محمود توکل فرد

محمود توکل فرد

کد ملی 175516xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
83
آگهی‌ها

شرکت های محمود توکل فرد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمود توکل فرد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14977794
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور رساب کاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 194534 و شناسه ملی 10102364220
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم حدیث عالی پور بیرگانی به شماره ملی: 6639932423 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا(سهامی خاص)به شناسه ملی 10860923592 به سمت عضو و نایب رییس هیأت مدیره آقای غلامرضا ایوبی راد به شماره ملی 2593006511 به نمایندگی شرکت مهندسی مشاور خاک آزما (سهامی خاص) به شناسه ملی 10101069180به سمت عضو و رئیس هیأت مدیره آقای محسن لیاقت جو به شماره ملی 1754784216 به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد علی نصیری به شماره ملی 2002062234 به سمت مدیرعامل خارج از هیأت مدیره و خارج از سهامداران برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی 1755160283 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی 1971659282 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. پ980926139598725 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14904087
آگهی تغییرات شرکت ماوی گشت پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 421427 و شناسه ملی 10320730321
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/07/1398 و تاییدیه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به شماره 13382,126,982 مورخ13/8/98 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا بابایی به شماره ملی 1754225020 به نمایندگی شرکت شرکت پارس گیل اکسین (سهامی خاص) به شناسه ملی 10420347960 به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن لیاقت جو به شماره ملی 1754784216 به نمایندگی شرکت راه طلایی تجارت پویا(سهامی خاص) به شناسه ملی 10861200310 به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره خانم نادره حبشی رضاییه به شماره ملی: 2754205225 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی 10860923592 به سمت عضو و رییس هیئت مدیره آقای وحید عابدی به شماره ملی 0569398576 بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک و سفته و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می باشد.مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی 1755160283 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی 1971659282به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ980827917719560  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14884591
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی ژئو داتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 300743 و شناسه ملی 10103371023
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت جهان یاد جنوب به شناسه ملی 10860701867 به نمایندگی آقای فرهاد دیلمی به شماره ملی 1882166299 بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی 10860923592 به نمایندگی آقای فرزاد کاظمی به شماره ملی 1755378750بعنوان رییس هیئت مدیره شرکت پارس گیل اکسین به شناسه ملی 10420347960 به نمایندگی آقای محمد نصیر بهادری به شماره ملی 1818469928 بعنوان نایب رییس هیئت مدیره برای 2 سال انتخاب شدند آقای محمود توکل فرد به شماره ملی 1755160283 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی 1971659282 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت پ980814241679743  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14869292
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61888 و شناسه ملی 10101069180
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا ایوبی راد به شماره ملی 2593006511 بعنوان رییس هیئت مدیره آقای محسن لیاقت جو به شماره ملی 1754784216 بعنوان نایب رییس هیئت مدیره (نماینده سهام شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا سهامی خاص به شماره ثبت 27567 )آقای کاظم اله قلی بشماره ملی 0453204430 بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای جاسم حسناوی به شماره ملی 1755472293 بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای 2 سال انتخاب گردید. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی 1755160283 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی 1971659282 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی انتخاب گردید. تراز مالی سال 1397 شرکت به تصویب رسید. پ980804391181960  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14866170
آگهی تغییرات شرکت کان کریت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18935 و شناسه ملی 10860840953
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید کیوان زرگر مرادی به شماره ملی 1753555388 ـ شرکت راه طلائی تجارت پویا(سهامی خاص) به شناسه ملی10861200310 به نمایندگی غلامرضا بال افکن به شماره ملی 1972133632 ـ شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا(سهامی خاص) به شناسه ملی10860923592 به نمایندگی مرتضی لیاقت جو به کدملی1755992580 محمود توکل فرد به شماره ملی 1755160283 به عنوان بازرس اصلی و محمد سعدی به شماره ملی 1971659282 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش980801521737215 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14852592
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور صدر آب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 225249 و شناسه ملی 10102664424
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397 به تصویب رسید. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی 1755160283 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی 1971659282 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی فیض اله به شماره ملی 0057321221 به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به نمایندگی آقای علی صفارزاده به شماره ملی 1881591514 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبد العظیم محمدی پور به شماره ملی 1971414646 به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا بابایی به شماره ملی 1754225020 به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره). پ980722313714884 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14807592
آگهی تغییرات شرکت همکاریهای مشترک مهندسی تدبیر انرژی رهاورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید. ـ شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و شرکت آریا صنعت نوین اهواز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت مهندسی مشاور دزآب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و شرکت جهان یاد جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14763816
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل مقرر گردید: شرکت مهندسی مشاوردزآب(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰ به نمایندگی حامد فیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ـ شرکت راه طلایی تجارت پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۶ به نمایندگی مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۷ به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و بیژن رحیم لی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. تراز مالی منتهی به پایان سال xxx۷ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14760994
آگهی تغییرات شرکت خدماتی دقیق دز آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خدمات بازرگانی پویا نگین کارون به شماره ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی معصومه عچرش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ -محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و سرمایه گذاری دز آب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی کورش چه کناری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ . محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، بیژن رحیم لی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14737940
آگهی تغییرات شرکت پایا مان تیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار ، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14733504
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رادین تلاش اکسین درتاریخ ۰۹/۰۵/xxx۸ به شماره ثبت xxx۱۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:بازرگانی، خدماتی، مشارکت در پروژه های تجاری و فنی با اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات، تأسیس و مشارکت با شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی، نمایندگی های داخلی و خارجی، سرمایه گذاری در طرحها، ارائه خدمات و پشتیبانی امور مربوطه، انجام معاملات و بررسی های اقتصادی، فنی، مدیریتی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات داخلی و خارجی در کلیه طرحها و مشارکت و سرمایه گذاری در امور مرتبط، احداث، اداره و بهره برداری از طرحهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، راه و ساختمان، فروشگاه های بزرگ یا زنجیره ای، تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل و خارج از کشور منطبق با قوانین جاری کشور . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ شهر اهواز ـ کوی گلستان ـ خیابان گلستان ـ خیابان فروردین ـ پلاک ۰ ـ مجتمع اداری پویا ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/ ص ۹۷/ xxx مورخ ۱۱/۰۷/xxx۷ نزد بانک پاسارگاد شعبه گلستان با کد xxx۰ پرداخت گردیده است اعضا هیأت مدیره مهندسی مشاور اروند پیمایش به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و به نمایندگی محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و به نمایندگی غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت ۲ سال راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و به نمایندگی عبدالعظیم محمدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک وسفته با مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14731474
آگهی تغییرات شرکت هادی انرژی برتر خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۸۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال xxx۷ تصویب گردید . روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و بیژن رحیم لی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند شرکت راه طلایی تجارت پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت شریف صدر اکسین ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی سروش قمشی به شماره ملی : xxxxxxxxx۳۰ و سرمایه گذاری دز آب پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14731507
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور اروند پیمایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی منتهی به پایان سال xxx۷ تصویب گردید . روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ایوب صافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ، محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14724481
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : شرکت هادی انرژی برتر خوزستان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی علا ء پرهیزکار به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل . محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره . شرکت راه طلائی تجارت پویا ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی مرتضی لیاقت جوبه شماره ملی : xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره . حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیرچک و سفته و امثالهم با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می‌باشد . مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14719830
آگهی تغییرات شرکت آمایش پهنه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۵۸۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل مقرر گردید : شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۶۷ به نمایندگی فرزاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت سینا تیس پویا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت شرکت راه طلایی تجارت پویا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۰۶ به نمایندگی مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و بیژن رحیم لی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . تراز مالی منتهی به پایان سال xxx۷ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14705917
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت نوین اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۹۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره و سمت ایشان برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید : شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیئت مدیره آقای خدابخش عطائی کچوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل . آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کارون برای چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . صورت‌های مالی مربوط به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14697872
آگهی تغییرات شرکت نگار نشان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۱۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند : شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی نادره حبشی رضاییه به شماره ملی : xxxxxxxxx۵. شرکت پارس گیل اکسین ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی مجید دریس به شماره ملی : xxxxxxxxx۸. شرکت راه طلایی تجارت پویا ( سهامی خاص ) xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی عبدالعظیم محمدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14656818
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل ، محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی سال xxx۶ تصویب گردید . کمال دویده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا خیاط زاده به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی غلامرضا بال افکن به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626126
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شد : شرکت هادی انرژی برتر خوزستان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت : xxx۲۰ ، به نمایندگی آقای سیدمحمود آل طیب به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ ، به سمت مدیرعامل شرکت راه طلایی تجارت پویا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت : xxx۰۶ ، به نمایندگی آقای مرتضی لیاقت جوبه شماره ملی : xxxxxxxxx۰ ، به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود توکل فرد به شماره ملی : xxxxxxxxx۳ ، به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیرچک و سفته و امثالهم با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می‌باشد . مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14626143
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت هادی انرژی برتر خوزستان ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۲۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای سیدمحمود آل طیب به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای محمود توکل فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت راه طلائی تجارت پویا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۰۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای مرتضی لیاقت جو به کدملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم معصومه عچرش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . تراز مالی سال xxx۶ شرکت به تایید سهامداران رسید . روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14582832
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی ژئو داتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی مهدی فیض اله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره ، فرزاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رییس هیئت مدیره ، شاهین کوه بزن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره ، عزیز اله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل ( خارج از هیئت مدیره ) برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . اوراق و اسناد مالی نظیر چک و سفته و امثالهم با امضای رییس هیئت مدیره بهمراه نایب رییس هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء رییس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه ابرار جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ترازنامه و حساب سود و زیان مالی مربوط به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14568276
آگهی تغییرات شرکت همکاریهای مشترک مهندسی تدبیر انرژی رهاورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت آریا صنعت نوین اهواز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای محمد نصیر بهادری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و نایب رییس هیئت مدیره و شرکت جهان یاد جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای فرهاد دیلمی به شماره ملی : xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای فرزاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی مشاور دزآب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای مهدی فیض اله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره . حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک و سفته و امثالهم با امضای رییس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می‌باشد . مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء رییس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ب ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14516268
آگهی تغییرات شرکت پایا مان تیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت آریا صنعت نوین اهواز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای عزیز پورسنگبر به شماره ملی : xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای سعید نیلساز به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای مهدی فیض اله به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند . امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک و سفته و امثالهم با امضای رییس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می‌باشد . مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء رییس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد . - آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ تصویب گردید . روزنامه ابرار برای چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14509623
آگهی تغییرات شرکت آمایش پهنه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۵۸۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی سید محمود آل طیب به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و شرکت سینا تیس پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت راه طلایی تجارت پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مرتضی لیاقت جو به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک و سفته و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می‌باشد . مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد . محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و بیژن رحیم لی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14506633
آگهی تغییرات شرکت آسان گشت ارس پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۳۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۳۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت منتهی به پایان سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . اعضای هیئت مدیره برای ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای محسن لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خاک آزما به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای محسن کرم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای مهدی فیض اله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک و سفته و امثالهم با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می‌باشد . مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14418794
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پی سامان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت ایشان برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی خانم حدیث عالیپوربیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت راه طلایی تجارت پویا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای عزیزاله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محسن لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضا اسناد مالی مانند چک و سفته و اوراق بهادار و امثالهم با امضاء رییس هیئت مدیره و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.امضاء مکاتبات اداری و قراردادها و امثالهم با امضا رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363866
آگهی تغییرات شرکت کان کریت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۹۵۳
آگهی تغییرات شرکت کان کریت پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxx۳۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
- سید کیوان زرگر مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره.
- آقای غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت راه طلائی تجارت پویا(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره.
- آقای مرتضی لیاقت جو به کد ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره.
- آقای ایوب صافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیر عامل خارج از سهامداران انتخاب شدند.
آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کارون بعنوان روزنامه رسمی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
حق امضا اوراق بهادار و اسناد مالی مانند چک و سفته و امثالهم با امضا مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره مشترکا و بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235978
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی قلب نور اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۶۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۶ تصویب گردید. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: مجید لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزاد کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیر عامل و مهران پاک دل به شماره ملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی مشاور دزآب به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضا مجاز برای اسناد مالی و اوراق بهادار و امثالهم با مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره مشترکا بهمراه مهر شرکت و حق امضا مکاتبات اداری و قرارداد های و امثالهم با امضا مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213341
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور صدر آب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۴۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ (با نمایندگی علی صفارزاده با کدملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی فیض اله با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالعظیم محمدی پور با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره طبق تصمیم هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا بابایی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)به مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اسناد قراردادی و تعهدآور و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمود توکل فرد با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211948
آگهی تغییرات شرکت آمایش پهنه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۵۸۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سعید نیل ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای نادر دانیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج ازهیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردید. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثال آن با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209581
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل ،محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کمال دویده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207125
آگهی تغییرات شرکت جهان یاد جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت ایشان برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای فرزاد کاظمی با کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای کورش چه کناری با کدملی: xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای کورش رضا زاده با کدملی: xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثال آن با امضای رییس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت می باشد.مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد..آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201846
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: راه طلایی تجارت پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت هادی انرژی برتر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. معصومه عچرش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201896
آگهی تغییرات شرکت کان کریت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: سرمایه گذاری دز آب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی ایوب صافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و سید کیوان زرگر مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت راه طلایی تجارت پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نمایندگی غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194111
آگهی تغییرات شرکت نگار نشان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۱۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت ایشان برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی خانم نادره حبشی رضاییه به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پارس گیل اکسین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای مجید دریس به شماره ملی: xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ با نمایندگی آقای غلامرضا بال افکن به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178467
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای ۲ سال شمسی انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای محمد امین خادمی مال امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای کورش خادمی مال امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲. آقای محمود توکل فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166593
آگهی تغییرات شرکت شریف صدر اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۶۵۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل مقرر گردید: قدرت اله بهادری بیرگانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ مرتضی لیاقت جو به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره ـ علاء پرهیزکار به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ بیژن رحیم لی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت می باشد و مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161911
آگهی تغییرات شرکت هادی انرژی برتر خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۸۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت راه طلایی تجارت پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نمایندگی سعید نیل ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت شریف صدر اکسین به شماره ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی سروش قمیشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره مشترکا بهمراه مهر شرکت می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد. سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل،محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14162432
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به شرح زیر برای ۲ سال انتخاب شدند شرکت مهندسی مشاوردزآب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای حامد فیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135763
آگهی تغییرات شرکت پارس گیل اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۷۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایغلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و شرکت راه طلائی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهدی فیض اله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره وشرکت هادی انرژی برتر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد و مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل ،محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130420
آگهی تغییرات شرکت خدماتی دقیق دز آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. شرکت خدماتی پویان نگین کارون (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به نمایندگی معصومه عچرش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ کورش چه کناری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703795
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به سال ۹۵ تصویب شد. افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند: آقای کورش خادمی مال امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۷ با نمایندگی آقای فرزاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج اگهی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696208
آگهی تغییرات شرکت پایا مان تیس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به قرای ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت جهان یاد جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678104
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن لیاقت جو با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا و بهزاد حجتی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا ایوبی راد با کد ملی xxxxxxxxx۱، بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673757
آگهی تغییرات شرکت شریف صدر اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۶۵۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قدرت اله بهادری بیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و علاء پرهیزکار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662697
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت نوین اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۹۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل و محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662700
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور اروند پیمایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ایوب صافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627295
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل، محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۵ تصویب گردید. کمال دویده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602316
آگهی تغییرات شرکت هادی انرژی برتر خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۸۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۴ تصویب گردید. شرکت شریف صدر اکسین به شماره ثبت xxx۶۰ و نمایندگی سروش قمشی باکد ملی xxxxxxxxx۳، شرکت راه طلایی تجارت پویا به شماره ثبت xxx۰۶ و به نمایندگی سعید نیلساز با کدملی xxxxxxxxx۸، شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شماره ثبت xxx۶۷ به نمایندگی غلامرضا بال افکن با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577577
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پی سامان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیز اله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ بهروز افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محسن لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل، محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۹۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470316
آگهی تغییرات شرکت پایا مان تیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416542
آگهی تغییرات شرکت آمایش پهنه جنوب شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۵۸۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۹۴ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردید: نادر دانیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وعزیز اله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394240
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی امیر یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394241
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی امیر یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ رئیس هیئت مدیره و محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک وسفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره می‌باشد و مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170768
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور اروند پیمایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی سیدرضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170791
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت نوین اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۹۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۴ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144538
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن لیاقت جو باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و یداله حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۹ و محسن هدایتی باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال اتخاب گردیدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132600
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118654
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای مجید دریس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت مهندسی مشاور دز آب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت راه طلائی تجارت پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118658
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مهندسی مشاور دز آب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت راه طلائی تجارت پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حق امضای اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره می‌باشد و مکاتبات اداری و قرار دادها و موارد مشابه با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101765
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پی سامان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی سید رضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ تصویب شد. روزنامه کارون جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110002
آگهی تغییرات شرکت شریف صدر اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۶۵۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001578
آگهی تغییرات شرکت کان کریت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به xxx۴ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905118
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی سیدرضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12891035
آگهی تغییرات شرکت جهان یاد جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی سید رضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744984
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کمال دویده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۳ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12609152
آگهی تغییرات شرکت كان كريت پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ، سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506603
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۳ تصویب گردید. شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی کورش خادمی مال امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱،فرزاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰،علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12504213
آگهی تغییرات شرکت مهندسي مشاور پي سامان جنوب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ بهروز افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عزیزاله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463312
آگهی تغییرات شرکت مهندسي رايان پالا فراز جنوب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۶۵۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به xxx۳ تصویب گردید. قدرت اله بهادری بیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا(سهامی خاص)به شماره ملیxxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی مرتضی لیاقت جوبه شماره ملی xxxxxxxxx۰، علاء پرهیزکاربه شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وسیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462338
آگهی تغییرات شرکت جهان یاد جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ـ کورش چه کناری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کورش رضا زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۹۳ تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375416
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور اروند پیمایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ایوب صافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی xxx۳ تصویب گردید. کدپستی: xxxxxxxxx۶
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12344091
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۱۸۸۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به xxx۳ تصویب شد. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133164
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳۵۱ و شناسه‌ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت راه طلائی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و شرکت مهندسی مشاور دز آب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمود توکل فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سید محمود ال طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج اگهی انتخاب شدند. کدپستی شرکت: xxxxxxxxx۳
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133175
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳۵۱ و شناسه‌ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت راه طلائی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی مشاور دز آب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمود توکل فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک وسفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره می باشد و مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087137
آگهی تغییرات شرکت کان کریت پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. سیدکیوان زرگرمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی ایوب صافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی xxx۲تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060350
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای یداله حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و آقای محسن لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072466
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای یداله حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و آقای محسن لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای محسن هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042431
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت راه طلائی تجارت پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی امیر یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کدپستی: xxxxxxxxx۳
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042432
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت راه طلائی تجارت پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی امیر یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک وسفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره می باشد و مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759405
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۲ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735813
آگهی تغییرات شرکت جهان یاد جنوب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۱۰۱ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۷۰۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال منتهی به xxx۲ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی، سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424566
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود توکل فرد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات