مهران باباپوران

آقای مهران باباپوران

کد ملی 137654xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

شرکت های مهران باباپوران

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مهران باباپوران دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14375714
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آقای بهنام عزت نژاد با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) ش م xxxxxxxxx۵۸ به جای آقای مهران باباپوران با کد ملی xxxxxxxxx۲ انتخاب گردید .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661055
آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۷۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۶ ومجوز xxx۲۹ , xxx مورخ ۳۰/۶/xxx۶ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مسعود اژیه به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ - آقای مهدی وهاب پور رودسر به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ - آقای داراب وکیلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ - آقای عزیزاله قربانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرآمد صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ۱۳/۰۲/xxx۶ - آقای مهران بابا پوران با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ انتخاب گردیدند. - امضائ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051771
آگهی تغییرات شرکت فرو منگنز پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۳۶۵
آگهی تغییرات شرکت فرو منگنز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد یوسفی تلوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شهرام مسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ناصر کریم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. رامین ستاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ابوالفضل سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12553486
آگهی تغییرات شرکت كارگزاري صبا جهاد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۹۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ و مجوزشماره xxx۴,xxx مورخ ۷/۹/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل بی نائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای فریدون رهنمای رودپشتی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷، آقای خسرو مصلح آبادی فراهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی فجر جهاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹، آقای هاشم نیکو مرام به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت آبزی فرایند بوشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹، آقای علی نجفی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷، آقای اسماعیل بی نائی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت فرآورده های شیلاتی بندر عباس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴، آقای مهران باباپوران به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464242
آگهی تغییرات شرکت برسام سیر آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxx۷,xxx,xxx مورخ ۲۸/۶/۹۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهران باباپوران به ش.م xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش به شرح ذیل می باشد: خانم مریم حقیقت قراجه قیه به ش.م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ریال خانم روح انگیز فخیمی کباب پز به ش.م xxxxxxxxx۲دارای مبلغ xxxxxxریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087725
آگهی تغییرات شرکت برسام سیر آریا بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۶۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای فرهاد باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال کاهش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲۹ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۱/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006504
آگهی تغییرات شرکت برسام سیر آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۱۷۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مریم حقیقت قراجه قیه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۱ تاریخ تولد ۲۶/۶/xxx۷ فرزند الله ویردی با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم حقیقت قراجه قیه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهران باباپوران بشماره ملی xxxxxxxxx۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم حقیقت قراجه قیه بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران بابا پوران بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران باباپوران بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تهعدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱۴/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650388
آگهی تغییرات شرکت فرو منگنز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ خانم مینا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم آذرمیدخت احمدی کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر کریم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رامین ستاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابوالفضل سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۴/۰۲/xxx۳
در تاریخ ۱۲/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650418
آگهی تغییرات شرکت فرو منگنز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر کریم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رامین ستاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۲/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9630766
آگهی تغییرات شرکت فرو منگنز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۳۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر کریم‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای رامین ستاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای ابوالفضل سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ابوالفضل سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۲/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 654439
آگهی تغییرات شرکت برسام سیر آریا (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۳۶۱۱۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مهران بابا پوران به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۹ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱۹ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲۰ریال به مبلغxxx/xxx/۲۹ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593418
آگهی تغییرات شرکت برسام سیر آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۱۷۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئتمدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فرهاد باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲
۳ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرهاد باباپوران بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئتمدیره و آقای مهران باباپوران بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئتمدیره و آقای مهران باباپوران بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۵ـ آقای مرتضی محمدداودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال سهمالشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای شفیک یامان با دریافت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال سهمالشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10778802
آگهی تغییرات شرکت فرو منگنز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۴۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم مینا فاضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم آذرمیدخت احمدی‌کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر کریم‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رامین ستاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای ابوالفضل سیاح به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۴/۰۲/xxx۳

در تاریخ ۱۲/۰۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995486
آگهی تأسیس شرکت فرو منگنز پاسارگاد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۷/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: تهیه و تولید و توزیع فرو منگنز و خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی برابر قوانین جاری کشور، اخذ وام، تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، گشایش اعتبار (L/C) ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بزرگراه حکیم غرب ـ چهارراه تعاون ـ بلوار لاله ـ خیابان سرو ـ خیابان دریا ـ کوچه بنفشه ـ پلاک ۱ ـ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۱۳/۷/xxx۰ نزد بانک سرمایه شعبه بلوار فردوس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای ناصر کریم‌زاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای رامین ستاری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای حسن ردائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای ابوالفضل سیاح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ آقای مهران باباپوران به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای ابوالفضل سیاح به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ خانم مینا فاضلی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ خانم لیلا سادات حسینی‌هاشمی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11208659
آگهی تغییرات شرکت برسام سیر آریا (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۳۶۱۱۶۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۸۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهران بابا‌پوران به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغxxx/xxx/۹ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱۹ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۲۰ریال به مبلغxxx/xxx/۲۹ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۱۰/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11840043
آگهی تغییرات شرکت برسام سیر آریا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۱۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۶/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای فرهاد باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx تاریخ تولد ۱۲/۴/xxx۸ فرزند اسمعیل با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامه ۴۵ تاریخ تولد ۱/۱/xxx۵ فرزند کریم با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرهاد باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مرتضی محمدداودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای شفیک یامان.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای فرهاد باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای مرتضی محمدداودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای شفیک یامان به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر‌عامل.

۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۴/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11858979
آگهی تغییرات شرکت برسام سیر آریا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۱۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۱۷۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فرهاد باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهران باباپوران به شماره ملی xxxxxxxxx۲

۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرهاد باباپوران بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران باباپوران بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهران باباپوران بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۵ـ آقای مرتضی محمدداودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای شفیک یامان با دریافت مبلغ xxx/xxx/۹ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۳۰/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات