مهناز شفامهر

مهناز شفامهر

کد ملی 008444xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14409671
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سرآمدان آمارد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۲۵۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره رضائی خمیر محله به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم فریباجوادنیا به شماره xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای امید علیجانی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وعضو هیئت مدیره و خانم پریسا عزیزی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره وعضو هیئت مدیره و خانم مهناز شفامهر با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، و اوراق تعهدآور و قراردادهای عقود اسلامی واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14389803
آگهی تغییرات شرکت تدبیر اندیشه رادان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۰۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۲۱۰۶
آگهی تغییرات شرکت تدبیر اندیشه رادان با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
محل شرکت به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، تهرانپارس ، خیابان شهید رحیم علیپور (xxx شرقی) ، خیابان شهید جمیل شبستری (xxx) ، پلاک xxx ، طبقه سوم ، واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید .
موضوعات " خدمات شهری از قبیل نظافت – مبلمان شهری – فضای سبز - جمع آوری زباله های شهری به صورت خیس و زباله های خشک قابل بازیافت – خرید وفروش ضایعات و نخاله های شهری خشک قابل بازیافت " به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.
آقای حسن حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت . خانم یلدا هاشم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت .
سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه بشرح زیرمی باشد:
خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
آقای محمد علی شایسته فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
آقای حسن حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
خانم یلدا هاشم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14389826
آگهی تغییرات شرکت تدبیر اندیشه رادان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۰۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت ، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمد علی شایسته فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت ، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس از کاهش سرمایه بشرح زیرمی باشد: آقای حسن حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم یلدا هاشم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360121
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای رایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۱۵۱
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای رایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای ایمان عباسی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت آقای رضا میر آبی به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxx.xxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱.xxx.xxxریال به ۲.xxx.xxxریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید . تعیین دارندگان حق امضا با هیئت مدیره خواهد بود و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید . تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به ۲ الی ۱۰ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است -خانم فریبا جوادنیا به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای ۱۰.xxx ریال سهم الشرکه -خانم مهناز شفامهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx.xxx ریال سهم الشرکه -آقای ایمان عباسی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx.xxx ریال سهم الشرکه - آقای رضا میر آبی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx.xxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360137
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای رایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۱۵۱
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای رایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
خانم فریبا جوادنیا به کد ملی xxxxxxxxx۹با دریافت مبلغ ۱۰.xxxریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید خانم مهناز شفامهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغxxx.xxxریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲.xxx.xxx ریال به مبلغ ۱.xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. نشانی مرکز اصلی شرکت به نشانی جدید: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله کوی ارم-خیابان منوچهری غربی-خیابان بهار شمالی-پلاک ۲۰-طبقه همکف-کد پستی: xxxxxxxxx۱تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است : آقای ایمان عباسی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxx.xxx ریال سهم الشرکه . آقای رضا میر آبی به کد ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxx.xxx ریال سهم الشرکه به آقای رضا میر آبی به کد ملی xxxxxxxxx۶
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14316987
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیش هورمند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۲۱۶۳
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیش هورمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
موضوع شرکت به" تهیه تولید توزیع خرید فروش بسته بندی صادرات وواردات کلیه محصولات پلاستیکی پلیمری لاستیکی انواع نایلون نایلکس مشما محصولات پلاستیکی تزریقی وبادی تولید و خریدوفروش ونصب وراه اندازی هرگونه ماشین آلات مرتبط صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی استفاده از تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات درصورت نیاز پس از کسب مجوزهای لازم" تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت .
محل شرکت از آدرس قبلی به نشانی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، دولاب ، خیابان شهید عبدالحسین شیرازی ، بن بست شهید محمد نادری ، پلاک ۲ ، طبقه همکف و کدپستی : xxxxxxxxx۳تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت .
آقای سعید حمزه دولابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲با پرداخت مبلغ xxxxxxریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت
خانم اعظم قاسمی فلاورجانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰با پرداخت مبلغ xxx۰۰ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت
سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه :
خانم اعظم قاسمی فلاورجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
آقای سعید حمزه دولابی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
خانم مرضیه شفامهر بشماره ملیxxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
خانم مهناز شفامهر بشماره ملیxxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317023
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیش هورمند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۳۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۲۱۶۳
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیش هورمند با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷و خانم مرضیه شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازشرکت خارج گردیدند
سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازافزایش سرمایه :
خانم اعظم قاسمی فلاورجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
آقای سعید حمزه دولابی بشماره ملیxxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265591
آگهی تغییرات شرکت مانا طرح ایرسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله مهرآباد جنوبی ـ خیابان شهیدجواد ملکی ـ کوچه شهیدانوشیروان رضایی زاده ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه پنجم ـ واحد ۹، کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پریسا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۷ و مهناز شفامهر به کدملی xxxxxxxxx۷ هر دو با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند؛ در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه: شیما ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه عباس رنجبر نیکوئی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265639
آگهی تغییرات شرکت مانا طرح ایرسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۲ نفر به۲ الی ۱۰ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. تعیین دارندگان حق امضا با هیئت مدیره خواهد بود و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. شیما ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. عباس رنجبر نیکوئی به کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت؛ در نتیجه سرمایه شرکت ار مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: پریسا عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه مهناز شفامهر به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه شیما ربیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه عباس رنجبر نیکوئی به کدملی xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209627
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاستیک کامیاب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۲۶۷۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۵۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا شایسته فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال است از ردیف شرکاء خارج گردید. مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال است از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا مرضیه خلج به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه زینب مهدی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194678
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تدبیر اندیشه رادان درتاریخ ۱۰/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی .انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی . انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه . پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه . پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز . اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری . انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله دریان نو-خیابان کجور-بن بست شهیدسروان علی صمغ آبادی-پلاک ۷-طبقه اول- کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی شایسته فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدعلی شایسته فر به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194706
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود تجارت اندیش هورمند درتاریخ ۱۰/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه ها ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهرک پرواز ـ خیابان پروانه جنوبی ـ کوچه سی و چهارم ـ پلاک ـ ۷ ـ طبقه چهارم ـ واحد شرقی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مرضیه شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مرضیه شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187103
آگهی تغییرات شرکت مانا طرح رایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره به۲ الی ۱۰ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعیین دارندگان حق امضا با هیئت مدیره خواهد بود و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید آقای رضا کوچنانی به کدملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت آقای ابوذر سام خانیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه شرکت ار مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: خانم فریبا جوادنیا به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxx۰۰ ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رضا کوچنانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابوذر سام خانیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187113
آگهی تغییرات شرکت مانا طرح رایا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۷۷۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۷۲۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله کوی ارم ـ خیابان منوچهری غربی ـ خیابان بهار شمالی ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۱تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. خانم فریبا جوادنیا به کدملی xxxxxxxxx۹ و خانم مهناز شفامهر به کدملی xxxxxxxxx۷ هریک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. سرمایه شرکت ار مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس ازکاهش سرمایه: آقای رضا کوچنانی به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای ابوذر سام خانیانی به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049856
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرین پلاستیک کامیاب در تاریخ ۰۵/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع فعالیت: تهیه تولید توزیع خرید فروش بسته بندی صادرات وواردات کلیه محصولات پلاستیکی پلیمری لاستیکی انواع نایلون نایلکس مشما محصولات پلاستیکی تزریقی وبادی تولید و خریدوفروش ونصب وراه اندازی هرگونه ماشین آلات مرتبط صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات خصوصی ودولتی استفاده از تسهیلات بانکی از بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سعادت آباد بلوار شهیدعلی خالو خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای علیرضا شایسته فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا شایسته فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683538
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مانا طرح رایا درتاریخ ۰۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سازمان برنامه جنوبی خیابان وحید جنوبی کوچه هفدهم غربی پلاک ۱۱ ساختمان آرین طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683542
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مانا طرح ایرسا درتاریخ ۰۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان سامان خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی پلاک ۱ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683595
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران بنای رایا درتاریخ ۰۷/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده روسازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی؛ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران کوی ارم خیابان بنفشه بن بست پرسپولیس (بنفشه یکم) پلاک ۲. ۱ مجتمع پارسا طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱۰ , xxx ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658188
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر تاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۴۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۰۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مختار باقری چقا حسینی شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. خانم سمیه بهرامی شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیات مدیره از ۲ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به تهران شهر تهران - سه راه آذری - خیابان شهید جواد سبحانی - خیابان قزوین - پلاک xxx۱ - مجتمع میلاد قائم - ورودی اول - طبقه سوم - واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور تاسیسات و تجهیزات ساختمانی و تهویه مطبوع گرمایش و سرمایش ساختمان (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: خانم پرستو عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال خانم مهناز شفا مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال آقای مختار باقری چقا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال خانم سمیه بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13658199
آگهی تغییرات شرکت ابنیه گستر تاران شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۴۰۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۰۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم پرستو عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ازشرکت خارج گردید. خانم مهناز شفا مهر کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح یافت. تعداد اعضاء هیات مدیره از ۴ نفر به ۲ نفرکاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه: آقای مختار باقری چقا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال خانم سمیه بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636494
آگهی تغییرات شرکت عمران پی ماکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۰۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۲۸۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx. xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید. خانم فریبا جواد نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx. xxx ریال از ردیف شرکا خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از ۲. xxx. xxx ریال به ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه بشرح زیر است سید محمد علی مرتضی نیا xxxxxxxxx۲ ۱۰. xxx ریال پری پاشا پور ساری گنای xxxxxxxxx۱ xxx. xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634663
آگهی تغییرات شرکت هورمند خشت گستر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۴۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۰۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران. مجیدیه. کوچه توحید. کوچه شهید محمدعلی هفت خانگی. پلاک ۱۴ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. سالار محمدی کانی سواران کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. شهاب ناصری به کد ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه مهناز شفامهر کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پریسا عزیزی کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سالار محمدی کانی سواران کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه شهاب ناصری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634671
آگهی تغییرات شرکت هورمند خشت گستر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۴۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۱۰۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز شفامهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم پریسا عزیزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش: سالار محمدی کانی سواران کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه شهاب ناصری به کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574818
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ابنیه گستر تاران در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. تاسیست و لوله کشی ساختمان، موتورخانه و انجام پروژه‌های نیروگاهی و برقی و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران باغ فیض خیابان شهید علی خان بابایی غربی کوچه (مجتمع ماهان) پلاک ۰ مجتمع ماهان بلوک B طبقه ۱۱ واحد ۴۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱. xxx. xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پرستو عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پرستو عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574828
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هورمند خشت گستر در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خرید و فروش واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز، تاسیسات و لوله کشی ساختمان، موتورخانه و انجام پروژه‌های نیروگاهی و برقی و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرتهران باغ فیض خیابان شهید علی خان بابایی غربی کوچه (مجتمع ماهان) پلاک ۰ مجتمع ماهان بلوک B طبقه ۱۱ واحد ۴۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574852
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران پیاب آرامان در تاریخ ۰۱/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران صادقیه بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی کوچه مرودشت پلاک ۶ مجتمع آرش طبقه اول واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدودتعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574982
آگهی تغییرات شرکت ایده گستر آگرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۲۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ولیعصر خیابان ولیعصر خیابان ناهید غربی پلاک ۳۸ طبقه چهارم واحد ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای غلامحسن ارگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم ناهید علی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت ۵۰. xxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به مبلغ ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد افزایش سرمایه: خانم مهناز شفامهر به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم فریبا جوادنیا به کدملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه خانم ناهید علی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۵۰. xxx ریال سهم الشرکه آقای غلامحسن ارگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574991
آگهی تغییرات شرکت ایده گستر آگرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۰۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۹۲۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فریبا جوادنیا به کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت به مبلغ xxx. xxx ریال از شرکت خارج گردید خانم مهناز شفامهر به کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه از صندوق شرکت به مبلغ xxx. xxx ریال از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح میگردد. لیست شرکا بعد کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: خانم ناهید علی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۵۰. xxx ریال سهم الشرکه آقای غلامحسن ارگانی به کدملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxx. xxx ریال سهم الشرکه ماده مربوطه به حق امضاء به شرح ذیل تغییر یافت و در اساسنامه اصلاح گردید: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520075
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اندیشه سرآمدان آمارد درتاریخ ۲۷/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی انجام خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات کلیه‌ی کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در کلیه‌ی نمایشگاه‌ها و سمینارها و همایش‌های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، ارائه خدمات اداری شامل مشاوره و اخذ رتبه پیمانکار و مشاور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران - صادقیه - بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی - کوچه مرودشت - پلاک ۶ - مجتمع آرش - طبقه اول - واحد ۴ - کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۹ / xxx۹ مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ نزد بانک دی شعبه صادقیه پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: خانم پریسا عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امید علیجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503191
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده گستر آگرین درتاریخ ۱۸/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران قیطریه خیابان بهرام شمالی کوچه عامری پلاک ۹ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره رای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13503215
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران پی ماکان درتاریخ ۱۸/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ولیعصر خیابان بهروز خیابان خیام پلاک ۶ طبقه اول واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321908
آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنای ماکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۴۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۸۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم مهناز شفا مهر باکدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx. xxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. - خانم فریبا جوادنیا باکدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ ۱۰. xxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه از ۲. xxx. xxx ریال به ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء بشرح ذیل میباشد: مهرداد حبیبی باکدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال جبار بهرام پور باکدملی xxxxxxxxx۳ دارنده ۱۰. xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321925
آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنای ماکان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۴۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۸۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد حبیبی کدملی: xxxxxxxxx۸ باپرداخت مبلغ xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفت. آقای جبار بهرام پور کدملی: xxxxxxxxx۳ باپرداخت مبلغ ۱۰. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفت. لیست شرکاء ومیزان سهم الشرکه که هریک پس از افزایش به شرح می‌باشد. مهرداد حبیبی دارنده xxx. xxx ریال مهناز شفا مهر باکدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx ریال جبار بهرام پور دارنده ۱۰. xxx ریال فریبا جوادنیا باکدملی xxxxxxxxx۹ دارنده ۱۰. xxx ریال بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت. انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اعم از تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، پخش، خرید و فروش، واردات و صادرات، کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانکها و موسسات دولتی و خصوصی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و تولید کلیه محصولات پلاستیکی، پلیمری، لاستیکی، انواع نایلون، نایلکس، مشما و محصولات پلاستیکی، تزریقی و بادی و راه اندازی کارخانجات و نصب هرگونه ماشین آلات، مرتبط با موضوع فعالیتی شرکت،. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271243
آگهی تغییرات شرکت مهان فراز پژواک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۱۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول یزدانی کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت آقای عباس رمضانی کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت درنتیجه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺒﻠﻎ xxxxxx۰ ریال ﺑﻪ مبلغ xxxxxx۰ ریال اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. و ﻣﺎده مربوطه در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﮔﺮدید. هیئت مدیره مرکب از ۲ الی ۱۰ نفر می‌باشد و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: خانم فریبا جواد نیا کدملی xxxxxxxxx۴۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم مهناز شفامهر کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای عباس رمضانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رسول یزدانی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271267
آگهی تغییرات شرکت مهان فراز پژواک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۰۱۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۶۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز جوادنیا با کدملی xxxxxxxxx۴۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید خانم مهنازشفامهر باکدملی xxxxxxxxx۷ بادریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: آقای عباس رمضانی کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای رسول یزدانی کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256899
آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه سامین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۷۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سامان نجباء به ش. م xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم سلیمه معینی فر به ش. م xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: محسن سلیمانی به ش. م xxxxxxxxx۱ دارای xxx۰۰ مهناز شفامهر به ش. م xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx سامان نجباء به ش. م xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx سلیمه معینی به ش. م xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. وماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. به موضوع فعالیت شرکت عبارات «انجام امور بازرگانی، خرید فروش تهیه تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده اعم از وایتکس مایع ظرفشویی مایع جرمگیر، پودر دستی کف شوی و ماشین شوی، انواع صابون جامد. و. مایع و انواع شامپو و خمیر دندان و دهانشویه محصولات بهداشتی و ارایشی اعم از انواع مسواک و خوشبو کننده دهان و انواع کرم و محصولات بهداشت و ارایش شخصی اقایان و بانوان و خانواده و پاک کننده‌های ارایشی و انواع ژیلت و پودر موبر و لایه بردار محصولات قبل و بعد از اصلاح، محصولات مراقبت ازپوست، انواع دیودرانت و ضدعرق و ادکلن وعطر، خرید. فروش تهیه و تولید انواع صنایع سلولزی و صنایع کاغذی بهداشتی و بسته بندی اعم از دستمال کاغذی پوشک و نوار بهداشتی دستمال حوله جیبی و انواع ملحفه و دستمال و دستکش‌های یکبار مصرف (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم)» الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256921
آگهی تغییرات شرکت سیویل سازه سامین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۵۷۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سلیمانی به ش. م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. خانم مهناز شفامهر به ش. م xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: سامان نجباء به ش. م xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx ریال سلیمه معینی به ش. م xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083387
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهان فراز پژواک درتاریخ ۲۸/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی سازه‌های ساختمانی محوطه‌های کوچک دیوار کشی اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی و راه‌های ریلی و باند فرودگاه و تونلها و پلها، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، توزیع و انتقال نیرو، شبکه‌های برق و تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز و فاضلاب) و خطوط انتقال نفت و گاز در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، بزرگراه جلال، خیابان چهارم، خیابان ارمکان ۲، نبش یکم، پلاک ۱، کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: خانم فریبا جواد نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهناز شفا مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839769
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود سیویل پی پرنیان درتاریخ ۱۹/۰۳/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. انجام کلیه امور به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه‌ها ساختمانی پروژه‌های راه سازی آسفالت و پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب وفاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های راهسازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه. پروژه‌های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه‌های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی (در صورت قانونی انجام فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:. تهران. شهرک ولیعصر. خیابان حیدری جنوبی. پلاک xxx واحد ۱۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی شرکاء ومیزان سهم الشرکه هر یک از آنان: فریبا جوادنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: فریبا جوادنیا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ مهناز شفامهر به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۷ برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713805
آگهی تغییرات شرکت معبر گستر ماژان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۷۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز شفامهر کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید خانم فریبا جوادنیا کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: سروش بهارزاده کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حسن شعبانی رحیم آبادی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713917
آگهی تغییرات شرکت معبر گستر ماژان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۷۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شعبانی رحیم آبادی کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای سروش بهارزاده کدملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل میباشد: مهناز شفامهر کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه فریبا جوادنیا کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سروش بهارزاده کدملی xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حسن شعبانی رحیم آبادی کدملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529244
آگهی تغییرات شرکت راه گستر هومان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۲۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهنازشفامهر ک.م xxxxxxxxx۷با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxxxxx ریال از شرکت خارج گردید. خانم فریبا جوادنیا ک.م xxxxxxxxx۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ xxxxxx ریال از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا وسهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه: آقایان:جواد شفا مهر ک.م xxxxxxxxx۶ و شهرام معینی ک.م xxxxxxxxx۶ هر یک دارای xxxxxx ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529250
آگهی تغییرات شرکت راه گستر هومان شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۷۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۲۲۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد شفامهر فرزند عباسعلی کد ملی xxxxxxxxx۶ با واریز مبلغ xxxxxxریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای شهرام معینی فرزند احمد ش ش xxx کدملی xxxxxxxxx۶ با واریز مبلغ xxx۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: آقایان: جواد شفامهردارای xxxxxx ریال، شهرام معینی دارای xxx۰۰ ریال، خانم ها فریبا جواد نیا ک.م xxxxxxxxx۹ و مهناز شفا مهر ک.م xxxxxxxxx۷ هر یک مبلغ xxxxxx ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12455499
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هونام بنای کهن در تاریخ ۰۵/۰۸/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ انجام کلیه امور مربوط به طراحی نظارت فنی. انجام پروژه های ساختمانی پروژه های راه سازی آسفالت پل و تونل محوطه سازی پیاده رو سازی تاسیسات و تجهیزات ساخت نیروگاه.پروژه های مربوط به آب و فاضلاب نگهداری و اجرای پروژه های مربوط به فضای سبز. اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری.انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزات لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ۱۲ فروردین کوچه بهداشت پلاک۲ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۲۹/۷/۹۴ نزد بانک ملی ایران شعبه خیابان پرچم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ناصر علی محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهناز شفامهر به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک، سفته، بروات وقراردادهاو عقود اسلامی و قراردادهای شهرداری واوراق عادی ومکاتبات اداری وسایر اوراق تجاری و غیره به امضای منفرد هر یک از اعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای نیما طوفانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای صادق رشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634559
آگهی تغییرات شرکت پرسون آرنیکا بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۴۸۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهناز شفا مهر ک.م xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم ریحانه تمسکی ک.م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم اعظم تاجیک ابراهیم آباد ک.م xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ریال به مبلغ xxxxxx۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه بقرار ذیل می باشد: رحیمه رحیمی الماسی ک.م xxxxxxxxx۲ مبلغ xxx۰۰ ریال و شورش اسد زاده ک.م xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx ریال.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471666
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح کسری با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۴۵۳۹۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۸۱۲۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
راضیه سبزنی به کد ملی xxxxxxxxx۸ با واریز مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت پرویز حکمتی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۸ با واریز مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لیست سهم الشرکه شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:
آیدین اردالان به کد ملی xxxxxxxxx۰ دارای xxx۰۰ ریال
مهناز شفامهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال
الناز علی محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxx ریال
رقیه ملکی صوفحسن به کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال
پرویز حکمتی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال
راضیه سبزنی به کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxx۰۰ ریال
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396600
آگهی تغییرات شرکت پرسون آرنیکا بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۴۸۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۹۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم مهناز شفامهر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با واریز مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.
خانم رحمیه رحیمی الماسی فرزند علی حیدر کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxx/۱۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.
درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به xxx/xxx/۲ ریال افزایش پیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اسامی سایر شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می باشد.
خانمها اعظم تاجیک ابراهیم آباد کد ملی xxxxxxxxx۵ و ریحانه تمسکی کد ملی xxxxxxxxx۱ هر یک دارای xxx/xxx ریال سهم الشرکه.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359544
آگهی تغییرات شرکت ماهان طرح کسری بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۴۵۳۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۸۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای آیدین اردلان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
خانم مهناز شفامهر با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای حمید میرزائی فرد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و نامه های عادی و مکاتبات اداری و قراردادهای عقوداسلامی با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات