محمد امین روز بخش زاده

محمد امین روز بخش زاده

کد ملی 181693xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های محمد امین روز بخش زاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد امین روز بخش زاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14916013
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 17044 و شناسه ملی 10860822616
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شارخ موری به شماره ملی 1753437008 به نمایندگی از شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی 10860237539 بعنوان رئیس هیأت مدیره و محمد امین روز بخش زاده به شماره ملی 1816938637 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی 10860791488 بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره و گودرز مراد سلطانی به شماره ملی 1880873656 به نمایندگی ازشرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی 10860824219 بعنوان عضو هیأت مدیره و مسعود جوینده کار به شماره ملی 1751175758 به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی 10101256492 بعنوان عضو هیأت مدیره و امین نصیریان به شماره ملی 2371915092 به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی 10860822620 بعنوان عضو هیأت مدیره اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تصویب گردید. ش980904770208415  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13514879
آگهی تغییرات شرکت راصد صنعت توسعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۴۲۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهندس محمد امین روز بخش زاده باکدملی xxxxxxxxx۷، بعنوان نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ آقای مهندس منصور سلیمانی فر باکدملی xxxxxxxxx۴، بعنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ آقای مهندس غلامرضا کایدی بختیاری باکدملی xxxxxxxxx۵، بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت آبان بسپار توسعه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاء دار شرکت از قبیل: قرارداد، چک، سفته و بروات به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245309
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی حسین آمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره و توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی کیومرث کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و کشت و صنعت امام خمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی محمد امین روزبخش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و کشت و صنعت امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و آبان بسپار توسعه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12271168
آگهی تغییرات شرکت راصد صنعت توسعه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۴۲۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی محمد امین روز بخش زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره- شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵۸ به نمایندگی منصور سلیمانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی غلامرضا کایدی بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.کلیه اسناد و مدارک تعهدآور و اوراق بهاءدار شرکت از قبیل: قرارداد، چک، سفته و بروات به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756028
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کیومرث کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمد امین روزبخش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ حسین آمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور طبق اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات