پیطر فامیل امیر

آقای پیطر فامیل امیر

کد ملی 181788xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

شرکت های پیطر فامیل امیر

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که پیطر فامیل امیر دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9772488
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۵۴۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیات‌مدیره مورخ ۹/۳ و ۲۹/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای محمدعلی سهمانی‌اصل به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سیمان سپاهان ـ سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای حمید خالقی‌مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان ـ سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای مجید کاظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر ـ سهامی‌عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بسمت عضو اصلی هیئت‌مدیره و آقای پیطر فامیل‌امیر به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران و برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات مدیرعامل در بند ۱۴ بشرح صورتجلسه هیئت‌مدیره می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ تکمیل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات