میر ودود سیدشنوا

میر ودود سیدشنوا

کد ملی 146568xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های میر ودود سیدشنوا

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که میر ودود سیدشنوا دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14029882
آگهی تغییرات مرکزی شرکتهای احرار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. سید احمد قشمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و میرودود سید شنوا با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی منتهی به خرداد ۹۷ انتخاب گردیدند. محمدرضا حسن پور با کدملی xxxxxxxxx۷ - محمدصالحی با کدملی xxxxxxxxx۰ - سیدمحمد عطا رحمانی آبیدر با کدملی xxxxxxxxx۴ - مراد علی ورناصری قندعلی با کدملی xxxxxxxxx۸ - حمیدرضا نیاکمال با کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیت مدیره و جعفر مهمان نواز با کدملی xxxxxxxxx۱ - محرمعلی دیبا نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های مربوط به مؤسسه تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12622915
آگهی تغییراتمركز شركتهاي احرار موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۷۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب شد. . آقای رضا محمود زاده قلعه ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۸به عنوان بازرس اصلی و آقای میرودود سیدشنوا به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید :آقایان محمدصالحی با ک.م xxxxxxxxx۰،مرادعلی ور ناصری قند علی با ک.م xxxxxxxxx۸ حمیدرضا نیاکمال با ک.م xxxxxxxxx۰محمدرضا حسن پو ر با ک.م xxxxxxxxx و حسن حنان با ک.م xxxxxxxxx۴به عنوان اصلی هیت مدیره و اقایان سید محمدعطا رحمانی آبیدر با ک.م xxxxxxxxx۰ و حسین کاظمی راد با ک.م xxxxxxxxx۰به عنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728734
آگهی تصمیمات موسسه مرکزی شرکتهای احرار ثبت ‌شده ‌بشماره ۷۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. محمد صالحی به ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم ذاکری به ش ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میر ودود سیدشنوا به ش ملی xxxxxxxxx۷ و حسن حنان به ش ملی xxxxxxxxx۴ و سید احمد قشمی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و محمدرضا حسن‎پور به ش ملی xxxxxxxxx۷ و حمیدرضا نیاکمال به ش ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء اصلی و فریبرز خوب‎نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۱ و حسین عزیزی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء علی‎البدل.

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ سید احمد قشمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میر ودود سیدشنوا بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن حنان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره یا نایب رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9542076
آگهی تغییرات در موسسه مرکزی شرکتهای احرار بشماره ثبت۷۸۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حسن حنان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و سید احمد قشمی به کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و میرودود سیدشنوا به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه اعم از چک سفته برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486356
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین‌المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ میر ودود سیدشنوا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ غلامرضا مصدقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ منصور منصوری‌بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدار سنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ـ به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ حسن حنان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا سپهوند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات