ناصر سنگسریزدی

آقای ناصر سنگسریزدی

کد ملی 181669xxxx
گراف ارتباطات
48
شرکت‌ها
194
آگهی‌ها

شرکت های ناصر سنگسریزدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ناصر سنگسریزدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
دارو سازی تسنیم
دارو سازی تسنیم
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی پر پروک
صنایع غذایی پر پروک
بازرس علی‌البدل
پرتو طلوع امین
پرتو طلوع امین
بازرس علی‌البدل
جایگاه تشریفات اختصاصی جم
جایگاه تشریفات اختصاصی جم
بازرس علی‌البدل
خدمات تجاری فرودگاهی فراجم مهر
خدمات تجاری فرودگاهی فراجم مهر
بازرس علی‌البدل
ساختمانی تابلیه
ساختمانی تابلیه
بازرس علی‌البدل
فلات جم شیمی
فلات جم شیمی
بازرس علی‌البدل
معماری شارکروز همکاران
معماری شارکروز همکاران
بازرس علی‌البدل
پترو باختر آسیا
پترو باختر آسیا
بازرس علی‌البدل
زاگرس گستر خاورمیانه
زاگرس گستر خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افق
گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افق
بازرس علی‌البدل
فروشگاههای آزاد پارسیان فرا جم
فروشگاههای آزاد پارسیان فرا جم
بازرس علی‌البدل
پارس آوند شیمی
پارس آوند شیمی
بازرس علی‌البدل
کرک نخ سمنان
کرک نخ سمنان
بازرس علی‌البدل
رامتین پلاستیک رهاورد
رامتین پلاستیک رهاورد
بازرس علی‌البدل
تولیدی و بازرگانی فلات صنعت آسیا
تولیدی و بازرگانی فلات صنعت آسیا
بازرس علی‌البدل
بین المللی ارسا ساختمان
بین المللی ارسا ساختمان
بازرس علی‌البدل
نیما اسفنج
نیما اسفنج
ره پویان جبهه سبز
ره پویان جبهه سبز
بی نظیرکاران باختر
بی نظیرکاران باختر
بازرس علی‌البدل
تولیدی و بازرگانی قهوه دانه کیمیا
تولیدی و بازرگانی قهوه دانه کیمیا
بازرس علی‌البدل
امداد قطعه سبز سریر
امداد قطعه سبز سریر
بازرس علی‌البدل
لمز ایرانیان
لمز ایرانیان
بازرس علی‌البدل
افق تجارت پیام
افق تجارت پیام
بازرس علی‌البدل
آوا تجارت صبا
آوا تجارت صبا
بازرس علی‌البدل
تکو پاد ساز
تکو پاد ساز
بازرس علی‌البدل
حسابرسی بهنام مشار
حسابرسی بهنام مشار
رییس هییت مدیره
اطلس پاسارگاد دماوند
اطلس پاسارگاد دماوند
بازرس علی‌البدل
عرشیا مهر بالابر طهران
عرشیا مهر بالابر طهران
بازرس علی‌البدل
بازرگانی آوا تجارت راد
بازرگانی آوا تجارت راد
پترو نگین افق پارس
پترو نگین افق پارس
بازرس علی‌البدل
بهار رستار یدک
بهار رستار یدک
بازرس علی‌البدل
آریا پترو باختر
آریا پترو باختر
بازرس علی‌البدل
فلات گستران باختر
فلات گستران باختر
بازرس علی‌البدل
مجتمع عمرانی ایرانشهر
مجتمع عمرانی ایرانشهر
بازرس علی‌البدل
اندیشه زیبا پیشه
اندیشه زیبا پیشه
بازرس علی‌البدل
مبتکران گروه سفید آسیا
مبتکران گروه سفید آسیا
بازرس علی‌البدل
سانیار پاسارگاد
سانیار پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
خانه افلاک پاسارگاد
خانه افلاک پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
چهره نگار کیش
چهره نگار کیش
بازرس علی‌البدل
آوا گستر شمال
آوا گستر شمال
بازرس علی‌البدل
حسابرسی وخدمات مدیریت کاربران ارقام
حسابرسی وخدمات مدیریت کاربران ارقام
صنایع تیراژه مبل
صنایع تیراژه مبل
بازرس علی‌البدل
مهندسان مشاور خدمات مهندسی مکانیک خاک
مهندسان مشاور خدمات مهندسی مکانیک خاک
بازرس علی‌البدل
مهر پدر خوب خاورمیانه
مهر پدر خوب خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
فراگامان هزاره سوم
فراگامان هزاره سوم
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری ساختمان آسیا سازه
سرمایه گذاری ساختمان آسیا سازه
بازرس علی‌البدل
آزمون پرداز ایران مشهود
آزمون پرداز ایران مشهود

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14829293
آگهی تغییرات شرکت رامتین پلاستیک رهاورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و هدایت طالع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799094
آگهی تغییرات شرکت فلات جم شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۴۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و هدایت طالع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۷ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799099
آگهی تغییرات شرکت پترو باختر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسیدآقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین و انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799101
آگهی تغییرات شرکت فلات گستران باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ناصر سنگسر یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و هدایت طالع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799109
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی فلات صنعت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۷ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799176
آگهی تغییرات شرکت پارس آوند شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۷ به تصویب رسید. ـ آقای ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799181
آگهی تغییرات شرکت زاگرس گستر خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع با کدملی ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14799194
آگهی تغییرات شرکت آریا پترو باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14729228
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۱/xxx۸ و به موجب مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه موسسه در چهار فصل و ۳۷ ماده و ۱۶ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . آقای محمود بابایی رهنی با کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سرمایه از صندوق موسسه ، از لیست شرکای موسسه خارج شد لذا سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد : عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عباس شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرزاد شهدادفرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا گلچین پور به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علیرضا عطوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علی اکبر اورعی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صادق حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه نیما جناب به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فریبرز طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مصطفی اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سیاوش مهدی پور روشن به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رامین حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا طلایی پور با کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14729266
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۰۱/xxx۸ و به موجب مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا طلایی پور با کدملی xxxxxxxxx۳ با واریز مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه ، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت . آقای محمود میوند با کدملی xxxxxxxxx۴ با واریز مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه ، سهم خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ افزایش داد . لذا سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد : عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه عباس شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرزاد شهدادفرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا گلچین پور به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علیرضا عطوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علی اکبر اورعی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد صادق حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه نیما جناب به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمود بابائی رهنی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فریبرز طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه مصطفی اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سیاوش مهدی پور روشن به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه رامین حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا طلایی پور با کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14289904
آگهی تغییرات شرکت رامتین پلاستیک رهاورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188598
آگهی تغییرات شرکت آریا پترو باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ به تصویب رسید. ـ آقای ناصر سنگسر یزدی کدملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع کدملی کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171956
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156900
آگهی تغییرات شرکت فلات جم شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۴۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع ش م xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156910
آگهی تغییرات شرکت فلات گستران باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156914
آگهی تغییرات شرکت معماری شارکروز همکاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و هدایت طالع به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156926
آگهی تغییرات شرکت پترو باختر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و هدایت طالع به کدملی xxxxxxxxx۳بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156938
آگهی تغییرات شرکت زاگرس گستر خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع به شماره ملیxxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14156945
آگهی تغییرات شرکت پارس آوند شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید. ـ آقای ناصر سنگسر یزدی کدم xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع کدم xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991428
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: عباس وفادار به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال - محمد حسن سعادتیان فریور به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال - عباس شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال - فرزاد شهدادفرد به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمد رضا گلچین پور به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال - علیرضا عطوفی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال - سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال - علی اکبر اورعی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمد صادق حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال - نیما جناب به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمود بابائی رهنی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال - ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال - فریبرز طاهری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - محمود میوند به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال - فرشید محبی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال - خسرو لطفی زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - رضا معصوم زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال - مصطفی اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال - سیاوش مهدی پور روشن به کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال - رامین حشمتی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال - حسین مهربانی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال - محمد رضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ xxxxxx۰۰ ریال اعضای هیات مدیره به مدت چهار سال به قرار ذیل: محمد رضا گلچین پور با کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس وفادار با کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد حسن سعادتیان فریور با کدملی xxxxxxxxx۱ و فرزاد شهدادفرد با کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس اسمعیل زاده پاکدامن با کدملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا عطوفی با کدملی xxxxxxxxx۹ و عباس شجاعی با کدملی xxxxxxxxx۳ انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539726
آگهی تغییرات شرکت معماری شارکروز همکاران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای هدایت طالع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539731
آگهی تغییرات شرکت زاگرس گستر خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و همچنین آقای هدایت طالع ش م xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539733
آگهی تغییرات شرکت فلات جم شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۴۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی کدم xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع کدم xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین و انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539735
آگهی تغییرات شرکت فلات گستران باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539738
آگهی تغییرات شرکت آریا پترو باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی کدم xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای هدایت طالع کدم xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539744
آگهی تغییرات شرکت پارس آوند شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و هدایت طالع به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539749
آگهی تغییرات شرکت پترو باختر آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13539757
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی فلات صنعت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. آقای ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای هدایت طالع کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13396455
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان آسیا سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۶۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389216
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۱/۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیاوش مهدی پور روشن با کدملی xxxxxxxxx۷ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. رامین حشمتی با کدملی xxxxxxxxx۴ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد: عباس وفادار کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسن سعادتیان فریور کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال عباس شجاعی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرزاد شهدادفرد کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد رضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال علیرضا عطوفی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال علی اکبر اورعی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صادق حشمتی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال نیما جناب کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود بابائی رهنی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال سیدحمید علائی ورکی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال رضا محمد خانلو کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال فریبرز طاهری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود میوند کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرشید محبی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال خسرو لطفی زاده کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال رضا معصوم زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال مصطفی اعلایی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سیاوش مهدی پور روشن با کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال رامین حشمتی با کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389221
آگهی تغییرات آزمون پرداز ایران مشهود موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۱/xxx۵ مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۲۱/۱/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحمید علائی ورکی با کدملی xxxxxxxxx۶، با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه، از موسسه خارج شد. رضا محمد خانلو با کدملی xxxxxxxxx۸، با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق موسسه، از موسسه خارج شد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. ۴ ماده ۲۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: «ماده ۲۸: موسسه توسط هیات مدیره‌ای مرکب از ۳ یا ۵ یا ۷ نفر از شرکا که توسط مجمع عمومی شرکا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند، اداره خواهد_شد. تجدید انتخاب اعضای هیات مدیره بلامانع است. هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای پیشنهادی شورای راهبردی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل را تعیین میکند.» لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد: عباس وفادار کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx ریال محمد حسن سعادتیان فریور کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال عباس شجاعی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرزاد شهدادفرد کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد رضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxxxxx ریال علیرضا عطوفی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال علی اکبر اورعی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمد صادق حشمتی کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال نیما جناب کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود بابائی رهنی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال فریبرز طاهری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال محمود میوند کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال فرشید محبی کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال خسرو لطفی زاده کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال رضا معصوم زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال مصطفی اعلایی کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال سیاوش مهدی پور روشن با کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال رامین حشمتی با کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962500
آگهی تغییرات شرکت بهار رستار یدک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و بازرس اصلی با رعایت ماده xxx قانون تجارت و آقای ناصر سنگسر یزدی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12926564
آگهی تغییرات شرکت زاگرس گستر خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. شهریار اکبری کلهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سیدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بهناز وفاکیش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908753
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار ش م xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. سیدرضا غفاریان عنبران ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فلات جم شیمی ش م xxxxxxxxx۷۶ آقای سید هاشم عزیزی ش م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو باختر آسیا ش م xxxxxxxxx۹۶ و خانم ژیلا طحانی ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت فلات گستران باختر ش م xxxxxxxxx۰۳ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908775
آگهی تغییرات شرکت پارس آوند شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. میلاد عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شهریار اکبری کلهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سیدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908864
آگهی تغییرات شرکت فلات گستران باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شهریار اکبری کلهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت شارکروز همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی سیدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سیدمجتبی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908903
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی فلات صنعت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و همچنین آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین و انتخاب گردیده ونیز آقایان سیدمجتبی عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شهریار اکبری کلهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت شارکروز همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سیدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت تعیین و انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908915
آگهی تغییرات شرکت فلات جم شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۴۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. وموسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین و انتخاب گردیده و در نتیجه آقایان سید هاشم عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شهریار اکبری کلهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سیدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت تعیین و انتخاب شدند و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908932
آگهی تغییرات شرکت رامتین پلاستیک رهاورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. سیدمهدی عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۲ و شهریار اکبری کلهر به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدرضا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۵ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908948
آگهی تغییرات شرکت آریا پترو باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشاره به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و همچنین آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. آقای شهریار اکبری کلهر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت شارکروز همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به نمایندگی آقای سیدرضا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای پژمان جیحون به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641444
آگهی تغییراتآزمون پرداز ايران مشهود موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۱۰/xxx۴ و مجوز جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۷/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر سنگسریزدی با کدملی xxxxxxxxx۰ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای فریبرز طاهری با کدملی xxxxxxxxx۲ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای محمود میوند با کدملی xxxxxxxxx۴ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای فرشید محبی با کدملی xxxxxxxxx۷ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای خسرو لطفی زاده با کدملیxxxxxxxxx۲ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای رضا معصوم زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. آقای مصطفی اعلایی با کدملی xxxxxxxxx۲ با واریز نقدی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق موسسه، در زمره شرکای موسسه قرار گرفت. لذا سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: عباس وفادار کدملیxxxxxxxxx۱ دارایxxxxxxxxx ریال ـ محمدحسن سعادتیان فریور کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ عباس شجاعی کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ فرزاد شهدادفرد کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمد رضا گلچین پور کدملی xxxxxxxxx۴ دارایxxxxxxxxx ریال ـ علیرضا عطوفی کدملیxxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx ریال ـ سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن کدملیxxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx ریال ـ علی اکبر اورعی کدملیxxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمد صادق حشمتی کدملی xxxxxxxxx۴دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ نیما جناب کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمود بابائی رهنی کدملیxxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ سیدحمید علائی ورکی کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ رضا محمد خانلو کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ فریبرز طاهری کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ محمود میوند کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ فرشید محبی کدملی xxxxxxxxx۷دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ خسرو لطفی زاده کدملی xxxxxxxxx۲دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ رضا معصوم زاده کدملی xxxxxxxxx۶ دارایxxxxxx۰۰ ریال ـ مصطفی اعلایی کدملی xxxxxxxxx۲دارای xxxxxx۰۰ ریال ـ تبصره ماده ۲۹ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: اعضای هیئت مدیره می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات و نیز حق امضای خود را (به استثنای گزارشات خدمات حرفه ای ) به مسئولیت خود به یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره یا یکی از شرکای موسسه تفویض کنند. هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا شرکای موسسه نمی توانند تفویض اختیار بیش از یک عضو دیگر از اعضای هیئت مدیره را داشته باشد. این تفویض اختیار باید کتبی بوده و به تنفیذ شورای راهبردی برسد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12563377
آگهی تغییراتحسابرسي بهنام مشار موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخ ۸/۹/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر سنگسریزدی شماره ملیxxxxxxxxx۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش می یابد. و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه: آقای مجید اله وردی شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدحشمت اله اقبالی نمین شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدرضا تقوی تکیارشماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12461630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان آسیا سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۶۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمشید اقبال پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ علیرضا آزاد دل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ حامد عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ محمد علی شکرچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12397595
آگهی تغییرات شرکت مبتکران گروه سفید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۱۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۶۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال ۹۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12394707
آگهی تغییرات شرکت پرتو طلوع امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ بهروز جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ فهیمه میررکنی بنادکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306269
آگهی تغییرات شرکت رامتین پلاستیک رهاورد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۷۰۹۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306288
آگهی تغییرات شرکت پارس آوند شیمی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۸۵۴۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۸۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشارxxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین و انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306314
آگهی تغییرات شرکت آریا پترو باختر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۰۷۱۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۳۸۰۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار ش.م xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی ک.م xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306321
آگهی تغییرات شرکت پترو باختر آسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۰۷۱۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۳۸۰۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار ش م xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و همچنین آقای ناصر سنگسر یزدی ک م xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306329
آگهی تغییرات شرکت معماری شارکروز همکاران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۵۶۵۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۶۷۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306365
آگهی تغییرات شرکت فلات گستران باختر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۴۷۱۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۷۵۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306375
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی فلات صنعت اسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۱۳۶۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۲۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بهنام مشارش م xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و همچنین آقای ناصر سنگسر یزدی ش م xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12199983
آگهی تغییرات شرکت فراگامان هزاره سوم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۹۵۵۲۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۳۱۴۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب بشماره ثبت xxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ با نمایندگی آقای مسعود مبارک کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار بشماره ثبت xxx۶۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ با نمایندگی آقای ناصرسنگ سریزدی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12155813
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تسنیم شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹که آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به عنوان نماینده معرفی گردیده بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰که آقای مسعود مبارک به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۲ بتصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12111621
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت مهر پدر خوب خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص مهر پدر خوب خاورمیانه درتاریخ xxx۴/۰۱/۱۹ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید وتوزیع وپخش انواع مواد غذایی آماده طبخ فست فودها وراه اندازی واجرا ومدیریت فست فود وکافی شاپ اخذواعطای نمایندگی در داخل وخارج ازکشور ایجاد شعب درداخل وخارج از کشور اخذوام واعتبارات ازموسسات مالی وبانکهای دولتی وخصوصی واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی وماشین آلات درارتباط باموضوع شرکت "در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم " مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج خیابان داروپخش کوچه هشتم پلاک ۴ و ۶ کدپستیxxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx۴مورخ ۹۳/xxx۶ نزد بانک ملت شعبه ایران کاوه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: زهره خدائی تفرشی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شیوا عظیمی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شهرام فخار به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx. محسن کربلایی جعفرقلی فخار به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی وسایرنامه های اداری و عادی با امضای مدیرعامل همراه بامهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی بهنام مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی. ناصر سنگ سر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ا طلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد "ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد "
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12094160
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور خدمات مهندسی مکانیک خاک سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۶۶۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سود و زیان و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی آقای ناصر سنگ سر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12204132
آگهی تغییرات شرکت مبین پخش پاسارگاد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۸۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9391931
آگهی تصمیمات شرکت چهره نگار کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۹۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/xxx۳، موسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال اتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719750
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی تابلیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656135
آگهی تغییرات شرکت لمز ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۲۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگ سر یزدی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636648
آگهی تغییرات شرکت ره پویان جبهه سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل تعیین گردیدند. غلامحسین خواجه تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۸ و فرشید افتخاری با کدملی xxxxxxxxx۹ و محمد علی خواجه تبریزی با کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم معصومه نصراله با کدملی xxxxxxxxx۷ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636710
آگهی تغییرات شرکت سانیار پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630244
آگهی تغییرات شرکت اندیشه زیبا پیشه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۶۵۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۲۸۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1619796
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افق سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۲۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید رضا غفاریان عنبران به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت فلات جم شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ آقای سیدهاشم عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پترو باختر آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ خانم ژیلا طحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت فلات گستران باختر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و همچنین آقای ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614629
آگهی تغییرات شرکت فلات جم شیمی شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۴۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614630
آگهی تغییرات شرکت معماری شارکروز همکاران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بهنام مشاربه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات "جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614631
آگهی تغییرات شرکت فلات گستران باختر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614634
آگهی تغییرات شرکت زاگرس گستر خاورمیانه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۲۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار شـناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614635
آگهی تغییرات شرکت پارس آوند شیمی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۸۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید هاشم عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و میلاد عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم سمیه کاسی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614639
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی فلات صنعت اسیا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۱۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشارش م xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی ش م xxxxxxxxx۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین و انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612966
آگهی تغییرات شرکت بی نظیرکاران باختر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سید حمید محتشمی ک.م xxxxxxxxx۵ و امیر ارجمند ک.م xxxxxxxxx۰ و خانم مهری نعیمی یزدی ک.م xxxxxxxxx۱.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612968
آگهی تغییرات شرکت نیما اسفنج سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. خلیل فخاریه کد ملیxxxxxxxxx۹ و رضا فخاریه کد ملی xxxxxxxxx۱و خانم شریفه گلچین کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575540
آگهی تغییرات شرکت کرک نخ سمنان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۰۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار ش.م xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی ک.م xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی رضازاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مهری معینی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مهناز رضازاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هئیت مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1564956
آگهی تغییرات شرکت مجتمع عمرانی ایرانشهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۵۶۳۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523314
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت خانه افلاک پاسارگاد در تاریخ ۱۴/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت : تهیه وتولید وتوزیع انواع کاشی سرامیک وشیرآلات ولوازم بهداشتی ساختمان اعطا واخذنمایندگی ازداخل وخارج ازکشور ایجادشعب اخذاعتبارات وتسهیلات ازموسسات اعتباری وبانکهای دولتی وخصوصی واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی وماشین آلات درارتباط با موضوع شرکت مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران فلکه دوم صادقیه بلوارآیت اله کاشانی جنب برج پیروز پلاک xxx کد پ xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت : مبلغ xxx,xxx,xxxریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰/xxx۳/۳۳ مورخ ۱۸/۲/۹۳ نزد بانک تجارت شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : ۱ . غلامرضا عبدالکریمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۳و. امین ایران پور مبارکه به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۸و. محمدرضا امیری وحید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۳ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : -۸ موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی . -۸ آقای ناصر سنگریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589564
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۹۳ و مجوز شماره xxx۰۶/۹۳ مورخه ۱۸/۱/۹۳ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجید اله وردی فرزند حسین به شماره شناسنامه xxx صادره از تهران کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴۸ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.
ـ آقای ناصر سنگسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۸ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴۸ ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۵۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد:
ناصر سنگسر یزدی کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx/xxx/۴۸ ریال
مجید اله وردی کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx/xxx/۴۸ ریال
سید حشمت اله اقبالی نمین کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405990
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین افق پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۴۳۵۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۷۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهنام مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1375291
آگهی تغییرات شرکت سانیار پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۵۵۰۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347484
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهنام مشار به ‌شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جهانگیر کوشکی با کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه به مبلغ xxx/xxx/۹ ریال از صندوق موسسه، خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در موسسه ندارد.
درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۶۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۵۱ ریال کاهش یافت و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه موسسه به شرح فوق اصلاح گردید.
تعداد اعضاء هیئت مدیره به دو نفر کاهش یافت و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به قرار ذیل می باشد:
آقای ناصر سنگسریزدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx/xxx/۴ ریال
آقای سید حشمت اله اقبالی نمین با کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/۱۱ ریال
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275340
آگهی تأسیس شرکت
تاسیس شرکت سهامی خاص مبتکران گروه سفید آسیا در تاریخ ۳۰/۹/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
ـ موضوع شرکت:
سرمایه گذاری، ایجاد، اداره، توسعه، تکمیل انواع رستورانها و فست فودها و کافی شاپهای زنجیره ای ـ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور
ـ اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج از کشور ـ اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از موسسات مالی و بانکهای دولتی و خصوصی
ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده ها واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ماشین آلات در ارتباط با موضوع شرکت
ـ تهیه و تولید و توزیع انواع موادغذایی آماده طبخ پس از اخذ مجوزهای لازم.
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت:
سعادت آباد بلوار ۲۴ متری انتهای سوم غربی پلاک ۳ واحد ۲۲ کدپستی xxxxxxxxx۷.
ـ سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx/xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxx۳ مورخ ۹/۶/۹۲ نزد بانک کارآفرین شعبه گلستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
ـ حسن عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ علی صدرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ کاظم صدرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
ـ حسابرسی بهنام مشار به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی.
ـ ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264081
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهنام مشار ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی آشوری فلاح با شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از موسسه خارج گردید. سید حشمت اله اقبالی نمین با شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال از صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال کاهش داد. جهانگیر کوشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۶ ریال از صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۹ ریال کاهش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ ۰۰/xxx/۶۰ ریال کاهش می یابد. اسامی شرکا عبارتست از: ناصر سنگسریزدی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال سهم الشرکه ـ سید حشمت اله اقبالی نمین با شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال سهم الشرکه ـ جهانگیر کوشکی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx/xxx/۹ ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264152
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهنام مشار ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جهانگیر کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید حشمت اله اقبالی نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر و اسناد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259525
آگهی تأسیس شرکت
تأسیس شرکت سهامی خاص اندیشه زیبا پیشه در تاریخ ۱۸/۹/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع و خرید و فروش انواع محصولات بهداشتی و آرایشی ـ اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور ـ اخذ نمایندگی از داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات مالی از موسسات مالی و بانک های دولتی و خصوصی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم).
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ نیاوران ـ سه راه عمار پلاک xxx طبقه ۲ ـ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.
۴ـ سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx/xxx ریالی که تعداد xxx/۱۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹۲ مورخ ۲/۹/۹۲ نزد بانک سامان شعبه درازشیب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ محسن احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ محمدحسین طبیبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ امیرحسین مطهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل
۴ـ۵ ـ امیرحسین مطهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
۹ـ روزنامه کثیرالانتشار "رسالت" برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418118
آگهی تغییرات شرکت خدمات تجاری فرودگاهی فراجم مهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۹۵۶۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای محمدعلی عباس نژاد ک م xxxxxx بنمایندگی از طرف شرکت تعاونی خدمات فرودگاهی شتابان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ـ آقای حمیدرضا جمالان شماره ملی xxxxxxxxx۱ـ، خانم جمیله میرشفیعی لنگری شماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244106
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع عمرانی ایرانشهر سهامی خاص شماره ثبت ۵۳۷۱ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۱۶۰
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱/۹۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و ناصر سنگسر یزدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۱/۹/۹۲ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287475
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تسنیم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۳۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار کیهان برای درج آگهی تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای عباس موحدنیا به شماره ملی ۲ ـ xxxxxx ـ xxx مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره)، خانم مینو گویا به شماره ملی ۵ـxxxxxxـ xxx (نایب رئییس هیئت مدیره)، آقای علی موحدنیا به شماره ملی ۹ـxxxxxxـxxx (عضو هیئت مدیره و مدیر برنامه ریزی)، خانم طیبه تولیت به شماره ملی ۴ ـ xxxxxx ـ xxx (عضو هیئت مدیره)، آقای فرهنگ منصوری به شماره ملی ۹ ـ xxxxxx ـ xxx (عضو هیئت مدیره)
کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با دو امضاء شامل آقای عباس موحدنیا و خانم مینو گویا و در غیاب هر یک از ایشان با امضاء آقای بیژن سلطانی به شماره ملی ۷ ـ xxxxxx ـ xxx (خارج از هیئت مدیره با سمت معاون مالی و اداری) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228347
آگهی تغییرات شرکت بین‌المللی ارسا ساختمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار (حسابداران رسمی) ش ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213177
آگهی تغییرات شرکت مبین پخش پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۸۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1191943
آگهی تغییرات شرکت فلات گستران باختر سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۴۷۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۶۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192186
آگهی تغییرات شرکت زاگرس گستر خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۲۲۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۴۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192187
آگهی تغییرات شرکت معماری سارکروز همکاران سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۶۵۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۷۸۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196216
آگهی تغییرات شرکت پرتو طلوع امین شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196320
آگهی تغییرات شرکت نیما اسفنج شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس با رعایت ماده xxx قانون تجارت و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل با رعیت ماده xxx قانون تجارت برای سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196325
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای آزاد پارسیان فرا جم سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۷۹۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۰۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگ سریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179212
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی قهوه دانه کیمیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179214
آگهی تغییرات شرکت لمز ایرانیان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۲۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی بهنام مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
تراز و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179216
آگهی تغییرات شرکت ره پویان جبهه سبز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۵۷۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179217
آگهی تغییرات شرکت بی نظیرکاران باختر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۵۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179226
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افق شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال xxx۱ به تصویب رسید.
ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179230
آگهی تغییرات شرکت فلات جم شیمی شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۵۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۴۰۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179231
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی فلات صنعت آسیا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۱۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179232
آگهی تغییرات شرکت پارس آوند شیمی شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۸۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179234
آگهی تغییرات شرکت رامتین پلاستیک رهاورد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۶۷۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به پایان سال xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت xxx۶۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179236
آگهی تغییرات شرکت پترو باختر آسیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین شدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179237
آگهی تغییرات شرکت آریا پترو باختر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۰۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۲۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156576
آگهی تغییرات شرکت کرک نخ سمنان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۰۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
۴ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: مرتضی رضازاده ش م xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، مهری معینی ش م xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره، مهناز رضازاده ش م xxxxxxxxx۱
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098266
آگهی تغییرات شرکت بهار ستار یدک سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۲۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۷۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصرسنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۳/۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای امید کشتکار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای نادر کشتکار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد اسمعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۸/۳/۹۴.
در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074587
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین افق پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۷۰۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱۳/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069872
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی آوا تجارت راد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۵/۳/۹۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش مواد اولیه خوراک دام و طیورـ اخذ و اعطای نمایندگی ـ ایجاد شعب ـ اخذ وام و اعتبارات از موسسات مالی و بانکهای دولتی و خصوصی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران میدان توحید ابتدای ستارخان انتهای کوثر یک پ xxx ط ۱ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۵۸ مورخ ۲۹/۲/۹۲ نزد بانک کشاورزی شعبه ستارخان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای محمود حقیقت پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ خانم فرزانه جهان بخش پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای رضا حقیقت پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای رضا حقیقت پور بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهنام مشاور به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای ناصر سنگسریزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038836
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جهانگیر کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال از صندوق موسسه، سهم خود را به مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال کاهش داد. آقای سیدحشمت اله اقبالی نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲۸ ریال از صندوق موسسه، سهم خود را به مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال کاهش داد. آقای مرتضی آشوری فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال از صندوق موسسه، سهم خود را به مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال کاهش داد. آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۴۲ ریال از صندوق موسسه، سهم خود را به مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال کاهش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۷/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030820
آگهی تغییرات شرکت مبین پخش پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۰۸۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۴/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران فلکه دوم صادقیه بلوار آیت اله کاشانی روبروی شهرداری منطقه ۵ پ xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038800
آگهی تغییرات شرکت عرشیا مهر بالابر طهران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران جاده قدیم کرج سعیدآباد شهریار خ وحید ۱ پ ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990847
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای جهانگیر کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال افزایش داد. آقای سیدحشمت اله اقبالی نمین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۵۵ ریال به صندوق موسسه، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۵۸ ریال افزایش داد. آقای مرتضی آشوری فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۹/۰۲/xxx۶ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۰۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای جهانگیر کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مرتضی آشوری فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۳۰/۰۸/xxx۳
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جهانگیر کوشکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی آشوری فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر و اسناد و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
در تاریخ ۰۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 917972
آگهی تغییرات شرکت تکو پادساز سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۶۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۰۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757850
آگهی تغییرات شرکت لمز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۱۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس قیصری اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم لمیا اتفاق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عباس ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۳
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۳/۷/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579577
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی قهوه دانه کیمیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم شبنم عبقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم الهام رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی لنکرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9784506
آگهی تغییرات شرکت امداد قطعه سبز سریر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۰۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۸۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علیرضا فیض‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا انگورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا بهمن‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9925682
آگهی تغییرات شرکت پرتو طلوع امین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمد جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فهیمه میررکنی‌بنادکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهروز جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمد جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم فهیمه میررکنی‌بنادکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای بهروز جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اسناد و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10169700
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تجاری فرودگاهی فراجم مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۶۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگریزدی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 800214
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تجاری فرودگاهی فراجم مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۶۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگریزدی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736824
آگهی تغییرات شرکت امداد قطعه سبز سریرسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۰۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۸۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علیرضا فیض بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا انگورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا بهمن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۲۶/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736816
آگهی تغییرات شرکت پرتو طلوع امینسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۵۴۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم فهیمه میررکنی بنادکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهروز جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۵/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فهیمه میررکنی بنادکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد جلالپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اسناد و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736823
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی قهوه دانه کیمیاسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم شبنم عبقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم الهام رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای علی لنکرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720495
آگهی تصمیمات شرکت بی نظیرکاران باختر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۰۴۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۵۰۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336102
آگهی تصمیمات شرکت بی نظیرکاران باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۵۰۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9613293
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پر پروک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۷۷۲۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۱۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسر‌یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت و اسناد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

در‌ تاریخ۶/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9684062
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ارسا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۸۸۰۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728012
آگهی تصمیمات شرکت نیما اسفنج سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۸۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به ک م xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خلیل فخاریه به ک م xxxxxxxxx۹ و رضا فخاریه به ک م xxxxxxxxx۱ و شریفه گلچین به ک م xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ شریفه گلچین به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا فخاریه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خلیل فخاریه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712670
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پر پروک (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۷۷۲۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۱۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت و اسناد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
در تاریخ۶/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706243
آگهی تصمیمات شرکت نیما اسفنج سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۲۸۰۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۱۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به ک م xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خلیل فخاریه به ک م xxxxxxxxx۹ و رضا فخاریه به ک م xxxxxxxxx۱ و شریفه گلچین به ک م xxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ شریفه گلچین به سمت رئیس هیئتمدیره و رضا فخاریه به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و خلیل فخاریه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706302
آگهی تصمیمات شرکت ره پویان جبهه سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۵۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۱۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 704649
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ارسا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۸۸۰۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691272
آگهی تصمیمات شرکت رامیتن پلاستیک ره آورد سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۷۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۲۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691273
آگهی تصمیمات شرکت فلات صنعت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۳۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۲۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10365905
آگهی تصمیمات شرکت رامیتن پلاستیک ره آورد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۲۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687416
آگهی تغییرات شرکت پارس آوند شیمیسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۸۵۴۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687599
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کرک نخ سمنانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۶۳۲و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۰۸۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 682172
آگهی تغییرات شرکت زاگرس گستر خاورمیانهسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۲۲۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 682184
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افقسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۹۵۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687236
آگهی تأسیس شرکت فروشگاههای آزاد پارسیان فرا جمسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ایجاد و راه اندازی امور مربوط به فعالیتهای تجاری کلیه فرودگاههای کشور و رستورانها و کافی شاپها و غرفه های تجاری و فروشگاههای داخل و خارج از ترمینالها و سالن ترانزیت و اماکن رفاهی و تفریحی، سالن ها، مکانهای اختصاصی فرودگاههای کشور (پس از اخذ مجوزهای لازم) مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور ـ اخذ و اعطاء نمایندگی از داخل و خارج از کشور ـ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران اتوبان تهران ـ قم روبروی فرودگاه امام خمینی (ره) جنب هتل صبا پ ۸۶ ط دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۹
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۰/۳/۹۱ نزد بانک ملی شعبه فرودگاه امام خمینی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای حمیدرضا جمالان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای سید محمدحسین ملائک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محمدعلی عباس نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ خانم جمیله میرشفیعی لنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ ـ آقای محمدعلی عباس نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء آقای محمدعلی عباس نژاد (مدیرعامل) و آقای حمیدرضا جمالان (رئیس هیئت مدیره) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756203
آگهی تأسیس شرکت فروشگاههای آزاد پارسیان فرا جم سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ایجاد و راه‌اندازی امور مربوط به فعالیتهای تجاری کلیه فرودگاههای کشور و رستورانها و کافی‌شاپها و غرفه‌های تجاری و فروشگاههای داخل و خارج از ترمینالها و سالن ترانزیت و اماکن رفاهی و تفریحی، سالن‌ها، مکانهای اختصاصی فرودگاههای کشور (پس از اخذ مجوزهای لازم) مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور ـ اخذ و اعطاء نمایندگی از داخل و خارج از کشور ـ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران اتوبان تهران ـ قم روبروی فرودگاه امام خمینی (ره) جنب هتل صبا پ ۸۶ ط دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۹

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۰/۳/۹۱ نزد بانک ملی شعبه فرودگاه امام خمینی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای حمیدرضا جمالان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای سید محمدحسین ملائک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمدعلی عباس‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ خانم جمیله میرشفیعی‌لنگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای محمدعلی عباس‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء آقای محمدعلی عباس‌نژاد (مدیرعامل) و آقای حمیدرضا جمالان (رئیس هیئت‌مدیره) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9965935
آگهی تغییرات شرکت زاگرس گستر خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۲۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677971
آگهی تصمیمات شرکت فلات جم شیمی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۴۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۴۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677972
آگهی تصمیمات شرکت شارکروز همکاران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۶۵۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام به ش م xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680931
آگهی تغییرات شرکت پترو باختر آسیاسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۰۷۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۹/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828197
آگهی تغییرات شرکت پترو باختر آسیا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۰۰۷۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۹/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653413
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تابلیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالمجید نوروزی به کدملیxxxxxxxxx۲ و علیرضا پورمرزحقیقی به کدملیxxxxxxxxx۱ و امیر محمد یگانه به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۴/۹۱ علیرضا پورمرزحقیقی به سمت رئیس هیئت مدیره, عبدالمجید نوروزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره, امیرمحمد امیرابراهیمی خارج از اعضاء به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکنفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10132317
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تابلیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالمجید نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۲ و علیرضا پورمرزحقیقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و امیر محمد یگانه به کدملی xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۱ علیرضا پورمرزحقیقی به سمت رئیس هیئت مدیره , عبدالمجید نوروزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , امیرمحمد امیرابراهیمی خارج از اعضاء به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکنفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 583316
آگهی تغییرات شرکت جایگاه تشریفات اختصاصی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۵۸۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۵۵۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۶/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012713
آگهی تغییرات شرکت جایگاه تشریفات اختصاصی جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۵۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۵۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566054
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تسنیم سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۳۱۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۶۲۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناظر سنگریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره در اساسنامه ۵ نفر تعیین گردید و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس موحدنیا به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ فرهنگ منصوری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محمدرضا احمدی رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ طیبه تولیت به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مینو گویا به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ عباس موحدنیا به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا احمدی رنجبر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهنگ منصوری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586361
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تجاری فرودگاهی فراجم مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۶۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۹۶۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570613
آگهی تغییرات شرکت پرتو طلوع امین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۹۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۲۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۳/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570569
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پر پروک بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۷۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۹۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید حسن میرقلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. آقای سید نیکان میرقلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. خانم مهناز اطلاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. خانم نیکناز السادات میرقلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:
احداث و مدیریت رستوران و تهیه و فرآوری و توزیع مواد اولیه برای رستوران تهیه و توزیع و تولید و فروش غذای آماده بسته بندی شده اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج از ایران در راستای فعالیتهای شرکت و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات و اعتبارات از موسسات اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.
۳ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۳ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده بتصویب رسید.
۲ـ۳ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ۳ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید نیکان میرقلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهناز اطلاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسن میرقلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم نیکناز السادات میرقلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سید حسن میرقلمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل،
۴ـ۳ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای سید حسن و سید نیکان میرقلمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ۳ ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
در تاریخ ۲۱/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9775478
آگهی تصمیمات شرکت نیما اسفنج سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۸۰۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۳۸۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کد ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196529
آگهی تصمیمات شرکت ره پویان جبهه سبز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۷۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۱۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220457
آگهی تغییرات شرکت پترو باختر آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۰۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10432082
آگهی تغییرات شرکت پارس آوند شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسا ب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10034921
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی قهوه دانه کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۴۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10384188
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشاور به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201532
آگهی تصمیمات شرکت فلات صنعت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۲۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9658365
آگهی تصمیمات شرکت ره پویان جبهه سبز سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۷۵۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۱۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 765557

آگهی تأسیس شرکت افق تجارت پیام سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
تولید و خرید و فروش و نگهداری و واردات و صادرات دانه های روغنی از جمله گندم و جو مالت جو سبز خشک شده ذرت سویا گلزار کنجاله و فر آورده های تهیه شده از غلات حبوبات ا ز جمله عدس ماش لوبیا نخود و غیره محصولات مجاز کشاورزی ادویه جات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی بانکها و موسسات داخلی و خارجی و مشارکت در سرمایه گذاری در سایر شرکتها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و ایجاد شعبه داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی گشایش اعتبار در بانکها و موسسات دولتی یا خصوصی داخلی و خارجی و هر گونه فعالیت مجازیکه در رابطه با موضوع شرکت باشد. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران خ ۳۵ متری قیطریه نبش خ روشنایی پ۷۱ ط ۴ - کد پستی xxxxxxxxx۴

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۰۱/xxx۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قیطریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - آقای علی اکبر خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - خانم ستاره منصوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای ناصر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - آقای ناصر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 765578

آگهی تأسیس شرکت آوا تجارت صبا سهامی خاص.

شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
تولید و خرید و فروش و نگهداری و واردات و صادرات دانه های روغنی از جمله گندم جو مالت جو سبز خشک شده ذرت سویا گلزار کنجاله و فر آورده های تهیه شده از غلات حبوبات ا ز جمله عدس ماش لوبیا نخود و غیره محصولات مجاز کشاورزی ادویه جات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی و مشارکت در سرمایه گذاری در سایر شرکتها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و ایجاد شعبه داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی گشایش اعتبار در بانکها و موسسات مالی دولتی یا خصوصی داخلی و خارجی و هر گونه فعالیت مجازیکه در رابطه با موضوع شرکت باشد. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران خ ۳۵ متری قیطریه نبش خ روشنایی پ۷۱ ط اول - کد پستی xxxxxxxxx۴

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۰۱/xxx۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قیطریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - آقای بهروز علاء الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - خانم منیره گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای رضا مقدسی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۴ - آقای رضا مقدسی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیر عامل با رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

-۸ بازرس اصلی و علی البدل :
۸-۱ - موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی
۸-۲ - آقای ناصر سنگسر یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676790
آگهی تأسیس شرکت تولیدی و بازرگانی قهوه دانه کیمیا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ایجاد و اداره و توسعه و تکمیل انواع کافی‌شاپ و رستورانهای زنجیره‌ای ایجاد و راه‌اندازی خطوط تولید انواع کیک و شیرینی و بستنی و کمپوت اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در راستای فعالیتهای شرکت اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور اخذ وام و اعتبارات از موسسات اعتباری و بانکهای دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ماشین‌آلات در ارتباط با موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران اشرفی‌اصفهانی پایین‌تر از پل همت خ ۲۲ بهمن خ پیروزی خ مومن غربی پ ۱۰ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۱ مورخ ۷/۱۱/۸۹ نزد بانک ملت شعبه پروفسور حسابی الهیه پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ خانم شبنم عبقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ خانم الهام رستمی بشماره xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای علی لنکرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای علی لنکرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10530541
آگهی تصویب ترازنامه و انتخاب بازرسان شرکت مجتمع عمرانی ایرانشهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۵۱۶۰
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۸/xxx۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت نامبرده به تصویب رسیده و موسسه حسابرسی بهنام مشاور بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای ناصر سنگسر یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند؛ ضمنا روزنامه اولیاء جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده_است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618851
آگهی تغییرات شرکت زاگرس گستر خاورمیانه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۲۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حسا‌ب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۳/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10655816
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کرک نخ سمنان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۲۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۴۸۰۰۹۰۸۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسر یزدی به ش ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675355
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تسنیم سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۳۱۳۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۶۲۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناظر سنگریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. تعداد اعضای هیئت‌مدیره در اساسنامه ۵ نفر تعیین گردید و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس موحدنیا به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ فرهنگ منصوری به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ محمدرضا احمدی‌رنجبر به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ طیبه تولیت به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مینو گویا به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ عباس موحدنیا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا احمدی‌رنجبر به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فرهنگ منصوری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10720477
آگهی تغییرات شرکت آوا گستر شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۲۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

۲ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730877
آگهی تصمیمات شرکت فلات جم شیمی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۴۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۴۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10749022
آگهی تصمیمات شرکت فلات صنعت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۸۲۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819787
آگهی تصمیمات شرکت ره پویان جبهه سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۵۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۱۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام مشار به ش م xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10849606
آگهی تصمیمات شرکت شار کزروز همکاران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۵۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10915360
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره ثبت ۲۵۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۰۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای جهانگیر کوشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامهxxx۹ تاریخ تولد۰۷/۰۵/xxx۷ فرزند سید عباس با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱۵ ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سید حشمت‌اله اقبالی‌نمین به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۲ ریال به صندوق موسسه، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۸۱ ریال به صندوق موسسه، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۸۲ ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx ریال به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲‌ـ ماده۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۰۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر سنگسر‌یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای سید حشمت‌اله اقبالی‌نمین به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای جهانگیر کوشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۳۰/۰۸/xxx۱.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر سنگسر‌یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید حشمت‌اله اقبالی‌نمین به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای جهانگیر کوشکی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ناصر سنگسر‌یزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

.

در تاریخ۱۷/۰۹/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10973589
آگهی انحلال موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربران ارقام ثبت شده به شماره ۱۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۳۲۲۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲/۹/۸۹ شرکت مذکور منحل اعلام و ناصر سنگسریزدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ ولیعصر (عج) خ توانیر نظامی‌گنجوی خ هفت پیکر پ ۶ کدپستی xxx۴۵ ـ xxx۴۸ می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10974539
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تابلیه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۴۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000236
آگهی تصمیمات شرکت فلات گستران باختر سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۴۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۶۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر شنگسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11044344
آگهی تاسیس شرکت آوا تجارت صبا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و نگهداری و واردات و صادرات دانه‌های روغنی از جمله گندم جو مالت جو سبز خشک‌شده ذرت سویا گلزار کنجاله و فرآورده‌های تهیه شده از غلات حبوبات از جمله عدس ماش لوبیا نخود و غیره محصولات مجاز کشاورزی ادویه‌جات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی و مشارکت در سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و ایجاد شعبه داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی گشایش اعتبار در بانکها و موسسات مالی دولتی یا خصوصی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجازیکه در رابطه با موضوع شرکت باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ۳۵ متری قیطریه نبش خ روشنایی پ ۷۱ ط اول ـ کد پستیxxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱/۹۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قیطریه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای بهروز علاءالدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ خانم منیره گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای رضا مقدسی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای رضا مقدسی‌نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11155487
آگهی تغییرات شرکت لمز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۱۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسر‌یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس قیصری‌اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم لمیا اتفاق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای عباس ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۷/۴/xxx۳

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۳/۷/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11328532
آگهی تغییرات شرکت صنایع تیراژه مبل سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۰۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۶۸۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۵/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11391130
آگهی تغییرات شرکت گروه بازرگانی تولیدی فلات گستر افق سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11392145
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تجاری فرودگاهی فراجم مهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۵۶۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۹۶۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11502834
آگهی تاسیس شرکت افق تجارت پیام سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و نگهداری و واردات و صادرات دانه‌های روغنی از جمله گندم و جو مالت جو سبز خشک‌شده ذرت سویا گلزار کنجاله و فرآورده‌های تهیه شده از غلات حبوبات از جمله عدس ماش لوبیا نخود و غیره محصولات مجاز کشاورزی ادویه‌جات و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات داخلی و خارجی مشارکت در سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و ایجاد شعبه داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی گشایش اعتبار در بانکها و موسسات دولتی یا خصوصی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجازیکه در رابطه با موضوع شرکت باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ۳۵ متری قیطریه نبش خ روشنایی پ ۷۱ ط ۴ ـ کد پستیxxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۱/۹۰ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قیطریه پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای علی‌اکبر خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ خانم ستاره منصوبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای ناصر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای ناصر شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11565128
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی کرک نخ سمنان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۹۰۸۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11602099
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ارسا ساختمانی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۸۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد محقق‌حضرتی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و سید جمال‌الدین فاطمی‌جهرمی به ش ملی xxxxxxxxx۹ و ابراهیم محقق‌حضرتی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء اصلی و عبدالرضا فاطمی به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو علی‌البدل و بهزاد محقق‌حضرتی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و سید جمال‌الدین فاطمی‌جهرمی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11690676
آگهی تغییرات شرکت تکو پادساز سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۶۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۰۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۷/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11711567
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تابلیه سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۷۳۴۷ ÷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۶۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه بهنام مشار به کد ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگستریزدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11790431
آگهی تغییرات شرکت پارس آوند شیمی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۸۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11809829
آگهی تغییرات شرکت لمز ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۶۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۴/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11855670
آگهی تغییرات شرکت امداد قطعه سبز سریر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۶۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۶۸۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۰۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهنام مشار به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر سنگسریزدی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۰/۰۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11889375
آگهی تصمیمات شرکت شارکروز همکاران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۶۵۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهنام به ش م xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11896603
آگهی تصمیمات شرکت بی‌نظیر کاران باختر سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۳۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۵۰۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحمید محتشمی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و امیر ارجمند به ش ملی xxxxxxxxx۰ و شادی میرکشمیری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۰ شادی میرکشمیری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و امیر ارجمند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سید حمید محتشمی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر‌ می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11913999
آگهی تصمیمات شرکت فلات جم شیمی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۴۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۴۰۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس اصلی و ناصر سنگسریزدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات