حمیدرضا صالحی سلمی

آقای حمیدرضا صالحی سلمی

کد ملی 175515xxxx
گراف ارتباطات
17
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14784085
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پویا پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت مبنا بهینه سازان نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ ـ آقای پیروز درخشی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کرمان تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ـ آقای منصور سعیدی با کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تهران پادنا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ انتخاب شدند. آقای منصور سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۷بعنوان نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای محمد تقی گل بابائی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقایان مهرداد مستقیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ ، پویا پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ ، پیروز درخشی با کدملی xxxxxxxxx۷ و امین رضوان پور با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهداور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14753176
آگهی تغییرات شرکت صدر احداث انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۰۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا رضایی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا صالحی سلمی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب شدند : بیتا حاتم کدملی xxxxxxxxx۲ ، امیر جهان بین کدملی xxxxxxxxx۱ ، ناصر صالحی کدملی xxxxxxxxx۲ و مرتضی یعقوبی شریف کدملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14722967
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بهره وری سنجش انرژی نیکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا صالحی سلمی باشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای سید محسن میرصدری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای عبدالرضا صالحی سلمی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای شهریار مقدسی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک ، سفته ، برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378257
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدتقی گل بابائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت نصب نیرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره و کیارش پارسا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت ساپتا (مهندسی ساخت پستها وتوسعه تجهیزات برقی احداث) با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مهرداد مستقیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیات مدیره و سید امیر حسین مدنی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند.
محمدرضا علامی به کدملی xxxxxxxxx۵ در سمت منشی هیات مدیره انتخاب گردید.
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس و نایب ریس هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247301
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازان انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۹۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۷۳۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجیدرضا سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل ـ آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای پیام باقری با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ خانم فاطمه کهتری حسن کیاده با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مبنا بهینه سازان نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای پویا پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مجیدرضا سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ـ در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ـ در غیاب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14189286
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صانیر انترنشنال با شناسه فراگیر xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیات مدیره سید حمید فتحی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از دانشگاه امیرکبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره محمدرضا علامی با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت مبنا بهینه سازان نیرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیات مدیره (به عنوان جایگزین شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) سید محسن میرصدری با کدملیxxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت مدیریت و بهره وری سنجش انرژی نیکان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره آرش نادعلیان با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت پارس تابلو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک، سفته، برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق غیر مالی و بدون تعهد و همچنین احکام اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره طبق ماده ۴۴ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی، داخلی و خارجی با حق اختیار تام ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های انضباطی، استخدامی و بازنشستگی کارکنان شرکت و تعیین حقوق، دستمزد، حق الزحمه، حق بازنشستگی، پس انداز و غیره ـ ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران ـ استخدام و انتصاب و عزل کارکنان شرکت اعم از فنی، غیر فنی، دائمی یا پیمانی، روزمزد و غیره ـ دریافت مطالبات و قبول تعهدات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات ـ عقد قراردادهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت (قراردادهای تست، بازرسی، مشاوره، بازرگانی و خرید تجهیزات) ـ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری ـ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها ـ تعیین میزان استهلاک ها ـ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت ـ پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14154648
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۴۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ (به نمایندگی از شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی xxxxxxxxx۴۵) به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد مستقیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ (به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر xxxxxxxxx۲۰) به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا علامی با کدملی xxxxxxxxx۵ (به نمایندگی از شرکت صانیر ارمنستان xxxxxxxxx۰) به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای محمدباقر کوشا با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ امضاء کلیه ی اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14145725
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرش نادعلیان با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان رئیس هیات مدیره وحمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت صانیر انترناشیونال به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و جعفر جولا با کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب وبرق ایران(صانیر) به شناسه ملیxxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره و سید حمید فتحی با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی دانشگاه صنعتی امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیات مدیره و سید محسن میرصدری با کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت مدیریت بهره وری سنجش انرژی نیکان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک، سفته، برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق غیر مالی و بدون تعهد و همچنین احکام اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی، داخلی و خارجی با حق اختیار تام - تهیه و تنظیم آئین نامه های انضباطی، استخدامی و بازنشستگی کارکنان شرکت و تعیین حقوق، دستمزد، حق الزحمه، حق بازنشستگی، پس انداز و غیره - ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران - استخدام و انتصاب و عزل کارکنان شرکت اعم از فنی، غیر فنی، دائمی یا پیمانی، روزمزد و غیره - دریافت مطالبات و قبول تعهدات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات - عقد قراردادهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت(قراردادهای تست، بازرسی، مشاوره، بازرگانی و خرید تجهیزات) - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها - تعیین میزان استهلاک ها - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مدیرعامل شرکت می تواند تمام یا قسمتی ازاختیارات فوق را به قائم مقام شرکت آقای سید محسن میرصدری به شماره ملی ۰-xxxxxx-xxxتفویض نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112104
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید آتش باری کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدتقی گل بابایی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند هیئت مدیره اختیارات ذیل را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود الف استخدام وانتصاب وعزل کارکنان شرکت اعم از فنی غیرفنی دائمی پیمانی روزمزد وغیره ب نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیردولتی داخلی وخارجی تعهد، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی خریدمواد اولیه وماشین آلات وتجهیزات ولوازم یدکی مورد احتیاج کارخانه‌ای شرکت وتوسعه آنهاوخرید وفروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز ویاصدور آنهاوهمچنین فروش مواد اولیه مازاد بر احتیاج وضایعات مواد اولیه یا تولیدات ویا ماشین آلات ج انجام فسخ اقاله هرگونه معاملات قطعی غیرقطعی که مستقیم وغیرمستقیم مربوط به موضوع وامور شرکت باشد انجام تشریفات گمرکی صدورکالا وسپردن تعهد ارزی د اقامه دعوا ودفاع ازهرگونه دعوی اعم از مدنی جزایی اداری انضباطی در مراجع قضایی انتظامی در تمام مراحل با ارجاع موضوع به داوری وتعیین داور وکارشناس امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رییس و نایب رییس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321417
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحسن میرصدری با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیات مدیره حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سیدحمید فتحی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیات مدیره محمدرضا علامی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک، سفته، برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق غیر مالی و بدون تعهد وهمچنین احکام اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. هیات مدیره اختیارات خود را طبق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی، داخلی و خارجی با حق اختیار تام تهیه و تنظیم آئین نامه‌های انضباطی، استخدامی و بازنشستگی کارکنان شرکت و تعیین حقوق، دستمزد، حق الزحمه، حق بازنشستگی، پس انداز و غیره ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران استخدام و انتصاب و عزل کارکنان شرکت اعم از فنی، غیر فنی، دائمی یا پیمانی، روزمزد و غیره دریافت مطالبات و قبول تعهدات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات عقد قراردادهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت (قراردادهای تست، بازرسی، مشاوره، بازرگانی و خرید تجهیزات) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها تعیین میزان استهلاک‌ها تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیرعامل شرکت می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات فوق را به قائم مقام شرکت آقای سیدمحسن میرصدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177510
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عادل افخمی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بجای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129351
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۴۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره مهدی دوست کام با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صانیر انترناشیونال به کد فراگیر xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره علی حاجی کتابی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صانیر ارمنستان به کد فراگیر xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره علیرضا کفش کنان با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران صانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتتخاب گردیدند. کلیه‌ی اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13078222
آگهی تغییرات شرکت راهکار سیستمهای صنعتی الیت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۱۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۶۹۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا صالحی سلمی باکدملی xxxxxxxxx۲ آقای بهروز رنجبر گیگاسری با کدملی xxxxxxxxx۷ آقای عبدالرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13078358
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت سازان انرژی پاسارگاد در تاریخ ۲۶/۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره، مهندسی، طراحی، ساخت، تامین تجهیزات و کالا، نظارت، اجرا و مدیریت پیمان در کلیه رشته‌های صنعتی اعم از سبک و سنگین، ساخت و راه اندازی کارخانجات تولید انواع قطعات، ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه صنعتی مورد نیاز. طراحی، ساخت، تامین تجهیزات و کالا، نظارت، اجرا و مدیریت پیمان کلیه پروژه‌های خطوط انتقال نیرو و پستهای برق و کلیه پروژه‌های صنعتی، طراحی، ساخت، نظارت و اجرای انواع سازه‌ها و استراکچرهای فلزی در کلیه صنایع اعم از سبک و سنگین. طراحی، ساخت، تامین تجهیزات و کالا، نظارت، اجرا و مدیریت پیمان کلیه پروژه‌های صنعتی بصورت کلید در دست. خرید و واردات کلیه تجهیزات، ماشین آلات، مواد اولیه، تکنولوژی و دانش فنی روز مورد نیاز فعالیتهای فوق. فروش و صادرات کلیه کالاهای تولیدی کارخانجات فوق و دانش فنی و خدمات مشاوره مهندسی در امور فوق. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی (برون مرزی). اخذ وام، اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. شرکت درکلیه همایشها، سمینارها، نمایشگاههای تجاری، صنعتی، تخصصی و بازرگانی داخلی و تجاری. مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه‌ها و غرفه آرائی داخلی و بین المللی، (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شیراز شمالی کوچه حکیم اعظم پلاک ۱ طبقه ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxxxxx ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۱/۰۳/۹۵ نزد بانک شهر شعبه پاکنژاد کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: مبنا بهینه سازان نیرو به سمت عضو هیئت مدیره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی امیر انوری سخویدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ حمید رضا صالحی سلمی به سمت رئیس هیئت مدیره به به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مجیدرضا سلطانی به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ پویا پارسا به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت پارس تابلو پویا به سمت عضو هیئت مدیره به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی مجیدرضا سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ پیام باقری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت، در غیاب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی افشار فوطوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی راضیه جدیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. وزنامه ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065187
آگهی تغییرات شرکت صدور خدمات فنی مهندسی سابیر بین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۱۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بهروز ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - پرویز رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - محمدسعید شاهمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - بهرام ابراهیمی ترکمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - علی فدوی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - بهرام ابراهیمی ترکمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - شرکت صانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055749
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاههای صنایع انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوید نظری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان رئیس هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت مبنا بهینه سازان نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و سید حمید فتحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا علامی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت صانیر انترناشیونال به شناسه ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضوهیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک، سفته، برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق غیر مالی و بدون تعهد و همچنین احکام اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیأت مدیره اختیارات خود را طبق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی، داخلی و خارجی با حق اختیار تام تهیه و تنظیم آئین نامه‌های انضباطی، استخدامی و بازنشستگی کارکنان شرکت و تعیین حقوق، دستمزد، حق الزحمه، حق بازنشستگی، پس انداز و غیره ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعبه در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران استخدام و انتصاب و عزل کارکنان شرکت اعم از فنی، غیر فنی، دائمی یا پیمانی، روزمزد و غیره دریافت مطالبات و قبول تعهدات شرکت و پرداخت دیون شرکت از اصل و بهره و متفرعات عقد قراردادهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت (قراردادهای تست، بازرسی، مشاوره، بازرگانی و خرید تجهیزات) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها تعیین میزان استهلاک‌ها تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیرعامل شرکت می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات فوق را به قائم مقام شرکت تفویض نماید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701452
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه انرژی سرآمد سانا در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: مشاوره، محاسبه و انجام کلیه فعالیت‌ها از جمله خدمات فنی و مهندسی در زمینه‌های مدیریت احداث نیروگاه، آب شیرین کن، سیستم‌های تولید همزمان حرارت و برق و تاسیسات مرتبط شامل مدیریت پروژه، سرمایه گذاری، مشارکت، طراحی، ساخت، تجهیزات نیروگاهی، عملیات ساختمانی، نظارت بر عملیات احداث، بهره برداری، مدیریت امور نگهداری فنی و تعمیرات مدیریت تولید برق و آب، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، خرید و تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه، سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در تاسیسات تولید، انتقال و توزیع برق و آب، تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی، مشارکت با سایر شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی، برون سپاری عملیات اجرایی اعم از احداث، بهره برداری، تعمیر و نگهداری فنی، توسعه و بهینه سازی تاسیسات، انتقال دانش فنی، مشاوره و سازماندهی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، پاسداران، بوستان نهم، پلاک xxx، واحد ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۴ مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ نزد بانک تجارت شعبه اسکان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: محسن بهرامی ارض اقدس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا غفوری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره عوض محمد پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسین سبزعلی زاده آبکنار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. جواد وحیدی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697820
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر یاوری، به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ آقای یعقوب دارابی بروجنی، به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴. آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مبنابهینه سازان نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸. آقای پویا پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت پارس تابلو پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲. آقای جعفر جولا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳. آقای امیر انوری سخویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ آقای رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. آقای بهمن صالحی جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان مدیر عامل (شرکت خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک، سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل معتبر است اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: بند ۲ - استخدام و انتصاب و عزل کارکنان شرکت اعم از فنی، غیر فنی، دائمی، پیمانی، روزمزد و غیره بند ۷ - نمایندگی در مقابل اشخاص ثالث و کلیه موسسات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی با حق اختیار تام، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت واخواست اوراق تجاری، خرید مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات و لوازم یدکی مورد احتیاج کارخانه‌ای شرکت و توسعه آنها و خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز و یا صدور آنها و همچنین فروش موارد اولیه مازاد بر احتیاج و ضایعات مواد اولیه یا تولیدات و یا ماشین آلات بند ۸ - انجام، فسخ، اقاله، هرگونه معاملات قطعی، غیر قطعی که مستقیم و غیرمستقیم مربوط به موضوع و امور شرکت باشد، انجام تشریفات گمرکی، صدور کالا و سپردن تعهد ارزی بند ۹ - اقامه دعوا و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی، جزایی، اداری، انضباطی در مراجع قضایی، انتظامی در تمام مراحل با اختیار تام در مورد سازش و ارجاع موضوع به داوری و تعیین داور و کارشناس. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674755
آگهی تغییرات شرکت صدر احداث انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۰۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: امیر جهان بین با شماره ملی xxxxxxxxx۱ وبیتا حاتم با شماره ملی xxxxxxxxx۲ واسفندیار بامداد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ افراد ذیل به سمت بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند: مرتضی یعقوبی شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وحمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12372017
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۴۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا موسوی زاهد xxxxxxxxx۴به نمایندگی از شرکت صانیر ارمنستان xxxxxxxxx۶۷ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره اقای علیرضا کفش کنان xxxxxxxxx۵به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران ـ صانیر xxxxxxxxx۲۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای پیمان کنعان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، و آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای مهدی دوستکام با کدملی xxxxxxxxx۵به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12247906
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی علیمرادیان به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمیدرضا صالحی سلمی به کد ملی xxxxxxxxx۲بسمت رئیس هیئت مدیره و نادر حبیبی به کد ملیxxxxxxxxx۲ و مهرداد پالای به کد ملی xxxxxxxxx۹ و علی اکبر مقیسه به کد ملی xxxxxxxxx۷به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قرارداد ها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12247907
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. محمد مهدی علیمرادیان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ حمیدرضا صالحی سلمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ نادر حبیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ مهرداد پالای بشماره ملی xxxxxxxxx۹ علی اکبر مقیسه بشماره ملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058550
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۶۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۶۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد توده رنجبر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدباقر میرخوشخو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمیدرضا صالحی سلمی (به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا) به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهروز صفوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها و عقوداسلامی همراه با دو امضاء شامل مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. اختیارات به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تعریف شرایط استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد با رعایت مفاد قانون کار پیش بینی بودجه سالانه شرکت افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت به امانت گذاردن هرنوع سند، مدارک، وجوه شرکت یااوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میاندوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس دعوت به جلسات هیئت مدیره و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766610
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی خوی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۵۵۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۴۶۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیمان کنعان ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سینافرآیند نیرو ش م xxxxxxxxx۲۰ آقای رضا موسوی زاهد ش م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران صانیر ش م xxxxxxxxx۲۰ آقای حمیدرضا صالحی سلمی ش م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی ش م xxxxxxxxx۴۵ آقای پیمان کنعان به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا صالحی سلمی به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا موسوی زاهد به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. محل شرکت به آدرس خیابان مفتح، ابتدای خیابان سمیه، کوچه مژدهی پلاک یک طبقه دوم و کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1729001
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ثمین نو آوران آرتین درتاریخ ۱۹/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، تجاری، اقتصادی مجاز اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای تولیدی و صنعتی، خدماتی و بازرگانی، پیمانکاری و انجام بخشی از فعالیتهای شرکتهای صنعتی بزرگ، خرید سهام شرکتها، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای ـ عقد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی به منظور اجرای فعالیتهای مذکور. ـ اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی در کلیه زمینه های موضوع فعالیت و ایجاد دفتر و یا شعبه در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. ـ استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکی و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. ـ مبادرت به هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تسهیل در امور فوق گردد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بزرگراه کردستان خیابان ۲۷ خیابان ۲۵ پلاک ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۱۰/۸/۹۳ نزد بانک ملت شعبه امیر اتابک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ آقای حمیدرضا صالحی سلمی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای بهروز رنجبرگیگاسری شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای ایمان رجائی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره ۴ ـ خانم آذین سنگوا شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ۵ ـ آقای فرشید عروجی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضا بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکنفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: رضا روشن نساز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی. مریم سرو چراغی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722463
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساخت پستها وتوسعه تجهیزات برقی احداث سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۰۸۴۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۷۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هدایت اله ایزدپناه جهرمی باکدملی xxxxxxxxx۸بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت ایران سوئیچ بشناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی حمیدرضا صالحی سلمی باکدملی xxxxxxxxx۲به نایب رئیس هیئت مدیره و ساسان علیمرادیان باکدملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و محمد مهدی علیمرادیان باکدملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره و محمد حسن اویسی باکدملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره شرکت به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. مکاتبات رسمی شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره شرکت با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره با امضای ۲ نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719534
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی پورهاشم، به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیأت مدیره ومحمدرضا نوری، به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیأت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴بسمت عضو هیأت مدیره و آقای امیررضا گلستانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیأت مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و عوض محمد پارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه م ـ ـ لی xxxxxxxxx۵۷برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مشترک آقای محمود جنتیان مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در نبود مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای ۲و ۷و ۸و ۹ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692611
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آکو توسعه پارتیان در تاریخ xxx۳/۰۸/۱۹ به شماره ثبت xxx۰۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس موسسه غیر تجاری آکو توسعه پارتیان در تاریخ xxx۳/۰۸/۱۹ به شماره ثبت xxx۰۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ارائه خدمات فنی و مهندسی در رشته های صنعت و معدن و تاسیسات و تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، آب و نیرو، راه و شهر سازی و کشاورزی شامل تهیه و ارائه مقالات، گزارشات و طرح های مقدماتی در رشته فوق الذکر، تهیه و ارائه طرح های تفضیلی، جامع و اجرائی در رشته های فوق الذکر، ارائه خدمات مشاوره و نظارت فنی بر فعالیت های فنی و مهندسی و ارزیابی تخصصی و ارائه خدمات مدیریت پیمان، مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه، برگزاری کلیه همایش ها، سمینارو کنفرانس های تخصصی مرتبط. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت موسسه:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران ـ خیابان نصر ـ خیابان نهم ـ پلاک ۴۰ ـ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxxxxx ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: غلامرضا قمیشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمدحسین خوشنویس انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه علی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه سیدمرتضی افقه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه جهانمیر پیش بین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه لهراسب کیانپور لیرهارانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمداسمعیل سقازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه: غلامرضا قمیشی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمدحسین خوشنویس انصاری به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ علی احمدی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ سیدمرتضی افقه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ جهانمیر پیش بین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر مؤسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678939
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هدایت اله ایزد پناه جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره, آقای محمد مهدی علیمرادیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل, آقایان ساسان علیمرادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حمید رضا صالحی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و محمد حسن اویسی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها به امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678942
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: هدایت اله ایزد پناه جهرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ محمد مهدی علیمرادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ساسان علیمرادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ حمید رضا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محمد حسن اویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424492
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه‌های صنایع انرژی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پویا پارسا با کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت صانیر با ش م xxxxxxxxx۲۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره
جمشید بردبار با کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت الکترونیک افزار آزما با ش م xxxxxxxxx۷۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره رضا بختیاری با کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت صانیر انترناشیونال بعنوان عضو هیئت مدیره
سید حمید فتحی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ش م xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره حمیدرضا صالحی سلمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت مبنا بهینه سازان نیرو با ش م xxxxxxxxx۰۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک، سفته، برات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق غیر مالی و بدون تعهد و همچنین احکام اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398844
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه‌سازان نیرو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو صنعت با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به جای آقای حمیدرضا صالحی سلمی، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت آزمایشگاههای صنایع برق با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به جای آقای مسعود حجت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت ریاست هیئت مدیره
و آقای پویا پارسا با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342959
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی پورهاشم, به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا نوری, به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بموجب معرفینامه شماره xxx۶ مورخ ۴/۸/۹۲ بسمت عضو هیات مدیره و فرانک زنده نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک, سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از آقایان مهندس مهدی پور هاشم و یا مکهندس عوض محمدپارسا و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای مهندس مهدی پورهاشم باتفاق امضاء آقای مهندس عوض محمدپارسا و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است. اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351570
آگهی تغییرات شرکت مبنا بهینه سازان نیرو شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۹۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۳۴۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمیدرضا صالحی سلمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای سرکار خانم طاهره ایمن زاده به عنوان نماینده شرکت پارس تابلو صنعت بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین و انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359001
آگهی تغییرات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی پورهاشم, به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت پارس سوئیچ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا نوری, به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت قدس نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بموجب معرفینامه شماره xxx۶ مورخ ۴/۸/۹۲ بسمت عضو هیات مدیره و فرانک زنده نوش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت روشنایی آرم به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ایران سوئیچ به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره و محمود جنتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت نصب نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و عوض محمدپارسا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تهران پادنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی و یا مالی اعم از چک, سفته و بروات و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء متفق مدیرعامل و یکنفر از آقایان مهندس مهدی پور هاشم و یا مهندس عوض محمدپارسا و در غیاب مدیرعامل با امضای آقای مهندس مهدی پورهاشم باتفاق امضاء آقای مهندس عوض محمدپارسا و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر است.
اختیارات هیات مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275876
آگهی تغییرات شرکت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا موسسه غیرتجاری به ‌شماره ثبت ۶۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۰۷۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
حسین وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و علی حمزه نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند.
احمد پورفلاح بشماره ملی xxxxxxxxx۰ محمدمهدی رئیس زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدجعفر برادران بشماره ملی xxxxxxxxx۸، خانم هماسادات گوشه به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای ایدو پیکیونی، آقای حسین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای جعفر مغرور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی و آقای حمیدرضا سلمی صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، و خانم رقیه حاتمی پورفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های موسسه تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362547
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به ‌شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن صالح آبادی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
آقایان هدایت ا... ایزدپناه کد ملی xxxxxxxxx۸، علی اکبر سهیلی کد ملی xxxxxxxxx۹، محمدمهدی علیمرادیان کد ملی xxxxxxxxx۲، ساسان علیمرادیان کد ملی xxxxxxxxx۸ و حمیدرضا صالحی کد ملی xxxxxxxxx۲ به مدت دو سال بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 386159

آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه های صنایع برق
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۶/۹۰ احمد شکوری راد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و عوض محمدپارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد کبیری اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و جمشید بردبار به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت زریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و سیدحمید فتحی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت دانشگاه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و حمیدرضا صالحی سلمی به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک و سفته و برات و فته طلب و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکنفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق غیر مالی و بدون تعهد و همچنین احکام اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9631707
آگهی تغییرات شرکت آزمایشگاه‌های صنایع برق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۸۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۴۴۴۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۶/۹۰ احمد شکوری راد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عوض محمدپارسا به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد کبیری‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ایران ترانسفو به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و جمشید بردبار به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت زریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ و سیدحمید فتحی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت دانشگاه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و حمیدرضا صالحی‌سلمی به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی یا عادی و یا مالی اعم از چک و سفته و برات و فته طلب و همچنین سایر اوراق بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس یا نایب هیئت‌مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و یا نایب رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکنفر از اعضای هیئت‌مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق غیر مالی و بدون تعهد و همچنین احکام اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات