سیدعزیز سیدی ینگجه

آقای سیدعزیز سیدی ینگجه

کد ملی 146537xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
7
آگهی‌ها

شرکت های سیدعزیز سیدی ینگجه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیدعزیز سیدی ینگجه دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14803494
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی مجید یاریگر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی سیدعزیز سیدی ینگجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی قاسم صمدیان ساربانقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو موظف هیئت مدیره عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. و ضمنا" کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. موادی از مفاد ماده ۵۶ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. ـ پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. ـ تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. ـ پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. ـ طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کراراً. ـ تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. ـ تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. ـ پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. ـ در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535692
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمد نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره . شرکت نفت و گاز کوثر به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای سیدعزیز سیدی ینگجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره . گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای قاسم صمدیان ساربانقلی به سمت عضو موظف هیئت مدیره . آقای عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ( خارج از شرکت ) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند . کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . موادی از مفاد ۵۶ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره . تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت . پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه‌های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره . تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره . پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت . تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری . طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام ، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کرارا . تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره . تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور . دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع . پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره . در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014171
آگهی تغییرات شرکت شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بخشایش به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره خلیل قلی پور خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ساسان قلی پور خلیلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره موظف سعید بابازاده ینگجه به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت عامران پاسارگاد سازه (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان عضو هیئت مدیره احمد رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت امید سازه غزال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان عضو هیئت مدیره سید عزیز سیدی ینگجه به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا احمد رحمانی (نماینده شرکت امید سازه غزال) همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و یا احمد رحمانی (نماینده شرکت امید سازه غزال) همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885769
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عزیز سیدی ینگجه به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای ناصر رهبری فرزوبنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام)، به شماره ثبت ۱۷ اسکو و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بعنوان دبیروعضو هیئت مدیره موظف و آقای سعید بابازاده ینگجه به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از طرف بانک سرمایه (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از امضاهای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا آقای سید عزیز سیدی ینگجه عضو هیئت مدیره موظف همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814771
آگهی تغییرات شرکت تجارت کولاک تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳۲۱۶۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خلیل قلی پور خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره سیدعزیز سیدی ینگجه به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت آذرتوسعه مسکن به شماره ثبت xxx۰۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره حسن شکیبایی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت کولاک شرق به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814792
آگهی تغییرات شرکت راه گشا تجارت آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۲۵۱۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعزیزسیدی ینگجه به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت آذر توسعه مسکن (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۰۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ برای مدت باقی مانده هیئت مدیره انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814800
آگهی تغییرات شرکت آذرتوسعه مسکن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۸۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خلیل قلی پور خلیلی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و سیدعزیز سیدی ینگجه به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت تجارت کولاک تبریز به شماره ثبت xxx۶۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد نصرتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت کولاک شرق به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره و حسین ابراهیم پورطلوعی به کدملی xxxxxxxxx۸ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات