میرحسن سیدپور اسماعیل زاد

آقای میرحسن سیدپور اسماعیل زاد

کد ملی 137776xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
11
آگهی‌ها

شرکت های میرحسن سیدپور اسماعیل زاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که میرحسن سیدپور اسماعیل زاد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14435426
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ابراهیم کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای میرحسن سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سالار کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند . امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14435450
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان میرحسن سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، ابراهیم کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، سالار کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم صبا سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقای محمدجعفر مفلح با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبری قاضی کلایه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989251
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: میرحسن سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۷، ابراهیم کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸، سالار کرگانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷، علیرضا بهروان با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم صبا سیدپور اسماعیل زاد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای محمدجعفر مفلح با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اکبری قاضی کلایه با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989259
آگهی تغییرات شرکت راه سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای میرحسن سیدپور اسماعیل زاد ک. م xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و آقای ابراهیم کرگانی ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رضا بهروان ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798556
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ناودیس راه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی جمشید شیخ اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت راهسازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی میرحسن سیدپور اسماعیل زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم کرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۸ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و مهندسین مشاور هراز راه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی محمود محسنی میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حق امضای مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675748
آگهی تغییرات شرکت راه‌سازی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میرحسن سیدپوراسماعیل زاد باشماره ملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم کرگانی باشماره ملی xxxxxxxxx۸ و سالارکرگانی باشماره ملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا بهروان باشماره ملی xxxxxxxxx۰وصبا سیدپور اسماعیل زاد باشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653354
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بین المللی نام آوران مهندسی سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۲۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱/۶/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج عمرانی کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت کولهام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی ابراهیمی کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت پل و ساختمان الموت شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امید کاموری مقدم کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت کام کاو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ آقای علی شیعه بیگی کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت ناورود شماره xxx۳۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ آقای جمشید شیخ اکبری کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت شرکت ناودیس راه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به سمت منشی هیئت مدیره آقای میرحسن سیدپور اسماعیل زاد کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت راه سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ آقای فریدون پورنیا کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت پایاساز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ آقای کاظم سماک با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای مظفر رستم پور با کدملی xxxxxxxxx۰، به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سعیدمحمد پزنده با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق واسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256410
آگهی تغییرات شرکت بین المللی نام آوران راه و ابنیه سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۷۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ شرکت ناودیس راه سهامی خاص بشماره ثبت xxx۷۹ با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ با نمایندگی آقای جمشید شیخ اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ شرکت راهسازی ایران سهامی خاص بشماره ثبت xxx۳ با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای میرحسن سیدپوراسماعیل زاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ گروه مهندسین مشاور هراز راه سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲۲ با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ با نمایندگی محمود محسنی میبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند و آقای ابراهیم کرگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۴/۹۴ انتخاب شدند.
کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743645
آگهی تصمیمات شرکت راهسازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدجعفر مفلح به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میرحسن سیدپور اسماعیل زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سالار کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا بهروان به کدملی xxxxxxxxx۰ و صبا سید پوراسماعیل زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ ابراهیم کرگانی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رضا بهروان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و میرحسن سیدپوراسماعیل زاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9836008
آگهی تصمیمات شرکت راهسازی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۹۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. محمدجعفر مفلح به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و پرویز مخصوص‌آبکنار به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میرحسن سیدپور‌اسماعیل‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ و ابراهیم کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سالار کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و علیرضا بهروان به کدملی xxxxxxxxx۰ و صبا سید پوراسماعیل‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ ابراهیم کرگانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علی‌رضا بهروان بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و میرحسن سیدپوراسماعیل‌زاد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیئت‌مدیره مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9910192
آگهی تغییرات شرکت جامع راه سازی و ساختمانی میهن سهامی‌ خاص بشماره ثبت ۱۹۹۳۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۱۲۴۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ و مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/۱۰ سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ xxx/xxx/۹۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx۲ مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ بانک سپه شعبه دکتر فاطمی پرداخت گردیده است. ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۱/۹۰ تکیمل امضاء گردیده است. محل شرکت به تهران ـ یوسف‌آباد ـ خ شهید مهیار مهرام ـ ک ۳۲ ـ پ ۲۸ ـ واحد اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. هیئت‌مدیره مرکب از ۳ تا ۵ نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت. مطالعه و طراحی پروژه‌های عمرانی و سازندگی شامل مطالعات توجیهی مرحله اول و مرحله دوم و نظارت بر کارهای راه، راه‌آهن بزرگراه محوطه‌سازی ابنیه بتنی و فلزی ساختمان فرودگاه بنادر تاسیسات دریایی خطوط انتفال آب و فاضلاب تاسیسات تصفیه‌خانه فاضلاب خطوط انتقال گاز و ایستگاههای وابسته تاسیسات آبیاری زهکشی نقشه‌برداری مهندسی رودخانه سد و بناهای آبی GIS منابع طبیعی و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی انعقاد قرارداد مشارکت و سرمایه‌گذاری با تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و بطور کلی انجام هر گونه فعالیت که بطور مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. نام شرکت از جامع راه‌سازی و ساختمانی میهن به شرکت مهندسین مشاور جامع راه‌سازی و ساختمانی میهن تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ابراهیم کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و میر حسن سید پوراسماعیل‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و امیرناصر سجادی‌نسب به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و سالار کرگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و صبا سید پوراسماعیل‌زاد به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای مدیرعامل به اتفاق امضای یکی‌دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و امضا اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات