احمد مراد علیزاده یا محمد حاجی اقازاده لوحی

احمد مراد علیزاده یا محمد حاجی اقازاده لوحی

کد ملی 137071xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

شرکت های احمد مراد علیزاده یا محمد حاجی اقازاده لوحی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که احمد مراد علیزاده یا محمد حاجی اقازاده لوحی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14479375
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سیمان شاهرود ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی فرامرز رمضانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ طی معرفی نامه شماره xxx ۹۷ مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ بعنوان عضو اصلی ، غیر موظف و رئیس هیئت مدیره . شرکت سیمان ارومیه ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی محمد حاجی آقازاده لوحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ طی معرفی نامه شماره xxx ۹۷ مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ به عنوان عضو اصلی ، غیر موظف و نایب رئیس هیئت مدیره . شرکت سیمان قائن ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی منصور نجفی به کد ملی xxxxxxxxx۳ طی معرفی نامه شماره xxx ۹۷ مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره . شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین ( سهامی عام ) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی کورش جامعی به کد ملی xxxxxxxxx۹ طی معرفی نامه شماره xxx۵ ۹۷ تاریخ ۹۷/۰۸/۱۹ به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره . شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای محمد احدی به کد ملی xxxxxxxxx۶ طی معرفی نامه شماره xxx/ ص/ ۹۷ xxx مورخ ۹۷/۰۳/۲۱ بعنوان عضو اصلی و غیر موظف هیئت مدیره . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت : اجرای مصوبات هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت . طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب . تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هر نوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب . عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت ( باستثنای قائم مقام ومعاونین اجرائی طبق چارت سازمانی ) تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، ترفیع ، تنبیه ، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمات و همچنین مرخصی ، بازنشستگی و مستمری وراث آنها بارعایت قوانین و مقررات و ضوابط قانونی . افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره . دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه ، لوازم یدکی ، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی براساس آئین نامه معاملات و مصوبات هیئت مدیره شرکت . مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها ، به امانت گذاردن هر نوع اسناد ، مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و استرداد آنها با حق انتخاب وکلای دادگستری . اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیر قضائی با حق معرفی نماینده جهت پیگیری دفاع یا ارائه توضیحات لازم و . . . و یا انتخاب و عقد قرارداد با وکلای دادگستری . تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان ( صورت‌های مالی ) در خلال و در پایان دوره مالی براساس قوانین و استانداری‌های جاری و ارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم . طرح‌های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره . انتشار آگهی‌های شرکت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140041
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حاجی آقازاده لوحی با کدملیxxxxxxxxx۱ از امضاهای مجاز گروه الف خارج و آقای رضا شریفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به امضاهای این گروه اضافه گردید. آقای ارشد لطف اله پور با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به امضاهای گروه ب اضافه گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14131734
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرامرز رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبتxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۲ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۷ مورخ ۱۹/۰۳/۹۷ بعنوان عضو اصلی، غیرموظف و رئیس هیات مدیره. محمد حاجی آقازاده لوحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبتxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۷ مورخ ۱۹/۰۳/۹۷ به عنوان عضو اصلی، غیرموظف و نایب رئیس هیات مدیره. منصور نجفی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹۱ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۷ مورخ ۱۹/۰۳/۹۷ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره. داود اکبری شهرستانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۷ تاریخ ۱۹/۰۳/۹۷ به عنوان عضو اصلی و غیر موظف هیات مدیره. محمد احدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۳ طی معرفی نامه شماره xxx/ص/۹۷ ۱ ـ ۱۰ مورخ ۲۱/۰۳/۹۷ بعنوان عضو اصلی و غیرموظف هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999486
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و سایر مؤسسات قانونی در داخل کشور دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها و … (عینا مطابق بند اساسنامه) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه، ۹ ماهه، سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و مزایا، ترفیع، تنبیه، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره توضیح: در مورد معادن شرکت چه در شرکت اصلی و چه در شرکتهای فرعی، هرگونه تصمیم گیری اعم از صلح و سازش و واگذاری و مشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهره برداری تمام یا بخشی از آن مشخصا در اختیار هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد. ب به استناد ماده ۴۴ اساسنامه امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. ۲ برای مبالغ زیر پنجاه میلیارد ریال، ضمن نافذ بودن امضاهای ذکر شده در بند یک، با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل: تهران گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا محسن بازارنوی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸. مجتمع مس سرچشمه گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا حسین احمدی کاظم آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا محمد علی جباری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ مجتمع مس شهربابک گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا جلیل حسانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا حمیدرضا اخلاقی یزدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا محمد علی جباری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ مجتمع مس سونگون گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا محمد حاجی آقازاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا بهزاد رضائی سامانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ تمدید، ابطال و یا کاهش ضمانت نامه شرکت تا سقف سی میلیارد ریال با امضای آقای محسن بازارنوی معاونت مالی اقتصادی و از مبلغ سی میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای محسن بازارنوی انجام پذیرد و بیش از آن با امضاهای مجاز ذکر شده در بند یک می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299658
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۰/۴۱ مورخ ۱۹/۱۰/xxx۵ سازمان خصوص سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و د ر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد برای مبالغ زیر سی میلیارد ریال ضمن نافذ بودن امضا‌های ذکر شده د ر بند یک با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل: تهران گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ یا محسن بازار نوی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره ملی xxxxxxxxx۹ توضیح: در صورت حضور اعضای هیات مدیره اولویت امضا با اعضای هیات مدیره خواهد_بود. منطقه کرمان گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ محمد حسنی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره xxxxxxxxx۹ یا حمید رضا اخلاقی یزدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ منطقه آذربایجان گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ یامحمد حاجی آ قازاده لوحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یامحمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین با شماره ملی xxxxxxxxx۹ یا بهزاد رضائی سا مانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ ضمنا مکاتبات و اسناد عادی شرکت با امضای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، معاونین هماهنگی مالی، اقتصادی، منابع انسانی و توسعه شرکت معتبر است و بابت مکاتبات و اسناد عادی شرکت در منطقه کرمان با امضای مدیر منطقه کرمان و بابت مکاتبات و اسناد عادی شرکت در منطقه آذربایجان با امضای مدیر منطقه آذربایجان معتبر خواهد_بود امضای قراردادهای استخدامی پرسنل شرکت با امضای مدیرعامل و یا با امضای محمد ابراهیمی معاونت منابع انسانی به همراه مهر شرکت معتبر است تمدید ابطال و یا کاهش ضمانت نامه شرکت تا سقف سی میلیارد ریال با امضای محسن بازارنوی معاونت مالی اقتصادی و از مبلغ سی میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای محسن بازار نوی انجام پذیرد و بیش از ان با امضا‌های مجاز ذکر شده در بند یک می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170405
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۷۴/۴۱ مورخ ۲۹/۰۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عبدالحسین ثابت به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به جای مهدی کرباسیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره ورضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای محمد حاجی آقازاده لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694866
آگهی تغییرات شرکت مس مزرعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۴۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجی آقازاده لوحی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی مجدفر با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای حسین جوانی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با یک امضا از دو امضای حسین جوانی و مهدی مجدفر و یک امضا از دو امضای محمد حاجی آقازاده لوحی و رامین جعفری یرکی همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694879
آگهی تغییرات شرکت مس مزرعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۴۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حاجی آقازاده لوحی با کدملی xxxxxxxxx۱ آقای مهدی مجدفر با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای حسین جوانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570398
آگهی تغییرات شرکت مسكن كاركنان شركت مس سونگون شركت تعاوني به شماره ثبت ۲۰۲۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ و تاییدیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران به شماره xxxxxx/۱۵,xxx مورخ ۲۷/۷/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای ان محمد حاجی آقازاده لوحی با کدملی xxxxxxxxx۱ و علی زین العابدین پور با کدملی xxxxxxxxx۰ و خسرو الهیاری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات تصفیه شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12395104
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر گونه حساب و استفاده از ان بنام شرکت نزد بانکها و سایر موسسات قانونی در داخل کشور، در یافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور ظهر نویسی و قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری، اقامه هر گونه دعوای حقوفی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها و دادسراها و...(عینا مطابق بند اساسنامه)، تنظیم صورتهای مالی میان دورهای در مقطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ۹ ماهه و سالانه و ارایه ان به هیأت مدیره جهت تصویب و ارایه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس، نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت تعیین شغل حقوق و مزایا ترفیع تنبیه تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج انها از خدمت مرخصی باز نشستگی و مستمری وراث آنها و انعقادهر نوع قرار داد تغییر تبدیل و فسخ و یا اقاله در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم مورد کلیه ایقاعات طبق ائین نامه معاملات مصوب هیأت مدیره. توضیح در مورد معادن شرکت چه در شرکت اصلی و چه در شرکتها فرعی هر گونه تصمیمگیری اعم از صلح و سازش و واگذاری ومشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهر برداری تمام یا بخشی از ان مشخصا در اختیار هیأت مدیره شرکت ملی صنایع ملی صنایع مس ایران می باشد به استناد ماده ۴۴ اساسنامه امضا های مجاز شرکت برای کلیه اوراق و قرار دادها و اسناد تعهدآور به شرح زیل تعیین گردید: برای مبالغ سی میلیارد ریال امضائ مدیرعامل و یکی از اعضای هیا ت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیأت مدیره، مبالغ زیر سی میلیارد ریال با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح زیر: تهران گروه الف: آقایان: احمد مراد علیزاده xxxxxxxxx۷ یا محمد خاقانی ک.م xxxxxxxxx۹ گروه یک: آقایان: مهدی کرباسیان ک.مxxxxxxxxx۷ یا محمد اسفندیار ک.م xxxxxxxxx۴ یا ابوالفضل متین xxxxxxxxx۹ یا مهدی مجد فر ک.م xxxxxxxxx۲ توضیح: در صورت حضور اعضای هیأت مدیره اولویت امضا با اعضای هیأت مدیره خواهد بود: منطقه کرمان: گروه الف: آقایان: احمد مراد علیزاده ک.م xxxxxxxxx۷ یا حسین نظری ک.م xxxxxxxxx۲ یا محمد رضا میرزایی ک.م xxxxxxxxx۵ گروه ب: آقایان: مهدی کرباسیان یا محمد اسفندیار یا ابوالفضل متین یا حمید رضا اخلاقی یزدی نژادک.م ۱ xxxxxxxxxیا محمد علی جباری xxxxxxxxx۱ یا رضا علی بافقی xxxxxxxxx۶ منطقه اذربایجان گروه الف: احمد مراد علیزاده یا محمد حاجی اقازاده لوحی ک.م xxxxxxxxx۱ گروه ب: آقایان: مهدی کرباسیان یا محمد اسفندیار یا ابوالفضل متین یا ارشد لطف اله پور ک.م xxxxxxxxx۸ یا مهدی مجد فر توضیح: امضاهای مجازبالای سی میلیارد ریال برای امضای زیر سی میلیارد ریال کل منا طق تهران کرمان و اذر بایجان نافذ خواهد بو د ضمنا مکاتبات واسناد عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا اعضای هیأت مدیره، مدیران مناطق کرمان و اذربایجان و معاونین هماهنگی منابع انسانی و مالی و اقتصادی معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352228
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تراز نامه و حساب سود وزیان گردش سال xxx۳ به تصویب رسید. ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی احمد مراد علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی محمد حاجی آقازاده لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲به نمایندگی مهدی کرباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی محمد اسفندیار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سما به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹به نمایندگی ابوالفضل متین به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴ انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد اطلاعات و صمت جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352249
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی کرباسیان با شماره ملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. احمد مرادعلیزاده با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. محمد حاجی آقازاده لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ه نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ محمد اسفندیار با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ابوالفضل متین با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290796
آگهی تغییرات شرکت مس مزرعه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۰ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۰۸۴۸۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین نجاتی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ مهدی مجدفر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محمدحاجی آقازاده لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290798
آگهی تغییرات شرکت مس مزرعه شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۰ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۰۸۴۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین نجاتی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی مجد فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد حاجی آقازاده لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره حسین جوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با یک امضا از دو امضای حسین جوانی و مهدی مجدفر یا یک امضا از دو امضای حسین نجاتی و رامین جعفری یرکی همراه با مهر شرکت و ضمناً کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741193
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۶۲۶۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: شرکت ملی صنایع مس ایران به شماره ثبت xxx۵۷ و به شناسه xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی احمد مراد علیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۷ موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شماره ثبت xxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی حسین نجاتی به کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت مس مزرعه به شماره ثبت xxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی محمد حاجی آقازاده لوحی به کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع معادن کانی مس به شماره ثبت xxx۸ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی محمدتقی پاکزاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی به شماره ثبت xxx۸۶ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی مهدی مجدفر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ صورتهای مالی، ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی پاکداد به شماره ثبت xxx۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و محمدحسین ولی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741195
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۸۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۶۲۶۲۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع معادنی کانی مس به شماره ثبت xxx۸ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی حبیب زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت مس مزرعه به شماره ثبت xxx و به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی محمد حاجی آقازاده لوحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی حسین نجاتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب گردید. هیأت مدیره با استناد به ماده ۴۶ اساسنامه بخشی از اختیارات خود در ماده ۴۳ را به استثنای موارد ذیل به مدیرعامل تفویض اختیار نمود.: ـ تصویب آیین نامه های داخلی شرکت ـ پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت ـ تنظیم صورتهالی مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه به بازرس و حسابرس شرکت ـ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ـ دعوت از مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها ضمناً سایر موارد به قوت خود باقی است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914745

آگهی تصمیمات شرکت تکساز مکانیک سهامی خاص
به شماره ثبتxxx۷۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی نیک روشان به ش مxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمد حاجی آقازاده لوحی به ک مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمدعلی مهرابیان به ک مxxxxxxxxx۵ و امیررضا مهرابیان به ک مxxxxxxxxx و آدرس مرکز اصلی شرکت به تهران بلوار آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک خ پدیدار پ۴ واحد۷ ک پxxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11288310
آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مسکن کارکنان مس سونگون به شماره ثبت ۲۰۲۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۳۸۸۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخه۲۸/۶/۸۹ و۱۶/۱۰/۸۹ و تائیدیه‌های شماره۸۹/xxx۹۷/۱ و۹۹/xxx۱/۱ مورخه۲۷/۱۱/۸۹ و ۲۶/۱۱/۸۹ اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: محمد حاجی‌آقازاده‌لوحی به کدملیxxxxxxxxx۱‌ـ علی زین‌العابدین‌پور به کدملیxxxxxxxxx۰‌‌ـ خسرو الهیاری به کدملیxxxxxxxxx۱‌ بسمت اعضاء اصلی هیئت‌مدیره و بهنام پیروز به کدملیxxxxxxxxx۹ بسمت عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره برای مدت۳ سال انتخاب گردیدند. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۲ ماده و ۳۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. روزبه مهری به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و حسین امین‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سالهایxxx۵ و xxx۶ وxxx۷ وxxx۸ به تصویب رسید. طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۶/۸۹ محمد حاجی‌آقازاده به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و علی زین‌العابدین‌پور به عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره و خسرو الهیاری به عنوان منشی هیئت‌مدیره و علی زین‌العابدین‌پور به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و مقرر گردید. که کلیه اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هیات‌مدیره با دو امضای علی زین‌العابدین‌پور به عنوان مدیرعامل دارنده امضای ثابت و محمد جاجی‌آقازاده‌لوحی رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت تعاوی و در غیاب رئیس هیات‌مدیره با امضای خسرو الهیاری عضو هیات‌مدیره معتبر خواهد بود و اوراق عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11546061
آگهی تصمیمات شرکت تکساز مکانیک سهامی‌خاص به شماره ثبت۹۲۴۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۷۸۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی نیک‌روشان به ش‌مxxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و محمد حاجی‌آقازاده‌لوحی به ک‌مxxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمدعلی مهرابیان به ک‌مxxxxxxxxx۵ و امیررضا مهرابیان به ک‌مxxxxxxxxx و آدرس مرکز اصلی شرکت به تهران بلوار آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک خ پدیدار پ۴ واحد۷ ک‌پxxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات