵و۱۳و۱۱و۷و۱را به مدیرعامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228613
آگهی تاسیس شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش (سهامی خاص)ثبت شده به شماره ۱۲۱۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۱۴۷۳
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ ۱۴/۲/xxx۴ تحت xxx۴۲ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشارآگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، خرید و فروش خدمات نرم افزاری و قطعات سخت افزاری، فعالیت در زمینه مدیریت ارزیابی و نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت نوآوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت در نمایشگاه های رایانه ای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت مشابه ازطریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید تعهد سهام شرکت های موجود، دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه خدمات و کالاهای مجاز رایانه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
۲ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش ـ برج صدف ـ طبقه سوم ـ واحد xxxـ صندوق پستی شمارهxxx .
۳ـ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰.xxx.xxx.xxx ریال منقسم به ۱۰.xxx.xxx سهم با نام xxx۰ ریالی که ۳۵% آن به موجب گواهی شماره xxx/۹۴ ص/xxx۱ مورخ ۱۳/۲/xxx۴ بانک پاسارگاد شعبه کیش به حساب شرکت واریز گردیده است و مایقی در تعهد سهامداران می باشد.
۴ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۵ـ مدیران شرکت : آقای مهدی رجب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضاء)، آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی خاص و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ،آقای کایا محقق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه سهامی خاص و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل : طبق مفاد اساسنامه.
۸ـ اولین بازرسان: آقای امیرمسعود امیر کیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد جیحوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۹ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش xxxxxx۳  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154440
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راهبران امین سرمایه پاسارگاد درتاریخ ۲۱/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در زمینه فناوری اطلاعات، اخذ وام و تسهیلات از بانکها، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات بانکی، مشارکت در ایجاد انواع شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی و مشارکت در اداره این شرکتها، ایجاد زیرساختهای لازم برای ایجاد پروژه ها و طرحها. مدیریت، کنترل، پشتیبانی و خدمات پس از فروش، بهره برداری، اجاره و پیمان سپاری، انتقال فن آوری محصولات و خدمات و سامانه های نرم افزاری، سخت افزاری، ارتباطی و رایانه ای، صنعتی، انجام مطالعات، تحقیقات و پژوهش و راه حل های بهینه سازی، مکانیزاسیون و اتوماسیون فرآیندهای اداری، تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی، برگزاری سمینار، میزبانی وب و دامین (دامنه های اینترنتی)، مستند سازی، تجارت الکترونیک، ورود اطلاعات وفناوری اطلاعات و مدیریت و نظارت پروژه های مرتبط، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، بن بست یکم، مجتمع خادم، پلاک ۱، طبقه همکف، واحد اول. کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxx مورخ ۶/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شهاب جوانمردی شماره ملی: xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و حامد ساجدی شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد شماره شناسه ملی: xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حسن خالقی شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ناموران امین سرمایه پاسارگاد شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و سید محسن سیدین اردبیلی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل(خارج از اعضا) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار عصراقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: کاظم سرشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی. روزا مهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137735
آگهی تغییرات شرکت خدمات فناوری نو آور پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۱۶۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد وادی‏دار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای اسعد نیازمند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای محمود رضاقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای محمود پاینده داری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مازیار فرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‎باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر است. اختیارات مندرج در بندهای ۱۳،۷،۴،۱ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به مدیر عامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12126227
آگهی تغییرات شرکت پردیس داده پردازان شاخص سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۲۶۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شرکت داتوم اف زی ای به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ذبیح اله خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی محمدرضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره حسین اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439245
آگهی تغییرات شرکت نرم افزار داتیس آرین قشم (سهامی خاص)
برابرصورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۹۳وهیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۲۲/۰۱/۹۴ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است: ۱ ـ آقای ذبیح اله خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آرین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان مصطفی بهشتی روی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، شرکت های پردیس داده پردازان شاخص (سهامی خاص) با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، تعاونی فرهیختگان نوآور اطلاعات پاریس با نمایندگی آقای سعید شیرازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره، آقای سید علی دانشگر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا، ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765771
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ناموران امین سرمایه پاسارگاد درتاریخ ۱۵/۱۰/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت در طرحهای اقتصادی، تاسیس شرکتهای تابعه جدید حول ایده های مبتکرانه اقتصادی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، استفاده از تسهیلات بانکی، مشارکت در ایجاد انواع شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی و مشارکت در اداره این شرکتها، ایجاد زیرساختهای لازم برای ایجاد پروژه ها و طرحها و و هرگونه فعالیت مجاز در رابطه با موضوع شرکت ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، بن بست یکم، مجتمع خادم، پلاک ۱، طبقه همکف، واحد اول کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و xxx۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxx مورخ۶/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی اکبر طاهری نخست به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد سهامی خاص به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی حامد ساجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاءمدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: کاظم سرشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و سید محسن سیدین اردبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765795
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران پاسارگاد سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۲۶۷۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای مهدی دهقان نیستانکی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای اسفندیار عظیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای شهاب جوانمردی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای مجتبی کباری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای هادی جمالیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ضمناکلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها با دو امضاء "مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره" و یا " دو نفر از اعضای هیأت مدیره" ممهور به مهر شرکت معتبر باشد. نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد، با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیچ یک از دارندگان امضاء مجاز حق واگذاری امضای خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیأت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721657
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برید فناور آریان درتاریخ ۱۰/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: توسعه، طراحی، تولید، انتقال فناوری، یکپارچه سازی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری، مشاوره، نظارت و پشتیبانی و مدیریت تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای و سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری ارائه ی خدمات دیجیتال، خرید و فروش و صادرات و واردات سیستم های رایانه ای الکترونیکی و مخابراتی، طراحی، تولید و آماده سازی انواع محتوای الکترونیکی و انتشار آن، اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها وشرکتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی با همکاری اپراتورهای شبکه ی انتقال، انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش و مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح های انفورماتیکی، مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی اعم از دولتی و غیر دولتی، ایجاد شعب داخلی و خارجی در زمینه ی موضوع فعالیت شرکت و انجام هرگونه عملیاتی که مستقیماً در زمینه ی موضوع فعالیت شرکت باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس، پارک فناوری پردیس، پائین تر از مجتمع سراج، شماره xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و xxxxxx۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۳/xxxص/xxx مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: اسمعیل ثنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آریا همراه سامانه به شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شماره ثبت xxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ مصطفی نقی پورفر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره ـ علی حکیم جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ پیام گوران اوریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ کیوان جامه بزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق بانکی با امضا مدیرعامل و در غیاب وی نائب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا آقای کیوان جامه بزرگ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم/آقای موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1755176
آگهی تغییرات شرکت نرم‌افزاری داتیس آرین قشم سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۲۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۶۴۰۳
برابر صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۳، عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۴/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۳ شرکت مزبور که در مورخ ۲۲/۴/۹۳ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است:
۱ـ تعداد اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ۱۳ اساسنامه به سه یا پنج نفر تغییر و اصلاح یافت.
۲ـ آقای ذبیح اله خزائی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) بانمایندگی آقای علی سلیمانی شایسته بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان مصطفی بهشتی روی بشماره ملی xxxxxxxxx۳، شهاب جوانمردی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره و سید علی دانشگر بشماره ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بامضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری بامضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۴ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527297
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدو‌نیس سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۲۶۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۳۵۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ستارخان خیابان نهم دریان نو پلاک ۷ به کدپستی xxxxxxxxx۶ انتقال یافت.
آقای شهاب جوانمر دی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد آریان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1497803
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شهاب جوانمردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین اسکاره طهرانی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جلالیان کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بجای آقای محمد حسین فرداد کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و حسام مقصودلو کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت فناوران فرامد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محسن یوسف پور کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک (مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره) به همراه (رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره) متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1395229
آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۲۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۵۶۴۰۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ از لحاظ واریز هزینه های ثبتی و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده است:
۱ـ آقای ذبیح اله خزائی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص بنمایندگی آقای علی سلیمانی شایسته شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان شهاب جوانمردی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره، سید علی دانشگر شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بامضای مشترک مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری بامضای منفرد مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ سرپرست مدیریت مرکز ثبت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351565
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره؛
ـ آقای حسین اسکاره طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸؛ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره؛
ـ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدحسین فرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۷؛ بسمت عضو هیئت مدیره؛
ـ شرکت مدیریت فناوران فرامد (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسام مقصودلو بشماره ملی xxxxxxxxx۰، بسمت عضو هیئت مدیره؛
ـ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محسن یوسف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶، بسمت عضو هیئت مدیره
ـ آقای سعید مارکلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)؛ انتخاب شدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره به همراه یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265323
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حصین افزار پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۶۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدحسین فرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ و شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx با نمایندگی آقای شهاب جوانمردی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ و شرکت مهندسی فن آفرین حصین قشم سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ با نمایندگی آقای مسعود آراسته ابراهیم پور کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی گرگین بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265339
آگهی تغییرات شرکت مهندسی حصین افزار پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۶۹۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدحسین فرداد ـ رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی فن آفرین حصین قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی مسعود آراسته ابراهیم پور ـ عضو هیئت مدیره و سید محمد حمزه خردمند کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.
وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305700
آگهی تغییرات شرکت داده‌پردازان تدبیر سرمایه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش به ش.م xxxxxxxxx۰۰،
آقای شهرام رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به ش.م xxxxxxxxx۲۷،
آقای احمد رفیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، آقای هادی جمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدعلی رستگارسرخه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305720
آگهی تغییرات شرکت داده‌پردازان تدبیر سرمایه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۵۵۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داتام کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای شهرام رحیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد رفیع زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای هادی جمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی رستگارسرخه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710833
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مصطفی بهشتیروی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایهگذاری پارس آریان به ش م xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی ذبیحاله خزائی به ک م xxxxxxxxx۹ و احمد وادیدار به ک م xxxxxxxxx۹ و مهدی کشاورزامیری به ک م xxxxxxxxx۷ و محمدحسین فرداد به ک م xxxxxxxxx۷
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ احمد وادیدار به سمت رئیس هیئتمدیره و ذبیحاله خزایی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شهاب جوانمردی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661924
آگهی تصمیمات شرکت دانش پژوهان فن آور کارانسهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۲۹۳۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۴۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر خلفی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و مجید پیراسته به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدایمان افضلیان به کدملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به نمایندگی شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید پیراسته بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدایمان افضلیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139047
آگهی تصمیمات شرکت دانش پژوهان فن آور کاران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۴۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر خلفی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و مجید پیراسته به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدایمان افضلیان به کدملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به نمایندگی شهاب جوانمردی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید پیراسته بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدایمان افضلیان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 473734

آگهی تاسیس شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص)
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (سهامی خاص) که در مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ تحت شماره xxx۸ در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می‎گردد:
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات کامپیوتری (نرم افزار و سخت افزار) ـ فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله طراحی، خرید، فروش، توسعه و خصوصاً صادرات نرم افزار، خرید و فروش و تامین تجهیزات و سخت افزار مرتبط ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و نیز شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و استفاده از تسهیلات بانکی ـ سرمایه گذاری و مشارکت و ایجاد انواع شرکتها و موسسات ایرانی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی از یا به شرکتها و موسسات داخلی و خارجی ـ انجام کلیه امور و فعالیتهای بازرگانی مجاز در صورت نیاز و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره xxx/۹۰ مورخ ۰۶/۰۶/۹۰ و xxx/۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ سازمان منطقه آزاد قشم
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: قشم ـ مجتمع خلیج فارس ـ طبقه دوم ـ واحد ۴۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد ریال نقدی منقسم به یک میلیون سهم با نام یکهزار ریالی می باشد که سی و پنج درصد آن معادل سیصد و پنجاه میلیون ریال طی گواهی شماره xxx/۹۰ص/xxx۲ مورخ ۱۷/۰۷/۹۰ بانک پاسارگاد شعبه قشم پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ آقایان ذبیح اله خزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (سهامی خاص) اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری با نمایندگی آقای مهدی کشاورزامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حجت شیخ عطار به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) و شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۸ـ آقایان مجید جعفری و سیدعباس حیدری تکیه به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۱۰ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده و بدون تبصره در مورخ ۲۱/۱۰/xxx۰ بتصویب رسید.
دxxxxxx مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10758961
آگهی تصمیمات شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک پاسارگاد به ش م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی مصطفی بهشتی روی به ک م xxxxxxxxx۳ و شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به ش م xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی ذبیح اله خزائی به ک م xxxxxxxxx۹ و احمد وادیدار به ک م xxxxxxxxx۹ و مهدی کشاورزامیری به ک م xxxxxxxxx۷ و محمدحسین فرداد به ک م xxxxxxxxx۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۲/۹۱ احمد وادیدار به سمت رئیس هیئت مدیره و ذبیح اله خزایی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شهاب جوانمردی به ک م xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10774068
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۳۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهدی حکیم‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین اسکاره‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای محمدحسین فرداد و شرکت مدیریت فناوران فرامد سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای حسام مقصودلو تا تاریخ۲۱/۱۲/۹۱.

در تاریخ۲۷/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11527976
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۴۴۳۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای شهاب جوانمردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی حکیم‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین اسکاره‌طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدحسین فرداد به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت مدیریت فناوران فرامد سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حسام مقصودلو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای حسین اسکاره‌طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل حسین اسکاره‌طهرانی بهمراه محمدحسین فرداد و حسام مقصودلو متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۲۷/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات