ابوالفتح ابراهیمی

آقای ابوالفتح ابراهیمی

کد ملی 137899xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
62
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14786671
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای ابوالفتح ابراهیمی با کدملیxxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ـ آقای سیدامیر میرمنصف با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای مصطفی وحیدزاده با کدملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی ازشرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی (سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴به سمت عضوهیئت مدیره ۴ ـ آقای سیدعلی رضوی روحانی با کدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان(سهامی عام)به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ به سمت عضوهیئت مدیره. ۵ ـ آقای حسین خضری با کدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند..کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوعضو ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره ب اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ـ نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی.طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع ازهرگونه دعوی اعم ازمدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف تعیین جاعل واستردادسند، استرداددعوی واسترداددرخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربا یابدون اختیارصلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیروتوکیل درتوکیل، تعیین مصدق وکارشناس، اقرار، خواه درماهیت دعوی، خواه درامری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث وورودثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تاًمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدوربرگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوایرثبت اسناد ۳ ـ
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14648300
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره سید امیر میر منصف به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مصطفی وحیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضوهیئت مدیره سیدعلی رضوی روحانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضوهیئت مدیره مهیارعسگریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوعضو ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام ، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی . طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع ازهرگونه دعوی اعم ازمدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سندطرف تعیین جاعل واستردادسند ، استرداددعوی واسترداددرخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربا یابدون اختیار صلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیروتوکیل درتوکیل ، تعیین مصدق وکارشناس ، اقرار ، خواه درماهیت دعوی ، خواه درامری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، دعوی جلب ثالث وورودثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضائی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدوربرگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوایرثبت اسناد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14611446
آگهی تغییرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تبریز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۱/xxx۸ و برابر مجوز شماره xxx۷ / ۱۲ / ص مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عباس کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ رضا کامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات رئیسه برای مدت ۴ سال انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14611452
آگهی تغییرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تبریز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۹۱۹۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۸ و برابر مجوز شماره xxx۷ / ۱۲ / ص مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یونس ژائله سعد آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس اتاق ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس اول اتاق عباس کمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس دوم اتاق محمود ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت خزانه دار اتاق رضا کامی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت دبیر اتاق انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور اتاق از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس و خزانه دار به عنوان امضای ثابت و در نبود رئیس توسط یکی از نواب رئیس به همراه مهر اتاق خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586232
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره بهزادقنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مصطفی وحیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضوهیئت مدیره سیدعلی رضوی روحانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضوهیئت مدیره مهیارعسگریان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانانوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها ، سفته‌ها ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوعضو ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود : نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی درکلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش ، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند ، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد ، دعوی خسارت ، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور ، تامین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14539443
آگهی تغییرات صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کامیار عطائی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت ریاست هیأت امناء و عارف نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب ریاست هیأت امناء و سیدمحمدعلی سید ابریشمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت امناء و رحیم علیشاهی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت امناء و ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت امناء و ساعد شهسوار ارسون به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت امناء و محمد نیک فر به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس کل برای بقیه مدت تصدی هیأت امناء تعیین گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14511629
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفی وحیدزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هئیت مدیره و هادی آقابابایی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و مهدی اعتصام به کدملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده انتخاب شدند . و اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۱ تا ۴ و ۶ تا ۹ ( بجز اموال غیر منقول بند ۹ ) و ۱۱ تا ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید . کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت ( ناصر یکتن ) بهمراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد . سقف ریالی برای چکهای امضاءشده توسط معاون مالی در این بند به مبلغ ۷ ، xxx ، xxx ، xxx ریال ( هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال ) تعیین میگردد ضمنا جابجائی و انتقال داخلی در بین حسابهای متعلق به شرکت در نزد بانکها و موسسات مالی و پرداخت به شرکتهای تابعه تراکتورسازی ایران از این سقف مستثنی می‌باشد . با توجه به درخواست معاونت بازرگانی و بمنظور تسهیل در روند انتقال اسناد مالکیت تراکتورهای فروشی جاری ، هیئت مدیره با تفویض اختیار به آقایان رحمان قلیزاده نو به کدملی xxxxxxxxx۱ ، علی صراحی نوبر به کدملی xxxxxxxxx۳ و اکرم علی پور به کدملی xxxxxxxxx۶ که با امضا دو نفر از افراد یاد شده متفقا معتبر خواهد_بود جهت امضای اسناد فروش موافقت نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14485521
آگهی تغییرات صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۱/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ از اعضای علی البدل هیئت مدیره بجای آقای هاشم یکه زارع بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364724
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن هلدینگ های ایران درتاریخ ۲۶/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxx۲۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
موضوع :
به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقوقی عضو،انجمن هلدینگ های ایران به استناد بند (ک) ماده (۵) قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی ایران و ماده ( ۵ ) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.
تعریف شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت مدیره مؤثر باشد.( بند ۲۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار)
کمک به افزایش تراز اقتصادی کشور از طریق هم افزایی زنجیره ارزش هلدینگ ها
- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “ انجمن” و اطلاع رسانی از طریق شبکه اطلاع رسانی
-کوشش در جهت انتقال تکنولوژیهای نو به کشور از طریق سرمایه گزاری مشترک اعضا وکمک به مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی
- کوشش برای ایجاد فرصتهای اقتصادی و سرمایه گذاری اعضا و ارزش آفرینی هلدینگها
-کمک به تقویت رقابت پذیری صنایع کشور بر اساس مزیت های رقابتی و نسبی اعضا
- ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛
- حمایت از منافع مشترک اعضا و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به آنها
- شناسایی تهدیدها و معرفی فرصت‌ها ی اقتصادی و کمک و ارایه مشاوره در جهت همسویی اعضا با روندهای بینالمللی ،کمک به تقویت تابآوری اعضا در شرایط نامتعادل اقتصادی
- ایجاد فرصتهای همکاری اعضاو ارائه خدمات مشاوره ای به آنها
- مشارکت و همکاری با دولت و نهادهای سیاست گذاری جهت تقویت بخش خصوصی در راستای بند ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر کسب و کار
- هماهنگی و کمک در معرفی اعضا جهت عضویت در سازمانهای تخصصی ، منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن
- ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها ، تفاهم نامه ها و پروتکل های فنی بین اعضا انجمن با نهادهای داخلی و خارج
- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا ،خصوصا در کشورهای هدف صادراتی از طریق هماهنگی های درون تشکلی
- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین اعضا و پذیرش حکمیت در این خصوص؛
- صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط
- تشویق و راهنمایی اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون اقتصادی کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط انجمن عنداللزوم از طریق گروه داوری
- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینههای مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن
- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی اعضا
- معرفی اعضا به وزارتخانه ها ، سفارتخانه هاو سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه
- انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت انجمن در داخل و خارج کشور؛
- اعزام هیئت های اقتصادی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیات های متناظر ازکشورهای خارجی
- برگزاری و حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط در راستای اهداف و برنامه های انجمن
- برگزاری همایشها ،کنفرانس های تخصصی و دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا
- انتشار کتب و مجلات و بروشورهای تخصصی در جهت ارائه اطلاعات درست به اعضا
- سایر اقدامات مرتبط با موضوع فعالیت انجمن
بموجب مجوز شماره xxx۳ / ۴۳ / ص مورخ ۲۷/۸/xxx۷ اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید .
مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-ساعی ، خیابان سی و یکم ، خیابان زاگرس ، پلاک ۱۹ ، ساختمان زاگرس ، طبقه سوم ، واحد ۳۱ کدپستی xxxxxxxxx۳
انجمن فاقد سرمایه می باشد .
اولین مدیران : سرمایه گذاری الوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی سید حامد واحدی به ک مxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ،شرکت آذرآب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بنمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی به ک مxxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱بنمایندگی جعفر ربیعی به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ،شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴بنمایندگی مهدی شریفی نیک نفس به ک مxxxxxxxxx۹ بسمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره ،شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹بنمایندگی محمدرضا بنی اسدی راد به ک م xxxxxxxxx۰بسمت منشی و عضو هیئت مدیره ،گروه صنعتی زر ماکارون به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی مرتضی سلطانی به ک مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره ،سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹بنمایندگی ابراهیم جمیلی به ک مxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره ، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴بنمایندگی بهرام سبحانی به ک مxxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ،شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶بنمایندگی مرتضی عزیزی به ک مxxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷بنمایندگی عزیزاله عصاری به ک مxxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره وشرکت تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به ک مxxxxxxxxx۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند
.علی نقیب به ک م xxxxxxxxx۴بسمت بازرس اصلی و محمدرضا جابر انصاری به ک م xxxxxxxxx۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
محمدمهدی راسخ به ک مxxxxxxxxx۰ بسمت دبیر کل انجمن انتخاب شدند
دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و مدارک مالی تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره و خزانه دار مشترکا و درغیاب رئیس هیئت مدیره یکی از نواب رئیس و درغیاب خزانه دار یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر انجمن معتبر خواهد بود.کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رئیس هیئت مدیره انجمن یا دبیر کل انجمن همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313686
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی وحید زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبتxxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای هادی آقابابایی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بجای آقای علی سجادی پناه به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی اعتصام به کد ملی xxxxxxxxx۷ بجای آقای حمیدرضا نائینی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت افق نیلی خلیج فارس سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده شدند. آقای ابوالفتح ابراهیمی بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت هیئت مدیره انتخاب و اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۱تا ۴ و ۶ تا ۹ (بجز اموال غیر منقول بند ۹) و ۱۱ تا ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. هیئت مدیره مقرر نمود کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل وویکی ازاعضای هیئت مدیره بهمراه مهرشرکت و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت (آقای ناصریکتن)بهمراه مهرشرکت معتبرتلقی گرددسقف ریالی برای چکهای امضاءشده توسط معاون مالی دراین بندxxxxxxxxx۰(هفت میلیاردوپانصدمیلیون ریال) تعیین میگرددضمناجابجایی وانتقال داخلی دربین حسابهای متعلق به شرکت درنزدبانکها وموسسات مالی ازاین سقف مستثنی میباشد. باتوجه به درخواست معاونت بازرگانی وبمنظورتسهیل درروند انتقال اسنادمالکیت تراکتورهای فروشی جاری، هیئت مدیره باتفویض اختیاربه آقایان رحمان قلیزاده نو به کدملیxxxxxxxxx۱، علی صراحی نوبر به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم اکرم علی پوربه کدملی xxxxxxxxx۶ که با امضاء دو نفر از افراد یادشده متفقاَ معتبر خواهدبود جهت امضای اسنادفروش موافقت نمود بدیهی است مدیرعامل نظارت لازم را درجهت اجرای کامل مصوبه بعمل خواهد آورد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890543
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای بهزادقنبری باکدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. آقای حسن حسینی راد کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. آقای مهیارعسگریان کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مانانوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. آقای حسین خضری کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مشروحه ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل سودتضمین شده، کارمزد واعتبارات خارجی ومتفرعات آن.. طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع ازهرگونه دعوی اعم ازمدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف تعیین جاعل واستردادسند، استرداددعوی واسترداددرخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربا یابدون اختیارصلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیروتوکیل درتوکیلش، تعیین مصدق وکارشناس، اقرار، خواه درماهیت دعوی، خواه درامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث وورودثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدوربرگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوایرثبت اسناد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725661
آگهی تغییرات صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه شورای عالی مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت تغییرات در خالص دارایی‌ها و صورت درآمد و هزینه برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۵ به تصویب رسید.. سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ وهاشم یکه زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و. ساعد شهسوار ارسون به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و کامیار عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵. سیدمحمدعلی سیدابریشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وو رحیم علیشاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیات امنا مصطفی وحیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل هیات امنای برای مدت دو سال تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی فاطر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس علی البدل صندوق برای مدت یک سال آتی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج اگهی‌های موسسه انتخاب شد. تبصره ۱ ماده ۱ اساسنامه به شرح ذیل تصویب شد: تبصره ۱ - در راستای ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبنی براینکه حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمان‌ها و موسسات و صندوق‌های بیمه‌ای تحت ضمانت و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران (وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌باشد لذا صندوق نیز حمایت‌ها و ضمانت‌های قانونی یاد شده را می‌پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673286
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن مطلب زاده خانمیری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدغفار حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ارومیه به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرحمن ارشدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی کردستان به سمت عضو هیئت مدیره. آقای جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) بمدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در نبود رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و نامه‌های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ازاختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه اختیارات بخشی از بند ۴ ماده فوق (نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه آنها) در چهارچوب آئین نامه‌ها و مقررات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران و نیز بند ۱۳ به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653381
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی مصطفی وحید زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کیش بتون جنوب سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی موسی بیات چالسباری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر همکف کدپستی و سایر اوراق ومکاتبات با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر همکف کدپستی. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587595
آگهی تغییرات شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۱۵۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود وزیان سال مالی xxx۵ تصویب شد. روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت xxx۳۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی علیرضا فقیه داشبلاق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی علیرضا فقیه داشبلاق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی ناصر یکتن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13559651
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی سلیم عباسی چیانه به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی احمد جهانسری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی امیر احمد اندبیلی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای رامین خلعت بری به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در نبود رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره طبق بند ۱۷ ماده ۴۹ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445555
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تبریز درتاریخ ۰۴/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. باستناد مجوز شماره xxx۹۶/۴۳/ ص مورخ ۱۴/۱۲/۹۵ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ثبت و آگهی بلامانع است: نظر به اینکه اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بموجب قوانین ذیربط از جمله قانون تاسیس اتاق تجارت xxx۵ و اصلاحات آن، قانون تاسیس اتاق صنایع و معادن مصوب سال xxx۱، قانون ادغام دو اتاق صنایع و معادن و بازرگانی ایران و تاسیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، قانون اتاق بازرگانی صنایع، معادن ایران مصوب ۱۵/۱۲/xxx۹ و اصلاحات بعدی و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب xxx۰ عنوان کشاورزی نیز به نام اتاق افزوده شده و در دفاتر قانونی ثبت و بشرح ذیل آگهی می‌گردد: موضوع: بمنظورکمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز تاسیس می‌شود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی شهر تبریز میدان شهرداری خیابان امام خمینی خیابان ارتش شمالی پلاک ۶۵ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه موسسه: فاقد سرمایه می‌باشد. اولین مدیران: صمد حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جمشید برزگر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سونیا اندیش به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت منشی هیئت مدیره رسول بیوک به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت خزانه دار برای مدت ۴ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه چک‌ها و اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها در صورتی معتبر است که توسط رئیس و خزانه دار و در نبود خزانه دار توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه امضا و به مهر اتاق ممهور شده_باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13436167
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف الهی شکیب به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی سجادی پناه به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و آقای حمیدرضا نائینی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده شرکت افق نیلی خلیج فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای منصور پورزرین به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای ابوالفتح ابراهیمی بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان مدت هیئت مدیره انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره طبق بندهای ۱ تا ۴ و ۶ تا ۹ (بجز اموال غیرمنقول بند ۹) و ۱۱ تا ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. هیئت مدیره مقرر نمود کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و قائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت آقای جواد نجفی آذر به همراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302561
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی وحید زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به جای عبدالحمید کاظمی سبزواری به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری اینده ساز کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ انتخاب گردید. ۲ - شرکت اینده گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری اینده سازکیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی مصطفی وحید زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۷/۲/xxx۶ انتخاب شدند. ۳ هیات مدیره اختیارات خود مندرج در بند ب ماده ۱۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ۴ کلیه اسناد و اوراق اداری و تعهد آور از جمله چک سفته با امضا مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و همواره با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796694
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی استان کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۲۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای علیرضا فقیه داشبلاق با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت مهندسی تولید و تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۱۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به نمایندگی آقای ناصر یکتن با کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۳۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای رضا صدیقی با کدملی xxxxxxxxx۶ شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی آقای ابوالفتح ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای محمدعلی مجتهدی با کدملی xxxxxxxxx۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12781499
آگهی تغییرات شرکت سیباموتور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تراکتور سازی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی آقای ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت گروه بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی آقای غلامحسین احمدی فرد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری مانا نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای مهرداد امینی خویی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی آقای حسین خضری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضا رئیس، یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و حدود اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق ودستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب پیشه و تجارت (سرقفلی). تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و اختیارات مربوط به آنها. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و خصوصی و بانکها استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه حاضر، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به اخذ مجوزات قانونی لازم و تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهیهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین تنظیم ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548779
آگهی تغییراتصندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه شورای عالی مورخه ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۳ به تصویب رسید . -مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی سخن حق با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس علی البدل صندوق برای یک سالانتخاب گردیدند. -روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. -اعضای هیئت امناء به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ هاشم یکه زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مصطفی وحیدزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹۲ سعید فائقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ عبدالحسین ملک پور به شماره ملیxxxxxxxxx۰ عارف نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ اعضای علی البدل: کامیار عطایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ علیرضا معبودی
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12387368
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سياحتي تفريحي اميركبير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سیدابوالحسن سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عبدالحمید کاظمی سبزوار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت آینده گستر(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱و موسی بیات چالسباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت کیش بتون جنوب(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضای هیئت مدیره ـ بنیان مولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک وسفته شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل باتقاق یکی از اعضا هیات مدیره به همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. و سایر اوراق و مکاتبات با امضا انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.هیات مدیره امضا چکهای صادره تا مبلغ پانصد میلیون ریال به امضا مشترک اقای بنیان مولائی (مدیرعامل شرکت) و اقای فرشاد شیرزادی (معاونت مالی واداری شرکت) معتبر می باشد. هیات مدیره اختیارات خود مندرج در بند ((ب)) ماده۱۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12388446
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سياحتي تفريحي اميركبير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سیدابوالحسن سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از صندوق حمایت و باز نشستگی آینده ساز به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عبدالحمید کاظمی سبزوار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت آینده گستر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ و موسی بیات چالسباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت کیش بتون جنوب (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و محمد هاشم رکن تهران به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش (بساک) (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳به سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۷/۲/xxx۶ انتخاب گردیدند./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282816
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی متولیان به شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت نگین ساحل رویال با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره همایون شیخ الاسلام به شماره کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت گروه بهمن با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره ابوالفتح ابراهیمی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مهدی حنطهء به شماره کد ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره محمدرضا مدرس خیابانی به شماره کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و قائم مقام شرکت آقای نجفی آذر و در غیاب ایشان با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت آقای نجفی آذر و یک عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر تلقی گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171658
آگهی انتخابات مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۴۸۱۳۶
بنا به تصویب هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در نخستین جلسه دوره هشتم که در مورخ ۸/۲/xxx۴ برگزار گردید، اعضاء هیأت رییسه اتاق تبریز تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸ به شرح زیر به سمت های زیر انتخاب و تعیین گردیدند:

آقای صمد حسن زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس، آقایان ابوالفتح ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ و جمشید برزگر با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نواب رئیس، آقای رسول بیوک با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان خزانه دار و خانم صونیا اندیش با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان منشی.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها در صورتی معتبر است که توسط رئیس و خزانه دار و در نبود خزانه دار توسط یکی از اعضای هیأت رییسه امضاء و به مهر اتاق ممهور شده باشد.

نشانی اتاق: تبریز، خیابان ارتش شمالی، شماره۶۵، کدپستی xxx۸۱ـxxx۳۹

دxxxxxx۸ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171900
آگهی انتخابات مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۴۸۱۳۶
بنا به تصویب هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در نخستین جلسه دوره هشتم که در مورخ ۸/۲/xxx۴ برگزار گردید، اعضاء هیأت رییسه اتاق تبریز تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸ به شرح زیر به سمت های زیر انتخاب و تعیین گردیدند:

آقای صمد حسن زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس، آقایان ابوالفتح ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۲ و جمشید برزگر با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نواب رئیس، آقای رسول بیوک با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان خزانه دار و خانم صونیا اندیش با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان منشی.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها در صورتی معتبر است که توسط رئیس و خزانه دار و در نبود خزانه دار توسط یکی از اعضای هیأت رییسه امضاء و به مهر اتاق ممهور شده باشد.

نشانی اتاق: تبریز، خیابان ارتش شمالی، شماره۶۵، کدپستی xxx۸۱ـxxx۳۹

دxxxxxx۸ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393646
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تولید و تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: تراکتورسازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ و تراکتور سازی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی جواد نجفی آذر به کدملی xxxxxxxxx۱ و ساخت ماشین وابزارتراکتورسازی تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بنمایندگی سیدغفار حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بنمایندگی عبدالرحمن ارشدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393652
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تولید و تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن حسینی راد به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت تراکتور سازی کردستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدغفار حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی شرکت ساخت ماشین وابزارتراکتورسازی تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره وعبدالرحمن ارشدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه شرکت به ایشان تفویض گردید. امضاءکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط بر اینکه یکی از امضاءکنندگان، مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700339
آگهی تغییرات شرکت تراکتور سازی ارومیه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳۹۲۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت تراکتورسازی کردستان به سمت رئیس هیئت مدیره. وآقای مرتضی مشکینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی وخدمات پس ازفروش تراکتورسازی به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره وآقای محمدجواددلفکاربه کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت مهندسی تولیدوتامین قطعات تراکتورسازی تبریز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای عبدالعلی سرمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران به سمت عضوهیئت مدیره وآقای محمودقلیزاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند ۲ ـ قسمتی از اختیارات هیئت مدیره مطابق مفاد ۳،۷،۱۳،۱۸،۱۹،۲۰و ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ ـ کلیه اسنادو اوراق بهادارو تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و درنبود رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت دارای اعتبارمی باشد. ۴ ـ امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه درتاریخ ............................... تکمیل شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689425
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۸۵۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تراکتورسازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ (سهامی عام) بنمایندگی ناصر یکتن به کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت مهندسی و تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ (سهامی خاص) بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ (سهامی خاص) بنمایندگی علیرضا فقیه داشبلاق به کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت موتور سازان تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ (سهامی عام) بنمایندگی علیرضا فقیه داشبلاق به کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ (سهامی عام) بنمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1699350
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۲۴ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۷۵۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نماینده جدید شرکت آینده گستر شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بجای آقای یحیی ثقه الاسلامی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و سمتهای اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تغییر یافت: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالحمید کاظمی سبزوار بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بنیان مولایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای موسی بیات چالسپاری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت کیش بتن جنوب سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت آینده گستر (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران لغایت ۱۰/۱۲/۹۳ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607128
آگهی تغییرات شرکت تراکتورسازی ارومیه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳۹۲۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای ابوالفتح ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت تراکتورسازی کردستان به سمت رئیس هیات مدیره و آقای مرتضی مشکینی کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای محمدجواد دلفکار کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت مهندسی تولید و تامین قطعات تراکتورسازی تبریز بسمت عضو هیات مدیره و آقای عبدالعلی سرمدی کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران بسمت عضو هیات مدیره و آقای محمود قلیزاده کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت خدمات صنعتی تراکتورسازی ایران به سمت عضو هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ قسمتی از اختیارات هیات مدیره مطابق مفاد ۳ و ۷ و ۱۳ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در نبود رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
۴ـ امضاء ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ ۲۸/۵/۹۳ تکمیل شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458421
آگهی تغییرات شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵۴۷ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن حسینی راد کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سهام عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد محجل شجا کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه به ایشان تفویض گردید
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1329751
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۹/۹۲ شرکت سبک سازه پارس سهامی خاص شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای عبدالمجید کاظمی سبزوار شماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از مجتمع سیاحتی تفریحی امیر کبیر (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح ابراهیمی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آینده ساز کیش (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای یوسف حرمت کار بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی (۳۱/۳/۹۳) انتخاب گردیدند.
۲ـ هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به استثنا بندهای ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۲، ۲۰ را به مدیرعامل تفویض نمود.
۳ـ کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد و نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ رئیس ثبت اسناد و املاک کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300545
آگهی تصمیمات شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۵۴۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۹/۰۶/xxx۲ و هیئت مدیره مورخه ۰۷/۰۸/xxx۲ که در تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۲ به این اداره واصل گردیده: شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی آقای دارا غزنوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی آقای علی مسیبی بهروز به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) شماره ثبت xxx۳۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی آقای جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ و شرکت سرمایه گذار اندیشه محوران (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی آقای همایون شیخ الاسلام به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سپس آقای همایون شیخ الاسلام بسمت رئیس هیئت مدیره آقای دارا غزنوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح ابراهیمی بسمت مدیرعامل انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره و در غیاب هر دو با امضای سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230953
آگهی تغییرات موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه شورای عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی سخن حق به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان بازرس صندوق برای یک سال تعیین گردید. جواد نجم الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۹، عبدالحسین ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰، سعید فایقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، یحیی ثقه الاسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، داود مسگریان حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ و مصطفی وحیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیأت امناء و محمد فطانت فردحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیات امناء برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
صورتهای درآمد و هزینه سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233499
آگهی تغییرات موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۱۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه شورای عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی سخن حق به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به عنوان بازرس صندوق برای یک سال تعیین گردید. جواد نجم الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۹، عبدالحسین ملک پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰، سعید فایقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳، یحیی ثقه الاسلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، داود مسگریان حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵ و مصطفی وحیدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیأت امناء و محمد فطانت فردحقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و نصراله محمدحسین فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء علی البدل هیات امناء برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
صورتهای درآمد و هزینه سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428897
آگهی تغییرات شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۴۰۶۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسین مدرس خیابانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان بسمت رئیس هیئت مدیره و ابوالفتح ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی مهر اقتصاد (سهامی عام) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد شهباز نجفعلیزاده کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه گران آتیه ایرانیان بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حجت سیفلو کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف آستان قدس رضوی و سعید توسلی کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف موسسه سازمان اقتصادی رضوی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود و اختیارات مندرج در ردیف های یک، چهار، شش، هفت، هشت، نه، یازده، دوازده، سیزده و چهارده ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730116
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تامین قطعات تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و مورخ ۱۳/۹/۹۰ و۱۲/۹/۹۰ که در تاریخ۱۸/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی و xxxxxxxxx۳ و شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۳۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند سپس آقای ابوالفتح ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حسینی را کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد نجفی آذر کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید غفارحسینی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) و آقای امیر حسین رضائی کلج کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ـ سفته ـ برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط بر اینکه یکی از امضاء کنندگان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 573193
آگهی تصمیمات شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت موتورسازان تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و آقای ابوالغتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره سپس آقای حسن حسینی راد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و سپس آقای حامد محجل شجا به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت موتورسازان تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بسمت مدیرعامل تا پایان دوره هیئت مدیره انتخاب و اختیارات آن طبق اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط بر اینکه یکی از امضاکنندگان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریزـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10036695
آگهی تصمیمات شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ که در تاریخ ۲۶/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت موتورسازان تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و آقای ابوالغتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره سپس آقای حسن حسینی راد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ریخته‌گری تراکتورسازی ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و سپس آقای حامد محجل شجا به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت موتورسازان تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بسمت مدیرعامل تا پایان دوره هیئت مدیره انتخاب و اختیارات آن طبق اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط بر اینکه یکی از امضاکنندگان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563982
آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمان دیهوک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۲۸۱۷۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای محمد حسن علیزاده نظمی به کد ملیxxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خانم صبا اکبری قنادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای محسن حقیقت نیا به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ آقای محمود دادزادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای محمد حسین علیزاده نظمی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم صبا اکبری قنادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ـ سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530393

آگهی تصمیمات شرکت سیبا موتور
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سعید عینکیان به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت مزدا یدک به کدملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ ابوالفتح ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید عینکیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10094289
آگهی تصمیمات شرکت سیبا موتور سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۰۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به نمایندگی جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به نمایندگی سعید عینکیان به کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت مزدا یدک به کدملی xxxxxxxxx۳۳ به نمایندگی حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ ابوالفتح ابراهیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید عینکیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701654
آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر اروند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۲۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۸/۸/xxx۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن حسینی‎راد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت نظم آفرینان صنعت سهند سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‎خیابانی تا تاریخ ۲۸/۸/xxx۲

۲ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسن حسینی‎راد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت نظم‎آفرینان صنعت سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‎خیابانی به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل

در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 479910

آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر اروند
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای همایون شیخ الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نظم آفرینان صنعت سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس خیابانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون شیخ الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل
در تاریخ۰۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 469357

آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی وسایل آبیاری و آبرسانی سهامی خاص ثبت شده بشماره xxx۳
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:
۱ـ محسن برادران مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر خزانه داری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت تراکتور سازی بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و بهرام برادران مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید کریم امامی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۲ـ موسسه امجد تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و عباس اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 435744

آگهی تصمیمات شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سها می عام) به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
برابر صورتجلسات مجمع عمو می عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ که در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده : شرکت تراکتور سازی ایران به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت بازرگانی خدمات پس از فروش تراکتور سازی ایران به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به شماره ثبت xxx۵ زنجان و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و آقای میر یس سید شریعت دوست به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تراکتور سازی ایران به سمت مدت مدیرعامل و آقای حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران آقای ابوالفتح ابراهی می به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حبیب امین زاده قویفکر به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی ایران تعیین و هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده۳۷ باستثنای بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند و حق امضائ کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی و حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات و قراردادها نیز با امضاء مدیرعامل باتفاق هریک از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود و صاحبان حق امضا می توانند امضاء خود را تفویض نمایند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394095

آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر الوند
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۸/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای همایون شیخ الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت نظم آفرینان صنعت سهند سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای عباس آرگون تا تاریخ ۲۸/۸/xxx۲.
در تاریخ ۲۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 394096

آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر الوند
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای همایون شیخ الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت نظم آفرینان صنعت سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس آرگون به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون شیخ الاسلام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها چکها بروات و سفته ها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۶/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383001

آگهی تصمیمات
شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی خاص)
بشماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ و صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ به این اداره واصل گردید: شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱۱شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان به شمار ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بشماره ثبت xxx۳۱ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای محمدرضا مدرس خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره آقای دارا غزنوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی مسیبی بهروز به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذار و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و اختیارات زیر طبق ماده ۳اساسنامه (بندهای ۱و۴) براساس آئین نامه های مربوطه ۹۰ به جز اموال غیر منقول ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶ به مدیرعامل تفویض گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات، و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط براینکه یکی از امضا کنندگان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سپس آدرس دفتر شرکت در تهران از محل قبلی به آدرس جدید تهران ـ کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو ـ نبش خیابان نخ زیرزمین ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ سرپرست اداره ثبت اسناد
و املاک تبریز ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10605657
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تامین قطعات تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و مورخ ۱۳/۹/۹۰ و۱۲/۹/۹۰ که در تاریخ۱۸/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی و xxxxxxxxx۳ و شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۰۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۳۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند سپس آقای ابوالفتح ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۲ کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حسینی را کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد نجفی آذر کد ملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید غفارحسینی کد ملی xxxxxxxxx۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ بعنوان نماینده ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) و آقای امیر حسین رضائی کلج کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک‌ـ سفته‌ـ برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط بر اینکه یکی از امضاء کنندگان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685097
آگهی تصمیمات:شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان(سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۰ و مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۳/۹۰ که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده:صورتحساب سود و زیان سالی مالی xxx۹ شرکت تصویب و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت xxx۲۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و کدپستی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدحسینی منش به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی‌البدل بمدت یکسال انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت تراکتورسازی ایران به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ و شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۴/۱۱/۹۰ انتخاب و آقای حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت تراکتورسازی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد محجل شجا به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت موتورسازان تراکتور سازی ایران به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۴/۱۱/۹۰ انتخاب گردیدند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10875574
آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر اروند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۳۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۳/۰۹/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای همایون شیخ‌الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت نظم‌آفرینان صنعت سهند سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‌خیابانی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون شیخ‌الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل

در تاریخ۰۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11035484
آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمان دیهوک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۷۹۰ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۲۸۱۷۹
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱/۹۱ که در تاریخ ۱۷/۱/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای محمد حسن علیزاده نظمی به کد ملیxxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ خانم صبا اکبری قنادی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای محسن حقیقت نیا به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ آقای محمود دادزادی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای محمد حسین علیزاده نظمی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم صبا اکبری قنادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک‌ـ سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهدبود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079910
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی وسایل آبیاری و آبرسانی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۹۹۸۸
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۵/۹/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ محسن برادران مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر خزانه‌داری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت تراکتور سازی بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و بهرام برادران مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و سید کریم امامی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

۲ـ موسسه امجد تراز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و عباس اسماعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11269413
آگهی تصمیمات شرکت ریخته گری تراکتور سازی ایران (سها‌می‌عام) به شماره ثبت ۴۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۰۹۵
برابر صورتجلسات مجمع عمو‌می‌عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ که در تاریخ ۱۴/۸/۹۰ به این اداره واصل گردیده : شرکت تراکتور سازی ایران به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت بازرگانی خدمات پس از فروش تراکتور سازی ایران به شماره ثبت xxx۳۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به شماره ثبت xxx۵ زنجان و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و آقای میر یس سید شریعت دوست به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تراکتور سازی ایران به سمت مدت مدیرعامل و آقای حسن حسینی راد به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران آقای ابوالفتح ابراهی‌می‌به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر صالح به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حبیب امین زاده قویفکر به کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی ایران تعیین و هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده۳۷ باستثنای بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند و حق امضائ کلیه مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی و حق امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک ـ سفته ـ برات و قراردادها نیز با امضاء مدیرعامل باتفاق هریک از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود و صاحبان حق امضا می‌توانند امضاء خود را تفویض نمایند.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11488816
آگهی تأسیس شرکت بهنام تدبیر اروند سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم و قطعات یدکی واردات و صادرات خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانتنامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین‌آلات صنعتی گشایش و اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانکها سرمایه‌گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی و خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت :

۱‌ـ ۳‌ـ استان تهران‌ـ شهر تهران کیلومتر ۹۵ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو ابتدای خ نخ زرین پلاک۳۵‌ـ کدپستیxxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهمxxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxxxxx مورخ۱۰/۰۸/xxx۰ نزد بانک پارسیان شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای همایون شیخ‌الاسلام به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲‌ـ ۵‌ـ آقای محمدرضا سروش به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳‌ـ ۵ـ آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴‌ـ ۵‌ـ آقای ابوالفتح ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۵‌ـ۵‌ـ شرکت نظم‌آفرینان صنعت سهند سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای عباس آرگون به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۶‌ـ ۵‌ـ آقای محمدصادق گودرزی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸‌ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبتxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ـ آقای محمد حسینی‌منش به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11583003
آگهی تصمیمات شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی خاص)بشماره ثبت ۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۴۴۰۴۷
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ و صورت جلسه فوق العاده هیئت مدیره که در تاریخ ۱۳/۷/۹۰ به این اداره واصل گردید: شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱۱شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران آتیه ایرانیان به شمار ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بشماره ثبت xxx۳۱ تهران و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای محمدرضا مدرس خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره آقای دارا غزنوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی مسیبی بهروز به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذار و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و اختیارات زیر طبق ماده ۳اساسنامه (بندهای ۱و۴) براساس آئین نامه‌های مربوطه ۹۰ به جز اموال غیر منقول ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶ به مدیرعامل تفویض گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات، و غیره با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره مشروط براینکه یکی از امضا کنندگان مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره باشد به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سپس آدرس دفتر شرکت در تهران از محل قبلی به آدرس جدید تهران‌ـ کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو‌ـ نبش خیابان نخ زیرزمین‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز‌ـ مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11779880
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تامین قطعات تراکتور سازی تبریز سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۳۱۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۸۹۵۳
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/۸۹ که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده:

۱ـ شرکت تراکتور سازی ایران (سهامی عام) ۲)بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی (سهامی خاص) ۳) شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز (سهامی خاص) ۴) شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) ۵) شرکت تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس آقای ابوالفتح ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از تراکتور سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت xxx تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن حسینی راد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۲ تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد نجفی آذر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از تراکتور سازی کردستان (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۱ سنندج بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر‌عامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای امیر حسین رضائی کلج به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۳۰ تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید غفار حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰۲ تبریز بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو موظف هیئت مدیره انتخاب و کلیه چکها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مدیر‌عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت خواهد بود و اسناد معمولی فقط با امضای مدیر‌عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11958638
آگهی تصمیمات : شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران ( سهامی عام ) بشماره ثبت ۴۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۱۲۳۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ که درتاریخ ۲۰/۶/۹۰ به این اداره واصل گردیده : شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان بشماره ثبت xxx۴۷ تبریز شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت آستان قدس رضوی و کدپستی xxxxxxxxx مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی بشماره ثبت xxx۶ شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بشماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵ شرکت فرآوری مواد معدنی ایران بشماره ثبت xxx۵ زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ و کدپستی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال از تاریخ ۱۹/۴/۹۰ تا ۱۹/۴/۹۲ انتخاب و سپس آقای حسین مدرس خیابانی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد شهباز نجفعلیزاده به کدملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال و آقای حجت سیفلو به نمایندگی از طرف آستان قدس رضوی به کدملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۱ و آقای سعید توسلی به نمایندگی از طرف مؤسسه سازمان اقتصاد رضوی به کدملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت قانونی انتخاب و امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره خواهد بود و اختیارات مندرج در ردیفهای یک ، چهار ، شش ، هفت ، هشت ، نه ، یازده ، دوازده ، سیزده ، چهارده ماده ۳۷ اساسنامه به مدیر عامل تفویض شد .

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات