منصور میرزاخانی نافچی

منصور میرزاخانی نافچی

کد ملی 181758xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14589243
آگهی تغییرات تراز نما همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۰۱/xxx۸ و مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۵/۱/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای یدالله اکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا معلم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و قرارداد با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414296
آگهی تغییرات تراز نما همکاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۹/۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ماده ۲۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: به استثنای گزارشهای موضوع ماده ۱۷، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه ازقبیل قراردادها، چک و سفته و برات و قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره و مهر موسسه معتبر می‌باشد. - آقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای یدالله اکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا معلم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298660
آگهی تغییرات شرکت برفاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۳۴۵ وشناسه‌ملی۱۰۳۴۰۰۴۶۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای منصور میرزاخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی نخستین کاوش به شماره ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین ایزدی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای پویا صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عزت الله صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۵/۰۴/xxx۶. ـ ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و کلیه عملیات مالی منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه محلی زردکوه و کثیرالانتشار جوان جهت چاپ آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12288217
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی محصولات غذایی مزرعه پنجه آفتاب چهارمحال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۹۴۰۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۴۰۰۹۶۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور میرزا خانی نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس اصلی ، آقای حمید رضا درخشان هوره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12125367
آگهی تغییرات شرکت تراز نما همكاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۲۸/۹۳مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور میرزا خانی نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و یداله اکرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و حمید رضا معلم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و قرارداد با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702710
آگهی تغییرات شرکت نگرشی فراتر از افق آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۳ و مجوز شماره xxx۸۳/ص مورخ ۲۲/۷/۹۳ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1684191
آگهی تغییرات شرکت پارس نکو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۰۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرسی توسط مؤسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شماره ثبت xxx۳۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸، ترازرنامه متهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقای محمود روستازاده به کد ملی xxxxxxxxx۴و کد پستی xxxxxxxxx۵و خانم ها پروین اولیاءپور به کد ملیxxxxxxxxx۲و کد پستی xxxxxxxxx۵ نوشین روستازاده به کد ملی xxxxxxxxx۰و کد پستی xxxxxxxxx۵به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. شرکت ترازنما(همکاران) برای سال مالی xxx۳ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس وآقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹وکدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت و روزنامه زردکوه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561453
آگهی تغییرات شرکت پترو معدن سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۱۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی وآقای منصور میرزا خانی نافچی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625739
آگهی تغییرات شرکت آپادانا پترو پایدار سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۵۰۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۱۹۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی ترازنما همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی و منصور میرزا خانی نافچی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577957
آگهی تصمیمات شرکت طلای سفید گنبد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۸۳ به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۹۳۹۴
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ منضم بنامه وارده شماره xxx۹۸/۹۳/۰۴/۲۸ مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای محمدرضا چوپانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی چوپانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد چوپانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۴ـ صورتحساب و تراز سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید.
۵ـ معاملات مشمول ماده xxx اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1556564
آگهی تغییرات شرکت بهپوران صفه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۷۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۵۶۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
شرکت شاهین روی سپاهان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و شرکت باما (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و آقای هومن تفضلی مطیع بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد صادق کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای فریبرز روشن علی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی ترازنما همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی نافچی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530219
آگهی تغییرات شرکت بانیان صنعت پرشین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۵۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی تراز نما و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460320
آگهی تغییرات موسسه تراز نما همکاران به شماره ثبت۱۳۸۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸
به استناد صورتجلسه شرکا مورخ۱۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود حاجی عبدالحمید به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۲ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. آقای یداالله اکرمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۲ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۴ ریال افزایش داد. آقای منصور میرزاخانی نافچی با کدملیxxxxxxxxx۹ با پرداختxxx/xxx/۴ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۸ ریال بهxxx/xxx/۱۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش بشرح ذیل می باشد:
حمیدرضا معلم ک.مxxxxxxxxx۶ مبلغxxx/xxx/۴ ریال و مسعود حاج عبدالحمید ک.مxxxxxxxxx۶ مبلغxxx/xxx/۴ ریال و یدا... اکرمی ک.مxxxxxxxxx۱ مبلغxxx/xxx/۴ ریال و منصور میرزاخانی نافچی ک.مxxxxxxxxx۹ مبلغxxx/xxx/۴ ریال.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443779
آگهی تغییرات شرکت نگرشی فراتر از افق آینده سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۱۹۳۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۲۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان نوید کریمی ثانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و ساسان مهرداد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و مهدی عزیززاده قصاب بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و آقای منصور میرزاخانی نافچی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1482865
آگهی تغییرات شرکت بهپوران صفه سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۴۵۷۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۵۶۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی تراز نما همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزا خانی نافچی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1483818
آگهی تغییرات شرکت بهپوران صفه سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۴۵۷۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۵۶۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی تراز نما همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزا خانی نافچی کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1430656
آگهی تغییرات شرکت آپادانا پترو پایدار شرکت سهامی خاص ‌شماره ثبت ۴۳۶۵۰۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۲۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی تراز نما و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بعنوان بازرس اصلی و منصور میرزاخانی نافچی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412985
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی پارسام گستر دریا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۵۸ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۴۳۰۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران شماره ثبت xxx۳۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور میرزاخانی‎نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای سال یک مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۰ ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412986
آگهی تغییرات شرکت بنا گستر کرانه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۷۶۵۳ شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۴۲۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی تراز نما و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی‎نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس واحد ثبتی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247953
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی کرانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۲۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی نخستین کاوش با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی نافچی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شرکتهای سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، بنا گستران ترنج (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳، بنا گستر کرانه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳، تولید آلومینیوم هامون (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، آپادانا پترو پایدار (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174857
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
باستناد نامه شماره xxxxxx/xxx مورخ ۱۳/۶/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۱ و ۱۱/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲۶/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقایان محمد رجائی کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین موسویان کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آباد شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه مرادی کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و حیدر شمس کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فلاورجان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سمیرم شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و نامه های عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال منتهی ۳۱/۶/xxx۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۶/xxx۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126109
آگهی تغییرات در شرکت برفاب زاگرس سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۹۱ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۸۳۳۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ . عزت الله صابری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، حسین ایزدی بروجنی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، پویا صابری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۲. موسسه نخستین کاوش شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و منصور میرزاخانی نافچی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳. روزنامه محلی زردکوه و کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و صورت های مالی منتهی به سال xxx۱ بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1122967
آگهی تغییرات در شرکت برفاب سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۴۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۶۷۸۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید:
۱ـ آقای حسین ایزدی بروجنی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عزت الله صابری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای پویا صابری به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است.
۲ـ موسسه حسابرسی نخستین کاوش (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی نافچی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه محلی زرد کوه و کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119001
آگهی تصمیمات شرکت طلای سفید گنبد (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۳۸۳ به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۹۳۹۴
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‎مدیره مورخ ۱۰/۴/xxx۲ منضم به نامه وارده شماره xxx۰۱ مورخ ۲۶/۴/۹۲ این اداره در شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای محمدرضا چوپانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی چوپانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد چوپانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
۲ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید.
۳ـ موسسه حسابرسی نخستین کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۴ـ ممنوعیت های مندرج در اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx و xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد و اعضای هیئت مدیره فاقد سوء پیشینه کیفری می باشند.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063700
آگهی تصمیمات شرکت بهپوران صفه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۵۶۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردید:
۱ـ شرکت شاهین روی سپاهان سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بنمایندگی علیرضا صدر با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و هومن تفضلی مطیع با کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد میرزائیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا شرکت باما سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بنمایندگی یداله کارگر دستجردی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد صادق کریمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و احمد صمدی عشین به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی نخستین کاوش شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و منصور میرزا خانی نافچی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی ۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۲/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری انرژی دوستدار زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۱۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نخستین کاوش به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10178285
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی کرانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۳۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نخستین کاوش به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور میرزاخانی نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667006
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی کرانهسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۹۲۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۳۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی نخستین کاوش به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور میرزاخانینافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622863
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی صباح سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۰۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی نخستین کاوش به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و منصور میرزاخان نافچی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828678
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی صباح سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۰۲۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی نخستین کاوش به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و منصور میرزاخان‌نافچی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 633593
آگهی تصمیمات در شرکت بهپوران صفه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۵۶۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۳ و ۲۶/۲ و ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ آقای علیرضا صدر به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت تولیدی صنعتی شاهین روی سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمناً در سایر سمت ها و حق امضاء اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت تغییر حاصل نشد.
۲ـ موسسه حسابرسی نخستین کاوش بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای منصور میرزاخانی نافچی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد.
۳ـ سرمایه شرکت از محل سود انباشته و بالا بردن تعداد سهام از مبلغ ده میلیارد ریال بمبلغ بیست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ بیست میلیارد ریال نقدی است که به دو میلیون سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9640599
آگهی تصمیمات در شرکت بهپوران صفه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۵۶۵۳
برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۳ و ۲۶/۲ و ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علیرضا صدر به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت تولیدی صنعتی شاهین روی سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمناً در سایر سمت‌ها و حق امضاء اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت تغییر حاصل نشد.

۲ـ موسسه حسابرسی نخستین کاوش بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای منصور میرزاخانی نافچی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد.

۳ـ سرمایه شرکت از محل سود انباشته و بالا بردن تعداد سهام از مبلغ ده میلیارد ریال بمبلغ بیست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ بیست میلیارد ریال نقدی است که به دو میلیون سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 467856

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان
سهامی عام ثبت شده به شماره xxx۲۷
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای منصور میرزاخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9859550
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت نامبرده به تصویب رسیده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای منصور میرزاخانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 573155
آگهی تغییر و تبدیل در شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۹ و ۱/۸/xxx۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:
الف: ۱ ) ترازنامه مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۹ پس از گزارش بمجمع بتصویب رسید ۲ ) آقایان محمد رجائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین موسویان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی سهامی عدالت شهرستان نجف آباد بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و عباس هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش بشناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شد. ب) نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل که متن اعلامیه تبدیل بقرار ذیل می باشد: ۱ ) نام شرکت و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی عام بشماره ثبت xxx۲۷ اصفهان ۲ ) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: الف) موضوع فعالیت اصلی: ۱ ـ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ۲ ـ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد ب) موضوع فعالیتهای فرعی: ۱ ـ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ۲ ـ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد ۳ ـ سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴ ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار و اوراق بهادار از جمله: ۱ ـ۴ ) پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ۲ ـ۴ ) تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ۳ ـ۴) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ ـ۴ ) تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
۳ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ خیابان سعادت آباد ـ نرسیده به چهارراه شیخ صدوق ـ ساختمان ۶۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۷.
۴ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود
۵ـ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx سهم عادی یکهزار ریالی بانام منقسم گردیده و تماما تادیه شده است.
۶ـ سهام ممتاز: شرکت هیچگونه سهام ممتاز ندارد.
۷ـ مدیران شرکت: آقایان محمد رجائی به کدملیxxxxxxxxx۹ شماره شناسنامه۱۴ صادره از اصفهان و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیات مدیره, سید حسین موسویان به کدملیxxxxxxxxx۹ و شماره شناسنامهxxx صادره از فلاورجان و کدپستیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف آباد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه مرادی به کدملیxxxxxxxxx۷ شماره شناسنامه۸۷ صادره از تیران و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی به کدملیxxxxxxxxx۴ شماره شناسنامه۱۵ صادره از کاشان و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ و عباس هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۲ شماره شناسنامه۱۲ صادره از فریدن و کدپستیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضای هیات مدیره
۸ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجمع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط ارائه ی اصل ورقه سهام یا گواهی موقت و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی, در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره ی شرکت که مطابق ماده ی ۸۸ اصلاحیه ی قانون تجارت عمل خواهد شد.
تبصره۱: حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چنانچه هر یک اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.
تبصره۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه ی مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه ی مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ـ گواهینامه نقل و انتقال سپرده ی سهام ۲ـ تائیدیه ی سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی
۹ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود و وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می شود: به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.
۱۰ـ مبلغ دیون شرکت و هم چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث: به استناد اقلام مندرج در حساب های شرکت، شرکت هیچ گونه دیونی ندارد و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.
۱۱ـ تراز مالی حساب سود و زیان در دو سال گذشته شرکت در اداره ثبت شرکتها موجود می باشد.
امضای ذیل ثبت در تاریخ۲۲/۸/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10138272
آگهی تغییر و تبدیل در شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۹ و ۱/۸/xxx۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: الف: ۱) ترازنامه مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۹ پس از گزارش بمجمع بتصویب رسید ۲) آقایان محمد رجائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین موسویان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی سهامی عدالت شهرستان نجف آباد بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و عباس هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش بشناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. ب) نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل که متن اعلامیه تبدیل بقرار ذیل می‌باشد: ۱) نام شرکت و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان سهامی عام بشماره ثبت xxx۲۷ اصفهان ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف) موضوع فعالیت اصلی: ۱ سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ۲ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد ب) موضوع فعالیتهای فرعی: ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد ۳ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴ ارائه خدمات مرتبط با بازار و اوراق بهادار از جمله: ۱ ۴) پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری ۲ ۴) تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ۳ ۴) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار ۴ ۴) تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085768
آگهی تصمیمات در شرکت بهپوران صفه سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۵۶۵۳
برابر صورت‌جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۳ و ۲۶/۲ و ۳۱/۲/xxx۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای علیرضا صدر به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت تولیدی صنعتی شاهین روی سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و ضمناً در سایر سمت‌ها و حق امضاء اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت تغییر حاصل نشد.

۲ـ موسسه حسابرسی نخستین کاوش بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و آقای منصور میرزاخانی نافچی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد.

۳ـ سرمایه شرکت از محل سود انباشته و بالا بردن تعداد سهام از مبلغ ده میلیارد ریال بمبلغ بیست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ بیست میلیارد ریال نقدی است که به دو میلیون سهم ده هزار ریالی با نام عادی منقسم گردیده و تماماً پرداخت شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۴/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11346804
آگهی تغییر و تبدیل در شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۸۳۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۹ و ۱/۸/xxx۰ تغییرات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است:

الف: ۱‌) ترازنامه مالی منتهی ۳۱/۶/xxx۹ پس از گزارش بمجمع بتصویب رسید ۲‌) آقایان محمد رجائی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید حسین موسویان به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی سهامی عدالت شهرستان نجف‌آباد بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ و عباس هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نخستین کاوش بشناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور میرزاخانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. ب) نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل که متن اعلامیه تبدیل بقرار ذیل می‌باشد: ۱‌) نام شرکت و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه‌گذاری استان اصفهان سهامی عام بشماره ثبت xxx۲۷ اصفهان ۲‌) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف) موضوع فعالیت اصلی: ۱‌ـ سرمایه گذاری در سهام سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد ۲‌‌ـ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد ب) موضوع فعالیتهای فرعی: ۱‌ـ سرمایه گذاری در مسکوکات فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ۲‌ـ سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد ۳‌ـ سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴‌ـ ارائه خدمات مرتبط با بازار و اوراق بهادار از جمله: ۱‌ـ۴‌) پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۲‌ـ۴‌) تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار ۳‌ـ۴) مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار ۴‌ـ۴‌) تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

۳ـ مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ خیابان سعادت‌آباد ـ نرسیده به چهارراه شیخ صدوق ـ ساختمان ۶۲ ـ کدپستیxxxxxxxxx۷.

۴ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود

۵ـ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال نقدی است که به xxx/xxx سهم عادی یکهزار ریالی بانام منقسم گردیده و تماما تادیه شده است.

۶ـ سهام ممتاز: شرکت هیچگونه سهام ممتاز ندارد.

۷ـ مدیران شرکت: آقایان محمد رجائی به کدملیxxxxxxxxx۹ شماره شناسنامه۱۴ صادره از اصفهان و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اصفهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیات‌مدیره, سید حسین موسویان به کدملیxxxxxxxxx۹ و شماره شناسنامهxxx صادره از فلاورجان و کدپستیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نجف‌آباد به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل، ابراهیم شاه‌مرادی به کدملیxxxxxxxxx۷ شماره شناسنامه۸۷ صادره از تیران و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تیران و کرون به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰، علیرضا باغبانی به کدملیxxxxxxxxx۴ شماره شناسنامه۱۵ صادره از کاشان و کدپستیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کاشان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۳ و عباس هاشمی به کدملیxxxxxxxxx۲ شماره شناسنامه۱۲ صادره از فریدن و کدپستیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان فریدن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به سمت اعضای هیات‌مدیره

۸ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجمع عمومی: هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف‌نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه‌ی اصل ورقه سهام یا گواهی موقت و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی, در کلیه مجامع عمومی حضور یابد. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات‌مدیره‌ی شرکت که مطابق ماده‌ی ۸۸ اصلاحیه‌ی قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره۱: حضور اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چنانچه هر یک اعضاء هیات‌مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود.

تبصره۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده‌ی وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه‌ی مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادر می‌گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه‌ی مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ـ گواهینامه نقل و انتقال سپرده‌ی سهام ۲ـ تائیدیه‌ی سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌ی وجوه به صورت انفرادی یا جمعی

۹ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: تقسیم سود و وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود: به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود.

۱۰ـ مبلغ دیون شرکت و هم‌چنین مبلغ دیون اشخاص ثالث: به استناد اقلام مندرج در حساب‌های شرکت، شرکت هیچ‌گونه دیونی ندارد و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است.

۱۱ـ تراز مالی حساب سود و زیان در دو سال گذشته شرکت در اداره ثبت شرکتها موجود می‌باشد.

امضای ذیل ثبت در تاریخ۲۲/۸/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700531
آگهی تغییرات شرکت توسعه انرژی کرانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۲۹۲۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۶۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی نخستین کاوش به عنوان بازرس اصلی، آقای منصور میرزاخانی‌نافچی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725711
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی نخستین کاوش به شماره ثبت ۱۱۹۶۹و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۶۷۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکا مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: و انحصار وراثت شماره ۸۹/ع۲۶/xxx مورخ ۱/۹/۸۹ امیرمسعود پنابادی به کدملی xxxxxxxxx۸ و موژان بنابادی به کدملی xxxxxxxxx۸ و گلفام پرویزیان به کدملی xxxxxxxxx۸ وراث مرحوم محمدرضا پنابادی با دریافت کلیه سهم‌الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا خارج گردیدند در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۳ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. منصور میرزاخانی‌نافچی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمدعلی نورمحمدی‌آبادچی به کدملی xxxxxxxxx۵ و احمد ناصری‌جورشری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ محمدعلی نورمحمدی‌آبادچی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، احمد ناصری‌جورشری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، منصور میرزاخانی‌نافچی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، قراردادها، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت انتهای بزرگراه آفریقا بلوار گلستان بلوار گیتی خ مشیری جنب برج اوج پ ۱۳ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات