عبداله قاری زاده

آقای عبداله قاری زاده

کد ملی 137439xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
7
آگهی‌ها

شرکت های عبداله قاری زاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که عبداله قاری زاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14803494
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی مجید یاریگر به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی سیدعزیز سیدی ینگجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی قاسم صمدیان ساربانقلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو موظف هیئت مدیره عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. و ضمنا" کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. موادی از مفاد ماده ۵۶ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید: ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره. ـ تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت. ـ پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره. ـ تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره. ـ پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت. ـ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت. ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری. ـ طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کراراً. ـ تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره. ـ تعیین و میزان استهلاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع. ـ پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره. ـ در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14535692
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره . شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxx۴۷ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای محمد نصیری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره . شرکت نفت و گاز کوثر به شماره ثبت xxx۳۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای سیدعزیز سیدی ینگجه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره . گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۷۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به نمایندگی آقای قاسم صمدیان ساربانقلی به سمت عضو موظف هیئت مدیره . آقای عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ( خارج از شرکت ) برای مدت باقیمانده انتخاب شدند . کلیه اسناد و مدارک تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . موادی از مفاد ۵۶ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض گردید : نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ، مراجع قضایی و مؤسسات خصوصی و غیره . تعهد ، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت اساسنامه شرکت . پیشنهاد اهداف و سیاستها و برنامه‌های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت و استراتژی و برنامه ۵ ساله و خط مشی‌های راهبردی و همچنین بودجه سالانه برای تصویب در هیئت مدیره . تعیین سازمان و ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های داخلی شرکت در چارچوب سیاستهای مصوب مجمع عمومی به هیئت مدیره . پیگیری اخذ تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره شرکت . عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و مشارکت و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد به هیئت مدیره شرکت . تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری . طرح اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی و سایر مراجع مربوطه به منظور دفاع از حقوق شرکت از آغاز تا اتمام ، بصورت انتخاب و یا عزل نماینده با حق توکیل به غیر ولو کرارا . تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت مدیره . تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور . دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده برابر با مقررات قانون تجارت و اجرای مصوبات مجامع . پیگیری کلیه مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده در موعد مقرر تعیین شده به هیئت مدیره . در سایر موارد مدیرعامل مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت اختیار تصمیم گیری و اقدام در اداره شرکت را دارد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298277
آگهی تغییرات شرکت جوانه بهاری تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از گروه صنایع پمپ سازی ایران به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و ناصر مونسیان به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از لیفتراک سازی به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و داود عبدالحسین زاده فرشی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت کمپرسورسازی به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و نجف پورقلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیران تصفیه برای مدت پنج ماه انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12412222
آگهی تغییرات شرکت جوانه بهاری تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ میرعابدین محمدی اصل به کدملی xxxxxxxxx۲ شهباز علی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ نجف پورقلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیران تصفیه و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و شماره ثبت xxx به عنوان ناظر تصفیه به مدت پنج ماه انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12418080
آگهی تغییرات شرکت جوانه بهاری تبریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت تصفیه میرعابدین محمدی اصل به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت تصفیه شهباز علی ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت تصفیه نجف پورقلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت تصفیه برای مدت پنج ماه انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء نجف پورقلی همراه با یکی از اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160254
آگهی تصمیمات شرکت جوانه بهاری تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۵۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۴/۹۲ که در تاریخ ۳۱/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آباد نوین شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای علی اصغر متقی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید شرکت گروه صنعتی پمپ سازی ایران شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۳ شرکت کمپرسور سازی شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ و کدپستی xxxxxxxxx شرکت لیفتراک سازی سهند شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و کدپستی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند سپس آقای عبداله قاری زاده کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پمپیران بسمت رئیس هیئت مدیره آقای میر عابدین محمدی اصل کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیفتراک سازی سهند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهباز علی ابراهیمی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت کمپرسور سازی بسمت عضو هیئت مدیره آقای نجف پور قلی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب و کلیه اوراق تعهدآور شرکت مانند چک ـ برات و غیره با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10952832
آگهی تصمیمات : شرکت جوانه بهاری تبریز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت ۶۱۰۴ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۱۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی‌عادی وهیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ که درتاریخ ۳۰/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده : صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ وعملکرد هیئت مدیره به تصویب رسیدوموسسه حسابرسی رهیافت وهمکاران شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ وکدپستی xxxxxxxxx۷ وآقای مجید صفاتی به کدملی xxxxxxxxx۷ وکدپستی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای سال مالی ۹۰ انتخاب شدند وگروه صنایع پمپ سازی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ وکدپستی xxxxxxxxx۳ وشماره ثبت xxxxxx شرکت کمپرسورسازی شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ وکدپستی xxxxxxxxx شماره ثبت xxxxxx شرکت لیفتراک سازی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ وکدپستی xxxxxxxxx۴ شماره ثبت xxx به سمت اعضای هیئت مدیره برای دوسال انتخاب گردید وسپس آقای عبداله قاری زاده به کدملی xxxxxxxxx۶ وکدپستی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازطرف شرکت کروه صنایع پمپ سازی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای ناصر یکتن به کدملی xxxxxxxxx۳ وکدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت کمپرسورسازی تبریز به سمت رئیس هیئت مدیره ومیرعابدین محمدی اصل به کدملی xxxxxxxxx۲ وکدپستی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازطرف شرکت لیفتراک‌سازی سهند به سمت عضوهیئت مدیره ونجف پورقلی به کدملی xxxxxxxxx۴وکدپستی xxxxxxxxx۸ خارج ازشرکاء به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب وکلیه اوراق تعهد آورشرکت اعم ازچک ـ برات وغیره باامضای ثابت مدیرعامل ویک نفر ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضای دونفر ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد .

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات