علی اصغر ابوطالبی

علی اصغر ابوطالبی

کد ملی 158182xxxx
گراف ارتباطات
33
شرکت‌ها
115
آگهی‌ها

شرکت های علی اصغر ابوطالبی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی اصغر ابوطالبی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
استحکام امین میهن
استحکام امین میهن
رییس هییت مدیره
بهاران پی بتن
بهاران پی بتن
عمران و نوسازی بهاران آژند
عمران و نوسازی بهاران آژند
رییس هییت مدیره
عمران گران مرند ستارخان
عمران گران مرند ستارخان
رییس هییت مدیره
توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان
توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان
مهندسین مشاور در سازان شهر
مهندسین مشاور در سازان شهر
رییس هییت مدیره
آژند پی ستارخان
آژند پی ستارخان
سازه گستران ستارخان
سازه گستران ستارخان
نایب رییس هییت مدیره
بهاران آژند ستارخان
بهاران آژند ستارخان
مهندسی رجا بتن پیشرو
مهندسی رجا بتن پیشرو
پاسارگاد مجری ایرانیان
پاسارگاد مجری ایرانیان
بهاران استحکام هومان
بهاران استحکام هومان
بهاران پی بتن امین
بهاران پی بتن امین
رییس هییت مدیره
آژند پی بهاران
آژند پی بهاران
استحکام امین آژند
استحکام امین آژند
بهاران پی بتن آذین
بهاران پی بتن آذین
رییس هییت مدیره
آژند پی شایان
آژند پی شایان
رییس هییت مدیره
بهاران مشاور ایرانیان
بهاران مشاور ایرانیان
رییس هییت مدیره
بهاران گستران مرند
بهاران گستران مرند
رییس هییت مدیره
آژند استحکام هومان
آژند استحکام هومان
آژند مهر هومان
آژند مهر هومان
نایب رییس هییت مدیره
استحکام سازان طلایه تهران
استحکام سازان طلایه تهران
رییس هییت مدیره
سازه گستران گنبد نما
سازه گستران گنبد نما
رییس هییت مدیره
عمران گران میهن یار
عمران گران میهن یار
رییس هییت مدیره
آژیراک پی میهن یار
آژیراک پی میهن یار
رییس هییت مدیره
عمارت سازه میهن یار
عمارت سازه میهن یار
رییس هییت مدیره
آبادگران ستار خان آرکا
آبادگران ستار خان آرکا
ایمن سازان تهران ستارخان
ایمن سازان تهران ستارخان
فنی و مهندسی ابنیه سازان میهن یار
فنی و مهندسی ابنیه سازان میهن یار
رییس هییت مدیره
ایوان سازه آرکا
ایوان سازه آرکا
رییس هییت مدیره
بهاران گستران ستارخان
بهاران گستران ستارخان
رییس هییت مدیره
رایان سازه آژیراک
رایان سازه آژیراک
رییس هییت مدیره
پی سازان ستارخان
پی سازان ستارخان
رییس هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14940467
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 125035 و شناسه ملی 10101684808
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی 1581828128)، مجید کیا دلیری (به شماره ملی 2229623710 )و آقای پیام صبائی فرد (به شماره ملی 0077975316)، آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: 2279840405)، آقای حسن حسن زاده خطیبانی (به شماره ملی 0052100911)، خانم مریم معصومی جدید (به شماره ملی 1971484296)، خانم مرجان میر حیدری (به شماره ملی 0056464053)، آقای حسین پور عباس (به شماره ملی:6539432755)، آقای احمد رضا انصاری طادی(به شماره ملی 1285997867)، آقای جواد یاقوتی (به شماره ملی: 1062816961)، خانم مینا خاکپور (به شماره ملی: 2593687411)، آقای داوود فولاد پنجه (به شماره ملی 1582101604)، خانم شیما قیصری (به شماره ملی 0068113323)، خانم سمانه دریکوند ( به شماره ملی: 4073553461)، آقای ابوالفضل قمشه (به شماره ملی: 0033841071) به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدندکه آقای مجید کیا دلیری به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره( خارج از شرکا)، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مجتبی حسن مصفا به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. تعیین شدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980919599895668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14924810
آگهی تغییرات شرکت عمارت سازه میهن یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 499211 و شناسه ملی 14006211004
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقای علی کوچک دزفولی به شماره ملی: 0452363292 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد علی بهرامی به شماره ملی:1581039425 به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید حریریان به شماره ملی: 0045377871 به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی:2279840405 به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی:1581828128 به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980910193125215 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14825316
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۰۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی:xxxxxxxxx۸) با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد ازافزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد آقای علی اصغر ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد امین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مریم معصومی جدید با کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرک
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14811752
آگهی تغییرات شرکت عمران گران مرند ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان و خانم ها پویا رضا خواه ( به شماره ملی:xxxxxxxxx۶) و حمید پرکان ( به شماره ملی:xxxxxxxxx۶)، سارا غفوری ( به شماره ملی:xxxxxxxxx۲ )، وحید مرتضوی ( به شماره ملی: xxxxxxxxx۳)، ( به شماره ملی: )جهانگیر ذوالقدری ها( به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، علی اصغر ابوطالبی ( به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ )، محمد فطرس( به شماره ملی: xxxxxxxxx۶)، عطیه حاجی جعفری توران پشتی ( به شماره ملی: xxxxxxxxx۷)، داود فولاد پنجه ( به شماره ملی: xxxxxxxxx۴۹ )، مجتبی حسن مصفا ( به شماره ملی: xxxxxxxxx۵)به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای پویا رضا خواه به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره(خارج از شرکا )، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس و عضو هیأت مدیره، آقای جهانگیر ذوالقدری ها به سمت نائب رئیس و عضو هیأت مدیره، آقای داود فولاد پنجه به سمت عضو هیأت مدیره، خانم ها سارا غفوری، عطیه حاجی جعفری توران پشتی به سمت اعضاء هیأت مدیره (خارج از شرکا )، آقایان وحید مرتضوی و محمد فطرس و حمید پرکان، مجتبی حسن مصفا به سمت اعضاء هیأت مدیره ( خارج از شرکا )انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14787852
آگهی تغییرات شرکت آژند مهر هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد رضا انصاری طادی (به شماره ملی:xxxxxxxxx۷) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا) و آقای صمد صادق پورگلویک (به شماره ملی:xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی:xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا)، آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی:xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقایان علیرضا فیوض (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰، احسان شفیع ابیانه (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹)، خانمها فهیمه توکلی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۲) و مهری ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773851
آگهی تغییرات شرکت پی سازان ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۱۵۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۳۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا کاظم به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و صمد صادق پور گلویک به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره و مجتبی حسن مصفا به کدملی xxxxxxxxx۵ و حمیدرضا سوهانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهری ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۱ و امیر معصومی جدید به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14773877
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین آژند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس و عضو هیأت مدیره و علیرضا نجف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره( خارج از شرکا) علی کوچک دزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس و عضو هیأت مدیره سعید یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ( خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14682636
آگهی تغییرات شرکت ایوان سازه آرکا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۲۳۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۷۶۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حمید مهجور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حسین محمد مخملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و حسین محمد مخملی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید مهجور به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا تعیین شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14658784
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان علی اصغر ابوطالبی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) جهانگیر ذوالقدری‌ها ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) کامبیز رئوفی ( شماره ملی xxxxxxxxx۹ ) محمود دادگرنیا ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) نیما پناهی مقدم ( به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ) خانم مهسا سلطانمرادی ( شماره ملی xxxxxxxxx۹ ) وآقای مجتبی حسن مصفا ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۵ ) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کامبیز رئوفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره جهانگیر ذوالقدری‌ها به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود دادگر نیا ، نیما پناهی مقدم مجتبی حسن مصفا و مهسا سلطانمرادی به سمت اعضا هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14649193
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۱۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم حنا مبارکی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۶ ) ، آقای جهانگیر ذوالقدریها ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) ، آقای بیژن حیدری شیبانی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) ، آقای عبداله ابراهیمی بند پی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) ، آقای صمد رحیم زادرهبر ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ ) ، آقای علی اصغر ابوطالبی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) ، آقای صابر پور شرق ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۳ ) ، آقای سیدجعفر حسینی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) ، اقای مرتضی دویزان کشاورزی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۷ ) ، آقای مجتبی حسن مصفا ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۵ ) و آقای مهدی دوست محمدی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۲ ) به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . خانم حنا مبارکی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقایان بیژن حیدری شیبانی و مهدی دوست محمدی به سمت اعضاء هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و آقایان صمد رحیم زادرهبر ، عبداله ابراهیمی بندپی ، آقای صابر پور شرق ، سیدجعفر حسینی ، مجتبی حسن مصفا و مرتضی دویزان کشاورزی به سمت اعضاء هیئت مدیره ( خارج از شرکا ء ) تعیین گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14595158
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود رایان سازه آژیراک درتاریخ ۱۵/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : طراحی و نظارت فنی موتورخانه ، تاسیات برودتی و حرارتی ساختمان ، اجرای تاسیسات موتورخانه ، استخر ، سونا ، جکوزی ، نصب و راه اندازی تابلو‌های برق و دکل و سیم کشی برق . نصب و . راه اندازی دوربین‌های مدار بسته ، تعمیر سیستم‌های اعلام حریق . کلیه خدمات تاسیساتی از قبیل چیلر ، ل . له کشی سرد و گرم و تعمیر و نگهداری و نصب و راه اندازی آسانسورو کلیه متعلقات آن . طراحی ، محاسبه ، اجرا ، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند ، ابنیه ، زهکشی ، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی ، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی ، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمو درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، ستارخان ، خیابان شهید مرتضی فیاض ، خیابان ستارخان ، پلاک xxx ، طبقه سوم ، واحد ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سعید زهدی مطهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای امین کشوری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سعید زهدی مطهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امین کشوری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ثابت همراه با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14562841
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی ابنیه سازان میهن یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۷۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۳۱/۰۵/xxx۷ صادره از دفتر خانه اسنادرسمی xxx تهران آقای محمد علی بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ( تمامی سهم الشرکه ) خود رابه آقای علی اصغر ابوطالبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ واگذارنمود واز لیست شرکاء خارج گردید درنتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید ولیست شرکاء پس از صلح حقوق به شرح ذیل میباشد : جهانگیر ذوالقدری‌ها به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علی اصغر ابوطالبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14560255
آگهی تغییرات شرکت آژند پی بهاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۵۶۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بموجب سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۰۹/۱۱/xxx۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره xxx تهران ، حسین شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود را به علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مبلغ xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود را به صمد صادق پورگلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ واگذار و از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید . در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید . لیست شرکاء پس از نقل و انتقال سهم الشرکه بشرح ذیل می‌باشد . علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه . صمد صادق پورگلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14560280
آگهی تغییرات شرکت آژند پی بهاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۵۶۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و صمد صادق پورگلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منصور رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و جبرائیل وثوقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و ساسان جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و نسرین سلطانمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14522408
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور در سازان شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای آرش مینائی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ ) ، آقای علی رضا جمالی ( شماره ملی : xxxxxxxxx۳ ) ، آقای علی اصغر ابوطالبی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها ( به شماره ملی : ۱ - xxxxxx - xxx ) ، آقای حسین ره آورد ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۹ ) ، خانم نوشین زرکف ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ ) و آقای مهدی امیر اصلانی صبا ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۹ ) آقای محسن ملا صالحی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) آقای محمد رضا کرمی خراط ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) خانم سودابه زرکف ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) آقای سید محمد یحیایی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱. ) ، به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای آرش مینائی به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای حسین ره آورد به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ، خانم نوشین زرکف به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سودابه زرکف به سمت عضو هیئت مدیره . آقای علی رضا جمالی به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای سید محمدیحیایی به سمت عضو هییت مدیره ، آقای مهدی امیر اصلانی صبا به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن ملا صالحی و محمد رضا کرمی خراط به سمت عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . آقای عباس رجائی یامچی ( به شماره ملی : . xxxxxxxxx۳ ) به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی حسن مصفا ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۵ ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه « ابرار » به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14454727
آگهی تغییرات شرکت بهاران استحکام هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اصغر ابوطالبی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) و خانم مهرناز نیک سرشت ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ ) ، خانم نسرین سلطانمرادی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ ) ، ، آقای صمد صادق پورگلویک ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۹ ) ، آقای مسعود قربانی ابرغانی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۳ ) ، ، خانم زینب خوش لهجه ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ ) ، فرهاد دادمان ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ ) ، خانم نسرین غ منیری ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۴ ) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید : آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم مهرناز نیک سرشت عضوهیئت مدیره ( خارج از شرکا ) و خانم نسرین غ منیری عضو هیئت مدیره خارج از شرکا ، خانم زینب خوش لهجه به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای صمد صادق پورگلویک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، خانم نسرین سلطانمرادی به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) ، فرهاد دادمان به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا ، و آقای مسعود قربانی ابرغانی به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا ) ، انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ثابت همراه با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14452493
آگهی تغییرات شرکت آژند استحکام هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۳۰۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۴۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب شدند : آقای سیاوش امینی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۱ ) بسمت عضو هیات مدیره ( خارج از شرکا ) علی اصغر ابوطالبی ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۸ ) بسمت عضو ورئیس هیات مدیره آقای آصف صدیقی آق قلعه ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۶ ) بسمت عضو هیات مدیره ( خارج از شرکا ) آقای محمد مهدی خدام ( به شماره ملی : xxxxxxxxx۰ ) بسمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349803
آگهی تغییرات شرکت بهاران گستران ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۰۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۹۹۸
آگهی تغییرات شرکت بهاران گستران ستارخان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
علی اصغر ابوطالبی( به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره ،
امیرعباس دادمان ( به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکا )،
محمد حسین حیدری سی پی ( به شماره ملی xxxxxxxxx۷) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره( خارج از شرکا ) ،
کامبیز رئوفی ( به شماره ملی xxxxxxxxx۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا)
به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260534
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران گنبد نما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر ابوطالبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و نسرین غ منیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، جواد میرزاقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، پریسا زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، محمد مهدی برگی به شماره ملیxxxxxxxxx۷، جهانگیر ذوالقدریها به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره(خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260544
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران گنبد نما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله تهرانسر-کوچه سی وسوم شرقی-خیابان شهید جعفر طهماسبی فرد-پلاک ۱۷-طبقه سوم-واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب سند صلح به شماره xxxxxx مورخ ۰۳/۰۷/۹۷ دفتر خانه اسناد رسمی xxx تهران آقای حسین محمد مخملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با واگذاری xxxxxx ریال از سهم الشرکه خود به آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و واگذاری xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ از زمره شرکاء شرکت خارج گردید. لیست شرکاء بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14260555
آگهی تغییرات شرکت آژند پی شایان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۰۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای مهدی محمد طاهری به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ خانم مریم لاهوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای علیرضا رمضانی کیوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مجتبی پردل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ثابت به همراه رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14247959
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن آذین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۶۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۷۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرجان حاجی اسفندیاری به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ، علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد جواد قلمبردزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، حسینقلی مقنیان ممقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضا هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رییس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14248043
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایوان سازه آرکا درتاریخ ۱۵/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:طراحی، محاسبه،اجرا،نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند،ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی،انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، _ اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی _ اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور _ شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی _ شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران _ شهرستان تهران _ بخش مرکزی _ شهر تهران _ محله ستارخان _ خیابان شهید مرتضی فیاض _ خیابان ستارخان _ پلاک xxx _ طبقه سوم _ واحد ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حسین محمدمخملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم ام البنین گله بان به شماره ملی xxxxxxxxx۰و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین محمدمخملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ثابت همراه با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183578
آگهی تغییرات شرکت عمران گران مرند ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرش مینائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره حمید پرکان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره سارا غفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره سید وحید مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره رکن الدین اسدی کنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد فطرس به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره عطیه حاجی جعفری توران پشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره داود فولادپنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیر برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102439
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و کامبیز رئوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) و حمید پرکان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکا)، جواد میرزا قلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا)، مهسا سلطانمرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکا) و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102446
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ربابه یمانی محمدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مریم میرفارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و غزاله دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و زهرا دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سارا دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ کلیه سهم الشرکه های خود را بموجب سند صلح شماره xxxxxx مورخ ۱۳/۸/۹۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره xxx تهران به علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ انتقال دادند و از شرکت خارج گردیدند. ـ شرکاء بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح زیر می باشند: علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087886
آگهی تغییرات شرکت آژند پی بهاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۵۶۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صمد صادق پورکلویک ش. م xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر ابوطالبی ش. م xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین شیخی ش. م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقایان حمید رضا سوهانی ش. م xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) و مصطفی امیدبخش ش. م xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکا) و علی حبیبی ش. م xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکا) و جبرائیل وثوقی ش. م xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکا) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل ثابت همراه با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087906
آگهی تغییرات شرکت عمران گران مرند ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان و خانم ها آرش مینائی (به شماره ملی:xxxxxxxxx۰) و شیما فروزنده (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴) پردیس خیر خواه(به شماره ملی:xxxxxxxxx۳) وحید مرتضوی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۳)، رکن الدین اسدی کنی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۲) جهانگیر ذوالقدری ها(به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸)، محمد فطرس(به شماره ملی: xxxxxxxxx۶)، عطیه حاجی جعفری توران پشتی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۷)، داود فولاد پنجه (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. آقای آرش مینائی به شماره ملی:xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا)، آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس رئیس هیئت مدیره، آقای داود فولاد پنجه به شماره ملی: xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم ها شیما فروزنده به شماره ملی:xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره، پردیس خیر خواه به شماره ملی:xxxxxxxxx۳ و عطیه حاجی جعفری توران پشتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقایان وحید مرتضوی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و رکن الدین اسدی کنی به شماره ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج از شرکا، محمد فطرس به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14087969
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی ابنیه سازان میهن یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۳۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۳۷۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جباری (به شماره ملی: xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی بهرامی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075041
آگهی تغییرات شرکت عمران گران میهن یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی محمد طاهری (به شماره ملی: xxxxxxxxx۲) و آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸)، خانم سحر مهدوی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، آقای محمد صادق صالحی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، آقای فرداد آزادی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، آقای محسن احمدزاده پورناکی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۷) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. آقای محمد صادق صالحی مدیرعامل و عضو هیات مدیره (خارج از شرکا)، خانم سحر مهدوی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای محسن احمدزاده پورناکی به سمت نایب رییس هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی رییس هیئت مدیره، آقای مهدی محمد طاهری به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای فرداد آزادی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14075055
آگهی تغییرات شرکت آژند پی ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۷۰۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۸۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صمد صادق پورکلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ناصر جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیرهیا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693268
آگهی تغییرات شرکت بهاران استحکام هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره، خانم مهرناز نیک سرشت به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا) و آقای شاهین اسد فامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محسن فاصحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای صمد صادق پورگلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره خارج از شرکا و خانم نسرین غ منیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا)، آقای مسعود قربانی ابرغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره (خارج از شرکا)، برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل ثابت همراه با امضای رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693272
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور در سازان شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۵۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود فولاد پنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و حسین ره آورد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و نوشین زرکف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهدی امیر اصلانی صبا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محسن ملا صالحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا کرمی خراط به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سودابه زرکف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و سید محمد یحیایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. عباس رجائی یامچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه «ابرار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683098
آگهی تغییرات شرکت آژند مهر هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردید: آقای شاهین اسدفامیان آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای سیروس سلیمی قاضیجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای صمد صادق پورگلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای احسان شفیع ابیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره خانم فهیمه توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ثابت همراه با رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670886
آگهی تغییرات شرکت بهاران گستران مرند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۰۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قادر رمضانی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای حمیدرضا بهرامی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656753
آگهی تغییرات شرکت آژند پی بهاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۵۶۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان صمد صادق پورکلویک (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شیخی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴) مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید رضا سوهانی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵)، کامران توکلی منش (به شماره ملی: xxxxxxxxx۳)، علی حبیبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۷)، خانم مهری ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ثابت همراه با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556070
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رجا بتن پیشرو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۶۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر ابوطالبی ش م xxxxxxxxx۸ عباس رجائی یامچی ش م xxxxxxxxx۳ و منصور صداقتی ش م xxxxxxxxx۹ ایوب کاشفی مهر ش م xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. آقای عباس رجائی یامچی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور صداقتی، به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای ایوب کاشفی مهر (عضو خارج از شرکاء). - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533515
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸)، مجید کیادلیری (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) و آقای پیام صبائی فرد (به شماره ملی xxxxxxxxx۶)، خانم مریم لاهوتی (به شماره ملی xxxxxxxxx۹)، آقای حسن حسن زاده خطیبانی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، خانم مریم معصومی جدید (به شماره ملی xxxxxxxxx۶)، آقای داوود فولاد پنجه (به شماره ملی xxxxxxxxx۴)، خانم مرجان میر حیدری (به شماره ملی xxxxxxxxx۳)، آقای حسین پورعباس (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵)، آقای احمد رضا انصاری طادی (به شماره ملی xxxxxxxxx۷)، آقای جواد یاقوتی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، آقای هوشنگ حبیبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۴)، خانم شیما قیصری (به شماره ملی xxxxxxxxx۳)، خانم سمانه دریکوند (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، آقای ابوالفضل قمشه (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. آقای مجید کیا دلیری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داوود فولاد پنجه به سمت نائب رئیس هیئت مدیرهانتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353203
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۱۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۵ و اسناد صلح به شناسه سند xxxxxxxxxxxxxxxxxx و xxxxxxxxxxxxxxxxxx دفتر اسناد رسمی شماره xxx تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن منجمی ش م xxxxxxxxx۹ با واگذاری xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای علی اصغر ابوطالبی ش م xxxxxxxxx۸ و واگذاری xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای جهانگیر ذوالقدریها ش م xxxxxxxxx۱ از ردیف شرکا شرکت خارج گردید لیست شرکاء بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل قرار گرفت: آقای علی اصغر ابوطالبی ش م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای جهانگیر ذوالقدری هاش م xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275901
آگهی تغییرات شرکت عمران گران مرند ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان و خانم‌ها آرش مینائی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰) و شیما فروزنده (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴) پردیس خیر خواه (به شماره ملی: xxxxxxxxx۳) وحید مرتضوی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۳)، رکن الدین اسدی کنی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۲) جهانگیر ذوالقدری‌ها (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸)، محمد فطرس (به شماره ملی: xxxxxxxxx۶)، عطیه حاجی جعفری توران پشتی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۷)، مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) مهری ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱)، داود فولاد پنجه (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴۹ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - آقای آرش مینائی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای داود فولاد پنجه به سمت عضو هیئت مدیره، خانم‌ها شیما فروزنده عضو هیئت مدیره، پردیس خیر خواه، مهری ابوطالبی، عطیه حاجی جعفری توران پشتی به سمت اعضاء هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقایان وحید مرتضوی و رکن الدین اسدی کنی، مجتبی حسن مصفا، محمد فطرس به سمت اعضاء هیئت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب گردیدند. - کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260319
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۱۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم حنا مبارکی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۶) آقای جهانگیر ذوالقدریها (به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، خانم پریسا زمانیان (به شماره ملی xxxxxxxxx۳)، آقای عبداله ابراهیمی بند پی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، آقای صمد رحیم زادرهبر (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸)، آقای صابر پور شرق (به شماره ملی xxxxxxxxx۳) آقای سید جعفر حسینی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) اقای مرتضی دویزان کشاورزی (به شماره ملی xxxxxxxxx۷) آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) خانم مهری ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. خانم حنا مبارکی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره،، خانمها پریسا زمانیان و مهری ابوطالبی به سمت اعضاء هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقایان صمد رحیم زادرهبر، عبداله ابراهیمی بند پی، آقای صابر پور شرق، سید جعفر حسینی، مجتبی حسن مصفا و مرتضی دویزان کشاورزی به سمت اعضاء هیئت مدیره (خارج از شرکا ء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234378
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایمن سازان تهران ستارخان درتاریخ ۱۳/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار فردوس خیابان لاله کوچه ۱۲ شرقی پلاک ۱۴ طبقه ۲ واحد ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای جواد قائمی کرمانی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای سید امیر حسین مقتدی پیشه xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر ابوطالبی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای صمد صادق پور گلویک xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای امیر معصومی جدید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای ایوب کاشفی مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای جواد قائمی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای سید امیر حسین مقتدی پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206962
آگهی تغییرات شرکت استحکام سازان طلایه تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعباس حیدری (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، رقیه حاجی اسفندیاری (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سمانه ضرابی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13206977
آگهی تغییرات شرکت بهاران مشاور ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۱۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم صدیقه معین مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ناصر شایان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی افصحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164761
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - نقل و انتقال قهری سهم الشرکه (xxxxxx ریال) مرحوم آقای علیرضا دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مطابق با گواهی حصر وراثت به تاریخ ۱۶/۱۲/۹۳ بشماره xxxxxxxxxxxxxxx۸ و گواهی نامه مالیات بر ارث به شماره xxx۱۴ مورخ ۲۹/۹/۹۳ به شرح ذیل به ورثه ایشان منتقل گردید: مبلغ xxx۶۰ ریال به خانم ربابه یمانی محمدآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ مادر متوفی و مبلغ xxx۰۰ ریال به خانم مریم میرفارسی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ همسر متوفی و مبلغ xxx۸۰ ریال به خانم غزاله دهقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دختر متوفی و مبلغ xxx۸۰ ریال به خانم زهرا دهقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دختر متوفی و مبلغ xxx۸۰ ریال به خانم سارا دهقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دختر متوفی اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از نقل و انتقال سهم الشرکه: آقای علی اصغر ابوطالبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx ریال آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال خانم ربابه یمانی محمدآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۶۰ ریال خانم مریم میرفارسی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx۰۰ ریال خانم غزاله دهقانی دارای بشماره ملی xxxxxxxxx۹ xxx۸۰ ریال خانم زهرا دهقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx۸۰ ریال خانم سارا دهقانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx۸۰ ریال
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108989
آگهی تغییرات شرکت عمارت سازه میهن یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۹۲۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۱۰۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی باطنی (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، محمد علی بهرامی (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مهری ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، محمد صادق صالحی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ثابت و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104564
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آبادگران ستار خان آرکا درتاریخ ۱۱/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، - اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی - اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور - شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی - - شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران باغ فیض خیابان امام حسین خیابان شهید ابراهیم نوری خیابان امام رضا خیابان مالک اشتر پلاک ۳ طبقه ۲ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. شرکاء شرکت عبارتند از: علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه صمد صادق پورگلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای جواد قائمی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه سید امیر حسین مقتدی پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین گردیدند: سید امیر حسین مقتدی پیشه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مهری ابوطالبی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) مجتبی حسن مصفا به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) امیر معصومی جدید به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از شرکاء) جواد قائمی کرمانی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ منصور صداقتی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از شرکاء) علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ صمد صادق پور گلویک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضامدیر عامل ثابت همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056114
آگهی تغییرات شرکت استحکام سازان طلایه تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم رقیه حاجی اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره - خانم مهرناز نیک سرشت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و خانم سمانه ضرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس یا نائب رئیس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049377
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمارت سازه میهن یار درتاریخ ۱۱/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادگان جنت آباد شمالی خیابان بهارستان ۱۹ پلاک ۴۴ طبقه ۵ واحد ۹ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. آقای علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد علی بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی باطنی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: * آقای علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی باطنی به به کدملی به کدملی xxxxxxxxx۴ سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد علی بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجتبی حسن مصفا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، خانم مهری ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضامدیرعامل ثابت همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951767
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آژیراک پی میهن یار درتاریخ ۱۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، - اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت‌های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی - اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور - شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی - - شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران محله جنت آباد جنوبی خیابان شهید مصطفی پژوهنده خیابان پنجم پلاک ۱۷ طبقه ۳ واحد ۵ کدپستی: xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای علی اصغر ابوطالبی شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای اصغر ذوالفقاری قفری شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای مجتبی حسن مصفا شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، خانم مهری ابوطالبی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد))
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940084
آگهی تغییرات شرکت آژند پی شایان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۰۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مریم لاهوتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای مجتبی پردل به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ثابت به همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس یا نائب رئیس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940156
آگهی تغییرات شرکت استحکام سازان طلایه تهران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهرناز نیک سرشت (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) وخانم رقیه حاجی اسفندیاری (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،، آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) سمت عضو هیئت مدیره، علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره،، آقای سید عطاء اله صفی زاده (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس یا نائب رئیس منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913268
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن امین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۶۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۵۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره و سمت هر یک از اعضاء به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقایان سید عبدالناصرآل طعمه (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و سید عبدالله مسعودی مقدم (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰) و علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد اسماعیل دژمان (به شماره ملی: xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمید احدی داشکسن (شماره ملی: xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای فرزاد حیاتی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای امید بزرگ حداد (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) خانم مریم معصومی جدید (به شماره ملی: xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) خانم مهری ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل ثابت ورئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897368
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۱۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیژن منجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، پریسا زمانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و صمد رحیم زادرهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء)، عبداله ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بند پی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاو اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889457
آگهی تغییرات شرکت بهاران آژند ستارخان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۳۶۴۴
آگهی تغییرات شرکت بهاران آژند ستارخان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا فروغی (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) آقای عباس کرم زاده (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) آقای رضا حسینی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) خانم مریم عالی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) آقای نوروز فروتن (به شماره ملی xxxxxxxxx۹) خانم مرجان میر حیدری (به شماره ملی xxxxxxxxx۳) وآقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا فروغی به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا) و آقای رضا حسینی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای نوروز فروتن به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، خانم مریم عالی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، خانم مرجان میر حیدری به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای عباس کرم زاده به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) وآقای مجتبی حسن مصفا به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849358
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران گنبد نما شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۲۱۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی برگی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۷) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای جهانگیر ذوالقدریها (به شماره ملی: xxxxxxxxx۱) به سمت عضوهیئت مدیره (خارج از شرکا) و خانم ام البنین گله بان (به شماره ملی: xxxxxxxxx۰) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای حسین محمد مخملی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۶) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837148
آگهی تغییرات شرکت عمران گران میهن یار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۸۷۶۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی محمد طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای محسن احمد زاده پورناکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810590
آگهی تغییرات شرکت بهاران استحکام هومان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره، شهرزاد مصباح کیائی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضوهیئت مدیره (خارج از شرکاء) و مسعود قربانی ابرغانی (به شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و محسن فاصحیان (به شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نسرین غ منیری (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810838
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سازه گستران گنبد نما درتاریخ ۰۳/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ستارخان روبروی برق آلستوم پلاک xxx واحد ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بشرح ذیل میباشد: علی اصغر ابوطالبی xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه حسین محمد مخملی xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آ قای حسین محمد مخملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائیب رئیس هیات مدیره (خارج از شرکا) خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) خانم ام البنین گله بان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیات مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل با رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد (اوراق عادی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد) اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779769
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن امین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۱۶۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۵۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴ و سند صلح به شناسه xxxxxxxxxxxxxxxxxx دفتر اسنادرسمی xxx تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با واگذاری xxxxxx۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای محمد اسماعیل دژمان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش داد وآقای محمداسماعیل دژمان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ در ردیف شرکا قرار گرفت درنتیجه اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای علی اصغر ابوطالبی ک م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مریم معصومی جدید ک م xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مهری ابوطالبی ک م xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای مجتبی حسن مصفا ک م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد اسماعیل دژمان ک م xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774997
آگهی تغییرات شرکت آژند پی بهاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۵۶۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۷۳۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان صمد صادق پورکلویک ک. م xxxxxxxxx۹ و علی اصغر ابوطالبی ک. م xxxxxxxxx۸ و آقای حسین شیخی ک. م xxxxxxxxx۴ و آقای حمید رضا سوهانی خارج از شرکا دارنده ک. م xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای صمد صادق پورکلویک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین شیخی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای حمید رضا سوهانی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771160
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید کیا دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)، آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داوود فولاد پنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وخانم مریم معصومی جدید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و سمانه دریکوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و یپام صبائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و حسن حسن زاده خطیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و حسین پور عباس به شماره ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و احمد رضا انصاری طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و ابوالفتح ناصری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و هوشنگ حبیبی به شماره ملی به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) xxxxxxxxx۴ و ابوالفضل قمشه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و مرجان میر حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و شیما قیصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و مریم لاهوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725155
آگهی تغییرات شرکت بهاران مشاور ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۱۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد جواهری (به شماره ملی: xxxxxxxxx۶)، علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) وآقای ناصر شایان (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) و اقای مصطفی افصحی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۷) خانم نازنین ابوعلی زاده بهبهانی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمد جواهری به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره خانم نازنین ابوعلی زاده بهبهانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر شایان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، اقای مصطفی افصحی به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713372
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین آژند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس رجائی یامچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای علی کوچک دزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سعید یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670453
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود استحکام سازان طلایه تهران در تاریخ ۰۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه‌های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه‌های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، (در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ستارخان خیابان شهید مرتضی یاورنژاد بن بست نهم پلاک ۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال رقیه حاجی اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال اولین مدیران شرکت: ام البنین گله بان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره رقیه حاجی اسفندیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632299
آگهی تغییرات شرکت بهاران پي بتن شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۱۳۰۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:خانم مریم معصومی جدید( به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی( به شماره ملی xxxxxxxxx۸) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای حسین نیکوکار(به شماره ملی xxxxxxxxx۶) به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا ء) و خانم مهری ابوطالبی(به شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت نائب رئیس(خارج از شرکاء) وآقای مجتبی حسن مصفا(به شماره ملی xxxxxxxxx۵) به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604471
آگهی تغییرات شرکت بهاران مجري هومان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۲۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۵۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای صمد صادق پور گلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن فاصحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نسرین غ منیری (خارج از شرکا) به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای شاهین اسد فامیان آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره هر ی ک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12585596
آگهی تغییرات شرکت آژند استحكام هومان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۸۳۰۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۴۷۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی کوچک دزفولی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد مهدی خدام به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیاوش امینی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و با امضاء مدیرعامل ثابت و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12568490
آگهی تغییرات شرکت آژند مهر هومان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذشد: آقای شاهین اسدفامیان آذر ک.م xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای صمد صادق پورگلویک ک.مxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر ابوطالبی ک.م xxxxxxxxx۸به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا بهرامی ک.م xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ( خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ثابت همراه با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514614
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود آژند استحکام هومان در تاریخ ۰۷/۰۹/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی. اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی. اخذ و اعطای نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی. شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان طالقانی خیابان بهار شمالی کوچه شهید یزدان نیاز پلاک ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی کوچک دزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مهدی خدام به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ثابت و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12476605
آگهی تغییرات شرکت بهاران گستران مرند شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۸۰۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی حسن مصفا (به شماره ملی:xxxxxxxxx۵) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی:xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای قادر رمضانی (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا )، آقای مهدی قزوینیان (به شماره ملی:xxxxxxxxx) به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا ) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12445936
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین آژند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۶۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۰۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی کوچک دزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس رجائی یامچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و حمید رضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ثابت همراه با رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12397638
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای کامبیز رئوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقایان حمید پرکان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از شرکاء) و جواد میرزا قلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از شرکاء) و پویان ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) به سمت اعضاء هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12398080
آگهی تغییرات شرکت بهاران مجری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۱۲۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر شایان به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مصطفی افصحی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و نازنین ابوعلی زاده بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ثابت و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محمد کاظم معصومی جدید به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12385255
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۰۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم معصومی جدید به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت رئیس هیئت مدیره ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ محسن احمد زاده پورناکی(خارج از شرکاء) به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مهری ابوطالبی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از شرکاء) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12365818
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن آذین بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۷۴۶۱۹ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۵۰۳۷۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر ابوطالبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جواد قلمبردزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره (خارج از شرکا ء) و همایون اربابیان به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا) و حسین معصومی جدیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12368227
آگهی تغییرات شرکت آژند پي شايان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۰۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جهانگیر ذوالقدری ها(به شماره ملی:xxxxxxxxx۱) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و منصور صداقتی (به شماره ملی:xxxxxxxxx۹) به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا)و ایوب کاشفی مهر (به شماره ملی:xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیات مدیره (خارج از شرکا)و علی اصغر ابوطالبی(به شماره ملی:xxxxxxxxx۸) به سمت رئیس هیات مدیره و مجتبی پردل (به شماره ملی: xxxxxxxxx۸) به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ثابت به همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12360782
آگهی تغییرات شرکت استحكام امين ميهن شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای داوود فولاد پنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم مریم معصومی جدید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره مجیدکیا دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) مجتبی حسن مصفا به شماره ملیxxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای پیام صبائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) خانم مریم لاهوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای حسن حسن زاده خطیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) خانم مرجان میر حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای حسین پور عباس به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای احمد رضا انصاری طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای ابوالفتح ناصری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) آقای هوشنگ حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) خانم شیما قیصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12340455
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود استحکام امین آژند درتاریخ ۰۱/۰۶/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، ـ اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی ـ شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان نصر خیابان ۱۴ پلاک ۶ طبقه همکف واحد وسط به کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: علی کوچک دزفولی به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مجتبی حسن مصفا به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عباس رجائی یامچی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. اسامی شرکاء به شرح ذیل می باشد: علی کوچک دزفولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ثابت همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300580
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۸)، مجید کیا دلیری (به شماره ملی xxxxxxxxx۰)و مجتبی حسن مصفا (به شماره ملیxxxxxxxxx۵) و خانم مهری ابوطالبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، آقای پیام صبائی فرد (به شماره ملی xxxxxxxxx۶)، خانم مریم لاهوتی(به شماره ملی xxxxxxxxx۹)، آقای حسن حسن زاده خطیبانی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، خانم مریم معصومی جدید (به شماره ملی xxxxxxxxx۶)، آقای داوود فولاد پنجه (به شماره ملی xxxxxxxxx۴)، خانم مرجان میر حیدری (به شماره ملی xxxxxxxxx۳)، آقای محمد اسماعیل دژمان (به شماره ملی xxxxxxxxx۶)، آقای احمد رضا انصاری طادی(به شماره ملی xxxxxxxxx۷)، آقای ابوالفتح ناصری زاده (به شماره ملی xxxxxxxxx۱)، آقای هوشنگ حبیبی (به شماره ملی xxxxxxxxx۴)، خانم شیما قیصری (به شماره ملی xxxxxxxxx۳) به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای مجید کیا دلیری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا)، آقای علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داوود فولاد پنجه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. خانم مریم معصومی جدید به سمت عضو هیئت مدیره وآقایان و خانم ها مجتبی حسن مصفا، پیام صبائی فرد، حسن حسن زاده خطیبانی، محمد اسماعیل دژمان، احمد رضا انصاری طادی، ابوالفتح ناصری زاده، هوشنگ حبیبی، مهری ابوطالبی، مرجان میر حیدری، شیما قیصری، و مریم لاهوتی همگی بسمت اعضاء هیئت مدیره خارج از شرکا انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12300614
آگهی تغییرات شرکت عمران گران مرند ستارخان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۴۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم شیما فروزنده به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای وحید مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) خانم پردیس خیر خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) آقای رکن الدین اسدی کنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج ازشرکا و اعضای هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12278046
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آژند پی بهاران درتاریخ ۲۳/۰۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، ـ اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی ـ شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران آیت الله کاشانی بلوار فردوس خیابان گلستان شمالی (شهید مجید مالکی) کوی سوسن غربی پلاک ۲۵ طبقه ۳ واحد ۶ شرقی کدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: آقای علی اصغر ابوطالبی شماره ملی: xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای صمد صادق پورکلویک شماره ملی: xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین شیخی شماره ملی:xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: صمد صادق پورگلویک به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹. علی اصغر ابوطالبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸. مجتبی حسن مصفا به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکاء). حسین شیخی به سمت مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12272265
آگهی تغییرات شرکت بهاران آژند ستارخان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۷۰۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۳۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا فروغی (به شماره ملی:xxxxxxxxx۴) بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی(به شماره ملی:xxxxxxxxx۸) بعنوان عضو و رئیس هیئت مدئیره و آقای حمید رضا رنجبران (به شماره ملی: xxxxxxxxx۵) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ثابت یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12254717
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن امین بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۷۱۶۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۷۵۳۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید عبدالله مسعودی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی:xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمد اسماعیل دژمان به شماره ملی: xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل ثابت و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12153504
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهاران مجری هومان در تاریخ ۲۱/۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرار داد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و ضمانت های بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، اخذ و اعطاء نمایندگی و تأسیس شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات بخشهای دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی به صورت تخصصی و عمومی و هرگونه فعالیتی که با موضوع شرکت مرتبط باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی خیابان پیامبر شرقی خیابان شاهد خیابان گلستان سی ام پ ۶ واحد ۳، کدپستی: xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ شاهین اسدفامیان آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ صمد صادق پورگلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ـ محسن فاصحیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: علی اصغر ابوطالبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه شاهین اسدفامیان آذر به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه صمد صادق پورگلویک به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مجتبی حسن مصفا به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محسن فاصحیان به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12150430
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد مجری ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۳۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۱۶۸۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای ناصر شایان (شماره ملی: xxxxxxxxx۸) با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. - آقای محمد جواهری (شماره ملی: xxxxxxxxx۶) با پرداخت xxxxxx۰ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. ـ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه شرکت آقای ناصر شایان دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد جواهری دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر ابوطالبی با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود عسگری باکدملی xxxxxxxxx۸دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - آدرس شرکت به آدرس: تهران. اشرفی اصفهانی بالاتر از میدان پونک بلوار کمالی خیابان فتح خیابان گلبرگ ۴ پ ۳ کدپستی: xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145700
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رجا بتن پیشرو بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۲۰۲۴۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۱۶۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی فرزند عبدالحسن به ش.ش xxx۴ صادره از مرند و به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای علی اصغر ابوطالبی دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ریال سهم الشرکه آقای عباس رجائی یامچی به ک.م xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خانم پروین علی پور به ک.م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12145709
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رجا بتن پیشرو بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۲۰۲۴۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۱۶۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس رجائی یامچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) و آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکاء) . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12102824
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود بهاران آژند ستارخان درتاریخ ۱۸/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، هر گونه فعالیتی که با موضوع شرکت مرتبط باشد (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران مهر آباد جنوبی کوی فردوس خیابان ۱۲ متری امام زمان پلاک xxx طبقه دوم کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد.میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: مجتبی حسن مصفا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ مهری ابوطالبی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9428527
آگهی تغییرات شرکت سازه گستران ستارخان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۱۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای بیژن منجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، آقای عباس رجایی یامچی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) و آقای صمد رحیم زاد رهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) . کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418605
آگهی تغییرات شرکت آژند پی ستارخان شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۶۷۰۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۸۰۷۹
استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۳ تصمیملت ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب شدند آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس وعضو هیئت مدیره آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای صادق پور گلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ناصر جمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکا کلیه اوراق واسناد بهادر و تعهد اور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9411154
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس وعضو هیات مدیره آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس و عضو هیات مدیره آقای کامبیز روءفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای قادر رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره خانم مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره خانم زهرا ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادر و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9399771
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آژند پی ستارخان در تاریخ ۰۱/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، هر گونه فعالیتی که با موضوع شرکت مرتبط باشد ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران پونک بلوار کمالی پلاک ۳۱ طبقه ۴ واحد۲۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه جهانگیر ذوالقدریها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه صمد صادق پور گلویک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران شرکت: مهری ابوطالبی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ صمد صادق پورگلویک به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ جهانگیر ذوالقدریها به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ علی اصغر ابوطالبی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390334
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور در سازان شهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۰۹۸۱۴ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۸۵۳۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای داود فولاد پنجه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی: xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین ره آورد(به شماره ملی: xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای مهدی قزوینیان به شماره ملی: xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نوشین زرکف (به شماره ملی: xxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای عباس رجائی یامچی به شماره ملی: xxxxxxxxx۳به عنوان بازرس اصلی وآقای مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666273
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی بهاران آژند شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۹۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اصغر ابوطالبی به ش ملی: xxxxxxxxx۸ ـ آقای مرتضی احدی سقرچی به ش ملی: xxxxxxxxx۲ (خارج از شرکا) ـ ـ آقای مجتبی حسن مصفا به ش ملی: xxxxxxxxx۵ (خارج از شرکا) ـ خانم نسرین غ منیری به ش ملی:xxxxxxxxx۴(خارج از شرکا) ـ جواد میرزاقلی به ش ملی:xxxxxxxxx۰(خارج از شرکا) ـ جهانگیرذوالقدری ها به ش ملی:xxxxxxxxx۱(خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای استان البرز ـ شهرابی فراهانی
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666284
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی بهاران آژند شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۹۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی اصغر ابوطالبی به ش ملی: xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مرتضی احدی سقرچی به ش ملی: xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ آقای مجتبی حسن مصفا به ش ملی: xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ خانم نسرین غ منیری به ش ملی:xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا) ـ جواد میرزاقلی به ش ملی:xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) ـ جهانگیرذوالقدری هابه ش ملی:xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1494717
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۳تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
علیرضا دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
دانیال صالح پوریانه سری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
قادر رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
مهری ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462054
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم مینا غلامرضادخت یگانه (به شماره ملی xxxxxxxxx۲) با دریافت کل سهم الشرکه خود (مبلغ xxx/۱۰ ریال) از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج شدند و آقای امیرعباس سعدی ورنامخواستی (به شماره ملی xxxxxxxxx۳) با دریافت کل سهم الشرکه خود (مبلغ xxx/xxx ریال) از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج شدند.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه شرکت آقای جهانگیر ذوالقدری ها به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای علیرضا دهقانی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه و آقای علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxxریال سهم الشرکه
تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ نفر به ۷ نفر افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.
به موضوع فعالیت شرکت طرح و محاسبه و نظارت و اجراء در زمینه کلیه پروژه های ساختمانی، راه سازی، سدسازی، پل سازی، زیرسازی، آسفالت، جدول سازی، خاکریزی، کانال سازی، آب و فاضلاب ساختمان های اداری و مسکونی، اشیانه و باند فرودگاه سوله و طرح هندسی راه و انجام کلیه امور پیمانکاری ساختمان و تاسیسات شهری و استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانک ها و اخذ و اعطاء از داخل و خارج از کشور و بستن قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاههای بین المللی و فعالیت های مجاز در رابطه با موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439317
آگهی تغییرات شرکت توسعه و تجارت سعدی پارسه ایرانیان با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۰۸۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۹۶۱۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهرانسر نبش خ ۲۶ پلاک ۳۱ طبقه ۲ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۴ و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
آقای جهانگیر ذوالقدری‎ها ش‎.ش xxx۵ صادره از تاکستان شماره ملی: xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
آقای علیرضا دهقانی ش.ش xxx۱ صادره از تهران شماره ملی: xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت.
آقای علی‎اصغر ابوطالبی ش.ش xxx۴ صادره از: مرند شماره ملی: xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت .
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه شرکت
آقای امیرعباس سعدی‎ورنامخواستی با ک.م xxxxxxxxx۳ دارای xxx/xxx ریال سهم‎الشرکه
خانم مینا غلامرضادخت‎یگانه با ک.م xxxxxxxxx۲ دارای xxx/۱۰ ریال سهم‎الشرکه
آقای جهانگیر ذوالقدری‎ها دارای xxx/xxx ریال سهم‎الشرکه
آقای علیرضا دهقانی دارای xxx/xxx ریال سهم‎الشرکه
آقای علی‎اصغر ابوطالبی دارای xxx/xxx ریال سهم‎الشرکه
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384311
آگهی تغییرات شرکت عمران گران مرند ستارخان بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۴۶۷۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۹۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای رکن الدین اسدی کنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
و آقای جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره
و آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
و آقایان داود فولادپنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سید وحید مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1374466
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مجید کیادلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و داود فولادپنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مرجان میرحیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کامبیز رؤفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عباس تورانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمداسماعیل دژمان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و علیرضا نجف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و احمدرضا انصاری طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفتح ناصری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و هوشنگ حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و شیما قیصری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شیما فروزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271166
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران گران مرند ستارخان
در تاریخ ۲۰/۹/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxxدر اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد.
۱ـ موضوع شرکت: طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت و مشاوره در کلیه پروژه های عمرانی بالاخص در کلیه پروژه های مرتبط با رشته راه و باند، ابنیه، زهکشی، تاسیسات و ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم)
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران ـ ستارخان ـ مقابل برق آلستوم ـ طبقه ۳ ـ واحد ۱۰ ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ریال میباشد.
که میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر می باشد:
۱ـ۴ـ جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxx/xxx/۳ ریال
۲ـ۴ـ داود فولادپنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای xxx/xxx/۳ ریال
۳ـ۴ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxx/xxx/۳ ریال
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ جهانگیر ذوالقدری ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۳ـ۵ـ داود فولادپنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل
۴ـ۵ـ داود فولادپنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ـ مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا)
۶ـ۵ـ دانیال صالح پوریانه سری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255242
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف) آقایان مجید کیادلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و داود فولادپنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان کامبیز رؤفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹، علیرضا دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، ضرغام قهرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و محمداسماعیل دژمان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و غلامرضا فروغی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مهدی سعیدی عزیزکندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و احمدرضا انصاری طادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابوالفتح ناصری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و هوشنگ حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مجتبی حسن مصفا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم شیما فروزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای دانیال صالح پوریانه سری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051552
آگهی تصمیمات شرکت بهاران پی بتن (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۱۳۰۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید: علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مریم معصومی جدید به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن احمدزاده پورناکی به کدملی xxxxxxxxx۴ و جهانگیر ذوالقدریها به کدملی xxxxxxxxx۱ و مجتبی حسن مصفا به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی اسناد عادی و اداری به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032233
آگهی تغییرات شرکت عمران و نوسازی بهاران آژند بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۲۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۹۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جواد میرزاقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم مریم معصومی جدید به شماره ملی xxxxxxxxx۶. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد میرزاقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم معصومی جدید به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جهانگیر ذوالقدری‌ها به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل. ۴ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان البرز واحد کرج به نشانی جدید استان البرز شهر کرج مهرویلا بلوار دانش آموزان پلاک xxx ساختمان بیمه توسعه واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 919183
آگهی تصمیمات شرکت استحکام امین میهن بامسئولیت محدود ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۸ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. علی اصغر ابوطالبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، داود فولادپنجه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید کیادلیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کامبیز رئوفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا دهقانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و ضرغام قهرمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و ناصر شایان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شیما فروزنده به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10482194
آگهی تصمیمات شرکت استحکام امین میهن بامسئولیت محدود ثبت شده بشماره ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضای هیئت مدیره به ۸ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. علی اصغر ابوطالبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، داود فولادپنجه به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید کیادلیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کامبیز رئوفی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا دهقانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و ضرغام قهرمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و ناصر شایان به کد ملی xxxxxxxxx۸ و شیما فروزنده به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707377
آگهی تصمیمات شرکت بهاران پی بتن بامسئولیت محدود ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۰۷۷۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۴ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. مریم معصومی جدید به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن احمدزاده پورناکی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و جهانگیرذوالقدری ها به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مجید کیادلیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666073
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتنسهامی خاص به شماره ثبت۱۳۰۷۷۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال میباشد. اسامی و سهم الشرکه شرکا هریک به قرار ذیل میباشد: فاطمه ابوطالبی دارای مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه ـ علی اصغر ابوطالبی دارای مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم الشرکه ـ مریم معصومی جدید دارای مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه ـ محمدامین ابوطالبی دارای مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال سهم الشرکه ـ علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ مریم معصومی جدید به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محسن احمدزاده پورناکی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مجید کیادلیری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مریم معصومی جدید به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482284

آگهی تصمیمات شرکت استحاکم امین میهن
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضا هیئت مدیره به ۶ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و اعضاء هیئت مدیره به مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داود فولادپنجه به کدملی xxxxxxxxx۴ و ابوالفضل ناظم زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ و ضرغام قهرمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ علی اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا مهرنوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مجید کیادلیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10024885
آگهی تصمیمات شرکت استحکام امین میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر ابوطالبی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و داود فولادپنجه به ش ملی xxxxxxxxx۴ و مجید حمیدی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و بهروز منتظمی به ش ملی xxxxxxxxx۴ و محمدکاظم معصومی جدید به ش ملی xxxxxxxxx۳ و مریم معصومی جدید به ش ملی xxxxxxxxx۶ مرکز اصلی شرکت به تهران ستارخان روبروی برق آلستوم پلاک xxx ط سوم کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید که داود فودلادپنجه به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم معصومی جدید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر ابوطالبی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10791180
آگهی تصمیمات شرکت استحاکم امین میهن سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: تعداد اعضا هیئت‌مدیره به ۶ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و اعضاء هیئت‌مدیره به مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داود فولادپنجه به کدملی xxxxxxxxx۴ و ابوالفضل ناظم‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ و ضرغام قهرمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ علی‌اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا مهرنوش به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مجید کیادلیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10821669
آگهی تغییرات شرکت استحکام امین میهن سهامی ‌خاص بشماره ثبت۱۲۵۰۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۴۸۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۲/۹۰ نوع حقوقی شرکت به با‌ مسئولیت‌محدود تبدیل و اساسنامه جدید شامل بر۲۷ ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/۱ریال و اسامی شرکاء و میزان سهم‌الشرکه هریک به شرح ذیل میباشد: داود فولادپنجه به کدملیxxxxxxxxx۴ دارای مبلغxxx/xxxریال سهم‌الشرکه. علی‌اصغر ابوطالبی به کدملیxxxxxxxxx۸ دارای مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه. مریم معصومی‌جدید به کدملیxxxxxxxxx۶ دارای مبلغxxx/xxxریال سهم‌الشرکه. علی‌اصغر ابوطالبی بسمت عضو و مدیرعامل و داود فولادپنجه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مریم معصومی‌جدید و ابوالفضل ناظم‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11143772
آگهی تغییرات شرکت بهاران پی بتن سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۰۷۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع شرکت از سهامی‌خاص به مسئولیت‌محدود تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال میباشد. اسامی و سهم‌الشرکه شرکا هریک به قرار ذیل میباشد: فاطمه ابوطالبی دارای مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال سهم‌الشرکه ـ علی‌اصغر ابوطالبی دارای مبلغ xxx/xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه ـ مریم معصومی‌جدید دارای مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال سهم‌الشرکه ـ محمدامین ابوطالبی دارای مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال سهم‌الشرکه ـ علی‌اصغر ابوطالبی به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ مریم معصومی‌جدید به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محسن احمدزاده‌پورناکی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ مجید کیادلیری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مریم معصومی‌جدید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اصغر ابوطالبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11759967
آگهی تصمیمات شرکت بهاران پی بتن بامسئولیت محدود ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۰۷۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۰۸۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت‌مدیره از ۴ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. مریم معصومی‌جدید به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محسن احمدزاده‌پورناکی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و جهانگیرذوالقدری‌ها به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مجید کیادلیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و علی‌اصغر ابوطالبی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات