سیدرضا فاضلی

آقای سیدرضا فاضلی

کد ملی 175091xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
90
آگهی‌ها

شرکت های سیدرضا فاضلی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیدرضا فاضلی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مهندسان مشاوررساب کاروان
مهندسان مشاوررساب کاروان
بازرس علی‌البدل
ماوی گشت پویا
ماوی گشت پویا
بازرس علی‌البدل
مهندسی مشاور صدر آب پویا
مهندسی مشاور صدر آب پویا
بازرس علی‌البدل
توسعه خدمات مهندسی ژئو داتیک
توسعه خدمات مهندسی ژئو داتیک
بازرس علی‌البدل
پایا مان تیس
پایا مان تیس
بازرس علی‌البدل
خاک آزما
خاک آزما
بازرس علی‌البدل
هادی انرژی برتر خوزستان
هادی انرژی برتر خوزستان
بازرس علی‌البدل
جهان یاد جنوب
جهان یاد جنوب
بازرس علی‌البدل
آریا صنعت نوین اهواز
آریا صنعت نوین اهواز
بازرس علی‌البدل
قطر آب سازه
قطر آب سازه
بازرس علی‌البدل
خدمات بازرگانی پویا نگین کارون
خدمات بازرگانی پویا نگین کارون
بازرس علی‌البدل
کان کریت پارس
کان کریت پارس
بازرس علی‌البدل
سینا تیس پویا
سینا تیس پویا
بازرس علی‌البدل
راه طلایی تجارت پویا
راه طلایی تجارت پویا
بازرس علی‌البدل
خدماتی دقیق دز آب
خدماتی دقیق دز آب
بازرس اصلی
مهندسی مشاور اروند پیمایش
مهندسی مشاور اروند پیمایش
بازرس علی‌البدل
شریف صدر اکسین
شریف صدر اکسین
بازرس علی‌البدل
مهندسی مشاور پی سامان جنوب
مهندسی مشاور پی سامان جنوب
بازرس علی‌البدل
تولیدی توزیعی اتحاد دز آب
تولیدی توزیعی اتحاد دز آب
بازرس اصلی
هیدرو پارس طرح
هیدرو پارس طرح
بازرس علی‌البدل
پارس گیل اکسین
پارس گیل اکسین
بازرس علی‌البدل
خیریه طلوع همدلی
خیریه طلوع همدلی
بازرس علی‌البدل
نگار نشان پارس
نگار نشان پارس
بازرس علی‌البدل
آمایش پهنه جنوب
آمایش پهنه جنوب
بازرس علی‌البدل
آسان گشت ارس پویا
آسان گشت ارس پویا
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14656818
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل ، محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . صورتهای مالی سال xxx۶ تصویب گردید . کمال دویده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا خیاط زاده به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی غلامرضا بال افکن به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213341
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور صدر آب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۴۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ (با نمایندگی علی صفارزاده با کدملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی فیض اله با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالعظیم محمدی پور با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره طبق تصمیم هیئت مدیره ـ آقای غلامرضا بابایی با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره)به مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اسناد قراردادی و تعهدآور و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمود توکل فرد با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14211948
آگهی تغییرات شرکت آمایش پهنه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۵۸۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سعید نیل ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای نادر دانیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل (خارج ازهیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردید. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثال آن با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209581
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل ،محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کمال دویده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207125
آگهی تغییرات شرکت جهان یاد جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره و سمت ایشان برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای فرزاد کاظمی با کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای کورش چه کناری با کدملی: xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای کورش رضا زاده با کدملی: xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثال آن با امضای رییس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت می باشد.مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد..آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201846
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: راه طلایی تجارت پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت هادی انرژی برتر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. معصومه عچرش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14178467
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای ۲ سال شمسی انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای محمد امین خادمی مال امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای کورش خادمی مال امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲. آقای محمود توکل فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166593
آگهی تغییرات شرکت شریف صدر اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۶۵۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل مقرر گردید: قدرت اله بهادری بیرگانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ مرتضی لیاقت جو به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره ـ علاء پرهیزکار به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ بیژن رحیم لی با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت می باشد و مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14161911
آگهی تغییرات شرکت هادی انرژی برتر خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۸۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت راه طلایی تجارت پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نمایندگی سعید نیل ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت شریف صدر اکسین به شماره ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی سروش قمیشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره مشترکا بهمراه مهر شرکت می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و موارد مشابه با امضاء رئیس هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد. سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل،محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14162432
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به شرح زیر برای ۲ سال انتخاب شدند شرکت مهندسی مشاوردزآب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای حامد فیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره حق امضاء اوراق و اسناد مالی نظیر چک وسفته و امثالهم با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت می باشد. مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می باشد. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14135763
آگهی تغییرات شرکت پارس گیل اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۷۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایغلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و شرکت راه طلائی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مهدی فیض اله به شماره ملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره وشرکت هادی انرژی برتر خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می باشد و مکاتبات اداری و قراردادها و مواردمشابه با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل ،محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130420
آگهی تغییرات شرکت خدماتی دقیق دز آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. شرکت خدماتی پویان نگین کارون (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به نمایندگی معصومه عچرش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ کورش چه کناری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836720
آگهی تغییرات خیریه طلوع همدلی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۸۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل و مجید دریس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715869
آگهی تغییرات شرکت پارس گیل اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۷۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به سال xxx۵ تصویب گرید. سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل و سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703795
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به سال ۹۵ تصویب شد. افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند: آقای کورش خادمی مال امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۷ با نمایندگی آقای فرزاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج اگهی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696208
آگهی تغییرات شرکت پایا مان تیس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به قرای ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت جهان یاد جنوب به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678104
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن لیاقت جو با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا و بهزاد حجتی با کد ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا ایوبی راد با کد ملی xxxxxxxxx۱، بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678783
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاوررساب کاروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای محسن لیاقت جو ش م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا ش م xxxxxxxxx۹۲ آقای بهروز افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای لطف اله ملک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد علی نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب وانتخاب گردیدند. آقای سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه سود زیان و صورتهای مالی سال منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673757
آگهی تغییرات شرکت شریف صدر اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۶۵۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قدرت اله بهادری بیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و علاء پرهیزکار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13666626
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به xxx۵ تصویب گردید. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662697
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت نوین اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۹۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل و محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13662700
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور اروند پیمایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ایوب صافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627295
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل، محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۵ تصویب گردید. کمال دویده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602316
آگهی تغییرات شرکت هادی انرژی برتر خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۸۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۴ تصویب گردید. شرکت شریف صدر اکسین به شماره ثبت xxx۶۰ و نمایندگی سروش قمشی باکد ملی xxxxxxxxx۳، شرکت راه طلایی تجارت پویا به شماره ثبت xxx۰۶ و به نمایندگی سعید نیلساز با کدملی xxxxxxxxx۸، شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شماره ثبت xxx۶۷ به نمایندگی غلامرضا بال افکن با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575235
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور صدر آب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۴۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار آرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مهدی فیض اله با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ (با نمایندگی آقای علی صفارزاده با کدملی xxxxxxxxx۴) به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالعظیم محمدی پور با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اسناد قراردادی و تعهدآور و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سیدمحمود آل طیب با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577577
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پی سامان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عزیز اله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ بهروز افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و محسن لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل، محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۹۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550381
آگهی تغییرات شرکت خدماتی دقیق دز آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486525
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسان گشت ارس پویا درتاریخ ۰۴/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا ومرسولات و پیک موتوری به صورت آنلاین و اینترنتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران سازمان آب بزرگراه شهید باکری خیابان شربیانی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی بانک صادرات ایران شعبه کوی کیهان پرداخت گردیده و الباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: شرکت مهندسی مشاور خاک آزما ش م xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای علی شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت راه طلایی تجارت پویا ش م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای محسن لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری دز آب پویا ش م xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای محسن کرم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد قراردادی و تعهدآور و مکاتبات اداری با امضاء مفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته، برات و امثال آنها با امضاء رئیس هیئت مدیره و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل وآقای سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470316
آگهی تغییرات شرکت پایا مان تیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۴۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416542
آگهی تغییرات شرکت آمایش پهنه جنوب شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۵۸۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۹۴ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردید: نادر دانیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وعزیز اله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398571
آگهی تغییرات شرکت نگار نشان پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۱۷۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170768
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور اروند پیمایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی سیدرضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170791
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت نوین اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۹۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۴ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160144
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاوررساب کاروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۴ به تصویب رسید. آقای محسن لیاقت جو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا طبق معرفی نامه شماره xxx۶۸ مورخ ۹۵/۰۶/۰۳ به شمارملی xxxxxxxxx۶ آقای یداله حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای لطف اله ملک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدعلی نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) بعنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148782
آگهی تغییرات شرکت ماوی گشت پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ و مجوز xxx۰ , xxx , xxx مورخ ۱۳/۷/۹۵ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال تعیین شدند: آقایان: مهران پاکدل ک. م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲، خانم نادره حبشی رضاییه xxxxxxxxx۵ وآقای محسن هدایتی ک. م xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13144538
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن لیاقت جو باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و یداله حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۹ و محسن هدایتی باکدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال اتخاب گردیدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13132600
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13118654
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. آقای مجید دریس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره برای دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی آقای محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت مهندسی مشاور دز آب با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت راه طلائی تجارت پویا با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101765
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پی سامان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی سید رضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ تصویب شد. روزنامه کارون جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055045
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110002
آگهی تغییرات شرکت شریف صدر اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۶۵۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038465
آگهی تغییرات شرکت خدماتی دقیق دز آب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب گردید. سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019085
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور صدر آب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۴۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای مهدی فیض اله با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ (با نمایندگی آقای یداله حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۹) به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعظیم محمدی پور با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اسناد قراردادی و تعهدآور و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای سیدمحمود آل طیب با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001578
آگهی تغییرات شرکت کان کریت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به xxx۴ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12984076
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور صدر آب پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۴۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۳ به تصویب رسید. آقای سیدمحمود آل طیب با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی سال xxx۴ و آقای سیدرضا فاضلی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905118
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی سیدرضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905149
آگهی تغییراتخیریه طلوع همدلی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۸۶۱۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ‍العاده مورخ ۱۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نورخوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به سال xxx۴ تصویب گردید. مجید دریس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. مسعود مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهران پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مجید لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx و سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و نادره حبشی رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مختار کیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12890828
آگهی تغییرات شرکت پارس گیل اکسین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۷۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت راه طلایی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی امیر یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت هادی انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مجید دریس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12891035
آگهی تغییرات شرکت جهان یاد جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی سید رضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال xxx۴ تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744984
آگهی تغییرات شرکت هیدرو پارس طرح شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۰۰۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کمال دویده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۳ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12654950
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به سال xxx۳ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12609152
آگهی تغییرات شرکت كان كريت پارس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ، سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558955
آگهی تغییرات شرکت توليدي توزيعي اتحاد دز آب شركت تعاوني به شماره ثبت ۲۶۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۱۷۲۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ و تاییدیه اداره تعاون شهرستان اهواز به شماره xxx۸۴ مورخ ۲۶/۱۲/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxx.xxx.xxx ریال به xxx.xxx.xxx ریال کاهش یافت. صورتهای مالی سال xxx۹ تا xxx۲ تصویب گردید. نادره حبشی رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۲، مجید دریس به شماره ملی xxxxxxxxx۸، محمدرضا باغبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره ومسعود مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و یداله پوربهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12532077
آگهی تغییرات شرکت خدماتي دقيق دز آب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سال منتهی به xxx۳ تصویب گردید. سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12506603
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۳ تصویب گردید. شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی کورش خادمی مال امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱،فرزاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰،علیرضا خیاط زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12504213
آگهی تغییرات شرکت مهندسي مشاور پي سامان جنوب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ بهروز افشاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عزیزاله سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12463312
آگهی تغییرات شرکت مهندسي رايان پالا فراز جنوب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۶۵۴۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به xxx۳ تصویب گردید. قدرت اله بهادری بیرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰، شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا(سهامی خاص)به شماره ملیxxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی مرتضی لیاقت جوبه شماره ملی xxxxxxxxx۰، علاء پرهیزکاربه شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وسیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12462338
آگهی تغییرات شرکت جهان یاد جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹ ـ کورش چه کناری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کورش رضا زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۹۳ تصویب شد. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387919
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12375416
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور اروند پیمایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۳۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ایوب صافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سعید نیلساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی xxx۳ تصویب گردید. کدپستی: xxxxxxxxx۶
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12355391
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاوررساب کاروان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۴۵۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۶۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳تصویب شد. آقای سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشراگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12344091
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۱۸۸۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال منتهی به xxx۳ تصویب شد. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207041
آگهی تغییرات شرکت خدماتی دقیق دز آب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شماره ملیxxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی کورش چه کناری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت راه طلائی تجارت پویا به نمایندگی مجید دریس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انخاب شدند. سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال xxx۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12146846
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگار نشان پارس درتاریخ ۱۵/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: بازرگانی،خدماتی،مشارکت در پروژه های تجاری وفنی با اشخاص حقیقی و حقوقی،وارادت و صادرات،تاسیس و مشارکت با شرکتها و موسسات داخلی و خارجی،نمایندگی داخلی و خارجی،سرمایه گذاری در طرحها،ارائه خدمات و پشتیبانی امور مربوطه،انجام معاملات و بررسی های اقتصادی،فنی،مدیریتی،استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات داخلی و خارجی در کلیه طرحها و مشارکت و سرمایه گذاری در امور مرتبط،احداث،بهره برداری از طرحهای تولیدی،صنعتی،معدنی،کشاورزی،راه و ساختمان،فروشگاهها و امور تجاری و بازرگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی. س از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت:اهواز ـ گلستان ـ خیابان سعدی شمالی ـ روبروی پارک گلها ـ ساختمان اداری پویا ـ طبقه اول اداری ـ واحد ۴ ـ کد پستیxxxxxxxxx۶. سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم صد هزار ریالی با نام میباشد که تمام مبلغ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/۹۳/xxx۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه اهواز پرداخت گردیده است. شرکت پارس گیل اکسین بشناسه ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی غلامرضا بال افکن بشماره ملی xxxxxxxxx۲بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت راه طلائی تجارت پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی مجید دریس به سمت مدیرعامل ـ شرکت پویا نگین کارون بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی محمود توکل فرد به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ بنمایندگی مهران پاکدل بسمت رئیس هیئت مدیره بسمت عضو هیئت مدیره که به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل که برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی انتخاب شد. روزنامه کارون جهت درج آگهی انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12133164
آگهی تغییرات شرکت سینا تیس پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۲۳۵۱ و شناسه‌ملی ۱۰۴۲۰۳۴۹۸۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت راه طلائی تجارت پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی مرتضی لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی محمد سعدی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و شرکت مهندسی مشاور دز آب به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمود توکل فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سید محمود ال طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج اگهی انتخاب شدند. کدپستی شرکت: xxxxxxxxx۳
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087137
آگهی تغییرات شرکت کان کریت پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۰۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. سیدکیوان زرگرمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و غلامرضا بال افکن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی ایوب صافی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی xxx۲تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060350
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای یداله حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و آقای محسن لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محسن هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12072466
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۱۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای یداله حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و آقای محسن لیاقت جو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقای محسن هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12042431
آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی پویا نگین کارون سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۷۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۴۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. محمد سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت راه طلائی تجارت پویا به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی امیر یزدان پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کدپستی: xxxxxxxxx۳
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416526
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاوررساب کاروان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۴۵۳۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۳۶۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای محسن لیاقت جو به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا ۲ ـ آقای یداله حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۳ ـ آقای لطف اله ملک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ـ آقای سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وآقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759405
آگهی تغییرات شرکت قطر آب سازه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۹۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۲ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1754843
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت نوین اهواز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۶۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۹۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سالxxx۲ تصویب گردید. سعید نیل ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۸، خدابخش عطائی کچوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۹،شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی علاء پرهیزکار به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735813
آگهی تغییرات شرکت جهان یاد جنوب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۱۰۱ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۷۰۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال منتهی به xxx۲ تصویب گردید. محمود توکل فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی، سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658289
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور صدر اب پویا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۵۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۴۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید آقای سیدمحمود آل طیب با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا فاضلی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492376
آگهی تغییرات شرکت ماوی گشت پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ و مجوز شماره xxx/xxx/xxx۳ مورخ ۷/۳/۹۳ سازمان میراث فرهنگی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهران پاکدل با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری دزآب پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و نادره حبشی رضائیه باشماره ملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا بابایی با شماره ملی xxxxxxxxx۰بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند.آقای سید محمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای سید رضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424566
آگهی تغییرات شرکت خاک آزما سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۸۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۶۹۱۸۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمود توکل فرد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446373
آگهی تغییرات شرکت هادی انرژی برتر خوزستان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۳۲۰ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۸۴۱۹
طبقه صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت هادی انرژی برتر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۸/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
ترازنامه و صورت های مالی سال منتهی به ۹۱ تصویب شد.
افراد ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند.
سعید نیلساز xxxxxxxxx۸ حسین بخشنده xxxxxxxxx۶، کیارش رشید پور xxxxxxxxx۲
آقای سید محمود آل طیب بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید رضا فاضلی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کارون جهت درج آگهی انتخاب شدند.
کدپستی شرکت: xxxxxxxxx۴
شxxxxxx۱ کفیل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302461
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاورساب کاروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای یداله حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای لطف اله ملک زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین هدایتی به شماره ملی به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای کاوه اکبری به کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره و سهامداران به عنوان مدیرعامل آقای سید محمود آل طیب با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و سید رضا فاضلی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
و امضا اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادی و مکاتبات اداری به استثنای اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا منفرد نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق بهادار (چک و سفته و برات) با امضا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر است و روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070830
آگهی تاسیس شرکت پایا مان تیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۵/۳/xxx۲ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۳/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام انواع خدمات پیمانکاری، مشاوره، مشاوره توام با ساخت، نظارت و مدیریت پیمان، خدمات تهیه، نصب، نگهداری و تعمیرات، مدیریت عمومی، بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای، مدیریت منابع انسانی و مدیریت تولید، خدمات برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و خدمات اقتصادی در تمامی زمینه های مجاز و مرتبط با تخصص های مندرج در ذیل و نیز انجام انواع فعالیت های تولیدی، بازرگانی، خدماتی، صنعتی، مطالعاتی و پژوهشی مجاز مرتبط، در داخل و خارج از کشور شامل ایجاد و یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی، اخذ و یا واگذاری نمایندگی، ایجاد و توسعه بنگاههای کارآفرینی، واردات و صادرات خدمات و کالاهای مجاز در کلیه فعالیتهایی که مشابه و یا مکمل مرتبط با موضوع شرکت می باشد رشته ساختمان و راه و ترابری: فعالیتهای مرتبط با تخصص های معماری و شهرسازی، معماری و دکور داخلی، سازه و ابنیه، مقاوم سازی و احیای بافت فرسوده، راه اصلی و فرعی، بزرگراه و آزاد راه، راه ریلی، باند فرودگاه، بندرسازی و ترافیک، پل، تونل، راه زیرزمینی، کلیه خدمات اجرای ساختمان مانند طراحی، مشاوره و نظارت، خدمات دفتر فنی و اجرای انواع ساختمانها و سازه ها و سیستم های حمل و نقل و نظایر آن . ـ رشته مهندسی آب: سد و بند، نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی، مهندسی رودخانه، تونل آب، شبکه جمع آوری آب یا فاضلاب و یا توزیع آب و آبیاری و زهکشی سازه های دریایی و ساحلی تصفیه خانه آب و فاضلاب و حوضچه پرورش آبزیان و نظایر آن ـ رشته نیرو: تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه، شبکه برق و تاسیسات برقی، دیسپاچینگ و مخابرات نیرو، پست توزیع و الکترونیک عام و خاص، انرژی هسته ای و بهینه سازی مصرف انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق و نظایر آن ـ رشته تاسیسات و تجهیزات: خطوط انتقال (آب، نفت و گاز) شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) انتقال پسماند، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب و فاضلاب، وسایل انتقال، آسانسور و پله برقی سیستم خبر و هشدار، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، حفاظت کاتدیک و پوشش لاینینگ، ایستگاه پمپاژ و نظایر آن ـ رشته کاوشهای زمینی: پی جویی و اکتشاف، آماده سازی حفاری و استخراج، حمل و نقل و بهره برداری، کانه آرایی و فرآوری مواد از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین در خشکی و آب، حفاری های آبی و هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، زمین شناسی، کارتوگرافی، آبهای زیرزمینی و نظایر آن ـ رشته کشاورزی: جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پالشی، عملیات به زارعی کاشت، داشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مراتع داری، ایجاد فضای سبز، گلخانه، دامپروری و شیلات و نظایر آن ـ رشته صنعت: صنایع سلولوزی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی، نساجی، خودرو، نورد، ذوب و ریخته گری فلزات، ماشین سازی، صنایع کانی های غیر فلزی ـ رشته خدمات: رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی ـ تخصصهای مشترک: ژئوفیزیک، ژئوتکنیک، محیط زیست، بازرسی فنی، ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل، زمین شناسی، نقشه برداری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، هواشناسی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان فلسطین، طالقانی غربی، جنب مسجد امام صادق، پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۷۴ مورخ۲۲/۲/xxx۲ نزد بانک صادرات شعبه کوی کیهان پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ـ شرکت راه طلایی تجارت پویا سهامی خاص با نمایندگی آقای یداله حقیقی به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ ۵ـ شرکت جهان یاد جنوب سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن هدایتی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ ۵ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین هدایتی به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ آقای حسین هدایتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سید محمود آل طیب به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ـ آقای سید رضا فاضلی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 865667
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی ژئو داتیک سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۰۷۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۱۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرزاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای شاهین کوه بزن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید لیاقت جو تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳
۴ـ شعبه به نشانی استان خوزستان شهرستان اهواز بلوار گلستان خ فروردین روبروی کوی سعدی ساختمان دز آب پویا کدپستی xxxxxxxxx۷ و به مدیریت شاهین کوه بزن تاسیس گردید.
۵ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای فرزاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شاهین کوه بزن به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید لیاقت جو به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شاهین کوه بزن به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضای کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 868667
آگهی تصمیمات شرکت مهندسان مشاور رساب کاوان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۴۵۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۶۴۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سیدمحمود آل طبیب به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. تهران شهر زیبا بلوار تعاون نبش تقاطع شریبانی شرقی پ ۱۳ ک پ xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724994
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور صدر آب پویا سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۵۲۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۴۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سید محمود آل طیب به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۴بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی فیض اله به کدملی xxxxxxxxx۱ و عبدالعظیم محمدی پور به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی محسن هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محسن هدایتی به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالعظیم محمدی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی فیض اله به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد قراردادی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مرکز اصلی شرکت به تهران شهر زیبا بلوار تعاون ابتدای خ شهید شربیانی شرقی پ ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۸ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10452956
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور صدر آب پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۴۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سید محمود آل طیب به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی فیض اله به کدملی xxxxxxxxx۱ و عبدالعظیم محمدی پور به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی محسن هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۴ محسن هدایتی به سمت رئیس هیئت مدیره، عبدالعظیم محمدی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مهدی فیض اله به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اسناد قراردادی و اوراق عادی و مکاتبات با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مرکز اصلی شرکت به تهران شهر زیبا بلوار تعاون ابتدای خ شهید شربیانی شرقی پ ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۸ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475583

آگهی تأسیس شرکت ماوی گشت پویا
سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه اخذ رویداد تنظیم و انجام مسافرتهای گروهی داخلی و خارجی ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (هرگونه تغییرات در خصوص سهامداران و مدیران شرکت و مکان فعالیت با کسب موافقت سازمان ایرانگردی و گردشگری صورت بگیرد)
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان فلسطین خیابان طالقانی پلاک xxx واحد۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۰ مورخ ۹/۹/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه طالقانی غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۷ با نمایندگی آقای مهران پاکدل به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای غلامرضا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نادره حبشی رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم نادره حبشی رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: : امضاء کلیه قراردادها مکاتبات اداری و امثالهم با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و چک بروات سفته اسناد مالی مشابه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای سیدمحمود آل طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 384141

آگهی تصمیمات شرکت مهندسان مشاور رساب کاوان
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سید محمود آل طیب به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله حقیقی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دز آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی لطف اله ملک زاده به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین هدایتی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء اسناد قراردادی و تعهدآور و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و اوراق بهادار بانکی (چک و سفته و بروات) با امضاء مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848059
‏ آگهی تأسیس شرکت ماوی گشت پویا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و ‏شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ‏‏۲۶/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه ‏اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و ‏کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.‏

‏۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه اخذ رویداد تنظیم و انجام ‏مسافرتهای گروهی داخلی و خارجی ذخیره مکان و هرگونه خدمات ‏گردشگری با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی و ‏گردشگری (هرگونه تغییرات در خصوص سهامداران و مدیران شرکت و ‏مکان فعالیت با کسب موافقت سازمان ایرانگردی و گردشگری صورت ‏بگیرد)‏

‏۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.‏

‏۳ـ مرکز اصلی شرکت: ‏

‏۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان فلسطین خیابان طالقانی ‏پلاک xxx واحد۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳‏

‏۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده‌هزار ‏سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده‌هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ‏‏xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ‏‏xxxxxxxxx۰ مورخ ۹/۹/xxx۰ نزد بانک صادرات شعبه طالقانی ‏غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام ‏می‌باشد.‏

‏۵‏‎ ‎ـ اولین مدیران شرکت:‏

‏۱ـ۵‏‎ ‎ـ شرکت سرمایه‌گذاری دز آب پویا سهامی‌خاص به شماره ‏ثبت xxx۶۷ با نمایندگی آقای مهران پاکدل به سمت رئیس ‏هیئت‌مدیره ‏

‏۲ـ۵‏‎ ‎ـ آقای غلامرضا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ‏سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ‏

‏۳ـ۵‏‎ ‎ـ خانم نادره حبشی‌رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ‏سمت عضو هیئت‌مدیره ‏

‏۴ـ۵‏‎ ‎ـ خانم نادره حبشی‌رضائیه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ‏سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.‏

‏۶ـ دارندگان حق امضاء: : امضاء کلیه قراردادها مکاتبات اداری و ‏امثالهم با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و چک بروات ‏سفته اسناد مالی مشابه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره ‏همراه با مهر شرکت معتبر است.‏

‏۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.‏

‏۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:‏

‏۱ـ۸ـ آقای سیدمحمود آل‌طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ‏عنوان بازرس اصلی

‏۲ـ۸ـ آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به ‏عنوان بازرس علی‌البدل ‏

اداره ثبت شرکتها و موسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11551021
آگهی تصمیمات شرکت مهندسان مشاور رساب کاوان سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۹۴۵۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۶۴۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سیدمحمود آل‌طبیب به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و سیدرضا فاضلی به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تهران شهر زیبا بلوار تعاون نبش تقاطع شریبانی شرقی پ ۱۳ ک پ xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11619279
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور صدر آب پویا سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۲۵۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۴۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۸۹ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سید محمود آل‌طیب به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی فیض‌اله به کد ملی xxxxxxxxx۱ـ محسن هدایتی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری دزآب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ـ عبدالعظیم محمدی‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۳/۴/۸۹ محسن هدایتی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالعظیم محمدی‌پور بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی فیض‌اله بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت و اسناد قراردادی و تعهدآور و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل منفردا معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11687960
آگهی تصمیمات شرکت مهندسان مشاور رساب کاوان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۴۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۴۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. سید محمود آل‌طیب به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و سید رضا فاضلی به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله حقیقی به ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری دز‌آب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی لطف‌اله ملک‌زاده به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و حسین هدایتی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء اسناد قراردادی و تعهدآور و مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و اوراق بهادار بانکی (چک و سفته و بروات) با امضاء مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت‌مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11781535
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی ژئو داتیک سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۰۷۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۷۱۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۱۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیدمحمود آل‌طیب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدرضا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرزاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای شاهین کوه‌بزن به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری دز آب پویا سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای مجید لیاقت‌جو تا تاریخ ۱۴/۴/xxx۳

۴ـ شعبه به نشانی استان خوزستان شهرستان اهواز بلوار گلستان خ فروردین روبروی کوی سعدی ساختمان دز آب پویا کدپستی xxxxxxxxx۷ و به مدیریت شاهین کوه‌بزن تاسیس گردید.

۵ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای فرزاد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و آقای شاهین کوه‌بزن به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت سرمایه‌گذاری دز آب پویا سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید لیاقت‌جو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای شاهین کوه‌بزن به شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضای کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۶/۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات