التفات پورولی

آقای التفات پورولی

کد ملی 173845xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
6
آگهی‌ها

شرکت های التفات پورولی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که التفات پورولی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13871824
آگهی تغییرات شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر پورولی به کدملی xxxxxxxxx۳ و فیروز تقی زاه به کدملی xxxxxxxxx۵ و عبدالحسین همتی به کدملی xxxxxxxxx۸ و ناصر مونسیان به کدملی xxxxxxxxx۲ و التفات پورولی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986076
آگهی تغییرات شرکت مجتمع لیفت تراک سازی سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: اکبر پورولی به کدملی xxxxxxxxx۳ ارسلان کاظم پور به کدملی xxxxxxxxx۶ عبدالحسین همتی به کدملی xxxxxxxxx۸ علی مهدلوزرین قبایی به کدملی xxxxxxxxx۱ التفات پورولی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شاهد به شماره ثبت xxx۵۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879535
آگهی تصمیمات مجتمع لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ و هیئت مدیره ۲۲/۵/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای اکبر پور ولی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کد پستی xxxxxxxxx۴ آقای ارسلان کاظم پور کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۷ آقای علی اسدنژاد کد ملی xxxxxxxxx و کد پستی xxxxxxxxx۱ آقای علی مهدلوزرین قبائی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۳ شرکت شاهد شماره ثبت xxx۵۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کد پستی xxxxxxxxx۵۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای اکبر پورولی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای ارسلان کاظم پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اسدنژاد بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی مهدلو زرین قبائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای التفات پورولی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کد پستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت شاهد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390995
آگهی تصمیمات مجتمع لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۱ و هیئت مدیره ۲۲/۵/۹۱ که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای اکبر پور ولی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کد پستی xxxxxxxxx۴ آقای ارسلان کاظم پور کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۷ آقای علی اسدنژاد کد ملی xxxxxxxxx و کد پستی xxxxxxxxx۱ آقای علی مهدلوزرین قبائی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۳ شرکت شاهد شماره ثبت xxx۵۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کد پستی xxxxxxxxx۵۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای اکبر پورولی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای ارسلان کاظم پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اسدنژاد بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی مهدلو زرین قبائی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای التفات پورولی کد ملی xxxxxxxxx۸ و کد پستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت شاهد بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد_بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9959411
آگهی تصمیمات شرکت الحاق سهند ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۰۰۹۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۹۰ که در تاریخ ۳۰/۷/۹۰ به این اداره واصل گردیده: خانم زینب فایز به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و آقای اکبر پورولی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و التفات پورولی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای مهدی اصل سفید کمری به کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای مسعود اصل سفید کمری به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۹۰ انتخاب شدند و روزنامه فجر آذربایجان برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سپس زینب فایز بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اکبر پورولی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و التفات پورولی بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک‌ـ سفته‌ـ برات‌ـ قراردادها با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11567237
آگهی تصمیمات لیفت تراک سازی سهند (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۹۶۴۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰ و ۱۳/۸/۸۹ که در تاریخ ۲۷/۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده آقای اکبر پور ولی به کدملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای ارسلان کاظم پور به کدملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی اسدنژاد به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای میرعابدین محمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت الحاق سهند تبریز (سهامی‌خاص) به شماره ثبتی xxx۲ تبریز به شماره ملی xxxxxxxxx۹۹ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای التفات پورولی به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری شاهد (سهامی‌خاص) به شماره ثبتی xxx۵۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و کدپستی xxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر مجمتع معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضا رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ممهور به مهر مجتمع معتبر خواهد ب

د

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات