قاسم صمدیان ساربانقلی

قاسم صمدیان ساربانقلی

کد ملی 172954xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های قاسم صمدیان ساربانقلی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که قاسم صمدیان ساربانقلی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14803494
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی مجید یاریگر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی سیدعزیز سیدی ینگجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی قاسم صمدیان ساربانقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو موظف هیئت مدیره عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. و ضمنا" کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. موادی از مفاد ماده ۵۶ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. ـ پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. ـ تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. ـ پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. ـ طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کراراً. ـ تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. ـ تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. ـ پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. ـ در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12221847
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حقوقی و مشاوره ناهیده دلگشامهر درتاریخ ۲۳/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ارائه خدمات حقوقی و مشاوره به استناد بخشنامه شماره xxxxxx/ ۹۱ مورخه ۰۲/۱۰/xxx۱ ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تبریز ـ ائل گلی ـ میدان امام رضا به طرف گلشهر ـ کوچه ویلا ـ طبقه سوم ـ پلاک ۲۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه موسسه: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد. ناهیده دلگشا مهر دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. قاسم صمدیان ساربانقلی دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. اولین مدیران موسسه: ناهیده دلگشامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره قاسم صمدیان ساربانقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات