رسول سعدی

رسول سعدی

کد ملی 137723xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
63
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14802426
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا صادقی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره- محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره -حسن قالیباف اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره -رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی جمالی نیشابور به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت اعم از عقود قراردادها چک و سفته و برات و سایر اوراق تجارتی و اوراق بهادار و غیره با امضا مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14802437
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و ساسان مهرانی دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ - علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ - حسن قالیباف اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ - رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ - محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14728444
آگهی تصمیمات شرکت ملی انفورماتیک ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ xxx۸. ۰۴. ۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : ۱. آقای محمدرضا عسگری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از پژوهشکده پولی و بانکی به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ، آقای رسول سعدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیأت مدیره ، آقای عباس شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از بانک ملی ایران به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مسعود پشم چی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن ، آقای سید جعفر صدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به سمت اعضای هیأت مدیره تا پایان دوره تصدی انتخاب گردیدند . ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها ، بروات ، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای آقای محمدرضا عسگری ( مدیرعامل ) و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل ، با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ۳. اختیارات هیأت مدیره ماده ۴۹ اساسنامه شامل موضوع بندهای ۱ ، ۳ ، ۵ ، ۶ ( فقط تنظیم بودجه سالانه شرکت ) ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ( فقط اموال منقول بدون ذکر ماده ۳ اساسنامه ) ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ ، تعیین و معرفی نماینده برای حضور در مجامع شرکت‌های تابعه و وابسته ، تعیین حق حضور و پاداش عملکرد هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته به مدیرعامل تفویض اختیارگردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14680207
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهرتهران ، دانشگاه تهران ، خیابان جلالیه ، بلوار کشاورز ، پلاک xxx ، طبقه همکف ، کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محمد جعفر صدیق دامغانی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره حسن قالیباف اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی جمالی نیشابور به کدملی xxxxxxxxx۹ را به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران و خارج از اعضاء هیئت مدیره ) تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند . امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از عقود قراردادها و چک و سفته و برات و سایر اوراق تجارتی و اوراق بهادار و غیره با امضای مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضا کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . وظایف هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱. نمایندگی شرکت در برابر کلیه وزارتخانه‌ها ، ادارات ، نهادها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی غیردولتی نظیر بانک‌ها شهرداری‌ها و مامورین به خدمات عمومی ، مراجع قضایی و نیز کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی . ۲. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات پولی و مالی و اعتباری و دیگر مراجع قانونی . دریافت وجوه ، مطالبات و پرداخت دیون شرکت ، صدور ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی برابر مقررات قانونی مربوط . ۳. جلب حمایت‌های مالی و هدایا به نمایندگی از دانشگاه تهران و تمهید نهادها و ابزارهای مالی لازم جهت بهره گیری از دارایی‌ها ، مزیت‌ها و ظرفیت‌های راهبردی دانشگاه تهران بمنظور تقویت و توسعه منابع مالی دانشگاه . ۴. ایجاد سازوکارهای لازم به منظور اعمال حاکمیت ، کنترل و نظارت راهبردی و نیز سیاستگذاری در خصوص نحوه اداره شرکت‌ها و موسسات و نهادهای زیرمجموعه مطابق اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت گروه شرکت‌های زیرمجموعه ( هلدینگ دانشگاه تهران ) و حسابرسی شرکت‌ها و موسسات و نهادهای زیرمجموعه و وابسته به شرکت در راستای ایجاد شفافیت و تقویت عملکرد و صحت گزارشگری مالی برابر موازین قانونی . ۵. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت . ۶. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14433954
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد جعفر صدیق دامغانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای آقای علی محقر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی اسلامی بیدکلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن قالیباف اصل به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند . کلیه اوراق اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق وضمانتنامه‌های بانکی با امضاء متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291230
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۶/xxx/۹۷ مورخه ۷/۶/xxx۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ سید محمد آسوده کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره ـ محمد میهن یار کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ حجت پوستین چی کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجع قضایی ـ نصب و عزل کلیه مدیران اجرایی و کارکنان شرکت و تعیین شغل، دستمزد، حقوق، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با رعایت ضوابط و آیین نامه های مربوط ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و عنداللزوم بستن حساب با رعایت آیین نامه مالی ـ دریافت مطالبات شرکت به حساب شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود، کارمزد و متفرعات ـ صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت ضوابط مربوط ـ مبادرت به انجام هر نوع عملیات بیمه اتکایی قبولی و واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و انجام سایر امور حرفه ای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از قبیل بازاریابی و برگزاری و شرکت در همایش ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره ـ مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت هرگونه اختراع و علامت تجاری ـ طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد دادخواست، تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد ـ تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و سالانه طبق مقررات و ارائه آن به هیئت مدیره و نیز ارسال یک نسخه از صورت های مالی تایید شده به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات و سفته ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با حق تفویض به غیر انجام می شود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13779645
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای علی محقر به کد ملی xxxxxxxxx۸ علی اسلامی بیدکلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ حسن قالیباف اصل به کد ملی xxxxxxxxx۴ رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای دکتر ساسان مهرانی دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13779655
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای علی محقر به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره علی اسلامی بیدکلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسن قالیباف اصل به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق وضمانتنامه‌های بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی غیردولتی نظیر بانک‌ها شهرداری‌ها و مامورین به خدمات عمومی، مراجع قضایی و نیز کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات پولی و مالی و اعتباری و دیگر مراجع قانوی. دریافت وجوه، مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبول، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی برابر مقررات قانونی مربوط. جلب حمایت‌های مالی و هدایا به نمایندگی از دانشگاه تهران و تمهید نهادها و ابزارهای مالی لازم جهت بهره گیری از دارایی‌ها، مزیت‌ها و ظرفیت‌های راهبردی دانشگاه تهران بمنظور تقویت و توسعه منابع مالی دانشگاه. ایجاد سازوکارهای لازم به منظور اعمال حاکمیت، کنترل و نظارت راهبردی و نیز سیاستگذاری در خصوص نحوه اداره شرکت‌ها و موسسات و نهادهای زیرمجموعه مطابق اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت گروه شرکت‌های زیرمجموعه (هلدینگ دانشگاه تهران) و حسابرسی شرکت‌ها و موسسات و نهادهای زیرمجموعه و وابسته به شرکت در راستای ایجاد شفافیت و تقویت عملکرد و صحت گزارشگری مالی برابر موازین قانونی. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارایه آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628427
آگهی تصمیمات شرکت ملی انفورماتیک (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۵۵۹۴
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی سالانه مورخ ۹۶. ۰۳. ۲۲ و هیات مدیره مورخ ۹۶. ۰۶. ۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۹۵. ۱۲. ۳۰ به تصویب رسید. ۲. جناب آقای رسول سعدی (کدملی: xxxxxxxxx۸) به نمایندگی بانک مرکزی ج. ا. ا به سمت رئیس هیات مدیره * جناب آقای عباس شفیعی (کدملی: xxxxxxxxx۳) به نمایندگی بانک ملی ایران به سمت نایب رئیس هیات مدیره * جناب آقای مجتبی عزیزیان (کدملی: xxxxxxxxx۸) به نمایندگی بانک صادرات ایران به سمت عضو هیات مدیره * جناب آقای ابوالفضل نجارزاده (کدملی: xxxxxxxxx۳) به نمایندگی بانک صنعت ومعدن به سمت عضو هیات مدیره * جناب آقای محمد رضا عسگری با کدملی (xxxxxxxxx۰) به نمایندگی از پژوهشکده پولی و بانکی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. به منظور تسریع در انجام امور جاری شرکت، اختیارات هیات مدیره مذکور در ماده ۴۹ اساسنامه شامل موضوع بندهای ۱، ۳ (درچارچوب آیین نامه مربوطه)، ۵ (براساس آیین نامه مصوب هیات مدیره)، ۶ (فقط تنظیم بودجه سالانه شرکت)، ۷، ۸، ۹، ۱۰ (فقط اموال منقول بدون ذکر ماده ۳ اساسنامه)، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، تعیین و معرفی نماینده برای حضور در مجامع شرکت‌های تابعه و وابسته، تعیین حق حضور و پاداش عملکرد هیات مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. ۴. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای آقای محمدرضا عسگری (مدیرعامل) و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه مکاتبات اداری و اوراق غیرتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۵. موسسه حسابرسی فریوران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و قانونی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۶. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448563
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۶ , xxx مورخ ۲۶/۱۲/۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد پویان فر با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه صنایع بهشهر به ش. م xxxxxxxxx۹۰ بجای آقای رسول سعدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263509
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود داوری نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالله میرطاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سعید جلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و بیژن وثوقی وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و حمید خالقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به جای آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و سیدابوطالب نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254409
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ و مجور شماره xxx۵۸/xxx/۹۵ مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر رسول سعدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت رییس هیئت مدیره و آقای دکتر مجتبی کباری با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد آسوده با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد میهن یار با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حجت پوستین چی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات و سفته‌ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ا مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13080493
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۰/ xxx مورخ ۱۷/ ۶/ xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر امین تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱، بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱، به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد پویان فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای هادی جمالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ونامه‌های اداری و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959678
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای علی محقر به کدملی xxxxxxxxx۸ و علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ و حسن قالیباف اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ و رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و سیدمحمدعلی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای کاوه مهرانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا کرمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۲۹/ ۱۲/ ۹۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959690
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ با نمایندگی آقای علی محقر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن قالیباف اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد علی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق وضمانتنامه‌های بانکی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق ونامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941557
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۹/xxx مورخ ۲۷/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر تعیین شدند: آقای رضا راعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وخانم ویدا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای مهدی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضوهیأت مدیره وآقای محمدرضا صادقی مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت کارگزاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضوهیأت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیأت مدیره ودر غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضاء مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882850
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مسعود داوری نژاد به عنوان نماینده شرکت ملی انفورماتیک بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای سید عبدالله میرطاهری به عنوان نماینده شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای بیژن وثوقی وحدت به عنوان نماینده شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای رسول سعدی به عنوان نماینده شرکت خدمات انفورماتیک کیش بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای سعید جلیلی به عنوان نماینده شرکت داده ورزی فرادیس البرز بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای سید ابوطالب نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. برخی از اختیارات هیئت مدیره، ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید.. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره.. به امانت گذاران هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس.. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی و بازخرید آنها. نصب و عزل کلیه مأموران، مشاورین و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی با رعایت آئین نامه مصوب هیات مدیره. اقدام به افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مجاز دیگر و مسدود نمودن حساب‌های بدون استفاده پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820586
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۲/xxx مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای مهدی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم ویدا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12729278
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷/xxx مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ پیرو حکم شماره ۹۴/xxx ص/ xxx مورخ xxx۴/۱۱/۱۹ بعنوان نماینده شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای علی اکبرامین تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ پیروحکم شماره xxx۷ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی زوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ پیروحکم شماره xxx۷/ ح/ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ بعنوان نماینده شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پیروحکم شماره ۹۴/xxx۵ مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ بعنوان نماینده شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پیرو حکم شماره xxx۵ ۱ ۹۴ مورخ ۰۵/۱۱/xxx۴ بعنوان نماینده شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558540
آگهی تغییراتصندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد مقیمی کدملی xxxxxxxxx۸ به جای محمدحسین عمادی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، عباس اورنگ کدملی xxxxxxxxx۶ به جای صمداله فیروزی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و منشی هیئت مدیره، آرین قلی پور کدملی xxxxxxxxx۹ به جای رضا کاظمی تکلیمی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، محمد طالبی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره رسول سعدی کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور مالی صندوق (چک، سفته و موارد مشابه) با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر صندوق و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348378
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۲۷۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۱/۳۰ و مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخ xxx۴/۵/۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدمقیم زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی احمدزاداصل به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و آقایان رسول سعدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و سیدمهدی آستانیxxxxxxxxx۲ به شماره ملی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ و جواد پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند اختیارات هیئت مدیره مندرج دربندهای ۱و۴و۵و۷و۸و۹و۱۰بارعایت ایین نامه معاملات شرکت ۱۱و۱۲و۱۵و۱۷و۲۲بارعایت ایین نامه معاملات سهام ۲و۲۳و۲۴ماده۴۱اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید کلیه اوراق واسناد تعهداور چکها بروات سفته ها وسایر اوراق تجاری باامضای مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل باامضای دوتن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12287219
آگهی تغییرات شرکت شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۰۴/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی اکبر هاشمیان به کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حسن عباسی معروفان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای نیکنام هوشیار به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مولد نیروی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اسفندیاری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هرمز انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین عامریان به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متقفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12280780
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۶۷۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محقر به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حسن قالیباف به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12283595
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۶۷۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاوه مهرانی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا کرمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای علی محقر به کدملی xxxxxxxxx۸ آقای علی اسلامی بیدکلی به کدملیxxxxxxxxx۸ آقای حسن قالیباف اصل به کدملی xxxxxxxxx۴ آقای محمود کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12262088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۳۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱۱/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدتقی جمالیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره ناصر سالار با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره رسول سعدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره یوسف بشرخواه با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره محسن نامداری با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل - و تمامی قراردادها و عقود اسلامی، اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک، بروات و سفته با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و ابلاغ گردید : - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . - تدوین و پیشنهاد نمودار سازمانی ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و رویه های لازم برای اداره شرکت ، جهت تصویب هیات مدیره . - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن . - تدوین و پیشنهاد برنامه وبودجه سالانه شرکت برای تصویب هیات مدیره . - نصب وعزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق ودستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تشویق وتنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب برنامه و بودجه ، سازمان و تشکیلات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره شرکت . - پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب (اعم از ارزی و ریالی ، داخل ، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز . - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن . - قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز . - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید وفروش ، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مندرج در ماده ۲ اساسنامه و در چارچوب آئین نامه های مصوب هیات مدیره - پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) . - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید وفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن ها پس از تصویب هیات مدیره . - پیشنهاد به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق های دولتی و خصوصی و بانک ها و استرداد آن ها . - پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک ها ، شرکت ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هرمبلغ و به هرمیزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۲ اساسنامه . - پیشنهاد ترهین اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کراراً . - تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی های شرکت هرشش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس قانونی . - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و هم چنین تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت . - طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل و استرداد سند ، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت ، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . - تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضای هیات مدیره در شرکت های تابعه به هیات مدیره . - پیشنهاد پاداش عملکرد هیات مدیره شرکت های تابعه با توجه به نتایج عملکرد ایشان در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت های مزبور با تصویب هیات مدیره . - بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت های شرکت یا سرمایه گذاری ها و مشارکت-های جدید ، خرید وفروش سهام شرکت ها .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12085760
آگهی تغییرات شرکت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد طالبی کدملیxxxxxxxxx به سمت عضو و رئیس هیات مدیره به جای آقای محسن ایزدخواه کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای صمداله فیروزی کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره به جای آقای سید عبدالحسین ثابت کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای رسول سعدی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو و منشی هیات مدیره به جای آقای هادی رحمتی زاده کدملی xxxxxxxxx۰ و رضا کاظمی تکلیمی کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدحسین عمادی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور مالی صندوق (چک، سفته و موارد مشابه) با دو امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر صندوق و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9400017
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۹۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز امید علی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت رئیس هیات مدیره. آقای علی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای ایرج پورحسین اکبریه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیات مدیره. آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیات مدیره. آقای یاسر ضیایی شیرکلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719268
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۵۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ و تاییدیه شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۱/۰۸/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول سعدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰بسمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامحسین مظفری با شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651748
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ و ۱۸/۰۴/xxx۳نامه شماره xxxxxx/xxxمورخ ۰۹/۰۷/xxx۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول سعدی کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مهرداد نعمتی کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای علی رستمی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مرکزمالی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدمهدی ناسوتی فرد کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سعید خدامرادی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتامین شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای فتحعلی خوشبین کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امیر هامونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای دوره دوساله تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598142
آگهی تغییرات شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/xxx۲ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ صادره از سازمان بورس واوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برا ی بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی سلیمانی شایسته به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علی اکبرامین تفرشی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای مجتبی زوار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیات مدیره، آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیات مدیره، آقای مجتبی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات، سفته ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. نامه های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563221
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۱۸۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر امین تفرشی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت رئیس هئیت مدیره وآقای رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هئیت مدیره وآقای احمد پویان فر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای هادی جمالیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار شرکت اعم از چک ها بروات سفتها وقراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضا هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد نامه های اداری ومکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535498
آگهی تغییرات شرکت شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۹/xxx۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی اکبر هاشمیان ،با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت شاهد به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۰ به سمت زئیس هیئت مدیره و رسول سعدی با کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحسن عباسی معروفان با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره ونیکنام هوشیار با کدملی: xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مولد نیروی شاهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره وعلی اسفندیاری با کدملی: xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هرمز انرژی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین عامریان کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1509766
آگهی تغییرات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی‌عام شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای نصر اله مقدم چر کری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت خدمات انفورماتیک فرا دیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی آقای سید عبد اله میر طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی آقای بیژن وثوقی وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ شرکت داده ورزی فرا دیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ با نمایندگی آقای ناصر رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره
ـ آقای سید ابو طالب نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)
برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هریک، با امضای یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492777
آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی‌عام شماره ثبت ۳۷۰۳۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۳ و تأییدیه شماره xxx۴/xxx/۹۳ مورخ ۳۰/۰۲/xxx۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای دکتر رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بانک سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای سید محمد آسوده به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره.
کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک ها، بروات و سفته ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ِیا هریک از اعضای هیأت مدیره با حق توکیل به غیر انجام شود.
حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400420
آگهی تغییرات شرکت واسپاری سپهر صادرات شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۵۵۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۴۷۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جواد عین آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ و عضو جدید هیئت مدیره نسبت به مدت باقی مانده جایگزین آقای بهرام قربانی خیره بعنوان عضو جدید هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تعیین شدند
اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی عبارتند از
بانک صادرات ایران با نمایندگی آقای محمدرضا عرفانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ رئیس هیئت مدیره
شرکت انرژی سپهر با نمایندگی آقای شعبانعلی داورپناه با کد ملی xxxxxxxxx۶ نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان با نمایندگی آقای حسن خدایاری جوزم با کد ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم با نمایندگی آقای رسول سعدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران با نمایندگی آقای جواد عین آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره
آقای سید علیرضا موسوی حسب بشماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیر عامل شرکت خارج از اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین گردیدند.
امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل، امضا رئیس هیئت مدیره جایگزین ایشان خواهد بود.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268532
آگهی تغییرات شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۵۵۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۴۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای بهرام قربانی به شماره ملی xxx۲۰ و شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره نسبت به مدت باقی مانده تعیین و بدین ترتیب ترکیب اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید:
آقای محمدرضا عرفانی ک. م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک صادرات ایران بسمت رءیس هیئت مدیره
آقای شعبانعلی داروپناه ک. م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر به سمت ناءب رءیس هیات مدیره
آقای حسن خدایاری جوزم ک. م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر اصفهان بسمت عضو هیئت مدیره
آقای رسول سعدی ک. م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم بسمت عضو هیئت مدیره
آقای بهرام قربانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر تهران بسمت عضو هیئت مدیره
آقای جواد عین آبادی به شماره شناسنامه xxx۱ و شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل شرکت خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند.
امضاء اوراق بهادار و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032119
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدتقی جمالیان به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به ش ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول سعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و یوسف بشرخواه به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و مجتبی تقی پور به ش ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. مجتبی تقی پور به سمت مدیرعامل تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء تمامی قراردادها و عقوداسلامی اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 907553
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردیده: اعضاء هیئت مدیره برای مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میرعلی یاری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶ کریم قاری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ جایگزین گردیدند: بنابراین: رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمدباقر امامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و محمدکاظم چقازردی بسمت رئیس هیئت مدیره و میرعلی یاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مرسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق موارد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221362
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردیده: اعضاء هیئت مدیره برای مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: میرعلی یاری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت چاپ و نشر سپه با شناسه ملی xxxxxxxxx۶ کریم قاری زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ جایگزین گردیدند: بنابراین: رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و محمدباقر امامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره و محمدکاظم چقازردی بسمت رئیس هیئت مدیره و میرعلی یاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم قاری زاده بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مرسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را طبق موارد مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883653
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۹۳۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۸۳۱۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی لیزینگ فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، جلال قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و ایرج پورحسین اکبر به کدملی xxxxxxxxx۰ جایگزین محمدعلی شایسته نیا به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک، سفته، برات و عقودبانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 747878
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۱۷۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۹/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم ویدا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۰۶ و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۹/۳/xxx۳
۲ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ویدا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای رضا راعی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا صادقی مقدم به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.
۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۱۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742190
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۱ حسن عباسیمعروفان به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به ش م xxxxxxxxx۸۷ بسمت عضو هیئتمدیره و سید علیاکبر هاشمیان به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و رسول سعدی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی علیقنبری به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی و قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663629
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی نصراله مقدم چرکری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی سید عبداله میرطاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داده ورزی فرادیس البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مرضیه پنبه ئیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه ریز کامپیوتر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی بیژن وثوقی وحدت به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ نصراله مقدم چرکری به سمت رئیس هیئت مدیره، سید عبداله میرطاهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا یکنفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. برخی از اختیارات هیئت مدیره از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9990033
آگهی تأسیس شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: مدیریت سرمایه‌گذاری جهت حمایت از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران، جلب حمایت‌های مالی بمنظور تقویت و توسعه منابع مالی دانشگاه تهران، مدیریت سرمایه‌گذاری و دارایی‌های فیزیکی و مالی جهت حداکثر بازده اقتصادی، مدیریت و بهره‌برداری اقتصادی از کلیه دارایی‌های مشهود و نامشهود، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات، اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نقد و اوراق بهادار دانشگاه تهران و تمهید نهادها و ابزارهای لازم، سرمایه‌گذاری در کلیه صنایع و کسب و کارها جهت خلق ارزش افرزوده اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، مشارکت با بخش خصوصی در تاسیس و اداره شرکت‌ها با رعایت اصول حاکمیت شرکتی، شرکت در هرگونه کنسرسیوم و سرمایه‌گذاری مشترک، تامین مالی و اخذ وام و اعتبارات از بانک‌ها و موسسات پولی و مالی و اعتـباری داخل و خـارج کشـور با اخـذ مجـوز از مـراجع قانونی ذیربط.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز ـ بعد از خیابان ۱۶ آذر ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx ریالی که تعداد یک میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۰ مورخ ۱۷/۲/۹۱ نزد بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد xxx پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران با نمایندگی آقای رضا راعی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ دانشگاه تهران با نمایندگی آقای محمود کاظمی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای حسن قالیباف‌اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای سید حامد وارث به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ ۵ ـ آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۶ـ ۵ ـ آقای سید حامد وارث به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای ساسان مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای کاوه مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 637766
آگهی تأسیس شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مدیریت سرمایه گذاری جهت حمایت از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران، جلب حمایت های مالی بمنظور تقویت و توسعه منابع مالی دانشگاه تهران، مدیریت سرمایه گذاری و دارایی های فیزیکی و مالی جهت حداکثر بازده اقتصادی، مدیریت و بهره برداری اقتصادی از کلیه دارایی های مشهود و نامشهود، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات، اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نقد و اوراق بهادار دانشگاه تهران و تمهید نهادها و ابزارهای لازم، سرمایه گذاری در کلیه صنایع و کسب و کارها جهت خلق ارزش افرزوده اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری، مشارکت با بخش خصوصی در تاسیس و اداره شرکت ها با رعایت اصول حاکمیت شرکتی، شرکت در هرگونه کنسرسیوم و سرمایه گذاری مشترک، تامین مالی و اخذ وام و اعتبارات از بانک ها و موسسات پولی و مالی و اعتـباری داخل و خـارج کشـور با اخـذ مجـوز از مـراجع قانونی ذیربط.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز ـ بعد از خیابان ۱۶ آذر ـ پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۰ مورخ ۱۷/۲/۹۱ نزد بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد xxx پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران با نمایندگی آقای رضا راعی بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ دانشگاه تهران با نمایندگی آقای محمود کاظمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای حسن قالیباف اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای سید حامد وارث به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ ۵ ـ آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره.
۶ـ ۵ ـ آقای سید حامد وارث به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. نامه های عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای ساسان مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای کاوه مهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592221
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام ‌به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی حشمت الله عزیزیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی علی اکبر امین تفرشی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ حشمت الله عزیزیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی وطنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی کباری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اوراق با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529380
آگهی تصمیمات شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی حشمت الله عزیزیان به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی مجتبی کباری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی علی اکبر امین تفرشی به کدملی xxxxxxxxx و شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی محمدعلی وطنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ حشمت الله عزیزیان به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی وطنی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مجتبی کباری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اوراق با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580392
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی رضا عاصم نخجوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بیمه پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بنمایندگی عارف نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی غلامرضا سلیمانی امیری به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کارگزاری پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۱ غلامرضا سلیمانی امیری بسمت رئیس هیئت مدیره و عارف نوروزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا عاصم نخجوانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10056821
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۰ واصل گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بنمایندگی رضا عاصم نخجوانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت بیمه پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مهدی کرباسیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بنمایندگی عارف نوروزی به کدملی xxxxxxxxx۶ و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی غلامرضا سلیمانی امیری به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت کارگزاری پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بنمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۱ غلامرضا سلیمانی امیری بسمت رئیس هیئت مدیره و عارف نوروزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا عاصم نخجوانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543904

آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا اسلامی بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی دهقان منشادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و علی اکبر امین تفرشی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ مجید قاسمی بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا اسلامی بیدگلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر امین تفرشی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ها و سفته ها و بروات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات که تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240824
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی شایسته نیا به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و علی بخشایش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و بهروز امیدعلی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و رسول سعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و جلال قاسمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۰ محمدعلی شایسته نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بخشایش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز امیدعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9532324
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری سپه سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به سمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی محمدکاظم چقازردی و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بنمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی داود مددی و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی عبدالرحیم همایون‌پور و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۰ محمدکاظم چقازردی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و داود مددی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و عبدالرحیم همایون‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695918
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۰ مهرداد گیومنش به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ملی انفورماتیک به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سید فرشید یعسوبی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بیژن وثوقی‌وحدت به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به سمت عضو هیات‌مدیره و رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیات‌مدیره و مرضیه پنبه‌ئیان به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین شدند. سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات‌مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات‌مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. و برخی از اختیارات هیات‌مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629796
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۱۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۹/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۹/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم ویدا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی‌عام به شماره ثبت xxx۰۶ و شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx تا تاریخ ۹/۳/xxx۳

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم ویدا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهدی مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای رضا راعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محمدرضا صادقی‌مقدم به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمدرضا صادقی‌مقدم به نمایندگی از شرکت کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی ایران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ۱۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10950746
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۹۳۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۸۳۱۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی لیزینگ فرهنگیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، جلال قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۶ و ایرج پورحسین‌اکبر به کدملی xxxxxxxxx۰ جایگزین محمدعلی شایسته‌نیا به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک، سفته، برات و عقودبانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10802874
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹
طبق صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ۱۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمدتقی جمالیان به ش ملیxxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ناصر سالار به ش‌ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجتبی تقی‌پور به ش ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و رسول سعدی به ش‌ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ و پرویز جمعلی‌نتاج به ش‌ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۹ به سمت اعضای هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و اداری و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11540719
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سپه سهامی عام بشماره ثبت۸۵۲۰۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ عبدالرحیم همایون‌پور به کد ملی xxxxxxxxx۱ به جای محسن ضیایی به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردید و همچنین رسول سعدی به کد ملیxxxxxxxxx۸ به جای علی‌اکبر عرب‌مازار به نمایندگی از شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سهامی‌خاص به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند در نتیجه محمدکاظم چقازردی به کد ملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و داود مددی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل به اتفاق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11782157
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۱۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۵/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: سید عبداله میرطاهری به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای سید فرشید یعسوبی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهرداد گیومنش به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره و بیژن وثوقی‌وحدت به کدملیxxxxxxxxx۶ و رسول سعدی به کدملیxxxxxxxxx۸ و مرضیه پنبه‌ئیان به کدملیxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و سید ابوطالب نجفی به کدملیxxxxxxxxx۸ خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964838
آگهی تصمیمات شرکت خدمات انفورماتیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۱۶۰۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۵۵۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی انفورماتیک به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی نصراله مقدم‌چرکری به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ با نمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۶ با نمایندگی سید عبداله میرطاهری به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی مرضیه پنبه‌ئیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه ریز کامپیوتر به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی بیژن وثوقی‌وحدت به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ نصراله مقدم‌چرکری به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید عبداله میرطاهری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، سید ابوطالب نجفی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضا یکنفر دیگر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. برخی از اختیارات هیئت‌مدیره از ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11531307
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس آریان سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۹۲۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۲۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید قاسمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و غلامرضا اسلامی‌بیدگلی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و علی دهقان‌منشادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و رسول سعدی به کد ملی xxxxxxxxx۸ و علی‌اکبر امین‌تفرشی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ مجید قاسمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و غلامرضا اسلامی‌بیدگلی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علی‌اکبر امین‌تفرشی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات که تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012078
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۸۶۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ محمد بیگدلی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس کفاش‌طهرانی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه‌ مدار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و ابراهیم میرگلوی‌بیات به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت مدیرعامل و رسول سعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و فؤاد فتح‌الهی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت ملی شیمی کشاورز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین و تصویب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757362
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۱ حسن عباسی معروفان به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به ش م xxxxxxxxx۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره و سید علی اکبر هاشمیان به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رسول سعدی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی علی قنبری به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار مالی و قراردادها و چک و سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10792533
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی عام ثبت ‌شده ‌بشماره۱۸۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۳/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی مهدی علی قنبری به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت هرمز انرژی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی سید علی‌اکبر هاشمیان به کدملی xxxxxxxxx۳ و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ و شرکت ممولد نیروی شاهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ سید علی‌اکبر هاشمیان بسمت رئیس هیئت‌مدیره، رسول سعدی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی علی‌قنبری بسمت عضو و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات