هادی حسینی چشمه

هادی حسینی چشمه

کد ملی 146020xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

شرکت های هادی حسینی چشمه

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که هادی حسینی چشمه دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13312842
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) تراز نامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. ب) موسسه حسابرس رسمی احراز وارقام (حسابداران رسمی) به شماره ثبت xxx۲۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای امین قنادی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند ج) اشخاص زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی) آقای رفیع غیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷) آقای هادی حسینی چشمه به شماره ملی xxxxxxxxx۷) آقای احد سلیمان جاه به شماره ملی xxxxxxxxx۶) آقای شفیع پور فرضی به شماره ملی xxxxxxxxx۰) آقای حسن علیمحمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx اشخاص زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای علی البدل) آقایان داریوش صفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸) بهمن فرخی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند د) روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312850
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای رفیع غیبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی حسینی چشمه به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احد سلیمان جاه به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای حسن علیمحمدیان به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضواصل آقای شفیع پور فرضی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و منشی هیئت مدیره آقای داریوش صفرزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای بهمن فرخی اصل به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای تقی روشنیان فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین شدند. * حدود واختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه ومصوبات مدیر عامل میباشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و نظایر آن با دوامضاء از سه امضاءآقایان رفیع غیبی - هادی حسینی چشمه تقی روشنیان فرد همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1743164
آگهی تغییرات شرکت اتحاد ریسندگی پشم خامه اردبیل سهامی عام به شماره‌ثبت ۱۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۲۴۰۰۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حاج رفیع غیبی فرزند یوسف به شماره کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای هادی حسینی چشمه فرزند محمد علی به شماره کدملی xxxxxxxxx۷به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای عدالت جباری کردقشلاقی فرزند معرفت به شماره کدملیxxxxxxxxx۹به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای احد سلیمان جاه فرزند محرم به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا علیمحمدیان فرزند علی اصغر به شماره کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان منشی هیئت مدیره ـ آقای حاج صادق احسانی مقدم فرزند ستار به شماره کدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل ـ آقای هدایت جباری کرد قشلاقی فرزند معرفت به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل و آقای حاج تقی روشنیان فرد فرزند رحیم به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل منتخب گردیدند.حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از قبیل (چک ـ سفته ـ براوات)دو امضاء از سه امضاء آقایان حاج رفیع غیبی ـ حاج هادی حسینی چشمه ـ حاج تقی روشنیان فرد با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات