حسن عطری

آقای حسن عطری

کد ملی 137968xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
7
آگهی‌ها

شرکت های حسن عطری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حسن عطری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14708805
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور کاوش پژوهش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۳۵۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن عطری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین راغمی آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . - آقای سیدرضا قاسمیه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره . خانم منیر یوسف بیک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ، بسمت نایب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره - . آقای محمد الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، بسمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره - خانم نیلوفر یوسف بیک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند - امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بانکی و همچنین کلیه نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893165
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳/xxx مورخ ۱/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا وفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و به موجب معرفی نامه شماره xxx۸/ ۹۵ مورخ ۱۱/۲/xxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سهراب رسته به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و به موجب معرفی نامه شماره xxx/۹۵ مورخ ۱۱/۲/xxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ و به موجب معرفی نامه شماره xxx۰/۹۵ مورخ ۲۶/۲/xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن عطری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت دارو تجارت سامان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و به موجب معرفی نامه شماره xxx۳/۹۵ مورخ ۱۱/۲/xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا حاجی سیدابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ و به موجب معرفی نامه شماره xxx۰/۹۵ مورخ ۱۱/۲/xxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدندو کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، اعم از چکها، بروات و سفته‌ها با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب یک نفر از دو عضو فوق الذکر با امضاء عضو دیگر و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12608128
آگهی تغییرات شرکت بانيان راه نو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۸۱۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۲۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان: علی محمد رهبرقهفرخی به کدملی xxxxxxxxx۱ علی صفاکار به کدملی xxxxxxxxx۱ خانم: بهناز مهدی زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای حسن عطری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام مؤمنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705839
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx/xxxمورخ۱۱/۰۸/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا وفائی به کدملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سهراب رسته به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۷به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست شماره یک صورتجلسه میباشد. آقای محسن دارستانی فراهانی به کدملیxxxxxxxxx۹به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسن عطری به کدملیxxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت دارو تجارت سامان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سیدمحمدرضاحاجی سید ابوترابی به کدملیxxxxxxxxx۸بنمایندگی شرکت سلامت جویان تهران بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۷بسمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات و سفته ها با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب یک نفر از دو عضو فوق الذکر با امضاء عضو دیگر و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1259683
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا وفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تندر ماشین زرین دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به جای آقای سعید امامی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به جای آقای غلامرضا جواشی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سهراب رسته به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن عطری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی اصغرزاده صادق به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10431486
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ملت (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۱۴۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۱ حسن عطری به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا جواشی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به جای افراد قبلی تعیین شدند. سعید امامی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. سهراب رسته به سمت مدیرعامل تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل کمافی السابق میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742015
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری ملت (سهامی‌عام) بشماره ثبت۹۱۴۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۵/۹۱ حسن عطری به کدملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۸ بسمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا جواشی به شناسه ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا سهامی خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به جای افراد قبلی تعیین شدند. سعید امامی به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. سهراب رسته به سمت مدیرعامل تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل کمافی السابق میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات