هدایت جباری کرد قشلاقی

هدایت جباری کرد قشلاقی

کد ملی 146350xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های هدایت جباری کرد قشلاقی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که هدایت جباری کرد قشلاقی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1743155
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۲/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره برای دو سال بشرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند. آقایان:۱ ـ حاج رفیع غیبی بشماره xxxxxxxxx۷حاج عدالت جباری کردقشلاقی بشماره xxxxxxxxx۹ حاج هادی حسینی چشمه بشماره xxxxxxxxx۷ حاج احد سلیمان جاه بشماره ملی xxxxxxxxx۶حاج محمد رضا علی محمدیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و آقایان حاج محمد صادق احسانی مقدم بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و حاج هدایت جباری کردقشلاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای علی البدل برای دو سال منتخب شدند. موسسه حسابرس رسمی احراز ارقام به شماره ثبت xxx۲۰ دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای امین قنادی اصل به سمت بازرس علی البدل برای یکسال منتخب شدند. ترازنامه و سود زیان سال مالی منتهی xxx۲به تصویب حاضرین رسید. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743164
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاج رفیع غیبی فرزند یوسف به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای هادی حسینی چشمه فرزند محمد علی به شماره کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای عدالت جباری کردقشلاقی فرزند معرفت به شماره کدملیxxxxxxxxx۹به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای احد سلیمان جاه فرزند محرم به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا علیمحمدیان فرزند علی اصغر به شماره کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان منشی هیئت مدیره ـ آقای حاج صادق احسانی مقدم فرزند ستار به شماره کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل ـ آقای هدایت جباری کرد قشلاقی فرزند معرفت به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل و آقای حاج تقی روشنیان فرد فرزند رحیم به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل منتخب گردیدند.حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از قبیل (چک ـ سفته ـ براوات)دو امضاء از سه امضاء آقایان حاج رفیع غیبی ـ حاج هادی حسینی چشمه ـ حاج تقی روشنیان فرد با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات