تیمور غفاری

تیمور غفاری

کد ملی 169954xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14670136
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نقی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اسدالله درویش امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه معین ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره عباس علیپور چهارراهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره میثم ناهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و براوات و . . . و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و ارسال مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333161
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای میثم ناهیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمد رضا امامی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای شهریار نصابیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای وفا لاجوردی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از جمله چک و سفته و بروات و ..... و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و ارسال مراسلات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168971
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۶۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا امامی نائینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم مریم سلیمانی امیری با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای وفا لاجوردی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و...و قراردادها و کلیه نقل و انتقالات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و ارسال مراسلات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مرکز اصلی شرکت به: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ولیعصر ـ کوچه مدیر ـ خیابان ش حسین بنیسی (فرزان غربی) ـ پلاک ـ ۴۶ ـ طبقه اول ـ واحد۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14122864
آگهی تغییرات شرکت واسپاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۶۷/۹۷ مورخ ۲۹/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد باقر اکرم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد مصطفی دعاگوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شناسه ملیxxxxxxxxx۳۵به سمت عضو هیئت مدیره. آقای میرفیض فلاح به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت بیمه ما شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند امضاء های مجاز شرکت به شرح موارد ذیل تعیین گردید: ۳ ـ ۱ ـ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره به نحوی که یکی از آنها رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره باشند، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۳ ـ ۲ ـمکاتبات با مراکز نقل و انتقال راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و یکی از آقایان، جمشید خوشنویسان با کدملی xxxxxxxxx۴، اکبر محمودآبادی با کدملی xxxxxxxxx۱، محمود بمانی گلناآبادی با کدملی xxxxxxxxx۸ و بردیا بابک با کدملی xxxxxxxxx۱همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد. ۳ ـ ۳ ـ اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13459838
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ و مجوز بانک مرکزی بشماره xxx۶۲/۹۶ مورخ ۲۰/۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی بانک صادرات ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیأت مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بانک کشاورزی شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای عیسی امامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی بانک ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454946
آگهی تغییرات شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۰۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۸۵۹۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تیمور غفاری با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رئیس هیات مدیره علی لیالی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره بهروز قاسمی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل حسن آزادی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خانه سازی ایرداک با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیات مدیره عباس فراهانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات پشتیبانی مهندسی بهسامان ملت با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۲۱ اساسنامه مفاد بندهای ۱ تا ۲۵ به استثنای بندهای ۲، ۶، ۱۰، ۱۶ و ۲۵ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170143
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/xxx۵ و بموجب مجوز xxxxxx/۹۵ مورخه ۲۴/۰۸/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت رییس هیات مدیره - مرتضی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره - محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان عضو هیات مدیره - تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076031
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۸/۴/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران به سمت رییس هیات مدیره آقای سیامک دولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به عنوان عضو هیات مدیره. آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک سپه به عنوان عضو هیات مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به عنوان عضو هیات مدیره. تعیین گردیدند ب) امضای کلیه اسناد و آوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287560
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمان سرمایه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۱۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی آقای محمدرضا لوائی کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ با نمایندگی آقای تیمور غفاری کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت تجارت الکترونیک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ بنمایندگی آقای اسمعیل دوستی کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001873
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی تیمور غفاری به کدملی xxxxxxxxx۰ اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محمدرضا گرامی پور به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی نوراله گلبو به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی امیرمسعود پژمان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به نمایندگی مهدی آسیابی به کدملی xxxxxxxxx۱ فریدون گل افرا به کدملی xxxxxxxxx۲ محمدحسین صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ فریدون گل افرا بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا گرامی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم قنبرزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004782
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ محمدحسین صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناره ملی xxxxxxxxx۱۳ اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ فریدون گل افرا به کدملی xxxxxxxxx۲ اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ عباس نظری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ تیمور غفاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرمسعود پژمان پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی اتحادیه تعاونیهای روستایی استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کمال ذبیحی محمودآبادی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی اتحادیه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و نوراله گلبو به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و مهدی آسیایی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ و فریدون گل افرا به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمدحسین صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بانکی و بهادار و تعهدآور و قراردادها با دو امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره معتبر میباشد. هیات مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل به شرح بندهای ۱/۲۴ ۵/۲۴ ۸/۲۴ ۱۳/۲۴ ۱۴/۲۴ ۱۵/۲۴ تفویض نمود. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683754
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۸۱۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۱۹۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت بازرس اصلی و حبیب جامعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی تیمور غفاری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ بنمایندگی عطاخان نوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ محمدحسین صدیقی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی نوراله گلبو به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی امیرمسعود پژمان‌پور به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ عباس نظری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ فریدون گل‌افرا به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان اردبیل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان اعضای علی‌البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۹/۸۹ فریدون گل‌افرا به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عطاخان نوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و محمدحسین صدیقی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره، نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد هیئت‌مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱/۲۴ و ۵/۲۴ و ۸/۲۴ و ۱۳/۲۴ و ۱۴/۲۴ و ۱۵/۲۴ مندرج در ماده ۲۴ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات