محمد دل آرام

محمد دل آرام

کد ملی 182888xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
84
آگهی‌ها

شرکت های محمد دل آرام

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد دل آرام دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
حسابرسی وخدمات مدیریت دل ارام حسابداران رسمی
حسابرسی وخدمات مدیریت دل ارام حسابداران رسمی
ایران باب
ایران باب
بازرس علی‌البدل
تولیدی بتون ماشین
تولیدی بتون ماشین
بازرس علی‌البدل
دالمن
دالمن
بازرس علی‌البدل
دایا طب
دایا طب
بازرس علی‌البدل
صنایع تولیدی دایا تدبیر
صنایع تولیدی دایا تدبیر
بازرس علی‌البدل
پخش دایا دارو
پخش دایا دارو
بازرس علی‌البدل
دایا به آرا
دایا به آرا
بازرس علی‌البدل
دایاپخش
دایاپخش
بازرس علی‌البدل
دایازمان سنج
دایازمان سنج
بازرس علی‌البدل
دایا خانه و آشپزخانه
دایا خانه و آشپزخانه
بازرس علی‌البدل
دایا داروئی راد
دایا داروئی راد
کارگزاری سهم آذین
کارگزاری سهم آذین
بازرس علی‌البدل
کارگزاری
کارگزاری
بازرس علی‌البدل
کارگزاری سیماب گون
کارگزاری سیماب گون
بازرس علی‌البدل
کارگزاری مفیدسهامی خاص
کارگزاری مفیدسهامی خاص
بازرس علی‌البدل
سهم آشنا
سهم آشنا
بازرس علی‌البدل
ایران دنا
ایران دنا
بازرس علی‌البدل
چارگون
چارگون
بازرس علی‌البدل
ایران رهجو
ایران رهجو
بازرس علی‌البدل
صنایع گلدیران
صنایع گلدیران
بازرس علی‌البدل
تولیدی ورق و کارتن بهسازان ماهدشت
تولیدی ورق و کارتن بهسازان ماهدشت
بازرس علی‌البدل
اذین تنه
اذین تنه
بازرس علی‌البدل
سروش رشد
سروش رشد
بازرس علی‌البدل
کارگزاری نماد شاهدان
کارگزاری نماد شاهدان
بازرس علی‌البدل
تصویر یاد
تصویر یاد
بازرس علی‌البدل
توسعه مهندسی بام شهر
توسعه مهندسی بام شهر
بازرس علی‌البدل
تاکل ساختمان
تاکل ساختمان
بازرس علی‌البدل
هانی پخت
هانی پخت
بازرس علی‌البدل
بازرگانی بین المللی نیاکو زرین
بازرگانی بین المللی نیاکو زرین
بازرس علی‌البدل
تهیه و بسته بندی موادغذائی هانی
تهیه و بسته بندی موادغذائی هانی
بازرس علی‌البدل
تراویس ایران
تراویس ایران

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14663210
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت دل ارام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای علی مکوندی فرزند علی فتح شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکا درآمد . - آقای رحیم سلمان پور فرزند علی شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکا درآمد . - سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید . - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعد از افزایش سرمایه : آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال آقای ابوالفضل اسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ ریال آقای علی مکوندی به شماره ملی شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال آقای رحیم سلمان پور به شماره ملی شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14663218
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت دل ارام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و آقای علی مکوندی به شماره ملی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای رحیم سلمان پور به شماره ملی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند . - کلیه اسناد تعهدآور با امضای مفرد مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای نایب رئیس هیات مدیره و مهر مؤسسه معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332094
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت دل ارام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۲۱/۷/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر هوشمند کیوان جاه کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا میزان سهم اشرکه آقای محمد دل آرام کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای ابوالفضل اسلامی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107600
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت دل ارام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۲۳/۰۳/۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل اسلامی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا در آمد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. محمد دل آرام ک. م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال امیر هوشمند کیوانجاه ک. م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال ابوالفضل اسلامی ک. م xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716707
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت دل ارام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر هوشمند کیوانجاه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا در آمد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و میزان سهم الشرکه شرکا بعد ازافزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای محمد دل آرام ک. م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای امیر هوشمند کیوانجاه ک. م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال آقای جواد نعمتی ک. م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716716
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت دل ارام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۹/۰۵/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نعمتی ک. م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید.. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد آقای محمد دل آرام ک. م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای امیر هوشمند کیوانجاه ک. م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653525
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت دل ارام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید باغدوست ش م xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: آقای محمد دل آرام ش م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای جواد نعمتی ش م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12619264
آگهی تغییراتحسابرسي وخدمات مديريت دل ارام حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۹/۱۰/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل. حمید باغ دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. جواد نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها چک ها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور و عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. -ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه منتهی به ۳۱/۴/۹۳ مورد تصویب قرارگرفت. -روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12619278
آگهی تغییراتحسابرسي وخدمات مديريت دل ارام حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۹/۱۰/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محمد زاد حیدر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردید.در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد:محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال. حمید باغ دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12619282
آگهی تغییراتحسابرسي وخدمات مديريت دل ارام حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۱۹/۱۰/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:جواد نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرارگرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد: محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال. حمید باغ دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال. جواد نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12316415
آگهی تغییرات شرکت تراویس ایران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۰۹۴۸۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۵۳۲۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12125649
آگهی تغییرات شرکت تهيه وبسته بندي موادغذائي هاني شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۳۰۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه همشهری نیز به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و محمد دل آرام با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12120629
آگهی تغییرات شرکت حسابرسي وخدمات مديريت دل ارام حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ ومجوز شماره xxx۲۷/۹۳ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای افشین دروی فوت نمودندوطبق گواهی حصر وراثت بشماره xxxxxxxxxxxxxxx۸ مورخ ۲/۷/۹۳ وراث مرحوم وسهم الارث هریک به شرح ذیل میباشد :. خانم مهری شرفی شماره ملیxxxxxxxxx۶ مبلغ xxx۰ ریال آقای میلاد دروی شماره ملیxxxxxxxxx۵ مبلغ xxx۷۵ ریال آقای پویا دروی شماره ملیxxxxxxxxx۸ مبلغ xxx۷۵ ریال اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از انتقال قهری به شرح ذیل می باشد:آقای محمد دل آرام ش م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال آقای حمید باغدوست ش م xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال خانم مهری شرفی ش م xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxx۰ ریال آقای میلاد دروی ش مxxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx۷۵ ریال آقای پویا دروی ش م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx۷۵ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119982
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی نیاکو زرین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12077787
آگهی تغییرات شرکت‌هانی پخت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۵۱۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۹۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428623
آگهی تغییرات شرکت سروش رشد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۵۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سورن آرستاکس پزشکیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سید احسان سبزواری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای علی مجاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید محمد حسین سبزواری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مصطفی عسگریان دماوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. مؤسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713160
آگهی تغییرات شرکت ایران دنا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698593
آگهی تغییرات شرکت ایران باب سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۷۸۱۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۳ و تاییدیه سازمان بنادر و دریانوردی به شماره xxx۱۶/۵۰ مورخ ۵/۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656923
آگهی تغییرات شرکت اذین تنه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۸۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۲۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی شرکت در سال xxx۳ انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614549
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ورق و کارتن بهسازان ماهدشت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۲۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی ومحمددل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: ـ امیرحسین عبداللهی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وناصر دری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ وشکوه السادات هاشمی به شماره مـی xxxxxxxxx۱ و نازنین عبداللهی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ولادن خطیبی نوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1583025
آگهی تغییرات شرکت دالمن سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۰۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامبیز طاهرخانی شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای فریبرز طاهرخانی شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علیرضا رضا بخش پور شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته،بروات،با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564958
آگهی تغییرات شرکت دایازمان سنج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492106
آگهی تغییرات شرکت چارگون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۶۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شاهین اکبریان طبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره فرزاد رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره احسان پرتو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی اسناد و اوراق عادی و اداری و غیرتعهدآور با امضای اعضای هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. بازرسان شرکت برای یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی محمددل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518758
آگهی تغییرات شرکت ایران باب شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۷۸۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱ص مورخ ۱۱/۰۳/xxx۳ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل ارا م به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی
محمد دل آرا م به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492881
آگهی تغییرات شرکت ایران رهجو شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۹۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۵۸۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی دل آرام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقایان محمد فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مسعود فیضی اردکلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آرش فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان فیضی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم فریبا جواد خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524584
آگهی تغییرات شرکت صنایع گلدیران سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482399
آگهی تغییرات شرکت ایران دنا شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۰۷۴۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶/۱۱ مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل ارام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و محمد دل ارام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378174
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به ‌شماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود تعیین گردیدند:
آقایان محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، افشین دروی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و حمید باغدوست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره.
کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور و مکاتبات عادی با امضای مفرد مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر است.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263919
آگهی تغییرات شرکت ایران دنا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس قانون اصلی و آقای محمد دل آرام با کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203117
آگهی تغییرات شرکت دایا داروئی راد سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۴۹۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۳۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1195000
آگهی تغییرات شرکت ایران باب سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۴۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166556
آگهی تغییرات شرکت دالمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت: xxx۴۲ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت دالمن انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164588
آگهی تغییرات شرکت دایا به آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۳۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ و محمد دل آرام به ش ملیxxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064624
آگهی تصمیمات شرکت ایران دنا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۱۶۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به ش م xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041689
آگهی تصمیمات شرکت ایران باب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۴۹۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به ش م xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025514
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهم آشنا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهرام شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۵ و شهریار شهمیری به کدملی xxxxxxxxx۱ و هستی کاخی به کدملی xxxxxxxxx۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ و ۲۱/۱۱/۹۱ و ۲۵/۱۱/۹۱ شهرام شهمیری به سمت رئیس هیئت مدیره و هستی کاخی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار شهمیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء شهرام شهمیری و شهریار شهمیری هر یک به تنهایی و یا با امضای مشترک هستی کاخی و مهیار دشتی بقایی به کدملی xxxxxxxxx۹ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000730
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری مفید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دل آرام به ک م xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید آذرخش به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن آذرخش به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی مهری به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره حسن آذرخش و هادی مهری و مهدی آذرخش خارج از اعضاء هیئت مدیره و حمید آذرخش به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984932
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سیما بگون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۱۹۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۰۱۸۸۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 947973
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهام پویا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۰۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۷۵۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مردم به ش م xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دلاردم به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9993537
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهام پویا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۰۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۷۵۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مردم به ش م xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دلاردم به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941824
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بتون ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۹۴۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۱۰۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715618
آگهی تغییرات شرکت دایا داروئی راد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۴۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۰۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دلآرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی مستاجران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای نادر نوتاش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رامین طلوعی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9853129
آگهی تغییرات شرکت دایا داروئی راد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۴۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۰۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی مستاجران به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای نادر نوتاش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رامین طلوعی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۸/۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702350
آگهی تصمیمات شرکت دایا زمان سنج سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۶۸۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۳۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703470
آگهی تغییرات شرکت دایاخانه و آشپزخانهسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۵۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۴۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699855
آگهی تصمیمات شرکت دایا به آرا سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۶۸۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۲۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مستاجران به کدملیxxxxxxxxx۶ و یاسمن مستاجران به کدملی xxxxxxxxx۳ و سارا مستاجران به کدملیxxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ علی مستاجران بسمت رئیس هیئت مدیره، یاسمن مستاجران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی مستاجرانی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء تنهایی مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693718
آگهی تغییرات شرکت پخش دایا دارو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۵۵۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۴۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل آرام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701135
آگهی تصمیمات شرکت دایا پخش سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۲۸۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9824503
آگهی تصمیمات شرکت دایا پخش سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۲۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات دل‌آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687607
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی دایا تدبیرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۵۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۵۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729294
آگهی تصمیمات شرکت دالمن سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۰۴۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۹۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ و تنفس مربوط شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. کامبیز طاهرخانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا رضابخش‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ و فریبرز طاهرخانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ کامبیز طاهرخانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و فریبرز طاهرخانی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9988942
آگهی تصمیمات شرکت دایا طب سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۳۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۱۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677924
آگهی تصمیمات شرکت دالمن سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۰۴۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۹۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ و تنفس مربوط شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. کامبیز طاهرخانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا رضابخش پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ و فریبرز طاهرخانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ کامبیز طاهرخانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فریبرز طاهرخانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 678001
آگهی تصمیمات شرکت دایا طب سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۳۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۱۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717049
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهم آذینسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۵۷۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۰۰۳۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دلارام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دلارام به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307432
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سهم آذین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۰۳۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۷/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دلارام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دلارام به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646649
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بتون ماشین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۵۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۰۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ پوریا اوحدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور خدامی سرملکی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رامین خسروی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527819

آگهی تصمیمات شرکت ایران باب
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹
و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10536738
آگهی تصمیمات شرکت دالمن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۹۵۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946587
آگهی تغییرات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشماره ثبت ۱۱۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۸/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حمید باغ‎دوست به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‎مدیره و محمد دل‎آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضای منفرد مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و مهر موسسه معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 406935

آگهی تغییرات در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بشماره ثبت xxx۴۲
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۸/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حمید باغ‎دوست به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‎مدیره و محمد دل‎آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره و افشین دروی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضای منفرد مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و مهر موسسه معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9648917
آگهی تغییرات شرکت پخش دایا دارو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۵۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۴۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل‌آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای نادر نوتاش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای رامین طلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت دایا پخش سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی مستاجران تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9580415
آگهی تغییرات شرکت دایا داروئی راد سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۱۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل‌آرام به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۲/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013537
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری نماد شاهدان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10270773
آگهی تصمیمات شرکت تصویر یاد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۲۲۰۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۱۴۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مستاجران به کد ملی xxxxxxxxx۶ و احمد مستاجران به کد ملی xxxxxxxxx۳ و مهدی مستاجران به کد ملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ علی مستاجران به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی مستاجران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد مستاجران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای تنهای هریک ار اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10321805
آگهی تصمیمات شرکت دایا به آرا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۶۸۸۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۲۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10365810
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی دایا تدبیر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۹۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۵۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مستاجران به کدملی xxxxxxxxx۶ حمید سلامت به کدملی xxxxxxxxx۹ پژمان مستاجران به کدملی xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ علی مستاجران به سمت رئیس هیئت مدیره و پژمان مستاجران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید سلامت به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10572153
آگهی تغییرات شرکت پخش دایا دارو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۵۵۱۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۴۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل‌آرام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۶/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10575131
آگهی تصمیمات شرکت دایا طب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۳۳۸۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۱۰۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10677348
آگهی تغییرات شرکت بام شهر سبلان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۵۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۸۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دلارام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دلارام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۳۰/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10782949
آگهی تصمیمات شرکت دایا به آرا سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۶۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۲۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات دل آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مستاجران به کدملیxxxxxxxxx۶ و یاسمن مستاجران به کدملی xxxxxxxxx۳ و سارا مستاجران به کدملیxxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ علی مستاجران بسمت رئیس هیئت‌مدیره، یاسمن مستاجران بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، مهدی مستاجرانی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء تنهایی مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10847538
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی دایا تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۵۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات دل‌آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10868085
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بتون ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۹۴۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۰۱۰۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۱۸/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۱۰/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10963826
آگهی تصمیمات شرکت دایا پخش سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۲۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات دل‌آرام به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مستاجران به کدملیxxxxxxxxx۶ و حمید سلامت به کدملیxxxxxxxxx۹ و ساسان مستاجران به کدملیxxxxxxxxx۶ ‌ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۴/۹۰ علی مستاجران بسمت رئیس هیئت‌مدیره حمید سلامت بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ساسان مستاجران بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء تنهای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11307764
آگهی تغییرات شرکت دایا خانه و آشپزخانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۰۵۹۱۸و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۴۵۴۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۹/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علی مستاجران به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای ساسان مستاجران به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. خانم مریم ماهر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.

۱ـ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۳۸ ماده به تصویب رسید.

۲ـ۲ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد بیست هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی مستاجران به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای ساسان مستاجران به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، خانم مریم ماهر به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره، آقای علی مستاجران به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل.

۴ـ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۲ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل‌آرام به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11411576
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بتون ماشین سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۵۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۰۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ پوریا اوحدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و منصور خدامی‌سرملکی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و رامین خسروی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11452535
آگهی تصمیمات شرکت ایران باب سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۴۹۹۳ ////
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11457188
آگهی تصمیمات شرکت تاکل ساختمان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۸۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۵۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام (حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بسمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم تیبا به ش‌ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین اسماعیل‌پور به ش‌ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمد طیاری به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر احمد طیاری و محمدحسین اسماعیل‌پوربزاز و ابراهیم تیبا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11540817
آگهی تغییرات شرکت دایا خانه و آشپزخانه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۵۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۴۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل‌آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11699909
آگهی تغییرات شرکت دایاخانه و آشپزخانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۵۹۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۴۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل‌آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11764102
آگهی تصمیمات شرکت تصویر یاد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۲۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۱۴۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی دل‌آرام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱بسمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11838576
آگهی تصمیمات شرکت دایا زمان سنج سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۸۸۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۳۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل‌آرام به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی مستاجران به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و ساسان مستاجران به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ و حمید سلامت به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ علی مستاجران به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ساسان مستاجران به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عبداله علائی به ش‌ملی xxxxxxxxx به سمت مدیرعامل تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11891741
آگهی تصمیمات شرکت دایا زمان سنج سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۶۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۹۳۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت بازرس اصلی و محمد دل‌آرام به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10769463
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری نماد شاهدان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۱۴۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی دل آرام به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد دل‌آرام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳۰/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات