محمدرضا صادقی

محمدرضا صادقی

کد ملی 181745xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14693383
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غلامرضا موسوی غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت چدن سازان سهامی عام به شماره ثبت xxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ، روح اله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، محمود ذاکر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، مهران انصاری شوریجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محمدرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره ( تا تاریخ ۲۰/۰۵/xxx۹ ) انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14693384
آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ثبت xxx۵۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت انتخاب گردید . شرکت تولیدی چدن سازان ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ، محمود ذاکر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ، مهران انصاری شوریجه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، روح اله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمدرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره ( تا تاریخ ۲۰/۰۵/xxx۹ ) انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14677147
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان رئیس هیات مدیره ، منصور بنایی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ایثار اصفهان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان عضو هیات مدیره ، محمدرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان عضو هیات مدیره ، سید مهدی سهل آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان عضو هیات مدیره ، عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل شرکت تا تاریخ ۰۱/۰۳/xxx۰ انتخاب گردیدند . کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواما با امضاء مدیرعامل عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و قائم مقام شرکت ، مسعود شهنام نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و یا یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب آنها با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ، ضمنأ هیات مدیره به اتفاق آرا بند‌های ۱ ۷ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ( بعلاوه عزل و نصب کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام ، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی ) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14545398
آگهی تغییرات شرکت آرین اخگر اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۳۵۳۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - حسین انصاری شوریجه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - غلامرضا موسوی غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - علی میرمحمدصادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره - محمدرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیر عامل ( خارج از شرکت ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369364
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا اقتصاد سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۲۱۲۲
آگهی اصلاحی در شرکت سرمایه گذاری پویا اقتصاد سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲
پیرو آگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ سمت آقای محمدرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیات مدیره می باشد که در آگهی مذکور از قلم افتاده است .مراتب بدینوسیله اصلاح و اعلام می گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001096
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا اقتصاد سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۲۱۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا قاسمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی متین راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و محمدرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امیرحسین بهنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود و انجام مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001098
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا اقتصاد سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۲۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۱/۶/xxx۶ به تصویب رسید. محمدرضا قاسمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۳، مصطفی متین راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ببه عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال و مؤسسه حسابرسی امجدتراز (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به عنوان روزنامه شرکت به مدت یکسال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595286
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود احمد لو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صباجهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸. مجید زه تاب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸. عبداله قدوسی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸. مسعود گلشیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸. محمد رضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شماره ثبت xxx به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸. عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان شخصی حقیقی، برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی، توأما با امضاء مدیرعامل آقای عبداله قدوسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و معاون مالی و اقتصادی شرکت، آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره، به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آرا بندهای ۴۱ ۶۱ ۴۱ ۰ ۷۱ (بعلاوه عزل و نصب کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538801
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود احمد لو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صباجهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸. مجید زه تاب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و شماره ثبت xxx۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸. مسعود گلشیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸. محمدعلی کارگر مطلق با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸. محمد رضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و شماره ثبت xxx به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸. محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل، برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸ شرکت انتخاب شدند.. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی، توأما با امضاء مدیرعامل آقای محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و معاون مالی و اقتصادی شرکت، آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره، به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آرا بندهای ۱ ۷ ۱۰ ۱۴ ۱۶ ۴ (بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آن‌ها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257420
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۵/۰۹/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید زه تاب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا اخوان نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲/۳/xxx۶) انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می‌باشد ضمنا هیئت مدیره بندهای ۴۱ xxx ۱ ۰ ۷۱ (بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی، توأما با امضاء مدیرعامل آقای محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و معاون مالی و اقتصادی شرکت، آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره، به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779267
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا اقتصاد سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۲۱۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۴ به تصویب رسید آقایان محمدرضا قاسمی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۳، مصطفی متین راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای کیوان کابه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یک سال انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380716
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا اقتصاد سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۳۹۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۲۱۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان محمدرضا قاسمی مجد بشماره ملی xxxxxxxxx۳، مصطفی متین راد بشماره ملی xxxxxxxxx۱، محمدرضا صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای کیوان کابه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی، موسسه حسابرسی امجد تراز (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بسمت بازرس علی البدل و حسابرس شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اولیا جهت درج آگهیهای شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063701
آگهی تصمیمات در شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ و ۴/۲/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردیده است: جمشید پناهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی حمیدرضا عدمیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود عجمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی سبحان اسکینی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت تکادو شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی محمدرضا صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند، روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد، امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 439615

آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۱۹ و
شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ محمدرضا لطف الله خواجو به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت زغالسنگ نگین طبس بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا زمانی نوکابادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت معادن منگنز ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه شماره سه مورخ ۳/۶/۸۴ می باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9567230
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ محمدرضا لطف الله خواجو به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت زغالسنگ نگین طبس بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا زمانی نوکابادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت معادن منگنز ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء متفق مدیر‌عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمناً اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه شماره سه مورخ ۳/۶/۸۴ می‌باشد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۰تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711758
آگهی تصمیمات در شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش‌جهان سهامی‌خاص، ثبت شده بشماره ۲۵۷۷۶ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷
برابر صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ ۲۸/۲/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ شرکات توکا فولاد به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای عطاءالله برنا به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب‌رئیس هیأت‌مدیره و جمشید پناهی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت‌مدیره و مسعود عجمی به کدملی xxxxxxxxx۷ وکد‌پستیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو و مدیرعامل و شرکت توکادو به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی رضا نصر اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت احیا سپاهان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی محمدرضا صادقی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای اصلی هیأت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای نائب‌رئیس هیأت‌مدیره و یکی از اعضای هیأت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056552
آگهی تصمیمات در شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۳۶۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/xxx۹. ۱۰/۱۲/xxx۹ تغییرات زیر در در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ مسعود عجمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و جمشید پناهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توکا فولاد بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی آقای عطاءالله برنا به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت احیا سپاهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی رضا نصر اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بنمایندگی محمدرضا صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و موسسه حسابرسی متین خردمند به کد ملی xxxxxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و ژرژ همبرچیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده_است. تراز مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۱/xxx۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11394221
آگهی تصمیمات در شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۴/۳ و ۱/۶/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ آقای عزیز‌اله طاهرفرد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت ایران کشتی بحر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عالمیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت آتیه تکادو بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت مدیرعامل محمدرضا صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی تکادو بین‌المللی بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و حسین ترک زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت پیک صبا صفه اصفهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه ۴/۵/۸۸ هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای خسرو لطفی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۶/۹۰ تکمیل گردید.

``` اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10987813
آگهی تصمیمات در شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۳۹
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۵/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است۱‌ـ آقایان محمود زمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت فرآورده‌های نسوز آذر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی گرجی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت معادن منگنز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا‌ء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا‌ء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا‌ء رئیس و یکی دیگر از اعضا‌ء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات تفویضی به مدیرعامل در صورت جلسه مورخ ۱۹/۵/۸۳ مجددا به مدیرعامل تفویض شد ۲‌ـ موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و آقای خسرو لطفی‌زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضا‌ء ذیل ثبت در تاریخ ۸/۶/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11334244
آگهی تصمیمات در شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان سهامی‌خاص، ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۵ و شناسه‌ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۳۹
برابر صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۱/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱) آقایان محمدرضا صادقی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی: xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تکادو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هاشم ناظر به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت معادن منگنز ایران به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی گرجی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی: xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و ناصر هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نسوز آذر به سمت عضو اصلی هیئت‌مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح اختیارت تفویضی مورخ ۱۹/۵/xxx۳ می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۲/۲/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11980796
آگهی تغییرات در شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقلال اصفهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۱۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۳۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/xxx۹ تغییرات زیر در هیئت مدیره شرکت به عمل آمده است:

۱ـ آقای حبیب اله امینی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فرآورده‌های نسوز سهامی خاص بمست عضو هیئت مدیره، آقای محمد رضا صادقی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت تکادو سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم ناظر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت معادن منگنز ایران بسمت نایب رئیس و مدیر‌عامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضای رئیس و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات تفویضی به مدیر‌عامل در صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/xxx۳ مجددا به مدیر‌عامل تفویض گردید؛‌ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۸/۷/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11663195
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه‌گذاری آتیه تکادو سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۲۴۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۳/۳ و ۱۸/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ شرکت زغالسنگ نگین طبس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی حاج محمد معتضدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تکادو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی محمدرضا صادقی به کدملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت معادن منگنز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی محمدرضا زمانی نوکابادی به کدملیxxxxxxxxx۸ و کدپستیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا اختیارات تفویض شده به مدیرعامل در صورتجلسه شماره ۳ مورخ ۳/۶/۸۴ هیئت مدیره مجددا به مدیرعامل تفویض شد ۲ـ موسسه حسابرسی متین خردمند(حسابداران رسمی) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و ژرژ همبرچیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۷/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات