مصطفی خانی

مصطفی خانی

کد ملی 153259xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

شرکت های مصطفی خانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مصطفی خانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
دهکده المپیک سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان
شهر ورزش سرزمین ایرانیان
شهر ورزش سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
افرا مولا سرزمین ایرانیان
افرا مولا سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
پترو مارون آریا
پترو مارون آریا
بازرس اصلی
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
خودرو شهر سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
پارک آبی سرزمین پارس
پارک آبی سرزمین پارس
بازرس اصلی
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
چوگان بازان سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
سوارکاران سرزمین ایرانیان
سوارکاران سرزمین ایرانیان
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
همه روز بازار سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
هتل زر سرزمین ایرانیان
هتل زر سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
پیشتاز سازه تدبیر آریا
پیشتاز سازه تدبیر آریا
بازرس اصلی
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
دهکده نو اندیشان معماری در سرزمین ایرانیان
بازرس اصلی
گسترش توان توسعه صنعت پارس
گسترش توان توسعه صنعت پارس
بازرس اصلی
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس
بازرس اصلی
توسعه و فراوری معادن کاوه
توسعه و فراوری معادن کاوه
بازرس اصلی
تولیدی بازرگانی تأمین مواد فلز تام
تولیدی بازرگانی تأمین مواد فلز تام
بازرس علی‌البدل
سیاحان ورزشی پرند
سیاحان ورزشی پرند
بازرس علی‌البدل
صبا بین الملل سهند
صبا بین الملل سهند
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12279610
آگهی تغییرات شرکت شهر ورزش سرزمین‌ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقایان حسن عبدی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و بهنام خانی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. ۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج اگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ۴ـ آقای مصطفی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرند ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1654008
آگهی تغییرات شرکت پارک آبی سرزمین پارس سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۳۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید شکوه غازانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۱ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1609103
آگهی تغییرات شرکت پارک آبی سرزمین پارس سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۳۸
الف ـ به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای یونس شکوه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم روشنک تیباش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ به تصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای مصطفی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب ـ به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم روشنک تیباش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یونس شکوه به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۶ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532997
آگهی تغییرات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۴ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
الف. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مصطفی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای ادامه ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۲ بتصویب رسید.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
۴ـ آقای علی اکبر ناظم زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید صالحی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ب. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مصطفی خانی ه شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا فرجی قرجه قیائی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات و قراردادها و مکاتبات عادی بامضای هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی و بامهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxx۸ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک زرندیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047116
آگهی تصمیمات شرکت توسعه و فراوری معادن کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۷۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید: مصطفی خانی به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غزانی به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا صباغ xxxxxxxxx۳ و رامین گلزار xxxxxxxxx انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ رامین گلزار به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا صباغ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858012
آگهی تغییرات شرکت گسترش توان توسعه صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۰۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مصطفی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858018
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مصطفی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقـای سعید شکوه غازانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9670771
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مصطفی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقـای سعید شکوه‌غازانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9995941
آگهی تغییرات شرکت گسترش توان توسعه صنعت پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۹۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۴۰۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مصطفی خانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "جمهوری اسلامی" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745046
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز سازه تدبیر آریاسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۳۵۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مصطفی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید رضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم روشنک تیباش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۳۱/۳/۹۳.
در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745172
آگهی تصمیمات شرکت دهکده نواندیشان معماری سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۸۵۲۲۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. میثم وزیری تیمورلوئی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و جعفر ساسانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ جعفر ساسانی بسمت رئیس هیئت مدیره و میثم وزیری تیمورلوئی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721537
آگهی تصمیمات شرکت خودرو شهر سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۷۰۲۲۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی مرادی به ک م xxxxxxxxx۷ و سید فرهاد موسوی به ک م xxxxxxxxx۵ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی مرادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721538
آگهی تصمیمات شرکت پارک آبی سرزمین پارس سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۷۰۹۶۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یونس شکوه به کد ملی xxxxxxxxx۹ و روشنک تیباش به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ روشنک تیباش بسمت رئیس هیئت مدیره، یونس شکوه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721539
آگهی تصمیمات شرکت دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۷۰۹۷۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید سامان موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و بابک عباسی سونجی به کد ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ بابک عباسی سونجی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید سامان موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721540
آگهی تصمیمات شرکت چوگان بازان سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۷۰۲۲۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا بابائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید سامان موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ رضا بابائی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید ساسان موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721542
آگهی تصمیمات شرکت سوارکاران سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۷۰۵۶۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سامان موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جعفر ساسانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ جعفر ساسانی بسمت رئیس هیئت مدیره، مصطفی خانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722917
آگهی تصمیمات شرکت همه روز بازار سرزمین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۰۷۷۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۴۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا بابائی به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید فرهاد موسوی به کدملیxxxxxxxxx۵. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بابائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722918
آگهی تصمیمات شرکت هتل زر سرزمین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۰۵۶۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۴۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا ساسانی جیرانبلاغی به کدملیxxxxxxxxx۲ و روح اله فکری انیلو به کدملیxxxxxxxxx۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ رضا ساسانی جیرانبلاغی به سمت رئیس هیئت مدیره، روح اله فکری انیلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و غیره با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726416
آگهی تصمیمات شرکت همه روز بازار سرزمین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۰۷۷۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۴۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا بابائی به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید فرهاد موسوی به کدملیxxxxxxxxx۵. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بابائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726417
آگهی تصمیمات شرکت هتل زر سرزمین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۰۵۶۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۴۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا ساسانی جیرانبلاغی به کدملیxxxxxxxxx۲ و روح اله فکری انیلو به کدملیxxxxxxxxx۸. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ رضا ساسانی جیرانبلاغی به سمت رئیس هیئت مدیره، روح اله فکری انیلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و غیره با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10119393
آگهی تصمیمات شرکت پارک آبی سرزمین پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۹۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یونس شکوه به کد ملی xxxxxxxxx۹ و روشنک تیباش به کد ملی xxxxxxxxx۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ روشنک تیباش بسمت رئیس هیئت مدیره، یونس شکوه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10172676
آگهی تصمیمات شرکت چوگان بازان سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا بابائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سید سامان موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ رضا بابائی بسمت رئیس هیئت مدیره، سید ساسان موسوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711796
آگهی تصمیمات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوهغازانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9768991
آگهی تصمیمات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710758
آگهی تصمیمات شرکت دهکده المپیک سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۸۶۲۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید فرهاد موسوی کد ملی xxxxxxxxx۵ و بابک عباسی سونجی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره، بابک عباسی سونجی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710759
آگهی تصمیمات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۸۶۲۲۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سامان موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. جعفر ساسانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ مصطفی خانی بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر ساسانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710760
آگهی تصمیمات شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۸۵۴۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۳۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. الهام السادات موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد ساسانی جیرانبیلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ الهام السادات موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد ساسانی جیرانبیلاغی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710761
آگهی تصمیمات شرکت افرامولا سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۷۰۵۶۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا ساسانی جیرابیلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و سید فرهاد موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره، رضا ساسانی جیرابیلاغی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757466
آگهی تصمیمات شرکت شهر ورزش سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۸۵۴۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۳۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه‌غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. الهام السادات‌موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد ساسانی‌جیرانبیلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ الهام السادات‌موسوی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد ساسانی‌جیرانبیلاغی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10088679
آگهی تصمیمات شرکت دهکده سکونتگاه سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۸۶۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سامان موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. جعفر ساسانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ مصطفی خانی بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر ساسانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10502910
آگهی تصمیمات شرکت افرامولا سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۳۷۰۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کد ملی xxxxxxxxx بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا ساسانی جیرابیلاغی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و سید فرهاد موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت مدیره، رضا ساسانی جیرابیلاغی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706245
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۹۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعیده شکوهغازانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یونس شکوه به کدملی xxxxxxxxx۹ و منیرالسادات موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ـ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ یونس شکوه به سمت رئیس هیئتمدیره، منیرالسادات موسوی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفتهها، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئتمدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706357
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۶۷۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه غازانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ناهید موسوی به کدملیxxxxxxxxx۵ و سید رضا موسوی گوگدرقی به کدملیxxxxxxxxx۶ . بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ سید رضا موسوی گوگدرقی به به سمت رئیس هیئت مدیره، ناهید موسوی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195890
آگهی تغییرات شرکت صبا بین الملل سهند (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۱۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. ۲ آقای علاالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهور ی اسلامی جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۷/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564301
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و بازرگانی فلز تام سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۶۱۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند xxx۹ بتصویب رسید. علاءالدین محمدی‌سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802838
آگهی تصمیمات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علاء‌الدین محمدی‌سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10022936
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی بازرگانی فلز تام سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۶۱۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۴۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۱/۹۰ واصل گردید: علاء الدین محمدی سربند به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9565885
آگهی تصمیمات شرکت سیاحان ورزشی پرند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۷۲۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۸۸۸۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10615841
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی سنتی شرق در سرزمین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۷۰۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مصطفی خانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعیده شکوه غازانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یونس شکوه به کدملی xxxxxxxxx۹ و منیرالسادات موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ یونس شکوه به سمت رئیس هیئت مدیره، منیرالسادات موسوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ها، سفته ها، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10786568
آگهی تغییرات شرکت صبا بین‌الملل سهند سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۱۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۲۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۵/۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10791464
آگهی تصمیمات شرکت دهکده ساحلی سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۷۰۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه‌غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید سامان موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و بابک عباسی‌سونجی به کد ملی xxxxxxxxx۱۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ بابک عباسی‌سونجی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سید سامان موسوی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893147
آگهی تصمیمات شرکت همه روز بازار سرزمین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۰۷۷۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۴۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه‌غازانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا بابائی به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید فرهاد موسوی به کدملیxxxxxxxxx۵. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا بابائی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10900139
آگهی تصمیمات شرکت دهکده المپیک سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۸۶۲۲۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه‌غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید فرهاد موسوی کد ملی xxxxxxxxx۵ و بابک عباسی‌سونجی به کد ملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، بابک عباسی‌سونجی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921418
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوبش کاران پارس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955277
آگهی تصمیمات شرکت پترو مارون آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۷۶۱۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۳۸۴۰۷۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید: علاءالدین محمدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و مصطفی خانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11043791
آگهی تصمیمات شرکت خودرو شهر سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۷۰۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه‌غازانی به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی مرادی به ک م xxxxxxxxx۷ و سید فرهاد موسوی به ک م xxxxxxxxx۵ که بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی مرادی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11173035
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی کوپش‌کاران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۰۶۵و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای علاالدین محمدی‌سربند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای مصطفی خانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۷/۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11220781
آگهی تصمیمات شرکت دهکده اقامتی سنتی غرب در سرزمین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۸۶۷۸۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۶۷۰۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه‌غازانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ناهید موسوی به کدملیxxxxxxxxx۵ و سید رضا موسوی‌گوگدرقی به کدملیxxxxxxxxx۶ . بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ سید رضا موسوی‌گوگدرقی به به سمت رئیس هیئت‌مدیره، ناهید موسوی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11278925
آگهی تصمیمات شرکت هتل زر سرزمین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۰۵۶۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۴۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه‌غازانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا ساسانی‌جیرانبلاغی به کدملیxxxxxxxxx۲ و روح‌اله فکری‌انیلو به کدملیxxxxxxxxx۸. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ رضا ساسانی‌جیرانبلاغی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، روح‌اله فکری‌انیلو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و غیره با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11284411
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز سازه تدبیر آریا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۳۵۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مصطفی خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید شکوه‌غازانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید رضا موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم روشنک تیباش به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۳۱/۳/۹۳.

در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11706513
آگهی تصمیمات شرکت سوارکاران سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۷۰۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۴۲۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سامان موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه‌غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جعفر ساسانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ جعفر ساسانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، مصطفی خانی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضا هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11791286
آگهی تصمیمات شرکت هتل زر سرزمین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۰۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۴۲۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه‌غازانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا ساسانی‌جیرانبلاغی به کدملیxxxxxxxxx۲ و روح‌اله فکری‌انیلو به کدملیxxxxxxxxx۸. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ رضا ساسانی‌جیرانبلاغی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، روح‌اله فکری‌انیلو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و غیره با امضای هریک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11796928
آگهی تصمیمات شرکت همه روز بازار سرزمین ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۰۷۷۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۴۴۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و سعید شکوه‌غازانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری‌اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: رضا بابائی به کدملیxxxxxxxxx۱ و سید فرهاد موسوی به کدملیxxxxxxxxx۵. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۳/۹۱ سید فرهاد موسوی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا بابائی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11798153
آگهی تصمیمات شرکت دهکده نواندیشان معماری سرزمین ایرانیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۳۸۵۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۱۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مصطفی خانی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و سعید شکوه‌غازانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. میثم وزیری‌تیمورلوئی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و جعفر ساسانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ جعفر ساسانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میثم وزیری‌تیمورلوئی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و مکاتبات عادی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات