ندا بابائی

ندا بابائی

کد ملی 160226xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14344373
آگهی تغییرات شرکت افرا بنای کادوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۱۴۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۵۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید میلاد حسینی آغوزبنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. سید میثم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت؛ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش: یوسف بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سید میلاد حسینی آغور بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سید میثم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345610
آگهی تغییرات شرکت افرا بنای کادوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۱۴۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۵۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ هر دو با دریافت کلیه سهم الشرکه خود، از شرکت خارج گردیدند؛ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش: سید میلاد حسینی آغور بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سید میثم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054823
آگهی تغییرات شرکت افرا بنای کادوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۱۴۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۵۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف بابائی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ندا بابائی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: صغری معماریان به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه صفر اسفندیاری به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه یوسف بابائی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ندا بابائی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهران شمالی ـ خیابان بهاران شمالی ـ کوچه گلبرگ ۳ ـ پلاک ۱۲ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054840
آگهی تغییرات شرکت افرا بنای کادوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۱۴۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۵۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صغری معماریان به کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. صفر اسفندیار به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: یوسف بابائی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه ندا بابائی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054851
آگهی تغییرات شرکت افرا بنای کادوس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۱۴۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۴۵۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ندا بابائی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و یوسف بابائی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه ی اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924930
آگهی تغییرات شرکت عمران پیشه بهداد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۵۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ذوالفقاری نام پدر غلامرضا ش ش xxx۹۷ تاریخ تولد ۲۴/۶/xxx۵ به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم نرگس خاتون برومند پور نام پدر: غلامعباس ش ش xxx۴ تاریخ تولد ۲۸/۱۲/xxx۵ به کدملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد میهن پرست نام پدر جلیل ش ش xxx۵ تاریخ تولد ۲۰/۶/xxx۳ به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه خانم ندا بابایی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مصطفی حسینی کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم نرگس خاتون برومند پور به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد میهن پرست به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ب) ماده مربوطه به حق امضا در اساسنامه اصلاح گردید: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته بروات قرردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. آدرس شرکت به: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - سعادت آباد - خیابان مروارید - خیابان شهیدمجیدشعبانی (۹) - پلاک - ۲۴ - طبقه اول - واحد ۷ کد پستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل آهن آلات و ضایعات آن و مصنوعات وابسته - تولید انواع قطعات پلاستیکی از جمله لوله‌های آبرسانی قطعات صنعتی و غیرصنعتی ظروف لوله پلیکا نایلون و نایلکس و مواد شیمیایی. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی، عقد قرارداد‌ها با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید نام شرکت به پترو تجارت نو اندیشان خاورمیانه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924933
آگهی تغییرات شرکت پترو تجارت نو اندیشان خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۵۶۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۸۴۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ندا بابایی به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید آقای مصطفی حسینی کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می‌گردد. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد. خانم نرگس خاتون برومند پور به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد میهن پرست به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی ذوالفقاری به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924943
آگهی تغییرات شرکت عمران پیشه اهورا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۵۶۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۸۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ذوالفقاری کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم فهیمه زندیه کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای غلامرضا ذوالفقاری کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: ندا بابایی کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم زینب حسینی کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه فهیمه زندیه به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه غلامرضا ذوالفقاری کدملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه و مهدی ذوالفقاری کدملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته بروات قرردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید آدرس شرکت به: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - سعادت آباد - خیابان مروارید - خیابان شهید مجید شعبانی (۹) - پلاک - ۲۴ - طبقه اول - واحد ۷ کد پستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل آهن آلات و ضایعات آن و مصنوعات وابسته - تولید انواع قطعات پلاستیکی از جمله لوله‌های آبرسانی قطعات صنعتی و غیرصنعتی ظروف لوله پلیکا نایلون و نایلکس و مواد شیمیایی. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی، عقد قرارداد‌ها با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. نام شرکت به پترو تجارت پدیده آینده تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832588
آگهی تغییرات شرکت نمایان ایستای هرم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۶۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد هدایتی به کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم مروارید رحیمی مسلمان به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آدرس شرکت به شهر تهران خواجه نظام الملک خیابان شهید اجاره دار کوچه شهید هجرتی پلاک ۳۵ طبقه اول (واحد ۲) به کد پستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکای بعد ازافزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای یوسف بابایی ک. م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال خانم ندا بابایی ک. م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال آقای حامد هدایتی ک. م xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال خانم مروارید رحیمی مسلمان ک. م xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13832614
آگهی تغییرات شرکت نمایان ایستای هرم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۶۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف بابایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود را از صندوق شرکت دریافت نمود و از شرکت خارج شد. خانم ندا بابایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود را از صندوق شرکت دریافت نمود و از شرکت خارج شد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. به موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات و پخش و تامین و تهیه، تولید و بسته بندی و واردات و ثبت سفارش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کالاها و اقلام و تجهیزات و ملزومات مصرفی صنایع و قطعات الکترونیکی و کامیوتری و ارائه خدمات مرتبط و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و تاسیس شعب، تجارت الکترونیک و بازاریابی مجاز غیر هرمی غیر شبکه‌ای غیر الکترونیکی، طراحی و برنامه نویسی و پیاده سازی نرم افزارهای کامپیوتری و موبایل و وب سایت و اتوماسیون اداری و کلیه فعالیتهای مرتبط با تجارت نرم افزار و سخت افزار و دستگاههای دیجیتال و نصب و پیاده سازی نرم افزارهای مجاز، باستثنای هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری رسانه‌ای و چند رسانه‌ای نشر دیجیتال حامل‌های دیجیتال (از قبیل سی دی، دی وی دی، بلو ری و مانند آنها)، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، افتتاح انواع حساب‌ها و اخذ ضمانتنامه و گشایش و اخذ اعتبارات و ال سی و ارائه خدمات و مشاوره و طراحی و اجرا و نظارت و سرمایه گذاری در کلیه پروزه‌های شرکتها و موسسات و شرکت در نمایشگاهها و همایشهای داخلی و خارجی و انعقاد هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع شرکت الحاق گردید. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. لیست شرکای بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: آقای حامد هدایتی ک. م xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال خانم مروارید رحیمی مسلمان ک. م xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813973
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پی رادوین درتاریخ ۲۳/۱۰/xxx۶ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز وبرج سازی و سد سازی و بند و شبکه و آبرسانی ـ تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی ـ خط انتقال نفت و گاز ـ ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخونه وکلیه خدمات کامپیوتری ـ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ نیاوران ـ خیابان شهید دکتر باهنر ـ خیابان دربند ـ پلاک ۲۳ ساختمان گلها ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغxxxxxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می باشد تعدادxxxسهم آن با نام عادی می باشد و مبلغ xxxxxx ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۱۶/۱۰/۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه غدیر شهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: خانم فاطمه یامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابوذر شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم ام لیلا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780146
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیشه ایستا درتاریخ ۰۳/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز وبرج سازی و سد سازی و بند و شبکه و آبرسانی _تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی_خط انتقال نفت و گاز_ ارتباطات و ای تی و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری _ اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی_شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - قیطریه - کوچه شهیدمجیدارضی - کوچه شهیدعلی حسینی - پلاک ۲۶ - ساختمان گلها - طبقه اول - واحد شرقی - کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۶/۸/۹۶ از بانک پارسیان شعبه صادقیه به مبلغ xxxxxx پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای مجتبی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابوذر شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ام لیلا حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765795
آگهی تغییرات شرکت بهداد بتن میعاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۶۴۷۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خسرو حجتی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مژگان بدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ هر کدام با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفتند؛ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سمیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خسرو حجتی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مژگان بدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765800
آگهی تغییرات شرکت بهداد بتن میعاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۴۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۶۴۷۴
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ تا ۵ نفر متغیرمی باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سمیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ هر دو با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند؛ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: خسرو حجتی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه مژگان بدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745400
آگهی تغییرات شرکت عمران پیشه آذین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۵۶۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۸۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود مهدیه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای جهانگیر لطفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران افسریه خیابان برادران شهید نیکو عمل ۱۵ متری چهار خیابان شهید محمد حسن افشاری (۲۳) پلاک ۲۳ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: ندا بابایی ک. م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال و فاطمه یامینی ک. م xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx ریال و جهانگیر لطفی ک. م xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال و مسعود مهدیه ک. م xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664173
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیشه آرامیس درتاریخ ۲۵/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز وبرج سازی و سد سازی و بند و شبکه و آبرسانی تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی خط انتقال نفت و گاز ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز‌های لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران شهرک قائم خیابان آفتابگردان خیابان شب بو پلاک ۴ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال بموجب گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۲ مورخ ۱۷/۷/۹۶ بانک پارسیان شعبه صادقیه پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: خانم سحر فغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و فاطمه یامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632159
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پیشه مانا در تاریخ ۰۵/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد سازی و بند و شبکه و آبرسانی تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی خط انتقال نفت و گاز ارتباطات و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران دربند کوچه نسترن کوچه هدایت پلاک ۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم بر xxx سهم xxx۰۰ ریالی که xxx سهم بانام و ۰ سهم بی نام می‌باشد. که مبلغ xxxxxx ریال بابت سرمایه تعهدی شرکت طی گواهی شماره xxx/۹۶/xxx۲ بانک پارسیان شعبه صادقیه مورخ: ۲۹/۰۶/xxx۶ پرداخت و الباقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: لیلا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل ندا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر فغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی زهرا سلطانی پری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632282
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه و ابنیه بهداد در تاریخ ۰۵/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز وبرج سازی و سد سازی و بند و شبکه و آبرسانی تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی خط انتقال نفت و گاز ارتباطات و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز‌های لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران الهیه خیابان سروستان شرقی خیابان چناران پلاک ۷ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره xxx/xxx۲ مورخ ۲۹/۶/۹۶ از بانک پارسیان شعبه صادقیه به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: خانم ندا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ناصر بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم ساحل سپند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632310
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران به گان راد درتاریخ ۰۵/۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز وبرج سازی و سد سازی و بند و شبکه و آبرسانی تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی خط انتقال نفت و گاز ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران دزاشیب خیابان شهیدرضاکبیری کوچه شهید محمدنژادعابدی تهرانی پلاک ۱۸ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی شماره ۷۳/۹۶/xxx۲ مورخ ۱۰/۳/۹۶ از بانک پارسیان شعبه صادقیه به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. و الباقی آن در تعهد سهامداران باقی است. اولین مدیران: خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ناصر بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هئیت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای ایدا حلاجیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای سید هادی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619354
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود عمران پیشه بهداد درتاریخ ۲۹/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مجری ساختمان و انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به اجرای ساختمان پیمانکاری، انبوه سازی، طراحی و مشاوره اجرا و نظارت در رشته‌های ساختمان آب راه تاسیسات مکانیکی و برقی ابنیه صنعت و معدن نیرو تاسیسات و تجهیزات کانال و تونل‌های زمینی ارتباطات کشاورزی شامل خدمات گلخانه و زراعت مرمت آثار قدیمی و بهسازی لرزه‌ای و مقاوم سازی بنا‌ها و ساختمان‌ها واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشوری اخذ وام و استفاده از تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران محمودیه خیابان شهید محسن ملکی خیابان مقدس اردبیلی پلاک ۵۸ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای مصطفی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مصطفی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ونامه‌های عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود عمران پیشه اهورا درتاریخ ۲۹/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مجری ساختمان و انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به اجرای ساختمان پیمانکاری، انبوه سازی، طراحی و مشاوره اجرا و نظارت در رشته‌های ساختمان آب راه تاسیسات مکانیکی و برقی ابنیه صنعت و معدن نیرو تاسیسات و تجهیزات کانال و تونل‌های زمینی ارتباطات کشاورزی شامل خدمات گلخانه و زراعت مرمت آثار قدیمی و بهسازی لرزه‌ای و مقاوم سازی بنا‌ها و ساختمان‌ها واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشوری اخذ وام و استفاده از تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران شهر تهران قیطریه کوچه انصاری خیابان قیطریه جنوبی پلاک ۱۲ ساختمان دوازده طبقه چهارم واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم زینب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم زینب حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و نامه‌های عادی و اداری به امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619605
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران پیشه آذین درتاریخ ۲۹/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مجری ساختمان و انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به اجرای ساختمان پیمانکاری، انبوه سازی، طراحی و مشاوره اجرا و نظارت در رشته‌های ساختمان آب راه تاسیسات مکانیکی و برقی ابنیه صنعت و معدن نیرو تاسیسات و تجهیزات کانال و تونل‌های زمینی ارتباطات کشاورزی شامل خدمات گلخانه و زراعت مرمت آثار قدیمی و بهسازی لرزه‌ای و مقاوم سازی بنا‌ها و ساختمان‌ها واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشوری اخذ وام و استفاده از تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران شهر تهران دزاشیب خیابان شهید محمدباقرکیادربندسری خیابان شهید مرتضی مهدی زاده پلاک ۱۶ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه یامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فاطمه یامینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودانتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته، بروات و قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13619636
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود یکتا سازان دنا درتاریخ ۲۹/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مجری ساختمان و انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به اجرای ساختمان پیمانکاری، انبوه سازی، طراحی و مشاوره اجرا و نظارت در رشته‌های ساختمان آب راه تاسیسات مکانیکی و برقی ابنیه صنعت و معدن نیرو تاسیسات و تجهیزات کانال و تونل‌های زمینی ارتباطات کشاورزی شامل خدمات گلخانه و زراعت مرمت آثار قدیمی و بهسازی لرزه‌ای و مقاوم سازی بنا‌ها و ساختمان‌ها واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشوری اخذ وام و استفاده از تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سهیل خیابان شهید مهندس محمد میرزاپور خیابان شهید محمد رضا قلندری پلاک ۳۷ طبقه چهارم واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای مهدی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مهدی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری به امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبرمیباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617141
آگهی تغییرات شرکت هیوا گستر راسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۰۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۱۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. بهناز رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. مریم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ به xxx/xxx/۲ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: مهدی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه بهناز رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه مریم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617150
آگهی تغییرات شرکت هیوا گستر راسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۰۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۱۳۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرک رضویه (کاروان) خیابان بیست متری امام خمینی کوچه شهید باهنر پلاک ۳۵ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مهدی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه از xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: بهناز رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه مریم مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518397
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایستا سازه آبادیس درتاریخ ۲۶/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل و تونل و محوطه سازی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز وبرج سازی و سدسازی و بند و شبکه و آبرسانی تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و برق و تاسیساتی خط انتقال نفت و گاز ارتباطات و خدمات آشپزخونه و کلیه خدمات کامپیوتری اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ولنجک بلوار دانشجو کوچه گلشن پلاک ۴ طبقه سوم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۳/xxx۲ مورخ ۱۶/۲/۹۶ نزد بانک پارسیان شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ندا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و لیلا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سید هادی رضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518406
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهداد بتن میعاد درتاریخ ۲۶/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مجری ساختمان و انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به اجرای ساختمان پیمانکاری، انبوه سازی، طراحی و مشاوره اجرا و نظارت در رشته‌های ساختمان آب راه تاسیسات مکانیکی و برقی ابنیه صنعت و معدن نیرو تاسیسات و تجهیزات کانال و تونل‌های زمینی ارتباطات کشاورزی شامل خدمات گلخانه و زراعت مرمت آثار قدیمی و بهسازی لرزه‌ای و مقاوم سازی بنا‌ها و ساختمان‌ها واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشوری اخذ وام و استفاده از تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران دزاشیب خیابان شهید سید رضا عباسی بن بست شهاب پلاک ۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم سمیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران به شرح ذیل تعیین شدند: خانم سمیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518424
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نمایان ایستای هرم درتاریخ ۲۶/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مجری ساختمان و انجام کلیه فعالیت‌های مربوط به اجرای ساختمان پیمانکاری، انبوه سازی، طراحی و مشاوره اجرا و نظارت در رشته‌های ساختمان آب راه تاسیسات مکانیکی و برقی ابنیه صنعت و معدن نیرو تاسیسات و تجهیزات کانال و تونل‌های زمینی ارتباطات کشاورزی شامل خدمات گلخانه و زراعت مرمت آثار قدیمی و بهسازی لرزه‌ای و مقاوم سازی بنا‌ها و ساختمان‌ها واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشوری اخذ وام و استفاده از تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهر تهران فرمانیه خیابان شهید دکتر لواسانی خیابان شهید مجتبی آقائی پلاک ۲۳ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای یوسف بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای یوسف بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ندا بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473923
آگهی تغییرات شرکت سیویل پی ارمغان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ندا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای مهدی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای حمید رضا برنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه و خانم مانا تقی زاده صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به: استان تهران، شهر تهران، پونک، کوچه شقایق، کوچه اقاقیا، پلاک ۴، طبقه دوم، واحد ۳، کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. عبارات ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه خدمات مجاز در زمینه‌های: خرید و فروش آهن آلات و ورق فولادی و فلزات (در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467900
آگهی تغییرات شرکت سیویل پی ارمغان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۰۳۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۰۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مانا تقی زاده صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرارگرفت. آقای حمید رضا برنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: خانم ندا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه، آقای مهدی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای حمید رضا برنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه و خانم مانا تقی زاده صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340619
آگهی تغییرات شرکت عمران گستران جامین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۰۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۰۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. ناصر عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه: لیلا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ندا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه منصور عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ناصر عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13340657
آگهی تغییرات شرکت عمران گستران جامین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۰۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۰۹۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لیلا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. ندا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه: منصور عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه ناصر عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321427
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازان هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مونا قاسمی کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرکارخانم کبری نصیری کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ xxxxxx۰ رﯾﺎل ﺑﻪ xxxxxx۰ رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎده مربوطه در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﮔﺮدید. و به موضوع شرکت: خرید وفروش کالای مجاز، واردات و صادرات کالای مجاز، تهیه وتوزیع وطبخ غذا، امکان انعقاد قرارداد باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی) دولتی و غیر دولتی)، تشکیل فروشگاه‌های زنجیره ایی ارائه خدمات غذایی، ایجاد فروشگاه‌های سیار جهت ارائه خدمات غذایی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز‌های لازم اضافه میگرددو درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه لیلا بابائی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال ندابابائی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰۰ ریال مونا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال کبری نصیری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321435
آگهی تغییرات شرکت ایستا سازان هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۱۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلا بابائی با کدملی xxxxxxxxx۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود وخانم ندا بابائی باکدملی xxxxxxxxx۹ بادریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره ار ۲ نفربه ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید سهم الشرکه شرکاء به شرح ذیل می‌باشد: مونا قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده xxxxxx ریال کبری نصیری به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795433
آگهی تغییراتحقوقی پیشروان عدالت رائین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۷۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۸۲۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ندا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و خانم لیلا بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات