بهنام خوشکلام

آقای بهنام خوشکلام

کد ملی 182898xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های بهنام خوشکلام

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بهنام خوشکلام دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14412538
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید جلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان رئیس هیات مدیره(عضو غیرموظف) - بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به عنوان نائب رئیس هیات مدیره (غیر موظف) - علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) - احمد مقصودی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به عنوان عضو هیات مدیره (غیر موظف) - پیمان آقاجری به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به عنوان عضو هیات مدیره(عضو غیرموظف) برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتصاب گردیدند ۲- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳- پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی ، پرداخت به سازمان ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کدملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ۴- حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه شرکت سیمان فارس بشرح ذیل تعیین گردیده است..اختیارات تفویضی هیات مدیره به مدیرعامل شرکت به شرح زیر تعیین و تصویب نمود: ۱- اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آیین نامه های ذیربط. ۲- انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش اموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت به غیر از معاونین و مدیران بلا فصل که انتصاب آنان با تصویب هیات مدیره خواهدبود. ۳- تعیین و پرداخت حقوق ومزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آیین نامه های شرکت. ۴- فروش محصولات تولیدی شرکت براساس ضوابط و آئین نامه های مربوطه و مصوبات هیات مدیره. ۵- خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب هیات مدیره با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه های مصوب هیات مدیره. ۶- تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه درخصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه ای) در جلسه. ۷- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۸- صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۹- اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۰- تحصیل تسهیلات از بانکها ، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۱۱- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(بدون حق صلح)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه. ۱۲- تنظیم صورت های مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره ای و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره. ۱۳- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیات مدیره. ۱۴- مطلع نمودن هیات مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده xxx اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. ۱۵- پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری و سپرده به نام شرکت در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و انجام کلیه تشریفات لازم برای افتتاح حساب پس از تصویب هیئت مدیره.۱۶- اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای تجدید نظر در آرا صادره یا اجرای آن.۱۷- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ، قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویض شده از طرف هیئت مدیره.۱۸- به امانت گذاشتن هر نوع اسناد ، مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14339691
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای آرش حبیبی آزاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره. وآقای محمد غفران خلقی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان غرب (سهامی عام) به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره. وآقای احمد شریفی خیرآبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای بهنام خوشکلام با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز(سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده از دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ـ چک های صادره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب اعضاء هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت همراه با مهر شرکت برای پرداخت های تا سقف یک میلیارد ریال، بعلاوه پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان، خرید مواد اولیه، خرید حامل های انرژی ومالیات عملکرد و ارزش افزوده و نقل و انتقال بین حساب های بانکی بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده معتبر خواهد بود و وکالت نامه ها در خصوص ترخیص کالا، صادرات و واردات و وکالت نامه های کاری جهت مراجعه به کلیه ادارات و ارگان های ذیربط با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایر اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ انجام امور جاری شرکت. ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و سایر سازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور. ـ عزل و نصب کارگران و کارمندان بجز مدیران رده اول سازمان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و در مورد مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هئیت مدیره. ـ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقرارت جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و در مورد حقوق و مزایا و پاداش مدیران رده اول سازمانی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. ـ تعیین حدود اختیارت و شرح و ظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت. ـ تهیه و تنظیم روشها وآیین نامه های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ـ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ـ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری پس از تصویب هیئت مدیره. ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی کشور ـ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر و زیان صدور دستور لازم الاجرا تعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط ـ خرید هر نوع مواد، قطعات و کالای مورد احتیاج شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین امول منقول و غیر منقول و انجام هزینه های جاری تا سقف بودجه مصوب سالیانه شرکت در قالب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه های مصوب هئیت مدیره. ـ تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران با تصویب هیئت مدیره. ـ عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش مرتبط با موضوع شرکت، در چارچوب آیین نامه معاملات و مصوبات هئیت مدیره. ـ فروش محصولات شرکت براساس ضوابط جاری و مصوبات هیئت مدیره ـ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضا ها در تمام مراحل و با توجه به صرفه و صلاح شرکت. ـ واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با هماهنگی قبلی هیئت مدیره. ـ تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه تولید، فروش، پرسنلی، مالی و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه ای جهت ارائه به هیئت مدیره. ـ تهیه و تنظیم خلاصه صورت دارائیها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه آن به بازرس قانونی ـ تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به بازرس قانونی و هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان، و...) در مقاطع سه ماهه و شش ماهه و سالانه در مواعد مقرر و ارائه آن به هئیت مدیره جهت بررسی وتصویب. ـ تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت و نام تجاری شرکت. ـ تقدیم درخواست و پیگیری هر گونه اختراع و یا نام، نشان و تصویر و علایم تجاری و صنعتی، کپی رایت و سرقفلی و یا خرید و تحصیل، فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ـ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. ـ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب مصوبات هیئت مدیره. ـ رهن گزاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً پس از تصویب هئیت مدیره، قسمتی از اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837219
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان عنوان نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) رضا نورمندی پور به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیرموظف) احمد مقصودی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیر موظف) برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتصاب و با امضاء این صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی، پرداخت به سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کد ملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602705
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حدیقه به عنوان رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) فرامرز رمضانی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) علیرضا بستانیان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) بهزاد مرادی به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) رضا نورمندی پور به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) برای باقیمانده دوره هیأت مدیره انتصاب و با امضاء این صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی، پرداخت به سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کدملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه شرکت سیمان فارس بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13159975
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) فرامرز رمضانی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) حسن غضنفریان پور به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پرداخت‌های تا سقف xxx میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی، پرداخت به سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کد ملی xxxxxxxxx۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات هیأت مدیره، به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات