ابراهیم اسفندیاری

ابراهیم اسفندیاری

کد ملی 181701xxxx
گراف ارتباطات
47
شرکت‌ها
120
آگهی‌ها

شرکت های ابراهیم اسفندیاری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ابراهیم اسفندیاری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تولید و پخش فرآورده های صبحدم لبن
تولید و پخش فرآورده های صبحدم لبن
راه دشت پی
راه دشت پی
تولید قطعه کاران
تولید قطعه کاران
مهندسی احداث گستر نیروی پارس
مهندسی احداث گستر نیروی پارس
سلولز پوشش سپاهان
سلولز پوشش سپاهان
بازرس اصلی
آلیاژ گستر نقش جهان
آلیاژ گستر نقش جهان
پردیس گسترش اسپادانا
پردیس گسترش اسپادانا
اصفهان چالاک
اصفهان چالاک
مونا پلیمر اسپادانا
مونا پلیمر اسپادانا
آذین نوین سپاهان
آذین نوین سپاهان
سپهر پلیمر اسپادانا
سپهر پلیمر اسپادانا
نگار پلیمر نقش جهان
نگار پلیمر نقش جهان
دینا پلیمر صفاهان
دینا پلیمر صفاهان
سیما کابل نقش جهان
سیما کابل نقش جهان
آتی قطعه سپاهان
آتی قطعه سپاهان
سرمایش گرمایش آبنوس
سرمایش گرمایش آبنوس
آتی لوله سپاهان
آتی لوله سپاهان
پویا صنعت تبرید
پویا صنعت تبرید
نوین اتصال پردیس گسترش
نوین اتصال پردیس گسترش
سروش صنعت اسپادانا
سروش صنعت اسپادانا
آذین لوله سپاهان
آذین لوله سپاهان
گروه صنایع گیتی پسند اصفهان
گروه صنایع گیتی پسند اصفهان
کیمیا جاوید سپاهان
کیمیا جاوید سپاهان
سپاهان حلب
سپاهان حلب
سیالات حفاری پارس
سیالات حفاری پارس
بازرس علی‌البدل
پارس ویرا آب
پارس ویرا آب
بازرس علی‌البدل
سنگ پایه سپاهان
سنگ پایه سپاهان
ستاره طلائی ملت
ستاره طلائی ملت
بازرس علی‌البدل
صنایع رسا سپاهان نور
صنایع رسا سپاهان نور
تولیدی صنعتی هجرت نقش جهان
تولیدی صنعتی هجرت نقش جهان
احیا ء فولاد زاگرس
احیا ء فولاد زاگرس
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
لورچ
لورچ
بازرس اصلی
آریا توسعه نفت خاورمیانه
آریا توسعه نفت خاورمیانه
ابتکار حساب آریا
ابتکار حساب آریا
اطلس پمپ سپاهان
اطلس پمپ سپاهان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی آترین پولاد عاج
بازرگانی آترین پولاد عاج
گونیا برش اصفهان
گونیا برش اصفهان
بازرس علی‌البدل
فراز گستر سپاهان
فراز گستر سپاهان
بازرس علی‌البدل
به تراشان سپاهان
به تراشان سپاهان
بازرس علی‌البدل
سروستان سپاهان
سروستان سپاهان
بازرس علی‌البدل
احداث صنعت پیشرفته
احداث صنعت پیشرفته
بازرس علی‌البدل
سپاهان دانه پارسیان
سپاهان دانه پارسیان
گروه الگوریتم ایده
گروه الگوریتم ایده
بازرس علی‌البدل
شوسه راه ممتاز
شوسه راه ممتاز
تامین آب اصفهان صفه
تامین آب اصفهان صفه
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14773115
آگهی تغییرات شرکت به تراشان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773121
آگهی تغییرات شرکت احداث صنعت پیشرفته شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14751792
آگهی تغییرات شرکت فراز گستر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14617564
آگهی تغییرات ابتکار حساب آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان حسابرس رسمی به مدت یکسال انتخاب گردیدند . آقای ایوب رستمی سلطان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ، آقای جعفر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14615202
آگهی تغییرات شرکت گونیا برش اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس قانونی به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . تراز مالی سال xxx۷ پس از قرائت بازرس تصویب شد ، روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14589660
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آترین پولاد عاج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جواد رفیعیان رنانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم پروین سهرابی رنانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حامد تنهایی رنانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس قانونی به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14464464
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین آب اصفهان صفه درتاریخ ۱۵/۱۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۸۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : کلیه سرمایه گذاری‌ها ، فعالیت‌ها و خدمات عمرانی ، تولیدی ، اقتصادی ، مشارکت در سایر شرکت‌ها ، پیمانکاری ، بازرگانی ، مشاوره و نظارت از جمله : الف ) سرمایه گذاری در تولید ، خرید آب شیرین ، تاسیس و احداث کارخانه آب شیرین کن و متعلقات جنبی آن و خرید تجهیزات آب شیرین کن ب ) خرید و فروش آب ج ) مشارکت در احداث و سرمایه گذاری طرح‌ها و سد سازی‌ها و انتقال آب از سدها و منابع تولیدی آب و مشارکت در کلیه صنایع ، شرکت‌ها و موسسات د ) خرید چاه‌های آب و تغییر کاربری آن و همچنین انتقال آب از حوزه‌های دور و انتقال آب از استان‌های مختلف ه ) مطالعات فنی ، مهندسی ، اقتصادی ، طرح جامع استحصال آب و طراحی و اجرای طرح‌های انتقال آب و فاضلاب و ایجاد و احداث تاسیسات و ابنیه لازم مربوط به طرح‌های آب و فاضلاب و تدوین استراتژی شامل اهداف و اولویت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با طرح‌های منابع آب به همراه برنامه زمانی و مالی و ) تهیه و اجرای طرح جامع تامین آب و تاسیسات فاضلاب واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزی ز ) احداث و اجرای خطوط انتقال آب از کارخانه آب شیرین کن ح ) حفظ ، نگهداری و اداره عملیات و تعمیرات مربوط به خطوط انتقال اصلی و فرعی شبکه‌های آب و تاسیسات فاضلاب و سایر تاسیسات و ابنیه ط ) تهیه قطعات و لوازم و ابزار ماشین آلات مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و صنایع جنبی ی ) ارائه خدمات و تامین نیازهای کل تاسیسات آب و فاضلاب واحدهای صنعتی تحت پوشش و همچنین تحصیل و تملک مورد نیاز برای عملیات اجرایی و توسعه‌های بعدی شرکت مطابق قوانین جاری کشوری ک ) اخذ و اعطا نمایندگی ل ) گرفتن وام از کلیه‌ی بانکها و موسسات داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت م ) سرمایه گذاری , مشارکت در کلیه‌ی اشخاص حقوقی اعم از شرکتها ؛ موسسات فرهنگی ، آموزشی و ورزشی از طریق تامین مالی . ن ) مشارکت در در سایر طرح‌ها و شرکت‌ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان محله حکیم نظامی کوچه سعدی [ ۶ ] خیابان حکیم نظامی پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸/xxx۴۰/۵۳ مورخ ۰۲/۱۱/xxx۷ نزد بانک تجارت شعبه نظر غربی با کد xxx۴۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره پالایش نفت اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و به نمایندگی سیدمصطفی الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال پرشیان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ و به نمایندگی محسن فلاحتیان پائین دروازه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و به نمایندگی منصور یزدی زاده شتربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و به نمایندگی حمیدرضا عظیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدمهدی روانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و به نمایندگی سعادت بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و به نمایندگی سیدعبدالوهاب سهل آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شهرداری اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و به نمایندگی قدرت اله نوروزی باغکمه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه چکها ، قراردادها ، اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان آنها به تصویب هیئت مدیره . ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود : بندهای یک ، چهار ، ده ، یازده ، دوازده ، سیزده ، پانزده ، شانزده و هفده ماده چهل و یک اساسنامه و بند م ماده دو اساسنامه اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . به استناد نامه شماره xxxxxx/۱/۲۰ مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ استانداری اصفهان آگهی فوق صادرگردید ۲ بند م ماده دو اساسنامه از حدود اختیارات مدیرعامل قابل ثبت نمی‌باشد و حذف گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14141841
آگهی تغییرات شرکت احداث صنعت پیشرفته شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای احمد فیروزبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد احمدی میرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ مؤسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14128978
آگهی تغییرات شرکت فراز گستر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد فیروزبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۶، آقای محمد احمدی میرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ مؤسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14129010
آگهی تغییرات شرکت به تراشان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد فیروزبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد احمدی میرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسن احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای اصلی هیات مد یره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز مالی سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068326
آگهی تغییرات شرکت شوسه راه ممتاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۹۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه ابتکار حساب آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ و ابراهیم اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042755
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه الگوریتم ایده درتاریخ ۰۱/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: کلیه فعالیتهای خدماتی تولیدی، مشاوره و طراحی، نظارت، ساخت، پشتیبانی، برنامه ریزی پروژه‌های الکتریکی و الکترونیکی، انفورماتیک، هوش مصنوعی، تجارت الکترونیکی و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، خرید و فروش کالا و خدمات مجاز به صورت الکترونیکی و اینترنتی، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، افتتاح حساب اعم از ارزی و ریالی برای شرکت نزد کلیه بانکها، اخذ و اعطای نمایندگی در خارج و داخل کشور، برگزاری نمایشگاه و شرکت در نمایشگاههای خارجی و داخلی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و خرید سهام از اشخاص حقیقی و حقوقی، اجرای پروژه‌های مربوط به تشریفات و برگزاری همایشها و کنفرانسهای داخلی و خارجی، ایجاد شعب و نمایندگی در زمینه فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، در صورت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - ونک - خیابان ونک - بزرگراه کردستان - پلاک - ۲ - طبقه اول - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن بی نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۹ مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ نزد بانک سامان شعبه بلوار ۲۴ متری سعادت آباد با کد xxx پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای فرزین پزشکی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدحسن وصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تسک میران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و به نمایندگی مسعود شایگان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی بهادار از قبیل چک و سفته و براوات و عقوداسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013348
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آترین پولاد عاج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت حسابرسی ابتکار حساب آریا به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ وبه عنوان حسابرس قانونی به سمت بازرس اصلی شرکت و ابراهیم اسفندیاری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال xxx۶ تصویب شد. روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013356
آگهی تغییرات شرکت گونیا برش اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عماد رفیعیان رنانی کدملی xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا کرمی کدملی xxxxxxxxx۱ خانم زهره کرمی رنانی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیرهبرای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس قانونی به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای ابراهیم اسفندیاری کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالی سال xxx۶ تصویب شد، روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917881
آگهی تغییرات شرکت سیالات حفاری پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۰۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630135
آگهی تغییرات شرکت احداث صنعت پیشرفته شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۵ پ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595250
آگهی تغییرات شرکت فراز گستر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595251
آگهی تغییرات شرکت به تراشان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارنسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563915
آگهی تغییرات شرکت سنگ پایه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۱۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ محمدرضا امین پور محمد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رییس هیأت مدیره و مسعود ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و محمدرضا حاجی علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و مهدی صفایی وشاره به شمار ه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیات میدره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمن مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13563932
آگهی تغییرات شرکت سنگ پایه سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ محمدرضا امین پور محمد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مسعود ایزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدرضا حاجی علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی صفایی وشاره به شمار ه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای اردشیر لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سعید صفری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه اصفهان زیبا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556193
آگهی تغییرات شرکت اطلس پمپ سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476384
آگهی تغییرات ابتکار حساب آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران آقای ایوب رستمی سلطان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جعفر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲۶/۰۸/xxx۶) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از شرکا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476387
آگهی تغییرات ابتکار حساب آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ و نامه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۰۲/۰۲/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران آقای مجید طلائی پاشیری فرزند حسن شماره ملی xxxxxxxxx۶ شماره شناسنامه xxx صادره از اصفهان با واریز مبلغ یک صد هزار ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ سه میلیون ریال به مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. ماده ۷: سرمایه موسسه مبلغ سه میلیون و یکصد هزار ریال نقدی می‌باشد که تماما توسط شرکا پرداخت شده_است. شرکا فعلی و میزان سهم الشرکه هریک به شرح ذیل می‌باشد: ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ یک میلیون ریال و جعفر باقری به کد ملی xxxxxxxxx۹ یک میلیون سهم الشرکه و ایوب رستمی سلطان احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ یک میلیون ریال و مجید طلائی پاشیری به کد ملی xxxxxxxxx۶ یکصد هزار ریال. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468357
آگهی تغییرات شرکت سپاهان دانه پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا قلمکاری کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا قلمکاری کدملی xxxxxxxxx۰ و خانم مریم باقرنژاد کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ابتکارحساب آریا (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال ۹۵ پس از قرائت بازرس تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13464755
آگهی تغییرات شرکت سپاهان دانه پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابتکارحساب آریا (حسابداران رسمی) به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450515
آگهی تغییرات شرکت سروستان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۰۱/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۲/۰۲/۹۶ وزارت ارشاد معاونت امور فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مصطفی تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم اسفندیاری به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال xxx۵ تصویب شد. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408330
آگهی تغییرات شرکت گونیا برش اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ شرکت حسابرسی ابتکار حساب آریا به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان (حسابرس قانونی) بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال xxx۵ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408342
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آترین پولاد عاج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد رفیعیان رنانی به کدملی xxxxxxxxx۱، خانم پروین سهرابی رنانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای حامد تنهایی رنانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز مالی سال xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283612
آگهی تغییرات شرکت سیالات حفاری پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۰۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قرار دادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل، با امضاء آقای علی احمدی و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل متفقا با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13103418
آگهی تغییرات ابتکار حساب آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۵ و نامه شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۵/۷/xxx۵ صادره از جامعه حسابداران رسمی ایران آقای جعفر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای ایوب رستمی سلطان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال (تا تاریخ ۲۶/۸/xxx۶) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از شرکاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966568
آگهی تغییرات شرکت اطلس پمپ سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12939867
آگهی تغییرات شرکت احداث صنعت پیشرفته شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان احمد فیروزبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد احمدی میرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسن احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913438
آگهی تغییرات شرکت سروستان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۸۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۵۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای اصغر تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مصطفی تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محسن تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. تراز نامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904993
آگهی تغییرات شرکت فراز گستر سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۴۱۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ آقای ان احمد فیروزبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۶، محمد احمدی میرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسن احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه وصورتهای مالی سال xxx۴ تصویب شد. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905012
آگهی تغییرات شرکت به تراشان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۷۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وصورتهای مالی سال xxx۴ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای ان احمد فیروزبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمد احمدی میرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسن احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775140
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آترین پولاد عاج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۹۲۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * شرکت حسابرسی ابتکار حساب آریا به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و آقای ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. * تراز مالی سال xxx۴ تصویب شد. * روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775143
آگهی تغییرات شرکت گونیا برش اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای عماد رفیعیان رنانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم زهره کرمی رنانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. * شرکت حسابرسی ابتکار حساب آریا به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی شرکت و آقای ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. * تراز مالی سال xxx۴ تصویب شد. * روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740035
آگهی تغییرات شرکت اطلس پمپ سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۲۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۴ آقای مظفر احمدی دستگردی به کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابراهیم احمدی دستگردی به کدملی xxxxxxxxx۲ و سهیلا زمانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ابتکارحساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669482
آگهی تغییراتابتکار حساب آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۵۵۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ آقای ایوب رستمی سلطان احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، آقای جعفر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آبان xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به عنوان حسابرس رسمی جهت حسابرسی به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جهان اقتصاد جهت انتشار آگهی موسسه انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360848
آگهی تغییرات شرکت لورچ شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۰۴۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای حمید رضا صمدی کدملیxxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا صمدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدرضا صمدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب گردیند. * آقای ابراهیم اسفندیاری به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی آقای سیف الله اسدی بروجنی به کدملیxxxxxxxxx۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. * روزنامه کثیرالانتشارنسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. * ترازنامه و حساب سود و زیان سالxxx۳ تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252226
آگهی انحلال شرکت آریا توسعه نفت خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۲۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۶۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱/xxx۴ شرکت منحل و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرتصفیه به مدت یکسال انتخاب شدند. آدرس محل تصفیه اصفهان، خیابان میر ساختمان xxx واحد یک کدپستی xxxxxxxxx۷ اعلام گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12200552
آگهی تغییرات شرکت احیا ء فولاد زاگرس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- موئسسه حسابرسی ابتکار آریا به شماره ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید..روزنامه کثیرالانتشارنسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سودوزیان سال xxx۲مورد تصویب قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175497
آگهی تغییرات شرکت لورچ سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۹۳۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۲۰۴۷۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و سیف الله اسدی بروجنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12038736
آگهی تغییرات شرکت ستاره طلایی ملت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی سال xxx۲ پس از قرائت بازرس تصویب شد. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای ابراهیم اسفندیاری کدملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472488
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سنگ پایه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۱۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ تراز مالی سال ۹۱ تصویب شد.
ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1417403
آگهی تغییرات شرکت ستاره طلایی ملت سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۱۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۲۲۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ تراز مالی سال xxx۱ تصویب شد.
۳ـ روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441392
آگهی تغییرات شرکت راه دشت پی سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۷۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۸۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256367
آگهی تغییرات شرکت پارس ویرا آب سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل بمدت دو سال تعیین شدند آقای امیرحسین احمدیان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا احمدیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو و رییس هیئت مدیره و محمدرضا امین پورمحمدآبادی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند.
ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره (آقای محمدرضا احمدیان) و نایب رئیس هیئت مدیره (آقای محمدرضا امین پورمحمدآبادی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و آقای ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.
ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ تصویب شد.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229841
آگهی تغییرات شرکت سیالات حفاری پارس سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۰۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـآقای کوروش طهماسبی نوترکی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش طهماسبی نوترکی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا امینائی شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) و آقای مجتبی کلهر محمدی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ـروزنامه کثیرالانتشار ابرار نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052288
آگهی تصمیمات در شرکت ساختمانی سنگ پایه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۱۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۱۷۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره و فوق العاده مورخ ۱۰ و ۱۴ و ۱۷/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ محمد رضا احمدیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رضا امین پور محمد آبادی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا حاجی علیزاده با کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت مدیرعامل و مهدی صفایی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx و مسعود ایزدی کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۹ و غلامرضا ذوالفقاری کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و احمد رضا علایی کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ موسسه ابتکار حساب آریا با کد ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۳ سرمایه شرکت از طریق واریز نقدی و صدور سهام جدید از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد سرمایه شرکت مبلغ سه میلیارد ریال نقدی است منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۵ ریالی با نام عادی که تماما پرداخت گردیده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1040301
آگهی تغییرات شرکت پارس ویرا آب (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۵۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا بعنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۸/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009627
آگهی تصمیمات در شرکت راه دشت پی سهامی خاص شماره ثبت ۷۲۷۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۸۵۳
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محمدرضا احمدیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، رضا احمدیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حبیب اله احمدیان با کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد مالی و تعهدات شرکت بامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و بامهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد. موسسه ابتکار حساب آریا باشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ کدپستی xxxxxxxxx۷ ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ تکمیل گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922840
آگهی تصمیمات شرکت سیالات حفاری پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۰۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و ابراهیم اسفندیاری با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ تغییری در اعضای هیئت مدیره صورت نپذیرفت. علیرضا امینائی (خارج از اعضا) با کدملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۶/۷/۹۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9875793
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سپاهان حلب سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۶۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۷۰۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده آقای ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مریم موسی عرب نجف آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690120
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سپاهان حلب سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۸۶۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۷۰۳۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده آقای ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و مریم موسی عرب نجف آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۹/۵/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679239
آگهی تصمیمات در شرکت پردیس گسترش اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679240
آگهی تصمیمات در شرکت اصفهان چالاک سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۹۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680602
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آذین نوین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۴۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680603
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سپهر پلیمر اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۸۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۴۵۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680605
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نگار پلیمر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۱۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۵۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680606
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت دینا پلیمر صفاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۳۱۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۶۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10523523
آگهی تصمیمات در شرکت پردیس گسترش اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10530826
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آذین نوین سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۴۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679225
آگهی تصمیمات شرکت آلیاژ گستر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای ناصر قلی جنتی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی وعیدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زمانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران و علیرضا جنتی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب ترازنامه سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680600
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مونا پلیمر اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۹۱۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680601
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع رسا سپاهان نور سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680607
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیما کابل نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۳۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۲۳۷۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680608
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آتی قطعه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۰۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۲۴۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680610
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایش گرمایش آبنوس سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۸۱۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680627
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آتی لوله سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۷۳۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680629
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکتآژند صنعت ایلیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۱۱۹۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680631
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نوین اتصال پردیس گسترش سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۷۴۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680632
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سروش صنعت اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۹۰۹۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680634
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آذین لوله سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۶۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680636
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کیمیا جاوید سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۶۶۷۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی ت عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9747883
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نوین اتصال پردیس گسترش سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۷۴۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916130
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت کیمیا جاوید سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۶۶۷۸
برابر صورت جلسه مجمع عمومی ت عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10267758
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مونا پلیمر اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۹۱۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397777
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آتی قطعه سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۰۱۶ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۲۴۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۴/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10549610
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سروش صنعت اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۹۰۹۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680635
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت گروه صنایع گیتی پسند اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۸۸۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712809
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت گروه صنایع گیتی پسند اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۸۸۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650386
آگهی تغییرات شرکت سلولز پوشش سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه رحیمی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای اصغر تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اصغر تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مرتضی تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۵/۰۳/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 633524
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۲۷۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و عباس شهریان ورنوسفادرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۳/xxx۱ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 551036
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی قطعه کاران به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۵۵۴۳ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۲
به موجب نامه شماره xxx/۲۰/۹۰ مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اولیاء درج و منتشر می گردد.
۱ـ ترازنامه عملکرد و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ آقایان ابراهیم اسفندیاری با کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حسین سنایی با کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند.
۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931193
آگهی تغییرات در شرکت تولیدی قطعه کاران به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۳۵۵۴۳ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۲
به موجب نامه شماره xxx/۲۰/۹۰ مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ منضم به صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه اولیاء درج و منتشر می گردد.

۱ـ ترازنامه عملکرد و حساب های سود و زیان سال مالی xxx۹ مطرح و مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲ـ آقایان ابراهیم اسفندیاری با کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و حسین سنایی با کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شده اند.

۳ـ روزنامه اولیاء جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 529901

آگهی تصمیمات در شرکت تولید و پخش فرآورده های صبحدم لبن، سهامی خاص ثبت شده به شماره xxx۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۰/۱۲/۹۰ آقایان ابراهیم اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و مصطفی طراحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستیxxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829577
آگهی تصمیمات در شرکت تولید و پخش فرآورده‌های صبحدم لبن،‌سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۲۶۰ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۰۳۴۷۳
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۰/۱۲/۹۰ آقایان ابراهیم اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و مصطفی طراحی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستیxxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ تکمیل شد.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 529929

آگهی تصمیمات در شرکت راه دشت پی، سهامی خاص
ثبت شده به شماره xxx۸و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۱/۱۲/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: محمدرضا احمدیان به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستیxxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حبیب اله احمدیان به کدملیxxxxxxxxx۳ و کدپستیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و ابراهیم اسفندیاری به کد ملیxxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۸ و سعید محمدی اختیار به کد ملیxxxxxxxxx۲ و کدپستیxxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10172579
آگهی تصمیمات در شرکت راه دشت پی، سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۳۸۵۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: محمدرضا احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حبیب اله احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و سعید محمدی اختیار به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند، روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. امضای ذیل ثبت از لحاظ امضاء در مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تکمیل شد. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286689
آگهی تصمیمات در شرکت سپاهان حلب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۷۰۳۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: ۱ آقای رسول پور عزیزی نجف آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم الهه معینی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پور عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل متفقا و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا نامه‌های اداری باامضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ آقای ابراهیم اسفندیاری (عضو جامعه حسابداران رسمی) به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم زهرا عباسی طادی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990674
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی صنعتی هجرت نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۴۰۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۳۳۹۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۴ و ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ خانم بتول زیدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقایان رامین جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی‌اکبر جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیر‌عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر‌عامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و محمد گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید؛ تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9619297
آگهی تغییرات در شرکت صنایع رسا سپاهان نور سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۴۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۴/۹۰ آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء اصفهان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9689262
آگهی تصمیمات در شرکت کیمیا جاوید سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۶۶۷۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰ و ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسین جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9850390
آگهی تصمیمات در شرکت آتی قطعه سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۰۲۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیرعامل و مهدی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9894382
آگهی تصمیمات در شرکت مونا پلیمر اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۱۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۹۱۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و افشین تاجمیر ریاحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9927147
آگهی تصمیمات در شرکت پردیس گسترش اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم رزمخواه به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۷/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373110
آگهی تصمیمات در شرکت آذین نوین سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۴۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید طاهری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل و باقر پور عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195779
آگهی تصمیمات در شرکت احیاء فولاد زاگرس سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۸۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۶۸۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۸۹ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده_است: آقایان علی بهرامی به کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و حمزه علی بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و آقایان ابراهیم اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و علیقلی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده_است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10566755
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سرمایش گرمایش آبنوس سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۸۱۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585080
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۲۷۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و عباس شهریان ورنوسفادرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10678797
آگهی تصمیمات شرکت آلیاژ گستر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۶۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقای ناصر قلی جنتی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی وعیدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید زمانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران و علیرضا جنتی کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب ترازنامه سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10826489
آگهی تصمیمات در شرکت سپهر پلیمر اسپادانا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۴۵۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید شمس جاور به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء و سهامداران بسمت مدیر‌عامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً مدیر‌عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال xxx۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات‌ غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10920292
آگهی تصمیمات در شرکت آتی لوله سپاهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۷۳۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸ و ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11137636
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سیما کابل نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۹۳۲و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۲۳۷۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11218947
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت نگار پلیمر نقش جهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۵۱۳ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۰۹۵۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11326908
آگهی تصمیمات شرکت سیالات حفاری پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۵۰۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا با شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و ابراهیم اسفندیاری با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۹۱ تغییری در اعضای هیئت‌مدیره صورت نپذیرفت. علیرضا امینائی (خارج از اعضا) با کدملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۶/۷/۹۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را مطابق با مفاد صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11406053
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۲۷۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۳/xxx۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و عباس شهریان ورنوسفادرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۳/xxx۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11432663
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آتی لوله سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۷۳۰۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11568911
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت دینا پلیمر صفاهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۳۱۴ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۱۸۷۶۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11591556
آگهی تصمیمات در شرکت آلیاژ گستر نقش جهان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۸۲۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۲۴/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد ایوبی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11591907
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت سپهر پلیمر اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۷۸۵ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۵۴۵۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11621337
آگهی تصمیمات در شرکت احیاء فولاد زاگرس سهامی خاص، ثبت شده به شماره۱۸۳۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۹۲۶۸۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲تصمیمات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: آقایان علی بهرامی به کدملی xxxxxxxxxو کدپستیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و حمزه علی بهرامی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس بهرامی به کدملیxxxxxxxxx۱ و کدپستیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و آقایان ابراهیم اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستیxxxxxxxxx۱ و علیقلی محمدی به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11695852
آگهی تصمیمات در شرکت اصفهان چالاک سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۹۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۳/۴/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان ناصر‌قلی جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی وعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا جنتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت می‌باشد. آقایان ابراهیم اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و اصغر ناظمی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. تراز مالی سال ۸۹ تصویب شد. ماده ۳۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای اشخاصی است که هیئت مدیره مشخص می‌نماید و بامهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۶/۴/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11712086
آگهی تصویب ترازنامه وانتخاب بازرسان شرکت اطلس پمپ سپاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره ۱۲۲۹۹ و شماره ملی ۱۰۲۶۰۳۳۳۲۸۷
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۸۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده وآقایان ابراهیم اسفندیاری(حسابدار رسمی) به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای ولی‌اله صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ تکمیل گردید.

رئیس اداره شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11774029
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آذین لوله سپاهان سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۴۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۶۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11796544
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت آژند صنعت ایلیا سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۸۱۱۹۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۴/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمناً روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11842513
آگهی تغییرات شرکت سلولز پوشش سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای ابراهیم اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه رحیمی‌عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای اصغر تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اصغر تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مرتضی تجدد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۱۵/۰۳/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۷/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11870844
آگهی تصمیمات در شرکت اصفهان چالاک سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۲۹۶۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ابراهیم اسفندیاری کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی xxx۰ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11921056
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت صنایع رسا سپاهان نور سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۴۹۵۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۳/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا شناسه ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم اسفندیاری با کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات