حسن حسن پور

آقای حسن حسن پور

کد ملی 150153xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
101
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12899026
آگهی تغییرات شرکت مهتاب زرند ساوه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx۰ ریال به صندوق شرکت، به شرکت وارد و در ردیف شرکاء قرار گرفتند. خانم شهناز ابراهیمی احمدآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰ ریال به صندوق شرکت، به شرکت وارد و در ردیف شرکاء قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح گردید. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم آیدا حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم دریا حسن پور (ولایتا) بشماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ناصر ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه خانم شهناز ابراهیمی احمدآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12310446
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۷۸۳۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۹بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12310449
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۷۷۸۳۹ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علی اصغر سیدی باروجی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران)بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد،اوراق بهادارو تعهدآور شرکت ازقبیل چک،سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289642
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی تاویار فولاد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12289752
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی تاویار فولاد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279267
آگهی تغییرات شرکت راین مهر کاسپین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۱۹۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۱۶۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید. آقایان اصغر خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای عزیز حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹و خانم کبرا اللهوردیان سیسان بشماره ملی xxxxxxxxx۸.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12279274
آگهی تغییرات شرکت راین مهر کاسپین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۱۹۸۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۲۱۶۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم کبرا اللهوردیان سیسان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275689
آگهی تغییرات شرکت مهتاب جنگل شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۷۳۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای صفر حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275691
آگهی تغییرات شرکت مهتاب جنگل سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۸۶۳۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۶۷۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای آرمان حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۹بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمید فرهنگی باروجی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و جبرائیل مطلبی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275704
آگهی تغییرات شرکت مهتاب الموت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۸۶۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۳ شرکت تصویب گردید. آقایان جبرائیل مطلبی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275713
آگهی تغییرات شرکت مهتاب الموت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۸۶۳۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۵۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی بیتا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12275719
آگهی تغییرات شرکت چینندگان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۹۶۴۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۴۵۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره اسماعیل علی عباسی باروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270998
آگهی تغییرات شرکت مهتاب زرند ساوه بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۲۶۹۴۷ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۸۰۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی همراهی باروجی بشماره ملی xxxxxxxxx۱(خارج از شرکاء) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته،بروات،قراردادها،عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12271004
آگهی تغییرات شرکت چینندگان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۹۶۴۴ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۱۴۵۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12266419
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت و دامپروری نسیم کاسپین در تاریخ ۱۴/۴/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: عبارت است از انجام کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامداری، مرغداری، باغداری، پرورش طیور، زنبور عسل و ماهی و احداث باغستانها و قلمستانها و مزارع و غرس اشجار بمنظور تهیه و تولید فرآورده های حیوانی و نباتی برای فروش و تامین مواد اولیه صنایع کشت و صنعت وابسته به کشاورزی و دامداری و تهیه و تدارک مواد اولیه از داخل و خارج ـ تاسیس کارگاههای تولیدی و ورود ماشین آلات و مواد اولیه و وسایل و لوازم مورد نیاز و قطعات یدکی کارخانجات و نصب و راه اندازی آن و ورود دام و طیور ـ انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و اقدام به صادرات و واردات کالا و سایر عملیات مجاز که مدیران شرکت برای پیشرفت و توسعه عملیات در رابطه با موضوع شرکت لازم بدانند ـ قبول نمایندگی و عاملیت فروش و اعطای آن و ارائه و انجام خدمات گوناگون از قبیل انبارداری، ترخیص کالا و امور گمرکی و پیمانکاری بسته بندی کالاو حق العمل کاری و سایر خدمات وابسته و پیوسته به موضوع شرکت سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و قبول نمایندگی جهت ارائه و عرضه امور و خدمات بخش عمومی و خصوصی و تعاونی و در صورت لزوم در هر یک از موارد پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ جردن ـ کوچه سرو ـ پلاک ۱۰ ـ طبقه اول، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ یکصد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۲/۳/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۲. رئوف قربانی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) و ۳. آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حمید فرهنگی باروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و جبرائیل مطلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " رسالت " برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد).
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12265302
آگهی تغییرات شرکت فولاد قزوین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۴۷۷۶۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۰۶۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱و آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12265307
آگهی تغییرات شرکت فولاد قزوین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۴۷۷۶۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۰۶۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260854
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اگدام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۰۶۸۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۶۲۳۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جبرائیل مطلبی بشماره ملی xxxxxxxxx۴(خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدندو کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260862
آگهی تغییرات شرکت آریا ارکان آزما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۳۱۴۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۲۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹و ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اصغر خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و جبرائیل مطلبی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260865
آگهی تغییرات شرکت آریا ارکان آزما سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۹۳۱۴۲ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۲۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱بسمت رئیس هیئت مدیره و آرمان حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12261203
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اگدام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۰۶۸۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۶۶۲۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۴/۰۳/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱و آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257670
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و عزیز حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹و خانم ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم کبرا اللهوردیان سیسان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اصغر خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. حساب سود و ترازنامه و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12257672
آگهی تغییرات شرکت راین مهر سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم کبرا اللهوردیان سیسان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170679
آگهی تغییرات شرکت پارس ارمان شفق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱و آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170684
آگهی تغییرات شرکت پارس ارمان شفق سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی خورشیدی گشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152350
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پریس نوشاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۸۵۸۳ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۲۰۱۰۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱و آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12152356
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پریس نوشاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۸۵۸۳ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۲۰۱۰۳۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمهدی سیدی باروجی بشماره ملی xxxxxxxxx۸(خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12127740
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد خلیج فارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۹بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضائی نی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج ازسهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087442
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087456
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۶۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای حمید فرهنگی باروجی بشماره ملی xxxxxxxxx۲خارج از سهامداران و هیأت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413076
آگهی تغییرات شرکت فولاد تاکستان بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۸۷۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ها فاطمه رجبی موحد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و سکینه رضوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و فریبا فروتنی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ بسمت هیئت نظار برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.آقای جعفر کریمی جرینانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی کریمی جرینانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای تقی کریمی جوینانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷بسمت عضو هیئت مدیره و خانم ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396124
آگهی تغییرات شرکت پارس تکوین نیرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396130
آگهی تغییرات شرکت پارس تکوین نیرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۷۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت یا با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708854
آگهی تغییرات شرکت پارس شید فرزام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۴۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم ناهید حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۷و خانم آیدا حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708855
آگهی تغییرات شرکت پارس شید فرزام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۴۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم آیدا حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت یا با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353963
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیا دن سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۰۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان جبرائیل مطلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حمید فرهنگی باروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353964
آگهی تغییرات شرکت فولاد سیادن شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۱۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۴۰۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275512
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقایان حسن حسن پور با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای آرمان حسن پور با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید علی اصغر سیدی باروجی با کدملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275513
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۷۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند:
آقایان حسن حسن پور با کدملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور با کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275861
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد آرمان کاسپین شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۶۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۱۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم مطلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233887
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد آذر کاسپین ابهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۱۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۱۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تعداد اعضای هیات مدیره به ۲ الی۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. نام شرکت به ذوب و نورد آرمان کاسپین تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. آقایان حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان جبرائیل مطلبی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ و حسن غلامعلی نژاد بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. آقای حسن حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملیxxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین خورسی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره بتنهائی و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220717
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جمال الدین نیکبخت نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223948
آگهی تغییرات شرکت ذوب و نورد خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۸۳۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان جبرائیل مطلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حمید فرهنگی باروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196951
آگهی تغییرات شرکت فولاد قزوین سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۷۷۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۶۴۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند
کلیه اسناد و اواق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169349
آگهی تغییرات شرکت مهتاب جنگل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۷۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حمید فرهنگی باروجی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و جبرائیل مطلبی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173458
آگهی تغییرات شرکت مهتاب جنگل سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۷۳۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و صفر حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172119
آگهی تغییرات شرکت مهتاب الموت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۸۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172120
آگهی تغییرات شرکت مهتاب الموت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۸۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی بیتا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از سهامداران و هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166553
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اگدام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی انتخاب شد. حسن غلامعلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و حمید فرهنگی باروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175134
آگهی تغییرات شرکت مهتاب زرند ساوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدیحیی سیدی باروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157713
آگهی تغییرات شرکت چینندگان شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۶۹۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۵۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای اسماعیل علی عباسی باروجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضاء هیات مدیره) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150466
آگهی تغییرات شرکت راین مهر شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۰۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۳۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن حسن پور با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای عزیز حسن پور xxxxxxxxx۹ و خانم ناهید حسن پور xxx۷ـxxxـxxx و خانم کبرا اللهوردیان سیسان xxxـxxx۶ـxxx
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت راین مهر انتخاب شد.
آقای اصغر خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن غلامعلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130984
آگهی تغییرات شرکت آریا ارکان آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۲۷۵۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و ناهید حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
اصغر خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و جبرائیل مطلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126458
آگهی تغییرات شرکت پارس آرمان شفق سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن حسن پور کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آرمان حسن پور کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهدی خورشیدی گشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از سهامداران و هیئت مدیره به سمت مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126503
آگهی تغییرات شرکت پارس ارمان شفق سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن حسن پور کدملی xxxxxxxxx۱ آرمان حسن پور کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112730
آگهی تغییرات شرکت چینندگان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۵۸۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن حسن پور کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی فخرائی گشتی کدملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114365
آگهی تغییرات شرکت چینندگان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۵۸۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۰۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقایان حسن حسن پور کدملیxxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074488
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پریس نوشاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۸۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی سیدی باروجی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۹/۲/xxx۴
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074556
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پریس نوشاب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۵۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۲/xxx۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۱۹/۲/xxx۴
در تاریخ ۱۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938166
آگهی تغییرات شرکت فولاد تاکستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۸۷۹۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۳۵۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ فاطمه رجبی موحد به کدملی xxxxxxxxx۶ و سکینه رضوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و فریبا فروتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت هیئت نظار برای مدت یکسال انتخاب شدند. جعفر کریمی جرینانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و هادی کریمی جرینانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و مدیرعامل و تقی کریمی جونیانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و ناهید حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۷ و آرمان حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هریک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 875038
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۶۸۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن پور ـ آرمان حسن پور ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۹/۹۱ حسن حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آرمان حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید فرهنگی باروجی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939320
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۱۶۸۴ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۹/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن‌پور ـ آرمان حسن‌پور ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۹/۹/۹۱ حسن حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آرمان حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید فرهنگی‌باروجی خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 924769
آگهی تأسیس شرکت مهندسین مشاور آینده راه میهن سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۹/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه مشاوره مهندسی در زمینه های صنایع فولاد و سدسازی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ شهرک غرب ـ فاز ۱ ـ خیابان ایران زمین ـ خیابان ششم گذردی ـ پلاک ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/۹۱/xxx مورخ ۲۷/۸/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه درخشان پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای عبدالحسن مهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای مهدی دوراندیش یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای مهدی دوراندیش یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای عبدالرحمن نحوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ خانم شکوفه علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710598
آگهی تغییرات شرکت مهتاب زرند ساوهبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۶۹۴۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم ناهید حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۲۰/۶/۴۸ فرزند محمدابراهیم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم دریا حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه حسن تاریخ تولد ۲۵/۵/۸۳ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم آیدا حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۰ تاریخ تولد ۲۳/۲/۷۰ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۹ تاریخ تولد ۲۳/۲/۷۰ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۳ تاریخ تولد ۵/۵/۳۷ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710608
آگهی تغییرات شرکت مهتاب زرند ساوهبامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۶۹۴۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۱/۵/۹۳.
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9912992
آگهی تغییرات شرکت مهتاب زرند ساوه بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۶۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۱/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۱/۵/۹۳.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659851
آگهی تغییرات شرکت مهتاب جنگل سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۶۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۷۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۲ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای حمید فرهنگی باروجی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای جبرائیل مطلبی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای حسن حسن پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۴/۳/۹۳.
در تاریخ۲۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659910
آگهی تغییرات شرکت مهتاب جنگل سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۷۳۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان جردن کوچه سرو پلاک ۱۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت می باشد.
در تاریخ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650631
آگهی تغییرات شرکت راین مهر کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۶۵۲۰
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسنپور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئتمدیره و خانم کبرا الهوردیانسیسان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و آقای عزیز حسنپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئتمدیره و آقای عزیز حسنپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئتمدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 651536
آگهی تغییرات شرکت راین مهر کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۶۵۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن حسنپور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم کبرا الهوردیانسیسان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عزیز حسنپور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۳/۳/۹۳
در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10282757
آگهی تغییرات شرکت مهتاب الموت (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۸۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جبرائیل مطلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۱/۲/xxx۳. در تاریخ ۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634008
آگهی تغییرات شرکت مهتاب الموت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۸۶۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای جبرائیل مطلبی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن غلامعلی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۱/۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای حسن حسن پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۱/۲/xxx۳.
در تاریخ۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 634009
آگهی تغییرات شرکت مهتاب الموت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۸۶۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:
آقای حسن حسن پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود.
در تاریخ۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615268
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی تاویار فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل حسن حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و عزیز حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و ناهید حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ حسن حسن پور به سمت رئیس هیئت مدیره، عزیز حسن پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ناهید حسن پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615269
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت اگدام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: حسن غلامعلی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حمید فرهنگی باروجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و ناهید حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ حسن حسن پور به سمت رئیس هیئت مدیره، ناهید حسن پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جبرائیل مطلبی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ جردن ک سرو پ ۱۰ ط اول کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618058
آگهی تغییرات شرکت پارس تکوین نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم ناهید حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۰۲/۰۳/xxx۳
در تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618063
آگهی تغییرات شرکت پارس تکوین نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است یا با امضا نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9992781
آگهی تغییرات شرکت پارس تکوین نیروسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم ناهید حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای آرمان حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای آرمان حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است یا با امضا نائب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100125
آگهی تغییرات شرکت پارس تکوین نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۷۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم ناهید حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای آرمان حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۰۲/۰۳/xxx۳ در تاریخ ۲۰/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614954
آگهی تغییرات شرکت پارس شید فرزام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۴۵۳
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسنپور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئتمدیره و خانم ناهید حسنپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و خانم آیدا حسنپور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئتمدیره و خانم آیدا حسنپور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئتمدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هر یک از اعضا هیاتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
در تاریخ ۱۶/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 614978
آگهی تغییرات شرکت پارس شید فرزام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۴۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۳/۳/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن حسنپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم ناهید حسنپور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم آیدا حسنپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۳/۳/xxx۳
در تاریخ ۱۶/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129106
آگهی تغییرات شرکت پارس شید فرزام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۴۵۳
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ناهید حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم آیدا حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم آیدا حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هر یک از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۶/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 548439
آگهي تصميمات شركت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۷۷۸۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: هیئت مدیره شرکت مرکب از حداقل ۲ نفر و حداکثر ۵ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و عزیز حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ حسن حسن پور به سمت رئیس هیئت مدیره و عزیز حسن پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10387955
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: هیئت مدیره شرکت مرکب از حداقل ۲ نفر و حداکثر ۵ نفر میباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و عزیز حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ حسن حسن پور به سمت رئیس هیئت مدیره و عزیز حسن پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195677
آگهی تصمیمات شرکت چینندگان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۹۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۵۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن‎پور به ش ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن‎پور به ش ملی xxxxxxxxx۹ و ناهید حسن‎پور به ش ملی xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۹۰ حسن حسن‎پور بسمت رئیس هیئت مدیره و ناهید حسن‎پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی فخرائی‎گشتی (خارج از اعضاء) به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و آرمان حسن‎پور به سمت عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‎مدیره به تنهایی و در غیاب رئیس هیئت‎مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9897148
آگهی تصمیمات شرکت پارس آرمان شفق سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و عزیز حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و ناهید حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۳/۵/۹۰ حسن حسن‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عزیز حسن‌پور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، ناهید حسن‌پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892318
آگهی تصمیمات شرکت فولا تاکستان با مسئولیت محدود ‌به شماره ثبت ۸۷۹۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۳۵۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ حسن حسن‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۹ ریال و ناهید حسن‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال و نسیم حسن‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال و آیدا حسن‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال و آرمان حسن‌‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال و دریا حسن‌پور به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفتند. جعفر کریمی‌جرینانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸۴ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۵ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. تعداد اعضای هیئت‌مدیره مرکب از ۶ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. جعفر کریمی‌جرینانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن حسن‌پور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و هادی کریمی به ش‌ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و تقی کریمی‌جونیانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و ناهید حسن‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره و آرمان حسن‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری مکاتباتی با امضای هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931605
آگهی تصمیمات شرکت چینندگان سهامی خاص ثبت شده به شماره۶۹۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۵۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: جبرائیل مطلبی به ش‌ملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی‌نژاد به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن‌پور به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ و آرمان حسن‌پور به ش‌ملیxxxxxxxxx۹ و ناهید حسن‌پور به ش‌ملیxxxxxxxxx۷ و نسیم حسن‌پور به ش‌ملیxxxxxxxxx۴ و آیدا حسن‌پور به ش‌ملیxxxxxxxxx۰ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۹/۸۹ حسن حسن‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناهید حسن‌پور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی فخرائی‌گشتی به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760380
آگهی تغییرات شرکت پارس شید فرزام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۲۴۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۳/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم ناهید حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم آیدا حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۳/۳/xxx۳

در تاریخ ۱۶/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765750
آگهی تغییرات شرکت مهتاب جنگل سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۶۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۷۳۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۴/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۲ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای حمید فرهنگی‌باروجی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای جبرائیل مطلبی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۴/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای حسن حسن‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ تا تاریخ۲۴/۳/۹۳.

در تاریخ۲۷/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10966588
آگهی تغییرات شرکت مهتاب الموت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۸۶۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۷۴۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن حسن‌پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره‌ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود.

در‌ تاریخ۶/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11443006
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۸۹ واصل گردید: سید حسن علائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آرمان حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ ناهید حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۸۹ حسن حسن‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناهید حسن‌پور به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حمید فرهنگی‌باروجی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس و نائب رئیس هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای نائب رئیس هیئت‌مدیره و آرمان حسن‌پور متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به تهران ـ م شیخ بهایی ـ برج صدف ـ ط ۵ ـ واحد ۵۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11560680
آگهی تغییرات شرکت مهتاب جنگل سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۷۳۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابوالقاسم پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۲ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان جردن کوچه سرو پلاک ۱۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت می‌باشد.

در تاریخ۲۷/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11608456
آگهی تغییرات شرکت راین مهر کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۶۵۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم کبرا اله وردیان سیسان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عزیز حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ تا تاریخ ۲۳/۳/۹۳

در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11676022
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت اگدام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۲۳۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: حسن غلامعلی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و حمید فرهنگی‌باروجی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و آرمان حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و ناهید حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۱ حسن حسن‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره، ناهید حسن‌پور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، جبرائیل مطلبی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل خارج از هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ جردن ک سرو پ ۱۰ ط اول کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11750249
آگهی تأسیس شرکت مهندسین مشاور آینده راه میهن سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۹/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه مشاوره مهندسی در زمینه‌های صنایع فولاد و سدسازی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ شهرک غرب ـ فاز ۱ ـ خیابان ایران زمین ـ خیابان ششم گذردی ـ پلاک ۱۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/۹۱/xxx مورخ ۲۷/۸/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه درخشان پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حسن حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای عبدالحسن مهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای مهدی دوراندیش‌یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای مهدی دوراندیش‌یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای عبدالرحمن نحوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم شکوفه علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11774770
آگهی تغییرات شرکت فولاد تاکستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۸۷۹۵۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۳۵۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ فاطمه رجبی‌موحد به کدملی xxxxxxxxx۶ و سکینه رضوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و فریبا فروتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت هیئت‌ نظار برای مدت یکسال انتخاب شدند. جعفر کریمی‌جرینانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و هادی کریمی‌جرینانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و مدیرعامل و تقی کریمی‌جونیانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و ناهید حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ و آرمان حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا ۲ نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتباتی با امضا هریک از اعضا هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11778428
آگهی تغییرات شرکت مهتاب زرند ساوه بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۶۹۴۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم ناهید حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۲۰/۶/۴۸ فرزند محمدابراهیم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم دریا حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه حسن تاریخ تولد ۲۵/۵/۸۳ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم آیدا حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۰ تاریخ تولد ۲۳/۲/۷۰ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای آرمان حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به شماره شناسنامه xxxxxxxxx۹ تاریخ تولد ۲۳/۲/۷۰ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسن حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۳ تاریخ تولد ۵/۵/۳۷ فرزند محمدعلی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11807772
آگهی تاسیس شرکت آریا ارکان آزما سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام آزمون‌های صنعتی کشش خمش آنالیز شیمیایی متالوگرافی سختی ضربه‌فشار خستگی خزش و کنترل ابعادی کالبیراسیون دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی تامین خدمات آزمایشگاهی عقد قرارداد همکاری با سایر شرکتها و آزمایشگاهها طراحی ساخت نصب و راه‌اندازی پروژه‌های آزمایشگاهی ارائه خدمات تعمیر و نگهداری جهت آزمایشگاهها خرید و فروش صادرات و واردات تجهیزات اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری راه‌اندازی آزمایشگاههای فنی و انجام امور سخت‌افزاری و شبکه داخلی رایانه‌ای کنترل فنی کیفیت محصولات مدیریت و مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی انجام پروژه‌های پژوهشی در راستای موضوع شرکت تاسیس دفاتر وابسته و پذیرش نمایندگی سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم شرکت در کلیه مناقصه‌های خصوصی و دولتی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس کارخانجات نورد گرم و سرد و ایجاد فرآیند ریخته‌گری و ذوب فلزات و نورد واسطه‌ای برای تولید انواع مقاطع سبک فولادی صنعتی و ساختمانی و شمش‌های فولادی و مصنوعات ریخته‌گری و مواد اولیه قابل مصرف تولید و همچنین مبادرت به سرمایه‌گذاری و یا شرکت در ایجاد شهرکهای صنعتی و قبول کلیه ارشات در مینه‌های فوق و تهیه و تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات یدکی و ابزار ادوات و مواد کمکی از داخل یا خارج از کشور و ساخت و احداث انواع نیروگاههای برق و صادرات و واردات و خرید و فروش انواع کالاهای مجاز بازرگانی بویژه صادرات کالاهای تولیدی شرکت و تاسیس شعب و اخذ یا اعطای نمایندگی و هر گونه تجارت مجاز بازرگانی در داخل یا خارج از کشور تاسیس بانک و موسسات مالی و اعتباری پس از اخذ مجوزهای لازم.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ولی‌عصر بالاتر از میرداماد کوچه سرو پلاک ۱۰ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۶ریال منقسم به ششصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ششصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۶ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷ مورخ ۲۷/۹/xxx۹ نزد بانک سپه شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای حسن حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ خانم ناهید حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ ۵ـ آقای آرمان حسن‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ ۵ـ آقای حسن غلامعلی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای اصغر خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای جبرائیل مطلبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840570
آگهی تغییرات شرکت راین مهر کاسپین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹۸۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۶۵۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم کبرا اله وردیان سیسان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عزیز حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ ۱۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11911357
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعتی تاویار فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل حسن حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ و عزیز حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۹ و ناهید حسن‌پور به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ حسن حسن‌پور به سمت رئیس هیئت‌مدیره، عزیز حسن‌پور به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، ناهید حسن‌پور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات