مهرداد محقق زاده

مهرداد محقق زاده

کد ملی 181914xxxx
گراف ارتباطات
12
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14234436
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش کنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داود رضا ربانی شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندیگ از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیأت مدیره حمید قادری شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهرداد محقق زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو موظف هیأت مدیره و برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۵/xxx۹ انتخاب شدند امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ، چک ها ، بروات ، سفته ها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت ، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی ، مکاتبات اداری و غیره با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره در بندهای ۱ ـ ۲، ۴ ـ ۲، ۵ ـ ۲، ۹ ـ ۲، ۱۰ ـ ۲، ۱۱ ـ ۲، ۱۲ ـ ۲، ۱۴ ـ ۲ در قسمت دوم ماده ۴۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577791
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) آقای عیسی اسحاقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت نفت پاسارگاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد محقق زاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیاوش افضلی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عیدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید غلامرضا هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت صبا انرژی جهان گستر سهامی خاص بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند ب) هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را طبق بند‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ (به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ۶ الی ۸ (در چارچوب ائین نامه‌های شرکت) ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. ج) کلیه چکها بروات سفته‌ها اسناد واوراق تعهد اور و قرارداد‌ها ووام‌ها ی شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی یا اداری و یا مراسلات با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000151
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی نفت ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۱۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۵ و مجوز سازمان هواپیمایی به شماره xxx۶۶ مورخ ۲۶/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای مهرداد محقق زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا مهدوی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای نور اله رضایی نیارکی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای محسن آزاد به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789913
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی مروارید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۲۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به نمایندگی آقای صفدر علی اسدی به کدملی xxxxxxxxx۷ طی نامه شماره xxx/۹۴ ت ف مورخ ۱۹/۰۷/xxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره معرفی و انتخاب گردید. شرکت صنایع آموزشی (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمود معصومی سنجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ طی نامه شماره xxx/ ۱ ۰۱ پ ف مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره معرفی و انتخاب گردید. شرکت پترو فرهنگ (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مصطفی طاهری نجف آبادی به کدملی xxxxxxxxx۵ طی نامه شماره xxx/ ۱ ۰۱ پ ف مورخ ۲۵/۰۸/xxx۴ به سمت عضو هیات مدیره معرفی و انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به نمایندگی آقای عباس بنی شریف به کدملی xxxxxxxxx۷ طی نامه شماره xxxxxx مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ به سمت عضو هیات مدیره معرفی و انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به نمایندگی آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل به کدملی xxxxxxxxx۹ طی نامه شماره xxx مورخ ۴/۲/xxx۵ سمت عضو هیات مدیره معرفی و انتخاب گردید. آقای غلامرضا جوکار با شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیات مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. کلیه مکاتبات و اسناد عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12385042
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای سیدغلامرضا هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۵ (نماینده صندوق بازنشستگی کشوری) به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عیسی اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۵ (نماینده شرکت نفت پاسارگاد) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود عیدی به کدملیxxxxxxxxx۰ (نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد محمدی بوساری به کدملیxxxxxxxxx۷ (نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل به کدملیxxxxxxxxx۹ (نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تاپیکو) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره بموجب مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را طبق بندهای ۴، ۳، ۲، ۱ (به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ۶ الی ۸ (در چارچوب آئین نامه های شرکت) ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ـ کلیه چکها بروات سفته ها اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و وام های شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی یا اداری و یا مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12228620
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عمادالدین طباطبایی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای عیسی اسحاقی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت نفت پاسارگاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد بارول با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷بسمت عضو هیات مدیره آقای احمد محمدی بوساری با کد ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ کلیه چکها، بروات، سفته ها، اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها و وام های شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی یا اداری و یا مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت،معتبر خواهد بود. بموجب مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را طبق بندهای ۳،۲،۱ و ۴ (به استثنای تصویب ساختار سازمانی)،۶ الی ۸ (در چارچوب آئین نامه های شرکت)، ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1558303
آگهی تغییرات شرکت نفت ایرانول سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای آقای اکبر آبکار اصفهانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408908
آگهی تغییرات شرکت نفت ستاره خلیج فارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۷۸۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۴۴۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حبیب امین فر بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهرداد محقق زاده دوانی اصل بشماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان عضو هیات مدیره و امین الله اسکندری بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان عضو هیات مدیره و توفیق آذرمگین بشماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان نائب رئیس و مدیرعامل و حسین ایزدی بشماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1260834
آگهی تصمیمات شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۹۰۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶ و ۱۴/۷ و ۴/۹/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱. شرکت فولاد گستران هرمزگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی بهمن مسعودی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی حمید رضا آصفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پارس فولاد مبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علیرضا ملکی با کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت فولاد زاگرس چهار محال بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهرداد محقق زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی محمود اکبری مزرعچه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و محمود اکبری مزرعچه بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً اختیارات مدیر عامل بر اساس مفاد صورت جلسه شماره ۱۰ هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ می باشد. ۲. موسسه حسابرسی اندیشگران پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای فرشید محبی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ تصویب شد. ۳. سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات سهامداران از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه xxx/xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماماً پرداخت شده است. ضمناً پیرو آگهی تصمیمات شماره xxx۱/ث ـ ۱۴/۶/۹۱ در آگهی تاریخ مجمع عمومی عادی اشتباه درج شده که صحیح آن ۷/۵/۹۱ می باشد. همچنین به اشتباه تصویب تراز ۹۰ درج شده که صحیح آن تصویب تراز منتهی به ۳۱/۳/۹۱ می باشد. مراتب بدینوسیله اعلام و اصلاح می گردد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592211
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۶۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۸۱۰۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع فولاد خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی سید حسین احمدی سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی علیرضا جانه به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی مرتضی علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی لطیف دشت بزرگی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بین المللی مهندسی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مهرداد محقق زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ سید حسین احمدی سلیمانی به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا جانه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی اصغر چیت ساززاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و دبیر جلسات تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543845

آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۰ مهرداد محقق زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی بین المللی ایران به جای مهدی کولی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در نتیجه سیدحسین احمدی سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جانه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ و لطیف دشت بزرگی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر چیت ساززاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373557
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۶۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۸۱۰۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۹/۹۰ مهرداد محقق زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی بین المللی ایران به جای مهدی کولی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در نتیجه سیدحسین احمدی سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جانه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی علی اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ و لطیف دشت بزرگی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر چیت ساززاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 386333

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیدکاظم وزیری هامانه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و بهمن طاهریان مبارکه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مهرداد محقق زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمود امام زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه چکها بروات سفته ها اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ـ۳ـ۵ـ۸ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۵ـ۱۶ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ـ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9638167
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سیدکاظم وزیری‌هامانه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی زرین‌گل به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و بهمن طاهریان‌مبارکه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و مهرداد محقق‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و سیدمحمود امام‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه چکها بروات سفته‌ها اسناد و اوراق تعهدآور و کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بخشی از اختیارات هیئت‌مدیره مندرج در ماده ۵۱ اساسنامه مشتمل بر بندهای ۱ـ۳ـ۵ـ۸ـ۱۱ـ۱۲ـ۱۳ـ۱۴ـ۱۵ـ۱۶ـ۱۸ـ۱۹ـ۲۰ـ۲۱ـ۲۲ به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10172970
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی زرین گل به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین انتخاب و مرتضی زرین گل به ش ملی xxxxxxxxx۶ و بهمن طاهریان مبارکه به ش ملی xxxxxxxxx و مهرداد محقق زاده به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره، سید کاظم وزیری هامانه به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمود امامزاده به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10263002
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۱۴۸۸۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید: سیدکاظم وزیری هامانه به کد ملی xxxxxxxxx۴ به جای عادل نژادسلیم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد محقق زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ به جای احمد صابری زفرقندی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و سیدمحمود امام زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدرضا سیفی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت اعضای هیئت مدیره و مرتضی زرین گل به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامحسین نجابت به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006576
آگهی تصمیمات در شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۶ و ۶/۶/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ شرکت فولاد مبارکه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی بهمن مسعودی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی مصرف فولاد مبارکه بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به نمایندگی سیروس حامدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر‌عامل و عضو هیئت مدیره و شرکت پارس فولاد مبین بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی علیرضا ملکی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت فولاد زاگرس چهارمحال بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهرداد محقق‌ زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای مدیر‌عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح مذکور در صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/xxx۰ می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۷/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11083649
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۶۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۸۱۰۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مجتمع فولاد خراسان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی سید حسین احمدی‌سلیمانی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی علیرضا جانه به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی مرتضی علی‌اکبری به کدملی xxxxxxxxx۳ و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی لطیف دشت‌بزرگی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بین‌المللی مهندسی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مهرداد محقق‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ سید حسین احمدی‌سلیمانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا جانه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علی‌اصغر چیت‌ساززاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و دبیر جلسات تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11552384
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۱۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۱۰/۸۹ بموجب احکام صادره سید کاظم وزیری هامانه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس و عضو هیئت‌مدیره و سید محمود امام‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پترو شیمیایی و شیمایی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و ابوالفضل حسن‌بیکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره و بهمن طاهریان‌مبارکه به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و مهرداد محقق‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت‌مدیره اختیارات بندهای ۱ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۲ ماده ۴۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11972363
آگهی تغییرات در شرکت آتیه فولاد نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/xxx۰ آقای محمد کشانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد محقق‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فولاد زاگرس چهار محال بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند ضمناً در سمت سایر اعضاء و حق امضاء تغییری حاصل نگردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۳/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات