مقصود اعطائی زاده

آقای مقصود اعطائی زاده

کد ملی 146733xxxx
گراف ارتباطات
36
شرکت‌ها
45
آگهی‌ها

شرکت های مقصود اعطائی زاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مقصود اعطائی زاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
آرگون افروزان پرندک
آرگون افروزان پرندک
بازرس اصلی
پی افروزان آرتا بهرو
پی افروزان آرتا بهرو
اثر برگ هفت سایه
اثر برگ هفت سایه
بازرس اصلی
وثیق رود آرتاویل
وثیق رود آرتاویل
بازرس اصلی
سپند ساخت هندسه
سپند ساخت هندسه
بازرس اصلی
ارتقا توان شاندیز
ارتقا توان شاندیز
بازرس اصلی
سپر ستون پایه
سپر ستون پایه
نایب رییس هییت مدیره
ارس اتفاق آرتاویل
ارس اتفاق آرتاویل
بازرس اصلی
آرتام وثیق دژ آب
آرتام وثیق دژ آب
بازرس علی‌البدل
ستیغ ارتفاع ساوالان
ستیغ ارتفاع ساوالان
بازرس علی‌البدل
دیمه مسیر آرتاویل
دیمه مسیر آرتاویل
رییس هییت مدیره
ره نقش ماه سنگ
ره نقش ماه سنگ
سپهر احداث سرچشمه
سپهر احداث سرچشمه
بازرس اصلی
دژ نقش پی پایش
دژ نقش پی پایش
بازرس علی‌البدل
مسطح کاشانه عاج
مسطح کاشانه عاج
نایب رییس هییت مدیره
بینش پادیاو پیشگام
بینش پادیاو پیشگام
بازرس اصلی
عمران معمار پر کران
عمران معمار پر کران
بازرس اصلی
آذین استوار زیستاب
آذین استوار زیستاب
عمران آب شکن الوند
عمران آب شکن الوند
جاودان ساخت ارگ
جاودان ساخت ارگ
نایب رییس هییت مدیره
پا بند احداث
پا بند احداث
بازرس اصلی
مستحکم بنای البرز
مستحکم بنای البرز
بازرس اصلی
اوج افروزان پرند
اوج افروزان پرند
رییس هییت مدیره
اتحاد کار پایدار
اتحاد کار پایدار
نو اندیشان بلند پایه
نو اندیشان بلند پایه
بازرس علی‌البدل
تحکیم بنای درنیکا
تحکیم بنای درنیکا
رییس هییت مدیره
آرمان طاق شمال
آرمان طاق شمال
نایب رییس هییت مدیره
دیبا سازه ی ارشد
دیبا سازه ی ارشد
رییس هییت مدیره
خاوران دژ سگال
خاوران دژ سگال
بازرس علی‌البدل
فروغ ساز زرنگار
فروغ ساز زرنگار
بازرس اصلی
دیبا مرمت باستان
دیبا مرمت باستان
بازرس علی‌البدل
کیان پل پارمیس
کیان پل پارمیس
نایب رییس هییت مدیره
رسام کاخ گلدیس
رسام کاخ گلدیس
بازرس اصلی
آراز کومه صنعت رادین
آراز کومه صنعت رادین
بازرس علی‌البدل
ره برج اذر
ره برج اذر
بازرس اصلی
آریا سازه سبلان
آریا سازه سبلان
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14901459
آگهی تغییرات شرکت آریا سازه سبلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10557 و شناسه ملی 10240131877
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین پورصادق زیوه به کدملی 1621140059 پرویز سلطانپور کلاسربه کدملی 1465471871 رحیم پیری زاد به کد ملی 5079841400 به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابتکار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. آقای رامین مهرداد به کدملی 1450397158 به سمت بازرس اصلی آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی 1467330027 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش980825413649844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14492693
آگهی تغییرات شرکت آریا سازه سبلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۳۱۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حامد محمد علی پور به کدملی xxxxxxxxx۴ ، پرویز سلطانپور کلاسر به کدملی xxxxxxxxx۱ ، محمد خداپرست ساربان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند . آقای رامین مهرداد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14436911
آگهی تغییرات شرکت ره برج اذر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۸۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) احمد جلالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ، حسین جلالی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ، صادق خالق خواه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند ب ) روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند . ت ) آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رامین مهرداد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413876
آگهی تغییرات شرکت آراز کومه صنعت رادین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۸۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) الهیار علی پور به کدملی xxxxxxxxx۱، علی علی پور به کدملی xxxxxxxxx۳، رامین طالب پور به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند ب) روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند. ت)آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل و آقای محمد حسنلو به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326374
آگهی تغییرات شرکت وثیق رود آرتاویل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ابوذر فیضی پور به کدملی xxxxxxxxx۳، حامد امیری به کد ملی xxxxxxxxx۹ و حسین فیضی پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رامین مهرداد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258980
آگهی تغییرات شرکت رسام کاخ گلدیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۸۰۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شیرین قرآنی اردبیلی به کدملی xxxxxxxxx۹، مهدی میکائیل زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و مهدی حبیب زاده گرجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی آقای رامین مهرداد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130310
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان پل پارمیس درتاریخ ۳۰/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان اردبیل - شهرستان اردبیل - بخش مرکزی - شهر اردبیل-طوی-کوچه مدرس ۶-خیابان شهید مدرس-پلاک xxx-پاساژ نگین-طبقه اول- کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳/xxx۵ مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش با کدxxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم شیرین قرآنی اردبیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد خداپرست ساربان به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره خانم شیرین قرآنی اردبیلی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823253
آگهی تغییرات شرکت پا بند احداث شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۶۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسعد موسی به کدملی xxxxxxxxx۸، ناصر نیکویی به کدملی xxxxxxxxx۴، مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. خانم فاطمه وجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای آرش رضائی عباس آباد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743620
آگهی تغییرات شرکت پا بند احداث شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۶۹۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اسعد موسی به کدملی xxxxxxxxx۸، ایوب ملابهرامی به کدملی xxxxxxxxx۸ و مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. خانم فاطمه وجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای آرش رضائی عباس آباد به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692767
آگهی تغییرات شرکت خاوران دژ سگال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۲۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف اسماعیلی به کدملی xxxxxxxxx۹، سجاد شیری جناقرد به کدملی xxxxxxxxx۲، مهدی محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای اشکان بناءسابق به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660925
آگهی تغییرات شرکت دیبا مرمت باستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۹۱۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کامران مروجی به کدملی xxxxxxxxx۱ و اسماعیل احمدزاده بروکانلو به کدملی xxxxxxxxx۸ و طاهر محبی فر به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ خانم سارا مرحمتی حیدرانلو به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641392
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فروغ ساز زرنگار درتاریخ ۱۳/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز های لازم ضمناً ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل-شهرک بسیجیان فازاول-کوچه وصال ۹-کوچه وصال ۱۰-پلاک ۷-طبقه اول--- کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxهزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۱ مورخ ۲۲/۶/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت :۱.آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره .خانم ژیلا پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره .آقای التفات پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی .و آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622599
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خاوران دژ سگال درتاریخ ۰۱/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز‌های لازم ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل - شهرک بسیجیان فازاول - کوچه وصال ۹ - کوچه وصال ۱۰ - پلاک ۷ - طبقه سوم - - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۱ مورخ ۲۲/۶/۹۶ - نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم ژیلا پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای التفات پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل آقای شهرام پورجعفر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609711
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان طاق شمال درتاریخ ۲۳/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اردبیل شهر اردبیل - راه جیرال - کوچه شهیدکوهی فرد - خیابان نهضت - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد. که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۱ مورخ ۳۰/۵/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: خانم مهناز قاسمی جناقرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای مقصود اعطائی زاده همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609717
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دیبا سازه‌ی ارشد درتاریخ ۲۳/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اردبیل شهر اردبیل - امام خمینی - کوچه جودی اصل - کوچه شهیدغریبانی - پلاک xxx - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای رامین مهرداد دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه وآقای مقصود اعطائی زاده دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء آقایان رامین مهرداد و یا مقصود اعطائی زاده هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601395
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بنای درنیکا درتاریخ ۱۹/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل - سلطان آباد - خیابان شهید معادی - کوچه معادی ۵ - پلاک ۴۲ - ساختمان مجتمع مسکونی نگین - طبقه اول - واحد ۶ - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۱ مورخ ۲۵/۴/۹۶ نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای افشین محب ایمچه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای یوسف محب ایمچه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550842
آگهی تغییرات شرکت وثیق رود آرتاویل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی بدری رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۳، ابوذر فیضی پور به کدملی xxxxxxxxx۳ و حامد امیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی وآقای رامین مهرداد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494593
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نو اندیشان بلند پایه درتاریخ ۱۲/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۶۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی،آجری،سنگی،بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه های آب و فاضلاب،ساخت راهها و عملیات آسفالتی،تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز ،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل-شهرک حافظ-خیابان شهیدودودصدساله-کوچه ده متری دوازدهم-پلاک xxx-طبقه اول-- کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۰/۱۲/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقایان رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد سعادتی ایمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13464063
آگهی تغییرات شرکت اتحاد کار پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۰۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرهوشنگ افضل شوشتری به کدملی xxxxxxxxx۲، محمد سعادتی ایمیر به کدملی xxxxxxxxx۹، مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. خانم اسماء بناءسابق به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی وخانم الهه عباس زاده استارائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457602
آگهی تغییرات شرکت عمران معمار پر کران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۷۵۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد فتح اله زاده به کدملی xxxxxxxxx۷، اشکان بناءسابق به کدملی xxxxxxxxx۸، بهنام واحدی به کدملی xxxxxxxxx۱، به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رامین مهرداد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446739
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مستحکم بنای البرز درتاریخ ۰۶/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل شهرک ساحلی خیابان پونه جنوبی کوچه لاله ۱ پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۲/۳/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای داور سیدموسوی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وخانم اسماء بناءسابق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ اشکان بناءسابق به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی وآقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446928
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج افروزان پرند درتاریخ ۰۶/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل - شهر اردبیل - هاشم آباد - کوچه شهیدآزیک ۱ - کوچه شهید ستارآزیک (بعثت ۳۸) - - طبقه همکف - - کدپستی: xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۷/xxx۰۱ مورخ ۱۳/۲/۹۶ نزد بانک سپه شعبه - شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. ۱. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای یونس محب ایمچه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای افشین محب ایمچه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: ککلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. خانم زهرا فتحی قشلاق محمدبیگ به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284120
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پا بند احداث درتاریخ ۱۱/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:. اردبیل - بزرگراه شهدا، نبش میدان جهاد، جنب چلو کبابی احد زاده. کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ با نام می‌باشد مبلغ: xxxxxx ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سپه شعبه:. شریعتی بشماره:. xxx به شماره حساب: xxxxxxxxxxxx۹ مورخه: ۱۸/۱۰/۹۵ پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهام داران می‌باشد. اولین مدیران:. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262160
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جاودان ساخت ارگ درتاریخ ۲۸/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل، خیابان عطائی، جنب بیمارستان امام خمینی، کوی عرفان اول، پلاک ۳۸، کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد مبلغ: xxxxxx ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک سپه شعبه: شریعتی بشماره: xxx به شماره حسابک xxxxxxxxxxxx۷ مورخه: ۰۸/۱۰/xxx۵ پرداخت گردیده و مبلغ: xxxxxx ریال در تعهد سهام داران می‌باشد اولین مدیران: ۱. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل وخانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253514
آگهی تغییرات شرکت عمران آب شکن الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۳۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله عباسی به کدملی xxxxxxxxx۷، مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و فرهاد نوعی قوجه بیگلو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی برای بقیه مدت ۲ سال هیئت مدیره انتخاب. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. اسماء بناءسابق به کدملی xxxxxxxxx۰ و اشکان بناءسابق به کد ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای بقیه بقیه مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245469
آگهی تغییرات شرکت سپند ساخت هندسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۵۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز سلطان پور کلاسر به کدملی xxxxxxxxx۱، مهدی نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۳ و معصومه عباس زاده آستارائی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی برای بقیه مدت ۲ سال هیئت مدیره انتخاب وروزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.. مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و حسین قسمتی شیخ احمد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای بقیه بقیه مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241653
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آذین استوار زیستاب در تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل، خیابان شهدا کمربندی دوم نرسیده به پل سعدی جنب بهداشت مرکزی پلاک ۲ طبقه‌ی دوم، کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: ۱. خانم فاطمه وجدی شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره،. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای: اشکان بناءسابق، شماره ملی: xxxxxxxxx۸، به سمت بازرس اصلی اسماء بناءسابق، شماره ملی: xxxxxxxxx۰. به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بینش پادیاو پیشگام در تاریخ ۰۸/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل خیابان عطائی، جنب بیمارستان امام خمینی، کوی عرفان اول، پلاک ۳۸. کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۸/xxx۵ نزد بانک شریعتی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم معصومه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13222604
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران معمار پر کران در تاریخ ۰۸/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، فلکه مادر، خیابان مفتح، روبروی شهرداری، کوچه مهتاب ۳، پلاک xxx. کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۸/xxx۵ نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای آرش رضایی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193905
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دژ نقش پی پایش در تاریخ ۲۴/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. اردبیل شهرک کارمندان، میدان کاج، کوچه لاله ۳، پلاک xxx. کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۷/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقایان آرش رضائی عباس آباد به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و رامین مهرداد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وحسین قسمتی شیخ احمد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعادل هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193937
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسطح کاشانه عاج درتاریخ ۲۴/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردبیل شهرک کارشناسان، میدان ساحلی، خیابان پونه جنوبی، لاله ۲، قطعه xxx، طبقه چهارم، کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد xxx سهم آن با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲/xxx مورخ ۹/۸/۹۵ نزدکشاورزی شعبه اردبیل پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از ۲۳/۰۶/xxx۵ تا ۲۳/۰۶/xxx۷ آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از ۲۳/۰۶/xxx۵ تا ۲۳/۰۶/xxx۷ آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره از ۲۳/۰۶/xxx۵ تا ۲۳/۰۶/xxx۷ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور ونامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی از ۲۳/۰۶/xxx۵ تا ۲۳/۰۶/xxx۶ خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل از ۲۳/۰۶/xxx۵ تا ۲۳/۰۶/xxx۶ برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13163985
آگهی تغییرات شرکت وثیق رود آرتاویل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۸۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی بدری رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۳، الهه عباس زاده آستارائی به کدملی xxxxxxxxx۶ و اشکان بناءسابق به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی برای بقیه مدت ۲ سال هیئت مدیره انتخاب وروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ و رامین مهرداد به کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای بقیه مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105286
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر احداث سرچشمه درتاریخ ۱۱/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرک کارشناسان، میدان وصال، کوچه وصال ۴، قطعه xxx، کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۲۷/۷/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم ام گلثوم بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090294
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره نقش ماه سنگ در تاریخ ۰۳/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مرکز اصلی شرکت: اردبیل میدان وحدت ۲۰ متری حسن آباد پلاک ۷۴ کدپستی: xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۱۷/۷/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه صادرات پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت:. آقای آرش رضائی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره • به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047424
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود دیمه مسیر آرتاویل درتاریخ ۱۰/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملی ات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملی ات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل - شهرک کارشناسان میدان ساحلی خیابان پونه جنوبی لاله ۲ قطعه xxx طبقه سوم کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از اعضا (به ریال) - آقای سید عادل هاشمی دیجوجین ۹۹ ٪ سهم الشرکه معادل xxx , xxx ریال میباشد. - آقای مقصود اعطائی زاده دارای ۱ ٪ سهم الشرکه معادل ۱۰ , xxx ریال میباشد اولین مدیران شرکت:. آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید عادل هاشمی دیجوجین به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء سیدعادل هاشمی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010251
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستیغ ارتفاع ساوالان درتاریخ ۱۷/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۲۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، خیابان شهدا کمربندی دوم نرسیده به پل سعدی جنب بهداشت مرکزی پلاک ۲ طبقه‌ی دوم کد پستی: xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۳/۶/۹۵ زد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت. آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992849
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتام وثیق دژ آب درتاریخ ۰۸/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرک کارشناسان شهرک بسیجیان فاز اول وصال ۴ قطعه xxx طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۲۶/۵/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم فاطمه وجدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وآقایان سیدعادل هاشمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حامد جهانیان شیخ احمد به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982295
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپر ستون پایه درتاریخ ۰۲/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم از مر اجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرک کارشناسان میدان ساحلی خیابان پونه جنوبی لاله ۲ قطعه xxx طبقه چهارم کدپستی: xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام می‌باشد، که مبلغ xxxxxx ریال آن برابر گواهی شماره xxx/xxx۵ به حساب شماره xxxxxxxxxxxx۵ و به تاریخ ۰۲/۰۵/۹۵ در بانک صادرات شعبه میدان ورزش نقدا پرداخت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای آرش رضایی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای یاسوب حمزه زاده ملاباشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره • به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975136
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارتقا توان شاندیز درتاریخ ۳۰/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. اردبیل خیابان سعدی کوچه ساوالان پلاک ۹ طبقه اول کد پستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۱۳/۵/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقایان داور سیدموسوی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و رامین مهرداد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم فاطمه وجدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986276
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارس اتفاق آرتاویل درتاریخ ۲۳/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل، شهرک مخابرات میدان طلائیه به طرف مسکن مهر قطعه xxx طبقه سوم کد پستی: xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۲/۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم ام گلثوم بنای سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای آرش رضایی عباس آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954956
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپند ساخت هندسه درتاریخ ۱۸/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاو موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرک مخابرات ۲۴ متری امید قطعه xxx طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۲۹/۴/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم معصومه عباس زاده آستارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای اشکان بناء سابق به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای آرش رضایی عباس آباد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین قسمتی شیخ احمد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948634
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص وثیق رود آرتاویل درتاریخ ۱۳/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل کارشناسان خیابان وصال وصال ۴ قطعه xxx طبقه سوم کد پستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۳۹/۴/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای محمدرضا بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. خانم اسماء بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی. آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند درروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942143
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اثر برگ هفت سایه درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل کارشناسان شهرک بسیجیان قطعه xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۲۹/۴/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم معصومه عباس زاده آستارائی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم الهه عباس زاده آستارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای میثم عباس زاده آستارائی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای اشکان بناء سابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیر الانتشاراطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925421
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پی افروزان آرتا بهرو درتاریخ ۰۲/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل – شهرک کارشناسان میدان وصال کوچه وصال ۴ قطعه کدپستی: xxxxxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت:. آقای اشکان بناسابق به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مقصود اعطائی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877603
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرگون افروزان پرندک درتاریخ ۰۶/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداثساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل کارشناسان خیابان وصال کوچه وصال ۴ قطعه xxx طبقه دوم، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۵ مورخ ۸/۳/۹۵ نزد بانک صادرات اردبیل شعبه میدان ورزش پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم اسماء بناء سابق به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره xxxxxxxxx۰ و خانم الهه عباس زاده استارائی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و محمدرضا بناء سابق به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مقصود اعطائی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات