رضا سرمشتاقی

آقای رضا سرمشتاقی

کد ملی 182003xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14458234
آگهی تغییرات شرکت پل دژ گستر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۷۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا سر مشتاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی حاجی قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا سرخیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14455768
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اکسین تهاتر درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : مدیریت فروش ، مشاوره و اجرای تحقیقات بازار اخذ نمایندگی فروش و واگذاری از شرکت‌های سازنده و انبوه ساز صنعت ساختمان با عنوان ساختمان‌های تجاری ، اداری ، مسکونی ، صنعتی و سازندگان خصوصی ساختمان‌های مذکور و انجام تهاتر و معامله فی مابین تامین کنندگان و تولیدکنندگان مصالح ، ماشین آلات و اجرای فعالیتهای ساختمانی با انبوه سازان مسکن و ساختمان به همراه خدمات مربوطه با اخذ مجوزهای لازم خرید و فروش و اجاره کلیه ماشین آلات راه سازی و ساختمانی و تهاتر هزینه‌های مربوطه با املاک و مستغلات مشارکت در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی ( تجاری ، اداری ، مسکونی ، صنعتی ) و انجام تهاتر هزینه‌های مربوطه با ا ملاک و مستغلات و انجام کلیه معاملات مبادله‌ای کالای مجاز ، خدمات ، تجهیزات و ماشین آلات قابل تهاتر با ساختمان درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، امانیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان ناهید غربی ، پلاک ۷۰ ، ساختمان گینو ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ نزد بانک صادرات ایران شعبه فلکه دوم صادقیه با کد xxx۴ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای سهیل علم دارنیاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم آیدا علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای آرین علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا سرمشتاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای غلامعباس طاهری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14414823
آگهی تغییرات شرکت میلاد توسعه فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۸۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا سر مشتاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. نشانی محل تصفیه: تهران ـ امیر آباد.روبروی کوی دانشگاه.خیابان یازدهم پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14414775
آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز اکسین اروند (سهامی خاص ) به شماره ثبت ۲۶۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۴۶۶۹۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/xxx۷ شرکت واصله به تاریخ ۱۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای رضا سرمشتاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای رسول سرمشتاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوهیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند (آبادان- خرمشهر)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368560
آگهی تغییرات شرکت تیراژه بتن پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۶۲۰
آگهی تغییرات شرکت تیراژه بتن پایدار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای رضا سرمشتاقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
نشانی محل تصفیه: تهران امیر آباد شمالی خیابان اشکان خیابان شهید حنان خجسته (۱۱) پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354316
آگهی تغییرات شرکت پدیده کاربرد آرامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. ـ نشانی محل تصفیه: تهران ـ امیر آباد ـ خیابان اشکان ـ خیابان شهید حنان خجسته (۱۱) ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354407
آگهی تغییرات شرکت پیروز پترو پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381396
آگهی تغییرات شرکت پدیده کاربرد آرامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. ـ نشانی محل تصفیه: تهران ـ امیر آباد ـ خیابان اشکان ـ خیابان شهید حنان خجسته (۱۱) ـ پلاک xxx ـ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381398
آگهی تغییرات شرکت پیروز پترو پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341314
آگهی تغییرات شرکت عمران پناه لیانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۶۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۳۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سر مشتاقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد. نشانی محل تصفیه: تهران ـ شهر تهران ـ قیطریه ـ بلوار ۳۵ متری قیطریه ـ خیابان شهید محمد حسین خراسانی ـ پلاک ۹ ـ طبقه اول ـ واحد شرقی ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329629
آگهی تغییرات شرکت قصر سپید آبادگران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۸۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا سر مشتاقی به کدملیxxxxxxxxx۱ به نشانی تهران امیر آباد روبروی کوی دانشگاه خیابان یازدهم پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320535
آگهی تغییرات شرکت عظیم سازه استوار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۹۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۹۸۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. - نشانی محل تصفیه: تهران – امیر آباد – خیابان اشکان – خیابان شهید حنان خجسته (۱۱) – پلاک xxx – طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320543
آگهی تغییرات شرکت ناظر کاوان نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا سرمشتاقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه: تهران – امیر آباد – خیابان اشکان – خیابان شهید حنان خجسته (۱۱) – پلاک xxx – طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320549
آگهی تغییرات شرکت سحر راهبرد آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۵۶۵۰۷
آگهی تغییرات شرکت سحر راهبرد آرین (در حال تصفیه ) سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
رضا سرمشتاقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند و نشانی محل تصفیه: تهران – امیر آباد – خیابان اشکان – خیابان شهید حنان خجسته (۱۱) – پلاک xxx – طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320558
آگهی تغییرات شرکت صبا فرایند هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۵۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۹۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا سرمشتاقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320565
آگهی تغییرات شرکت سودا فن آوران توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۳۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا سر مشتاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند. نشانی محل تصفیه: تهران امیر آباد روبروی کوی دانشگاه خیابان یازدهم پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964887
آگهی تغییرات شرکت بهین تجارت پرینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۲۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۸۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای جاسم عبودی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. خانم آیدا علائی کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای سهیل علم دارنیاکی کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای سعید مهری بوجی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم آیدا علائی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سهیل علم دارنیاکی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید مهری بوجی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906706
آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز اکسین اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۴۶۶۹۸
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۶ شرکت واصله به تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقایان رسول سرمشتاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، رضا سرمشتاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و رضا حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. آقای رضا سرمشتاقی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، آقای رسول سرمشتاقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا حمیدی به سمت عضوهیئت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. خانم سهیلا صفر رومزی به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه هارونی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679346
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری دلفارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxx۸ , xxx , xxx مورخ ۱۵/۹/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضا شعیبی درو به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا سرمشتاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668517
آگهی تغییرات شرکت گسترش طب اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۲۶۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۸۰۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای آرین علایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا سرمشتاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653657
آگهی تغییرات شرکت آداک راگا تیراژه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۷۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۵۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. رضا سر مشتاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل رسول سرمشتاقی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره حکیم حمزه نیا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12326472
آگهی تغییرات شرکت گسترش عمران اکسین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۹۹۳۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۲۰۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند. ـ آقای آرین علائی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای رضا سر مشتاقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای غلامعباس طاهری پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. ـ آقای علیرضا اقبالی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای شاهرخ ظاهری عبده وند به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با در شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12299312
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری دلفارد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۶,xxx,xxx مورخ ۱۶/۴/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهدی طاهری پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره. ـ آقای غلامعباس طاهری پوربه کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. ـ آقای آرین علایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آو ر و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای علی رضا شعیبی درو به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا سرمشتاقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259213
آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز اکسین اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۴۶۶۹۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۴ شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱. آقایان رسول سرمشتاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، علی دیلم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و رضا سرمشتاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ۱۰/۵/۹۵) انتخاب شدند.

۲. آقایان رضا سرمشتاقی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، رسول سرمشتاقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی دیلم به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

شxxxxxx۴ رئیس اداره ثبت شرکت و مالکیتهای سازمان منطقه آزاد اروند

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12166539
آگهی تغییرات شرکت نگین تیراژه راگا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۴۳۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۶۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرین علائی کدملیxxxxxxxxx۲) و آقای سهیل علم دارنیاکی کدملی xxxxxxxxx۰به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند آقای رضا سرمشتاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعباس طاهری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۵به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی طاهری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداهای عقوداسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری به امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12146213
آگهی تغییرات شرکت تیراژه بتن پایدار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۶۶۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرین علائی کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای سهیل علم دارنیاکی کدملیxxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت بر ای مدت یکسال انتخاب شدند ـ آقای رضا سرمشتاقی ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعباس طاهری پور ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی طاهری پور ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ـ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداهای عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری به امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12149408
آگهی تغییرات شرکت آداک راگا تیراژه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۷۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۵۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا سرمشتاقی ش م xxxxxxxxx۱بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعباس طاهری پور ش م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی طاهری پور ش م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداهای عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری به امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای آرین علائی کدملیxxxxxxxxx۲ و آقای سهیل علم دارنیاکی کدملیxxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت بر ای مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12154848
آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز اکسین اروند (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۴۶۶۹۸۵
شمارهxxx۹/۶۱/۲/۹۴ ۸/۲/xxx۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۴ شرکت تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقایان مصطفی حاج قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، علی دیلم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و رضا سرمشتاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی(تا تاریخ ۱۰/۵/۹۵) انتخاب شدند.

۲ـ آقایان رضا سرمشتاقی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، مصطفی حاج قاسمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی دیلم به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۳ـ شعبه شرکت در تهران، زیر پل کریم خان زند، خیابان ایران شهرخیابان آزاد شهر، ساختمان ایران، طبقه ۸ واحد ۱۶ کدپستی : xxxxxxxxx۱ تاسیس گردید.

شxxxxxx۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد اروند

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093449
آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز اکسین اروند سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۲۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۴۶۶۹۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۳ شرکت، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقایان مهدی طاهری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۶، غلامعباس طاهری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و رضا سرمشتاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مهدی طاهری پور بسمت رئیس هیئت مدیره، غلامعباس طاهری پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا سرمشتاقی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ خانمها حوریه فامیلی گزانه بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و پروانه هارونی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxx۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای معنوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992105
آگهی تاسیس شرکت مهندسی عمرانی و راهسازی درخشان سازه اکسین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۵/۰۷/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۵/۰۷/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: مهندسی، طراحی، مشاوره، نظارت فنی و احداث پروژه های صنعتی، عمرانی، راهسازی ـ مدیریت و مشارکت و پیمانکاری در اجرای پروژه های ساختمانی ـ خدمات مربوطه عمران، بازسازی و مقاوم سازی کلیه ابنیه ـ پل سازی، سدسازی، محوطه سازی، راهسازی و زیرسازی و روسازی خیابانها ـ اجرای تاسیسات ـ انبوه سازی پروژه های ساختمانی برای امور صنعتی، تجاری و اداری، مسکونی، هتلها، مراکز تفریحی ـ اجرای امور داخلی ساختمانها، دکوراسیون ـ انجام امور مهندسی ویژه ـ خرید و فروش، تهیه، توزیع، واردات، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های ارزی و ریالی از بانکهای داخلی و خارجی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا خ سایه پلاک ۸۲ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۵
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵۷ مورخ ۱۲/۰۶/xxx۱ نزد بانک ایران زمین شعبه خیابان آفریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای رضا سرمشتاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای جعفر باغ عمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای آرین علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای آرین علائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سهیل علم دارنیاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم زهرا علم دارنیاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677951
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دام سبز آمل سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۰۵۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: رضا سرمشقاتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و رضا خراسانی آملی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء محسن علمداری نیاکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616552
آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز اکسین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۱۲۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۷۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامحسین طاهری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی طاهری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامعباس طاهری پور به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا سرمشتاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ( خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۳/xxx۳
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۶/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10733121
آگهی تاسیس شرکت اکسین تجارت پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی واردات و صادرات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی گشایش اعتبارات اسنادی ضمانتنامه‌های ریالی و ارزی انجام هرگونه سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار و بورس و هر نوع عملیات و معاملات تجاری خرید سهام بر اساس مقررات برای شرکت و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا قبادیان غربی پ۱۱ واحد۱ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ۶/۷/۹۰ نزد بانک ملت شعبه مهتاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای غلامحسین طاهری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای مهدی طاهری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای غلامعباس طاهری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای غلامعباس طاهری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای رمضان خراسانی‌آملی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای رضا سرمشتاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11141685
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دام سبز آمل سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۰۵۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: رضا سرمشقاتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و رضا خراسانی‌آملی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء محسن علمداری‌نیاکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11353316
آگهی تاسیس شرکت پترو تجهیز اکسین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۲/۷/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه مشاوره در کلیه واحدهای تولیدی صنعتی دستگاههای فرایندی تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی نیروگاهی و دیگر صنایع در ایران و خارج از کشور تجهیزات و تاسیسات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی انجام کلیه مطالعات و بررسی‌های اقتصادی فنی مدیریتی و راهبردی واحدهای صنعتی نفتی در ایران و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی و تجهیزات نفت و کار و پتروشیمی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا قبادیان غربی پ۱۱ واحد۱۹ ـ کدپستیxxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ۶/۷/۹۰ نزد بانک ملت شعبه مهتاب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد..

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای غلامعباس طاهری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای مهدی طاهری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای غلامحسین طاهری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ آقای غلامحسین طاهری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ آقای رضا سرمشتاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای رمضان خراسانی‌آملی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11705182
آگهی تغییرات شرکت پترو تجهیز اکسین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۱۲۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۷۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۰۱/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامحسین طاهری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهدی طاهری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و غلامعباس طاهری‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضا سرمشتاقی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ ( خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۳/xxx۳

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۶/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11742827
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت و دام سبز آمل سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۲۰۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۰۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۶/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: رضا سرمشتانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و رمضان خراسانی‌آملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی طاهری‌پور به کدملی xxxxxxxxx۰ و محسن علمدارنیاکی به کدملی xxxxxxxxx۰ و غلامحسین طاهری به کدملی xxxxxxxxx۸ و مهدی طاهری‌پور به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ علی طاهری‌پور به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره، محسن علمدارنیاکی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، غلامحسین طاهری‌پور و مهدی طاهری‌پور به سمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات