سیدجعفر شاهگلی

سیدجعفر شاهگلی

کد ملی 137558xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

شرکت های سیدجعفر شاهگلی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیدجعفر شاهگلی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14949705
آگهی تغییرات شرکت بابتک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 18489 و شناسه ملی 10100631976
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیات مدیره برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدجعفر شاهگلی بشماره ملی 1375587161 و آقای علیرضا جعفرنیا خرانق بشمار ه ملی 0061860581 پ980924319931738 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14949715
آگهی تغییرات شرکت بابتک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 18489 و شناسه ملی 10100631976
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید جعفر شاهگلی ش م 1375587161 بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا جعفرنیا خرانق ش م 0061860581 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند .کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها وعقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره (آقای سید جعفر شاهگلی) و باتفاق مدیر عامل(آقای علیرضاجعفرنیا خرانق)متفقآ همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ980924468342826 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14525280
آگهی تغییرات شرکت بابتک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به استناد گواهی انحصاروراثت به بشماره xxxxxxxxxxxxxxx۵ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۷ شعبه ۵۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختلاف شهر تهران وگواهی پرداخت مالیات بر ارث بشماره xxx۲۳ مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ و با توجه به فوت اقای اسدبیگلریان کلیه وراث قانونی وی به نام‌های ماریا بایر کارل و نادیا بیگلریان و رافی بیگلریان کلیه سهم الارث خود را بر طبق سند صلح تنظیمی به شمارههای xxx۸ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ و xxx۷ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ و xxx۶ مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ نزد دفتر اسناد رسمی شماره xxx۶ تهران به شرح زیر انتقال و از ردیف شرکا خارج گردیدند . . آقای سید جعفر شاهگلی ک . م xxxxxxxxx۱ به مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای علیرضا جعفرنیا خرانق ک . م xxxxxxxxx۱ به مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای آرش جعفرنیا خرانق ک . م xxxxxxxxx۲ به مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای رضا جعفرنیا خرانق ک . م xxxxxxxxx۱ به مبلغ xxxxxxxxx ریال در نتیجه سهم الشرکه شرکا بعد از انتقال به شرح ذیل می‌باشد : آقای سید جعفر شاهگلی دارای مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا جعفرنیا خرانق xxxxxxxxx ریال آقای آرش جعفرنیا خرانق دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رضا جعفرنیا خرانق دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478172
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره وآقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای علی دهبکری به کدملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیأت مدیره ) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای مهدی زنجانی میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیأت مدیره وخانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وسایر اوراق عادی ومراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیأت مدیره بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل واگذار نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479422
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . : شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت قندارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032699
آگهی تغییرات شرکت پارس هوای البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید بابک شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد و سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx. xxx. xxx ریال افزایش داد. و محمد آریان امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx. xxx. xxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال به xxx/xxx/xxx/۶ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: سید بابک شاهگلی دارنده xxx/xxx/xxx/۴ ریال سهم الشرکه و سید جعفر شاهگلی دارنده مبلغ xxx. xxx. xxx ریال سهم الشرکه و محمد آریان امین دارنده xxx/xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309564
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سیدجعفر شاهگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309571
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای علی دهبکری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) آقای مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) خانم ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950300
آگهی تغییرات شرکت تیلا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۷۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۰۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مینو عظیمی نژادان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای سید علی شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای سید بابک شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰ ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. خانم مینو عظیمی نژادان دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سید جعفر شاهگلی دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سید علی شاهگلی دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سید بابک شاهگلی دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12616675
آگهی تغییرات شرکت پارس هواي البرز شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۷۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۶۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید بابک شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx ,xxx ,xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx,xxx,xxx ریال افزایش داد. آقای محمد آریان امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx ,xxx ,xxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx,xxx ,xxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:آقای سید بابک شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx/xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه، آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx,xxx ,xxx ریال سهم الشرکه و آقای محمد آریان امین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx,xxx ,xxx ریال سهم الشرکه.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156811
آگهی تغییرات شرکت با بتک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای اسد بیگلریان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/xxx ریال افزایش داد.
آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش داد.
آقای علیرضا جعفرنیاخرانق به شماره ملیxxxxxxxxx۱با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴۰ ریال افزایش داد.
آقای رضا جعفرنیاخرانق به شماره ملیxxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۴۰ ریال افزایش داد.
آقای آرش جعفرنیاخرانق به شماره ملیxxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۴۰ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxxریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می گردد.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح فوق می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167968
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482238

آگهی تصمیمات شرکت شهد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482239

آگهی تصمیمات شرکت شهد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره و علی اکبر جعفری خطایلو به کدملیxxxxxxxxx۶ (خارج ازا عضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9731162
آگهی تصمیمات شرکت بابتک بامسئولیت محدود ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۸۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۹۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: محمد جعفرنیاخرانق به کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم‌الشرکه از صندوق شرکت از جمع شرکا خارج گردید و سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت‌مدیره به ۲ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سید جعفر شاهگلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و اسد بیگلریان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا جعفرنیا‌خرانق به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11165314
آگهی تصمیمات شرکت بابتک با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۱۹۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۳/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: اسد بیگلریان به ش‌ملی xxxxxxxxx۴ و سید جعفر شاهگلی به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم‌الشرکه خود را به ترتیب به مبلغ xxx/xxx ریال و xxx/xxx ریال افزایش دادند و علیرضا جعفرنیاخرانق به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و رضا جعفرنیاخرانق به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ و آرش جعفرنیاخرانق به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ با واریز به ترتیب مبلغ xxx/۸۱ ریال و xxx/۸۱ ریال و xxx/۸۱ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812547
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و مهدی زنجانی‌میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و علی‌اکبر جعفری‌خطایلو به کدملیxxxxxxxxx۶ (خارج ازا عضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات