یونس ژائله سعدآباد

یونس ژائله سعدآباد

کد ملی 158209xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
102
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14700421
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۳۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ با نمایندگی روح الله هاجر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14671574
آگهی تغییرات شرکت آسیا پک آذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۶۵۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی یونس ژائله سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آفریئکسپو به شماره ثبت xxx۶۱ کشور امارات متحده عربی دارنده به کدفراگیر xxxxxx۰ به نمایندگی علیرضا پرکار اصل دارنده کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره فهیمه ابراهیمی فخیم به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا پرکار اصل دارنده کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکت) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک، سفته ،بروات ،قراردادها، عقود اسلامی اقامه دعاوی در کلیه مراجع ودفاع از دعاوی مطروحه و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14611446
آگهی تغییرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تبریز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۱/xxx۸ و برابر مجوز شماره xxx۷ / ۱۲ / ص مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عباس کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رضا کامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات رئیسه برای مدت ۴ سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14611452
آگهی تغییرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تبریز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۸ و برابر مجوز شماره xxx۷ / ۱۲ / ص مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس اتاق ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس اول اتاق عباس کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس دوم اتاق محمود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت خزانه دار اتاق رضا کامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت دبیر اتاق انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور اتاق از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس و خزانه دار به عنوان امضای ثابت و در نبود رئیس توسط یکی از نواب رئیس به همراه مهر اتاق خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14512396
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پوشش کارتن آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره ۱ - آقای یونس ژائله سعد آباد ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت پخش سراسری ایران ش م xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای رضا نصیری ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت صنایع اعتبار کیش ش م xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای امیرحسین تقدیسی ک م xxxxxxxxx۶ عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14512399
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پوشش کارتن آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای یونس ژائله سعد آباد ک م xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای امیر حسین تقدیسی ک م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت اعتبار صنایع کیش ش م xxxxxxxxx۱۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای رضا نصیری ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پخش سراسری ایران ش م xxxxxxxxx۲۰ بسمت مدیریت عامل و عضو هئیت مدیره انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها به امضاء رئیس هئیت مدیره به تنهایی به همراه مهرشرکت و در غیاب رئیس هئیت مدیره با امضاءنائب رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14441871
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیار ماکارون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۱۵۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت ژاو گندم آذربایجان به شماره ثبت xxx۸۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت دامپروری آذربایجان خاوری به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای آیدین مهدوی ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی آقای پیمان اصغری آژیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . موسسه حسابرسی و خدمات مالی مهر آفرین بصیر به شماره ثبت xxx۰۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای شاهین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه مهدآزادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14427421
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین تقدیسی به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت شیرین عسل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره و آقای رحمت اله شفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود اسلامی ، اقامه دعاوی در کلیه مراجع و دفاع از دعاوی مطروحه و اختیار انتخاب و عزل وکیل و غیره با امضاء رئیس هیأت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14419504
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۶۰۹۴
به استناد نامه شماره xxx۳۳ مورخ ۱۵/۱۰/۹۷ سازمان خصوصی سازی وبرابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سمت رئیس هیئت مدیره. ب: شرکت دامپروری آذربایجان خاوری به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای جلال گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ج: شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶به نمایندگی آقای شاهین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره. د: شرکت پخش سراسری ایران به شماره ثبت xxx۲۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمود علائی زنگیر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره ه ـ : شرکت شیرین عسل سبلان به شماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای یوسف علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و: آقای جلال گلچین به شماره ملی xxxxxxxxx۸ فرزند تیمور خارج از شرکت به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل به همراه دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14298518
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای همسایه آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان رئیس هیات مدیره، امیر حسین تقدیسی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، فرزین کاویانی نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل ، انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی، اقامه دعاوی در کلیه مراجع و دفاع از دعاوی مطروحه و اختیار انتخاب عزل وکیل و غیره با امضاء رئیس هیات مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265503
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. یونس ژائله سعد آباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی یوسف ژاله شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمد علی برهانی زاد بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مهر آفرین بصیر به شماره ثبت xxx۰۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بعنوان بازرس اصلی شاهین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265512
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یونس ژائله سعد آباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی یوسف ژاله به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمد علی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد علی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکت) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی اقامه دعاوی در کلیه مراجع و دفاع از دعاوی مطروحه و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202217
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین تقدیسی به کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت شیرین عسل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمت اله شفائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی، اقامه دعاوی در کلیه مراجع و دفاع از دعاوی مطروحه و اختیار انتخاب و عزل وکیل و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186727
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی خصوصی کارآفرینان آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت صنایع غذایی سپهر آذربایجان ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت پخش سراسری ایران ثبت شده به شماره xxx۲۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مهدی ژاله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی ژاله سعدآباد فرزند یاسین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ش. ش xxx خارج از شرکت به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153488
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی خصوصی کارآفرینان آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت صنایع غذایی سپهر آذربایجان ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت پخش سراسری ایران ثبت شده به شماره xxx۲۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای مهدی ژاله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای شاهین آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای یاسر علیپور دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131224
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ، امیرحسین تقدیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کاوشگران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، سید علی اصغر کشفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، محمد حسین پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و رحمت الله شفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات ، عقود اسلامی ، اقامه دعاوی ، در کلیه مراجع و دفاع از دعاوی مطروحه و اختیار انتخاب و عزل وکیل و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131852
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای محمد علی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ـ شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای پیمان اصغری آژیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای پیمان اصغری آژیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از شرکت به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131930
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی آقای محمد علی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای پیمان اصغری آژیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مهر آفرین بصیر به شماره ثبت xxx۰۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی ـ آقای یاسر علیپور فرزند اسلام دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14123765
آگهی تغییرات شرکت عسل ترابر آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۸۰۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxx۹/۲۶ مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۵ شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی یونس ژائله سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآوری دانه روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی محمدعلی برهانی زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرعلی باوقار به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114673
آگهی تغییرات شرکت دامپروری آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد. شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی یوسف ژاله به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مهر آفرین بصیر به شماره ثبت xxx۰۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی یاسر علیپور دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114675
آگهی تغییرات شرکت دامپروری آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمد علی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی یوسف ژاله به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آیدین مهدوی ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از شرکت به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003381
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پخش سراسری ایران ثبت شده به شماره xxx۲۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی محمد علی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی یوسف ژاله به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اعتبار صنایع کیش ثبت شده به شماره xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی داود محمدیان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت کاوشگران کیش ثبت شده به شماره xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی امیر حسین تقدیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره داود محمدیان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و امضاء نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924793
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سپهر آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۰۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای یونس ژائله سعد آباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای جلال بابائی متین به کد ملی xxxxxxxxx۵ شرکت آسیاپک آذر به شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای علیرضا پرکار اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مهر آفرین بصیر به شماره ثبت xxx۰۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای شاهین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830023
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۳۱۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۱/xxx۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نائب رئیس هیئت مدیره - یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره و شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی رضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مدیرعامل حق امضاء کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار وبانکی و قراردادها به امضاء رئیس هیت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828122
آگهی تغییرات شرکت دامپروری آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی محمد علی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی یوسف ژاله به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. آیدین مهدوی ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از شرکت به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل به همراه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801501
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی محمد علی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی پیمان اصغری آژیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل به همراه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549864
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پوشش کارتن آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای رضا نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای امیرحسین تقدیسی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای رحمت اله شفائی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549865
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پوشش کارتن آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای امیر حسین تقدیسی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت پخش سراسری به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها به امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13540243
آگهی تغییرات شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمدعلی برهانی زاد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی یوسف ژاله به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی اقامه دعاوی در کلیه مراجع و دفاع از دعاوی مطروحه و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475037
آگهی تغییرات شرکت آسیا پک آذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۶۵۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آفریئکسپو به شماره ثبت xxx۶۱ کشور امارات متحده عربی به کد فراگیر به شماره xxxxxx۰ به نمایندگی آقای علیرضا پرکار اصل به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی اقامه دعاوی در کلیه مراجع ودفاع از دعاوی مطروحه و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460983
آگهی تغییرات شرکت آسیا پک آذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۶۵۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ و ۲۹/۱۲/xxx۴ شرکت به تصویب مجمع رسید. شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت آفریئکسپو به شماره ثبت xxx۶۱ کشور امارات متحده عربی به کد فراگیر به شماره xxxxxx۰ به نمایندگی آقای علیرضا پرکار اصل به کدملی xxxxxxxxx۸ و خانم فهیمه ابراهیمی فخیم به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مهر آفرین بصیر به شماره ثبت xxx۰۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی برهانی زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج و نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415291
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۳۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی رضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. رحمت الله شفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و امیرحسین تقدیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415293
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۸۳۱۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی رضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404749
آگهی تغییرات شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۸۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. فهیمه ابراهیمی فخیم به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت آسیاپک آذر به شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی مسعود ابراهیمی فخیم به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی اقامه دعاوی در کلیه مراجع ودفاع از دعاوی مطروحه و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404999
آگهی تغییرات شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ فهیمه ابراهیمی فخیم به کد ملی xxxxxxxxx۹ شرکت آسیاپک آذر به شماره ثبت xxx۲۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی مسعود ابراهیمی فخیم به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی شاهین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه حساب و سود و زیان سالهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ و ۲۹/۱۲/۹۴ شرکت به تصویب مجمع رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101875
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. یونس ژائله سعد آباد کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی یوسف ژاله به کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمدعلی برهانی زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مهر آفرین بصیر به شماره ثبت xxx۰۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی امیر حسین تقدیسی کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101917
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی یوسف ژاله به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمد علی برهانی زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی اقامه دعاوی در کلیه مراجع ودفاع از دعاوی مطروحه و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994786
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای همسایه آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یونس ژائله سعد آباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت شیرین عسل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین تقدیسی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزین کاویانی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965782
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین تقدیسی به کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت شیرین عسل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمت اله شفائی به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند مقرر گردیدکلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965789
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و زیان و سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت آقای یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت شیرین عسل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ را برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب نمود. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد ریش سیاه مرندی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948864
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - یونس ژائله سعدآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیرحسین تقدیسی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کاوشگران کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وسیدعلی اصغر کشفی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حسین پالیزدار به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و رحمت اله شفائی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930314
آگهی تغییرات شرکت شبکه تجارت ایکاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۵۰۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت شیرین عسل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین تقدیسی با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی عرفانیان فعال سبزواری به کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت ودرغیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802461
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ امیرحسین تقدیسی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت پخش سراسری ایران به شماره ثبت xxx۲۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ مقصود نصیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ داود محمدیان فرد به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۶۱ محمد علی برهانی زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت از کاوشگران کیش به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شماره ثبت xxx۴۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802473
آگهی تغییرات شرکت شهد سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۸۰۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره امیر حسین تقدیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پخش سراسری ایران ثبت شده به شماره xxx۲۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره مقصود نصیرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز ثبت شده به شماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیات مدیره داود محمدیان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت اعتبار صنایع کیش ثبت شده به شماره xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۶۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت کاوشگران کیش ثبت شده به شماره xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و امضاء نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771810
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی برهانی زاد دارنده کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر عریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل به همراه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین امضای کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771815
آگهی تغییرات شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۶۸۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ شرکت به تصویب رسید. آقای یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و آقای محمدعلی برهانی زاد دارنده کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و آقای اکبر عریانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مهرآفرین بصیر به شماره ثبت xxx۰۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای شاهین آقایی دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757885
آگهی تغییرات شرکت دامپروری آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ محمد علی برهانی زاد دارنده کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ یوسف ژاله دارنده کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شماره ثبت xxx۴۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757891
آگهی تغییرات شرکت دامپروری آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۲۴۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد علی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره یوسف ژاله به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره مسعود باقری مهماندوستی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل به همراه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757877
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی خصوصی کارآفرینان آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ محمد علی برهانی زاد دارنده کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سپهر آذربایجان به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ محمد تقی تقوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت پخش سراسری ایران به شماره ثبت xxx۲۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ شاهین آقایی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی فریدون عیسی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757881
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی خصوصی کارآفرینان آذربایجان خاوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۷۹۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد علی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سپهر آذربایجان ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد تقی تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت پخش سراسری ایران ثبت شده به شماره xxx۲۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل به همراه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین امضاء کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730381
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عسل ترابر آذربایجان درتاریخ ۱۷/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت ذیل باستناد مجوز شماره xxx۴۰/۲۶ مورخه ۲۷/۱۲/xxx۴ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های آذربایجانشرقی می‌باشد: موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا از مبدا شهرستان آذرشهر به سایر نقاط کشور و ایجاد شعب و نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قابل انجام می‌باشد. تبصره ۱: شرکت موظف است کلیه ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را مراعات نموده و وضعیت خود رابا شرایط، ضوابط و مقررات و دستورالعملهای آتی سازمان موصوف منطبق نماید. تبصره ۲: شرکت موظف است ظرف مدت تعیین شده از سوی وزارت راه و شهر سازی اقدام و مدارک مثبته را به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ارائه نماید. تبصره ۳: شرکت موظف است اسناد یک دستگاه کامیون ملکی با سند رسمی و قطعی به نام شرکت با حداکثر عمر مفید ۱۰ سال و ظرفیت ناخالص ۲۶ تن و چهار دستگاه کامیون ملکی به نام مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره (یا بنام شرکت) با حداکثر عمر مفید فرسودگی برابر مصوبه دولت و (اصلاحات بعدی) و ظرفیت ناخالص ۱۹ تن و بالاتر و ارائه اسناد کامیون استیجاری به تعداد پنج دستگاه را به سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان ارائه نمایند.) در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم است و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی شرکت: شهرستان آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷۴ مورخ ۰۵/۱۲/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه میدان ساعت تبریز پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: امیرعلی باوقار کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره، شرکت شیرین عسل به شماره ثبت xxx۵ شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شماره ثبت xxx شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به نمایندگی محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه است. بازرس اصلی و علی البدل: شاهین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و بهزاد جلیل پور نیکور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698506
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل سبلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت شیرین عسل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین تقدیسی با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای مقصود نصیر زاده به کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سپهر آذر بایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید مقدوری خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل انتخاب شدندوکلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا ومهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388271
آگهی تغییرات شرکت شرکت شیرین عسل آذر شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۸۷۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۲ تصویب شد. اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت اعتبار صنایع کیش (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت آسیا پک آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بازرسان به قرار ذیل: شاهین آقائی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و ناصر جوان گنجی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388284
آگهی تغییرات شرکت شرکت شیرین عسل آذر شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۸۷۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت اعتبار صنایع کیش (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمد علی برهانی زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آسیا پک آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی امیر حسین تقدیسی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره پرویز صادقی نیا به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312874
آگهی تغییرات شرکت فراوری دانه‌های روغنی کاکائوتبریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت اعتبار صنایع کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به مدت دو سال بعنوان اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند. شاهین آقائی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی ناصر جوان گنجی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312899
آگهی تغییرات شرکت فراوری دانه‌های روغنی کاکائوتبریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس ژائله سعد آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد علی برهانی زاد با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش ثبت شده بشماره xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای یوسف ژاله به کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذر سان به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل باشند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره باتفاق به همراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294468
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۴۸۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موجب معرفی نامه شماره xxxxxx مورخ ۱۶/۳/۹۴ ، یوسف ژاله به کدملی xxxxxxxxx۳ بجای حبیب علی اصغرپور به عنوان نماینده شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به شماره ثبتxxx جهت حضور در جلسه هیئت مدیره انتخاب شد . یونس ژائله سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدعلی برهانی زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش ثبت شده بشماره xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره یوسف ژاله به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277145
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۰۶۸۳۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی رضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰،فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ،یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت اصلاح گر رایانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت بازرس اصلی ،امیرحسین تقدیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12277583
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۰۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۶۰۶۸۳۱۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: رضا نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت مدیر عامل ،یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ،فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . حق امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12269986
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل سبلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۶۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:)آقای یونس ژائله سعد آباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت شیرین عسل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیر حسین تقدیسی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مقصود نصیرزاده به کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سپهر آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجیدمقدوری به عنوان مدیرعامل(خارج از اعضاء) انتخاب شدند کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا و مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12169063
آگهی تغییرات شرکت صنایع گسترش بسته‌بندی آذرسان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۸۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره. فهیمه ابراهیمی فخیم به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. مسعود ابراهیمی فخیم به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت آسیا پک آذر به شماره ثبت xxx۲۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدراک تعهدآور مالی و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر بوده اوراق اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12169076
آگهی تغییرات شرکت صنایع گسترش بسته‌بندی آذرسان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۹۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره ملی xxxxxxxxx۹ شرکت آسیا پک آذر به شماره ثبت xxx۲۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی مسعود ابراهیمی فخیم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت: محمد علی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی شاهین آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768796
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای یونس ژائله سعد آباد با کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت شیرین عسل باشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ وشرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بمدت دو سال بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768785
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره ای همسایه آریا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۷۶۹۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۵۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعدآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت شیرین عسل با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیر حسین تقدیسی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و فرزین کاویانی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت فراوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727844
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت معدن و تجارت به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۱۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۰۹/۲۵ و مجوز وزارت صنعت معدن تجارت به شماره ۶۰/xxxxxx مورخ ۹۳/۵/۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: معراج محرابی موقر به شماره ملی xxxxxxxxxوسید عبدالوهاب سهل آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱وسیدمحمدرضا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ومنوچهر توسطی به شماره ملی xxxxxxxxx۱وآرمان خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ویونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵وحسن حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶محمدحسین فنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ورمضان بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان اعضای اصلی هیات رئیسه وعبدالغفار نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱وعلی محمدزمانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به عنوان اعضای علی البدل هیات رئیسه برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. بیژن پناهی زاده به شماره ملی xxxxxxxxxxxxبه عنوان بازرس اصلی ورضاخواجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار گسترش صنعت جهت آگهی های موسسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726560
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل شرکت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۵۴۸۵ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعد آباد به کد ملیxxxxxxxxx۵، شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به نمایندگی حبیب علی اصغرپور به شماره کد ملیxxxxxxxxx۵، شرکت اعتبار صنایع کیش به نمایندگی محمد علی برهانی زاد بشماره کد ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. شاهین آقائی کد ملیxxxxxxxxx۴ بازرس اصلی، ناصر جوان گنجی کد ملی xxxxxxxxx۸ بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726565
آگهی تغییرات شرکت شیرین عسل شرکت سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۵۴۸۵ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعدآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره، محمد علی برهانی زاد به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع اعتبار کیش به شماره ثبت xxx۹ با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت نائب رئیس و مدیرعامل، حبیب علی اصغرپور به کد ملیxxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان به شماره ثبت xxx با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9401362
آگهی تصمیمات شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ که در تاریخ ۱۷/۰۹/xxx۳ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: الف) بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: ۱ـ آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵، شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای حبیب علی اصغرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای شاهین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر جوان گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل طبق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ب) بموجب صورتجلسه هیئت مدیره: آقای یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان سهامی خاص به نمایندگی آقای حبیب علی اصغرپور به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی برهانی زاد به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف ژاله به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از شرکت به سمت مدیرعامل انتخاب شدند و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9401365
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی سپهر آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۰۷۹۹
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ شرکت صنایع غذایی سپهر آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ که در تاریخ ۱۷/۰۹/xxx۳ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
الف) بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
۱ـ آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵، شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای حبیب علی اصغرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت آسیا پک آذر سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای شاهین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر جوان گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل طبق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ب) بموجب صورتجلسه هیئت مدیره:
آقای یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان سهامی خاص به نمایندگی آقای حبیب علی اصغرپور به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت آسیا پک آذر سهامی خاص به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد مکبر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب شدند و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9401363
آگهی تصمیمات شرکت شیرین عسل آذر شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۸۷۰۷
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ شرکت شیرین عسل آذرشهر سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ که در تاریخ ۱۷/۰۹/xxx۳ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
الف) بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
۱ـ آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵، شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان سهامی خاص با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای حبیب علی اصغرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقای شاهین آقایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر جوان گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل طبق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به مدت یکسال انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ب) بموجب صورتجلسه هیئت مدیره: آقای یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان سهامی خاص به نمایندگی آقای حبیب علی اصغرپور به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پرویز صادقی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689259
آگهی تغییرات شرکت کارتن‌سازی انصارتبریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره کد ملیxxxxxxxxx۹ شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به شماره ثبت xxx۹ (بنمایندگی محمد علی برهانی زاد) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. بارعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت شاهین آقائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی ناصر جوان گنجی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689261
آگهی تغییرات شرکت کارتن‌سازی انصارتبریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعدآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره فهیمه ابراهیمی فخیم به کد ملیxxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت اعتبار صنایع کیش شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸شماره ثبت xxx۹بنمایندگی محمد علی برهانی زادبعنوان عضوهیئت مدیره. شاهرخ یزدانی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به تنهایی با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت، معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676599
آگهی تغییرات شرکت کارتن سازی انصار تبریز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۷۲ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۷۸۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یونس ژائله سعدآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ حمیدرضا فاضلی اسکوئی به کد ملی xxxxxxxxx۴ محمد فاضلی اسکوئی به کد ملی xxxxxxxxx۱ مهدی ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ فهیمه ابراهیمی فخیم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676600
آگهی تغییرات شرکت کارتن سازی انصار تبریز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۷۲ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۷۸۰۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
یونس ژائله سعدآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره فهیمه ابراهیمی فخیم به کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره محمد فاضلی اسکوئی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره مهدی ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند
حمیدرضا فاضلی اسکوئی بشماره کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588996
آگهی تغییرات شرکت آسیا پک آذر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۲۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۶۵۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس ژائله سعدآباد به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اعتبارصنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا پرکار اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت آفریئکسپو به شماره ثبت xxx۶۱ کشور امارات متحده عربی به سمت نایب رئیس و مدیرعامل، فهیمه ابراهیمی فخیم به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت صورت گیرد و اوراق اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل هریک به تنهایی و با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553883
آگهی تصمیمات در شرکت سالمین سهامی عام شماره ثبت ۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است:
۱ـ یونس ژائله سعد آباد با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۶ ـ ۲۵/۴/۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره امیرحسین تقدیسی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت کاوشگران کیش بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۲ ـ ۲۵/۴/۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره رحمت الله شفائی با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۸ ـ ۲۵/۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مقصود نصیرزاده با کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت شیرین عسل شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۳۴ ـ ۲۵/۴/۹۳ عضو هیئت مدیره امیر خزائی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت پخش سراسری ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بموجب معرفی نامه شماره xxxxxxxxx۴۰ ـ ۲۵/۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی باامضا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضا نایب رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس و حسابرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxx۰ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488898
آگهی تصمیمات شرکت
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی (مورخ ۱۵/۰۲/۹۳) و هیئت مدیره (مورخ ۱۶/۰۲/۹۳) شرکت صنایع گسترش بسته بندی آذرسان ـ سهامی خاص شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ که در مورخ ۱۸/۰۲/xxx۳ به این اداره واصل گردیده بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است.
الف) بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی:۱ـ آقای یونس ژائله سعدآباد (کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱)، خانم فهیمه ابراهیمی فخیم (کد ملی xxxxxxxxx۹ کدپستی xxxxxxxxx۱) و آقای حبیب علی اصغرپور (کد ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۵ ـ بنمایندگی از شرکت آسیا پک آذر سهامی خاص ـ با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ آقای محمد علی برهانی زاد (کد ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۷) بعنوان بازرس اصلی و آقای شاهین آقائی (کد ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۸) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ب) بموجب صورت جلسه هیئت مدیره: آقای یونس ژائله سعدآباد بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم فهیمه ابراهیمی فخیم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب علی اصغرپور (بنمایندگی از شرکت آسیا پک آذر سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور مالی و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره باتفاق امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت؛ اوراق اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل هر یک بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421775
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۰۶/۰۱/xxx۳ شرکت پرورش مرغ تخمگذار آذربایجان خاوری (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضاء ذیل ثبت در مورخه ۲۷/۰۱/xxx۳ تکمیل گردید:
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال های مالی xxx۰، xxx۱ و xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ ـ شاهین آقایی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و محمد علیزاده کوچه کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ ـ یونس ژائله سعد آباد کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت شیرین عسل (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۵ و محمد علی برهانی زاد کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و اکبر عریانی کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و یونس ژائله سعد آباد بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد علی برهانی زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر عریانی بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور و مدارک مانند چک، سفته، برات، عقود اسلامی و مشارکت های بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382605
آگهی تصمیمات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۱۲/xxx۲ شرکت دامپروری آذربایجان خاوری (سهامی خاص) شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ تصمیمات ذیل اتخاذ و از جهت امضاء ذیل در مورخه ۱۸/۱۲/xxx۲ تکمیل گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سالهای مالی xxx۸ الی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ سعید رضا قادری کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و محمد علیزاده کوچه کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۳ـ یونس ژائله سعدآباد کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش شماره ثبت xxx۹، محمد علی برهانی زاد کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل شماره ثبت xxx۵ و جواد مکبر کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز شماره ثبت xxx بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و یونس ژائله سعدآباد بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد علی برهانی زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد علی زینالوند بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی با امضا ء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1390595
آگهی تصمیمات شرکت شیرین عسل (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۱۱/۹۲ آقای یونس ژائله سعدآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای جواد مکبر به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و سپس آقای محمدعلی برهانی زاد (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای یونس ژائله سعد آباد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد مکبر بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای نائب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۹ اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368227
آگهی تصمیمات شرکت شیرین عسل (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۵۴۸۵ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۰۴۳۵۱۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۱۱/۹۲ آقای یونس ژائله سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای جواد مکبر به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ شرکت اعتبار صنایع کیش به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای محمدعلی برهانی زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و سپس آقای محمدعلی برهانی زاد (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد مکبر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک, سفته و بروات و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و با امضای نائب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۰ اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368233
آگهی تصمیمات شرکت
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره (مورخ ۱۵/۱۱/۹۲) شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ـ که در تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۲ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است؛
الف ـ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
۱ ـ آقایان یونس ژائله سعدآباد (بشماره ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱), محمدعلی برهانی زاد (بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۷) بنمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و جواد مکبر (بشماره ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴) بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ آقای شاهین آقایی (بشماره ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶) بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر جوان گنجی (بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱) بعنوان بازرس علی البدل طبق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بمدت یکسال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه مهد آزادی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ب ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره: آقای یونس ژائله سعدآباد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد مکبر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره, آقای محمدعلی برهانی زاد بنمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای یوسف ژاله (بشماره ملی xxxxxxxxx۳ کدپستی xxxxxxxxx۳) خارج از شرکت ـ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد تعهدآورو اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
شxxxxxx۱ اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368231
آگهی تصمیمات شرکت
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره (مورخ ۱۵/۱۱/۹۲) شرکت شیرین عسل آذرشهر ـ سهامی خاص بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ـ که در تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۲ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است؛
الف ـ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
۱ ـ آقایان یونس ژائله سعدآباد (بشماره ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱), جواد مکبر (بشماره ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴) و محمدعلی برهانی زاد (بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۷) بنمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ آقای شاهین آقایی (بشماره ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶) بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر جوان گنجی (بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱) بعنوان بازرس علی البدل طبق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بمدت یکسال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه مهد آزادی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ب ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره: آقای یونس ژائله سعدآباد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد مکبر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره, آقای محمدعلی برهانی زاد بنمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای پرویز صادقی نیا (بشماره ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۶) خارج از شرکت ـ بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368234
آگهی تصمیمات شرکت
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره (مورخ ۱۵/۱۱/۹۲) شرکت صنایع غذایی سپهر آذربایجان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ـ که در تاریخ ۲۴/۱۱/xxx۲ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است؛
الف ـ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
۱ ـ آقایان یونس ژائله سعدآباد (بشماره ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۱), جواد مکبر (بشماره ملی xxxxxxxxx۵ کدپستی xxxxxxxxx۴) و محمدعلی برهانی زاد (بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۷) بنمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ ـ آقای شاهین آقایی (بشماره ملی xxxxxxxxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶) بعنوان بازرس اصلی و آقای ناصر جوان گنجی (بشماره ملی xxxxxxxxx۷ کدپستی xxxxxxxxx۱) بعنوان بازرس علی البدل طبق ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت بمدت یکسال انتخاب شدند.
۳ ـ روزنامه مهد آزادی بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ب ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره: آقای یونس ژائله سعدآباد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جواد مکبر بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی برهانی زاد بنمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302273
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پوشش کارتن آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یونس ژائله سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا نصیری به کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای امیرحسین امین لواسانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274224
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پوشش کارتن آسیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۳۴۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای یونس ژائله سعدآباد شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای رضا نصیری شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش و امیرحسین امین لواسانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای فریبرز ثقفی شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین تقدیسی شماره ملی xxxxxxxxx۶ بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1241797
آگهی تغییرات موسسه خانه صنعت معدن و تجارت به ‌شماره ثبت ۲۸۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۱۴۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عبدالمهدی اجلالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره، تقی بهرامی نوشهر به کد ملی xxxxxxxxx به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، بهزاد دادگر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان قائم مقام مدیرعامل، یونس ژائله سعدآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان خزانه دار، آرمان خالقی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجاری موسسه با امضای مدیرعامل متفقاً با رئیس هیئت مدیره یا خزانه دار با مهر موسسه معتبر می باشد. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره با مهر موسسه معتبر خواهد بود و باقی اعضای هیئت مدیره در سمتهای خود ابقا شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119026
آگهی تصمیمات شرکت شیرین عسل (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ به این اداره واصل گردیده
آقای یونس ژائله سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای حیدر الهویردی ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۸۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ آقای حسین سلیمانی ینگجه به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و آقای علی احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ آقای حمیدرضا فاضلی اسکوئی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای محمدعلی برهانی زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) آقای یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حیدر الهویردی ضیائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسین سلیمانی به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک ـ سفته و بروات و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119004
آگهی تصمیمات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره (مورخ ۲۰/۳/۹۲) شرکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز(سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ـ که در مورخه ۲۵/۳/xxx۲ به این اداره واصل گردیده بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
الف ـ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
۱ـ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای شاهین آقایی (بشماره ملی xxxxxxxxx۴) بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر جوان گنجی (بشماره ملی xxxxxxxxx۸) بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ آقایان یونس ژائله سعدآباد (بشماره ملی xxxxxxxxx۵) و حیدر الهویردی ضیائی (بشماره ملی xxxxxxxxx۱) و حسین سلیمانی ینگجه (بشماره ملی xxxxxxxxx۰) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ب ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره: آقای یونس ژائله سعدآباد بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حیدر الهویردی ضیائی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119027
آگهی تصمیمات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره (مورخ ۲۰/۳/۹۲) شرکت صنایع غذایی سپهر آذربایجان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ـ که در مورخه ۲۵/۳/xxx۲ به این اداره واصل گردیده بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
الف ـ بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
۱ـ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
۲ـ آقای اباذر سلمان زاده (بشماره ملی xxxxxxxxx۲) بسمت بازرس اصلی و آقای محمدعلی برهانی زاد (بشماره ملی xxxxxxxxx۷) بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ آقایان یونس ژائله سعدآباد (بشماره ملی xxxxxxxxx۵) و حیدر الهویردی ضیائی (بشماره ملی xxxxxxxxx۱) و حسین سلیمانی ینگجه (بشماره ملی xxxxxxxxx۰) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ب ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره: آقای یونس ژائله سعدآباد بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حیدر الهویردی ضیائی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین سلیمانی ینگجه بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای جواد مکبر (بشماره ملی xxxxxxxxx۵) خارج از اعضای اصلی بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه های عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۴ اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008579
آگهی تصمیمات شرکت کارتن انصار تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۷۸۰۰
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۱ و مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام آقای یونس ژائله سعدآباد کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای حیدر اللهوردی ضیائی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx آقای حمید رضا فاضلی اسکوئی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ آقای محمد فاضلی اسکوئی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ خانم فهیمه ابراهیمی فخیم کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای یونس ژائله سعدآباد بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حیدر الهوردی ضیائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید رضا فاضلی اسکوئی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد فاضلی اسکوئی و خانم فهیمه ابراهیمی فخیم بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738979
آگهی تصمیمات شرکت آسیا پک آذر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۷۲۹و شناسه‌ ملی ۱۰۲۰۰۱۶۵۹۱۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ که در تاریخ ۵/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت اعتبار صنایع کیش بشماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت آفریئکسپو بشماره ثبت xxx۶۱ کشور امارت متحده عربی (بامسئولیت محدود) خانم فهیمه ابراهیمی فخیم به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و آقای محمدعلی برهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ آقای حبیب علی اصغرپور به کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب و سپس آقای یونس ژائله سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع اعتبار کیش به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا پرکاراصل به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آفریئکسپو به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فهیمه ابراهیمی فخیم به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت صورت گیرد و اوراق اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایی و با مهر شرکت دارای اعتبار است.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620441
آگهی تأسیس موسسه خانه های صنعت و معدن ایرمان ایرانیان
موسسه فوق در تاریخ ۹/۸/۹۰ تحت شماره xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه:
۱ـ مطالعه و بررسی چگونگی ارتقای بهره وری در واحدهای تولیدی و برقراری ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی
۲ـ ارائه متد علمی نوین پیشرفته کلاسیک و هم اندیشی با بخش های و رسته های مختلف صنعتی و معدنی برای به حداکثر رساندن ارزش افزوده حاصل از هر فعالیت صنعتی و معدنی
۳ـ فراهم کردن شرایط دستیابی به فن آوری صنایع نوین با توجه به ارزش افزوده حاصله از آنها با عنایت به امکانات اقلیمی و کمک به فراهم کردن شرایط راهیابی به بازار بین المللی
۴ـ تبیین مفاهیم برای ایجاد فرهنگ تخصصی صنایع مختلف و آموزش به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و انتقال آن فرهنگ به کلیه سطوح آموزشی از پایین ترین سطح و اشاعه آن در جامعه
۵ـ انتخاب رشته هایی در صنعت و تولید که در انجام آنها مزیت نسبی وجود داشته باشد یا امکان ایجاد مزیت نسبی موجود باشد و حداکثر کردن بهره وری در کلیه عوامل تولید
۶ـ ایجاد ارتباط بین صنعتی و درون صنعتی در رشته های انتخاب شده.
۷ـ همکاری و هماهنگی در راستای ایجاد امنیت جهت سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن و سعی در سودآور کردن فعالیت های صنعتی و معدنی برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی
۸ـ بررسی تمهیداتی که بتوان آلایندگی حاصل از فعالیت صنایع و معادن را برای محیط زیست به حداقل رساند.
۹ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی جشنواره همایش سمینارهای تخصصی و در صورت نیاز به اخذ مجوز جهت هر یک از فعالیت های فوق موسسه نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود
۱۰ـ مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۱ـ ایجاد شعب و اعطای نمایندگی.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان سهروردی جنوبی جنب بانک سپه پ xxx طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال می باشد.
۵ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ ۵ ـ آقای هادی غنیمی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای عبدالمهدی اجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای بهزاد دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای محسن شرکاء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ ـ آقای محمدحسین فنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ ۵ ـ آقای داریوش هندویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره.
۷ـ ۵ ـ آقای تقی بهرامی نوشهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۸ـ ۵ ـ آقای محمد زمانی هزارجریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل).
۹ـ ۵ ـ آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت خزانه دار.
۱۰ـ ۵ ـ آقای آرمان خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت قائم مقام مدیرعامل.
۱۱ـ ۵ ـ آقای محسن شرکاء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره که به پیشنهاد هیئت مدیره انتخاب می گردند متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای معراج محرابی موقر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ ـ ۸ ـ آقای مهدی سمسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9542349
آگهی تأسیس موسسه خانه های صنعت و معدن ایرمان ایرانیان
موسسه فوق در تاریخ ۹/۸/۹۰ تحت شماره xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه:

۱ـ مطالعه و بررسی چگونگی ارتقای بهره‌وری در واحدهای تولیدی و برقراری ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی

۲ـ ارائه متد علمی نوین پیشرفته کلاسیک و هم‌اندیشی با بخش‌های و رسته‌های مختلف صنعتی و معدنی برای به حداکثر رساندن ارزش افزوده حاصل از هر فعالیت صنعتی و معدنی

۳ـ فراهم‌کردن شرایط دستیابی به فن‌آوری صنایع نوین با توجه به ارزش افزوده حاصله از آنها با عنایت به امکانات اقلیمی و کمک به فراهم کردن شرایط راهیابی به بازار بین‌المللی

۴ـ تبیین مفاهیم برای ایجاد فرهنگ تخصصی صنایع مختلف و آموزش به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و انتقال آن فرهنگ‌ به کلیه سطوح آموزشی از پایین‌ترین سطح و اشاعه آن در جامعه

۵ـ انتخاب رشته‌هایی در صنعت و تولید که در انجام آنها مزیت نسبی وجود داشته باشد یا امکان‌ ایجاد مزیت نسبی موجود باشد و حداکثر کردن بهره‌وری در کلیه عوامل تولید

۶ـ ایجاد ارتباط بین صنعتی و درون صنعتی در رشته‌های انتخاب شده.

۷ـ همکاری و هماهنگی در راستای ایجاد امنیت جهت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و سعی در سودآور کردن فعالیت‌های صنعتی و معدنی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی

۸ـ بررسی تمهیداتی که بتوان آلایندگی حاصل از فعالیت صنایع و معادن را برای محیط زیست به حداقل رساند.

۹ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی جشنواره همایش سمینارهای تخصصی و در صورت نیاز به اخذ مجوز جهت هر یک از فعالیت‌های فوق موسسه نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود

۱۰ـ مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۱ـ ایجاد شعب و اعطای نمایندگی.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان سهروردی جنوبی جنب بانک سپه پ xxx طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ ـ آقای هادی غنیمی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای عبدالمهدی اجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای بهزاد دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای محسن شرکاء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای محمدحسین فنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای داریوش هندویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۷ـ ۵ ـ آقای تقی بهرامی‌نوشهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۸ـ ۵ ـ آقای محمد زمانی‌هزارجریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۹ـ ۵ ـ آقای یونس ژائله‌سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت خزانه‌دار.

۱۰ـ ۵ ـ آقای آرمان خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت قائم‌مقام مدیرعامل.

۱۱ـ ۵ ـ آقای محسن شرکاء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره که به پیشنهاد هیئت‌مدیره انتخاب می‌گردند متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای معراج محرابی موقر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ ـ ۸ ـ آقای مهدی سمسار به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10106860
آگهی تصمیمات شرکت شیرین عسل (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۴۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و سالانه و هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۰ که در تاریخ ۱۳/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده: آقای یونس ژائله سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای حیدر الهویردی ضیائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و آقای حسین سلیمانی ینگجه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و آقای علی احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ و آقای حمیدرضا فاضلی اسکویی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای یونس ژائله سعدآباد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حیدر الهویردی ضیائی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین سلیمانی ینگجه بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی برهانی زاد بسمت مدیرعامل (خارج از شرکت) برای مدت قانونی انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا مدیرعامل با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10467940
آگهی تصمیمات: شرکت کارتن سازی انصار تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۷۸۰۰
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیأت مدیره مورخ ۳۰/۸/۸۹ که در تاریخ ۲۲/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ شرکت تصویب شد و آقای یونس ژائله سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای مهدی حدادعادل به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ آقای حیدر الهوردی ضیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx آقای حمیدرضا فاضلی اسکوئی به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ خانم فهیمه ابراهیمی فخیم به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب و آقای مجید محمدیون به کدملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۵ آقای حبیب علی اصغرپور به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین سپس آقای حمیدرضا فاضلی به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی حدادعادل به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حیدرالهوردی ضیائی و خانم فهیمه ابراهیمی فخیم به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل متفقا به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11314476
آگهی تصمیمات شرکت شبکه تجارت ایکاد سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۰۸۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۵۰۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: فریبا عالمدوست به ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و احسان شاطرکاظمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شیرین عسل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی یونس ژائله‎سعدآباد به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی اصلان نوری به ش ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی امیرحسین تقدیسی به ش ملی xxxxxxxxx۶ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ یونس ژائله‎سعدآباد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرحسین تقدیسی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اصلان نوری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‎مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با امضای نایب رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11837538
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی پوشش کارتن آسیا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۳۴۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۴۹۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: فریبرز ثقفی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و مجید محمدیون به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یونس ژائله‌سعدآباد به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی حمیدرضا فاضلی‌اسکوئی به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و بیتا امین‌‌لواسانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۰ حمیدرضا فاضلی‌اسکوئی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یونس ژائله‌سعدآباد به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها توسط نائب رئیس به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سرمایه تعهدی سهامداران پرداخت گردید لذا کل سرمایه شرکت پرداخت شده می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11527354
آگهی تصمیمات شرکت کارتن‌سازی انصار تبریز سهامی خاص بشماره ثبت ۹۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۷۸۰۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۰ که در تاریخ ۱۹/۳/۹۰ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام آقای یونس ژائله سعدآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای حیدر الهوردی ضیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx و آقای حمیدرضا فاضلی اسکوئی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و آقای حبیب علی اصغرپور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx خانم فهیمه ابراهیمی فخیم بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و سپس آقای یونس ژائله سعدآباد بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حیدر الهوردی ضیائی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا فاضلی اسکوئی بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره, حبیب علی اصغرپور بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم فهیمه ابراهیمی فخیم بعنوان عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10848467
آگهی تصمیمات شرکت آسیا پک آذر (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۰۷۲۹و شناسه‌ ملی ۱۰۲۰۰۱۶۵۹۱۵
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۱ که در تاریخ ۵/۴/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت اعتبار صنایع کیش بشماره ثبت xxx۹ شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۸ شرکت آفریئکسپو بشماره‌ثبت xxx۶۱ کشور امارت متحده عربی (بامسئولیت‌محدود) خانم فهیمه ابراهیمی‌فخیم به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال انتخاب و آقای محمدعلی برهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ آقای حبیب‌ علی‌اصغرپور به کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یکسال انتخاب و سپس آقای یونس ژائله‌سعدآباد به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صنایع اعتبار کیش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا پرکاراصل به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آفریئکسپو به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و خانم فهیمه ابراهیمی‌فخیم به سمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت صورت گیرد و اوراق اداری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایی و با مهر شرکت دارای اعتبار است.

اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11440566
آگهی تصمیمات
برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخه ۳۰/۲/۸۹ شرکت آسیاپک آذر(سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۲۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ که در تاریخ ۲/۵/۸۹ به این اداره واصل گردیده است، شرکت اعتبار صنایع کیش (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی آقای یونس ژائله سعدآباد به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت آفریئکسپو (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت xxx۶۱ کشور امارات متحده عربی به نمایندگی آقای علیرضا پرکاراصل به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و خانم فهیمه ابراهیمی فخیم به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال و آقایان محمدعلی برهانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۷ و حبیب علی اصغرپور به کدملی xxxxxxxxx و کدپستی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل به مدت یکسال انتخاب و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس شرکت اعتبار صنایع کیش به نمایندگی آقای یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آفریئکسپو به نمایندگی آقای علیرضا پرکاراصل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فهیمه ابراهیمی فخیم به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور مالی و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت صورت گیرد، اوراق اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

سرپرست ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11683598
آگهی تأسیس موسسه خانه های صنعت و معدن ایرمان ایرانیان
موسسه فوق در تاریخ ۹/۸/۹۰ تحت شماره xxx۴۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع موسسه:

۱ـ مطالعه و بررسی چگونگی ارتقای بهره‌وری در واحدهای تولیدی و برقراری ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی

۲ـ ارائه متد علمی نوین پیشرفته کلاسیک و هم‌اندیشی با بخش‌های و رسته‌های مختلف صنعتی و معدنی برای به حداکثر رساندن ارزش افزوده حاصل از هر فعالیت صنعتی و معدنی

۳ـ فراهم‌کردن شرایط دستیابی به فن‌آوری صنایع نوین با توجه به ارزش افزوده حاصله از آنها با عنایت به امکانات اقلیمی و کمک به فراهم کردن شرایط راهیابی به بازار بین‌المللی

۴ـ تبیین مفاهیم برای ایجاد فرهنگ تخصصی صنایع مختلف و آموزش به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و انتقال آن فرهنگ‌ به کلیه سطوح آموزشی از پایین‌ترین سطح و اشاعه آن در جامعه

۵ـ انتخاب رشته‌هایی در صنعت و تولید که در انجام آنها مزیت نسبی وجود داشته باشد یا امکان‌ ایجاد مزیت نسبی موجود باشد و حداکثر کردن بهره‌وری در کلیه عوامل تولید

۶ـ ایجاد ارتباط بین صنعتی و درون صنعتی در رشته‌های انتخاب شده.

۷ـ همکاری و هماهنگی در راستای ایجاد امنیت جهت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و سعی در سودآور کردن فعالیت‌های صنعتی و معدنی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی

۸ـ بررسی تمهیداتی که بتوان آلایندگی حاصل از فعالیت صنایع و معادن را برای محیط زیست به حداقل رساند.

۹ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی جشنواره همایش سمینارهای تخصصی و در صورت نیاز به اخذ مجوز جهت هر یک از فعالیت‌های فوق موسسه نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اقدام خواهد نمود

۱۰ـ مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۱ـ ایجاد شعب و اعطای نمایندگی.

۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی موسسه:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان سهروردی جنوبی جنب بانک سپه پ xxx طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/۱۱ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران موسسه:

۱ـ ۵ ـ آقای هادی غنیمی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای عبدالمهدی اجلالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای بهزاد دادگر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای محسن شرکاء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای محمدحسین فنایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای داریوش هندویی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۷ـ ۵ ـ آقای تقی بهرامی‌نوشهر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۸ـ ۵ ـ آقای محمد زمانی‌هزارجریبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل).

۹ـ ۵ ـ آقای یونس ژائله‌سعدآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت خزانه‌دار.

۱۰ـ ۵ ـ آقای آرمان خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت قائم‌مقام مدیرعامل.

۱۱ـ ۵ ـ آقای محسن شرکاء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات