داود محمدبیگی

آقای داود محمدبیگی

کد ملی 008309xxxx
گراف ارتباطات
41
شرکت‌ها
66
آگهی‌ها

شرکت های داود محمدبیگی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که داود محمدبیگی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مانا بتن کیان
مانا بتن کیان
پناه سازه هیراد
پناه سازه هیراد
انجیلاق دژ
انجیلاق دژ
خشت اکباتان اسکان
خشت اکباتان اسکان
پرلیت بنای جم
پرلیت بنای جم
رییس هییت مدیره
خشت فرهیختگان اسکان
خشت فرهیختگان اسکان
رییس هییت مدیره
کمیل سازه بدر
کمیل سازه بدر
رییس هییت مدیره
دنا نوژان مانا
دنا نوژان مانا
رییس هییت مدیره
پارس پروژه ساحل
پارس پروژه ساحل
رییس هییت مدیره
سهند مهر دنا
سهند مهر دنا
عضو هییت مدیره
پیکر سازه خلاق
پیکر سازه خلاق
عضو هییت مدیره
مهار بتن قرن
مهار بتن قرن
بازرس علی‌البدل
آماد بام آلوارس
آماد بام آلوارس
بازرس اصلی
آرمان طرح آلوارس
آرمان طرح آلوارس
نایب رییس هییت مدیره
ماد الکترون شرق ویستا
ماد الکترون شرق ویستا
بازرس اصلی
کنکاش پروژه ارژن
کنکاش پروژه ارژن
بازرس علی‌البدل
آریا بتن اورمان
آریا بتن اورمان
بازرس اصلی
پایدار عرش بارمان
پایدار عرش بارمان
تحکیم بتن ارگ
تحکیم بتن ارگ
الوان پایا عمران
الوان پایا عمران
بازرس علی‌البدل
سیویل بتن آرامیس
سیویل بتن آرامیس
رییس هییت مدیره
عمران پایور پاسارگاد
عمران پایور پاسارگاد
بهین پیمانکار پاسارگاد
بهین پیمانکار پاسارگاد
بازرس اصلی
بنیان بنا آلوارس
بنیان بنا آلوارس
فراز بام آلوارس
فراز بام آلوارس
بازرس علی‌البدل
تحکیم بتن قرن
تحکیم بتن قرن
پیمان سازه اورامان
پیمان سازه اورامان
نایب رییس هییت مدیره
اریکه سازه ماهان
اریکه سازه ماهان
بام افراز پاسارگاد
بام افراز پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
پترو مکانیک زاگرس
پترو مکانیک زاگرس
بازرس علی‌البدل
کارا پیمانکار پاسارگاد
کارا پیمانکار پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
بارشین راه تچرا
بارشین راه تچرا
بازرس اصلی
ژرف سازان لیان
ژرف سازان لیان
بازرس اصلی
شن دژ تونل
شن دژ تونل
بازرس علی‌البدل
غیروکالتی سعادت گستر مهر وطن
غیروکالتی سعادت گستر مهر وطن
رییس هییت مدیره
داتیک بنا پردیس
داتیک بنا پردیس
عمران بنای ایستا
عمران بنای ایستا
شن دژ اهورا
شن دژ اهورا
بازرس اصلی
نامدار بتن شرق
نامدار بتن شرق
بازرس علی‌البدل
پل دژ ساحل
پل دژ ساحل
بازرس علی‌البدل
فاتح برج سهند
فاتح برج سهند
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14710027
آگهی تغییرات شرکت فاتح برج سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۹۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ علیرضا خدایار پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رضا دستیار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حسن کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14483041
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای ایستا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۵۱۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۳۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی طاهری ک . م xxxxxxxxx۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید . آقای نادر سلمان پور ک . م xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید . آقای داود محمد بیگی ک . م xxxxxxxxx۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ کاهش یافت . در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد : آقای حامد حیدری قشلاقی ک . م xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای وحید خسروی پور ک . م xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14483046
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای ایستا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۵۱۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۳۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حامد حیدری قشلاقی دارای کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گیرد . آقای وحید خسروی پور دارای کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گیرد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به مبلغ xxxxxx۰ تغییر یافت . در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید . محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کیانشهر ، خیابان شهید محمد رضا رجب زاده ، خیابان شهید ادریس رهبری ، پلاک ۶ ، طبقه اول ، واحد ۱ ، کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد : آقای علی طاهری ک . م xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای سلمان پور نادر ک . م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای داود محمد بیگی ک . م xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای حامد حیدری قشلاقی ک . م xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای وحید خسروی پور ک . م xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303758
آگهی تغییرات شرکت پل دژ ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۲۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۴۹۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم زینب شاملو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی طهرانی زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186513
آگهی تغییرات شرکت نامدار بتن شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۱۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: از آقای کاوه شکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره آقای هادی بیر الوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی ومدیر عامل و نائب رئیس به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176162
آگهی تغییرات شرکت شن دژ اهورا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۰۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۴۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) اعضاء هیئت مدیره شرکت بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: امیر نجفیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره میثم مهاجر اورسجی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.۳ آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی وآقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14165412
آگهی تغییرات شرکت الوان پایا عمران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۶۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۲۲۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14149397
آگهی تغییرات شرکت آریا بتن اورمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۴۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره افراد ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقایان: داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸، حسن اصغری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ که آقای داود محمدبیگی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن اصغری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد باقریان زوارق (خارج از سهامداران) به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق شهرداری و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143479
آگهی تغییرات شرکت پایدار عرش بارمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-محله شادمان-خیابان شهید منوچهر صالحیان-خیابان بهبودی پلاک xxx ساختمان مهرفر طبقه دوم واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت. آقای آرین اسحاقی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود محمد بیگی بشماره ملیxxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جلیل گلریز نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۷(خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل برای الباقی مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132192
آگهی تغییرات شرکت پایدار عرش بارمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آرین اسحاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق شهرداری و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ خانم لیلا عبادزاده هریس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران) برای مدت دوسال به عنوان مدیر عامل انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125662
آگهی تغییرات شرکت عمران بنای ایستا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۵۱۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۳۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای داود محمد بیگی کدملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گیرفت نتیجه سرمایه ی شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردد:. لیست شرکاء شرکت پس از ورود شریک و افزایش سرمایه - آقای علی طاهری xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه - آقای سلمان پور نادر xxxxxxxxx۸دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه - آقای داود محمد بیگی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرساستان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله قنات کوثر-بزرگراه شهید زین الدین (وفادار)-خیابان شهید سیدعباس حسینی(شکوفه)-پلاک ۲۲-طبقه همکف ، کدپستی xxxxxxxxx۱ » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14121333
آگهی تغییرات شرکت داتیک بنا پردیس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۵۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود محمد بیگی دارای کد ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت و در نتیجه سرمایه ی شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید محل شرکت به « استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله نارمک ـ کوچه هشت متری اول ـ بن بست ایران ـ پلاک ۴ ـ طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۱ » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه و ورود شریک: ۱ ـ خانم لیلا عباد زاده هریس کد ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ۲ ـ آقای حسین بختیاری کد ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ۳ ـ آقای داود محمد بیگی کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099606
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری غیروکالتی سعادت گستر مهر وطن درتاریخ ۰۹/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۱۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه خدمات حقوقی به استثنا دخالت در امور وکالت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله شادمان- خیابان شهید منوچهر صالحیان-خیابان بهبودی-پلاک xxx-ساختمان مهرفر-طبقه دوم-واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,xxx,xxx ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم پریسا قاسم لاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۱۰,xxx ریال سهم الشرکه آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx,xxx ریال سهم الشرکه آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx,xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم پریسا قاسم لاهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با با امضاء مدیرعامل و هریک ازاعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000650
آگهی تغییرات شرکت شن دژ تونل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۱۰۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید آژیری سردرود ک. م xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای داود محمد بیگی ک. م xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پیام رضائی ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین رضازاده ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. حق امضاء مجاز کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676243
آگهی تغییرات شرکت آرتام ابنیه پاسارگاد شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سیده سارا احمدی دهنوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند، خانم زهرا زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید آژیری سردرود به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608255
آگهی تغییرات شرکت ژرف سازان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۸۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۷۳۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود محمدبیگی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم سیده سارا احمدی دهنوئی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. خانم لیلا تیموری کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حامد احمدپور قزوینی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501277
آگهی تغییرات شرکت بارشین راه تچرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۷۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و فرزاد پاک نهال به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416977
آگهی تغییرات شرکت بنیان بنا آلوارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۴۲۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود محمد بیگی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره حمید آژیری سردرود به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره امید کریمی مالک آبادی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405010
آگهی تغییرات شرکت عمران پایور پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۹۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۳۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داود محمد بیگی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید آژیری سردرود به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405023
آگهی تغییرات شرکت پایدار عرش بارمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود محمد بیگی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره زهرا زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آرین اسحاقی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400056
آگهی تغییرات شرکت انبوه سازان آلوارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۳۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۴۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس بیگدلی صدر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره داود محمد بیگی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بهنام مهران گهر به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400066
آگهی تغییرات شرکت تحکیم بتن ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۶۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۲۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند: داود محمد بیگی کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره زهرا زنجانی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سمانه علی پور یوسفده به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قرار دادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384129
آگهی تغییرات شرکت سیویل بتن آرامیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۹۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۲۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود محمد بیگی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره عباس بیگدلی صدر به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره هادی آقا عربی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتیر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312670
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا پیمانکار پاسارگاد درتاریخ ۲۷/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد و تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو بموجب گواهی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۶/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه رسالت مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک ازاعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303402
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اریکه سازه ماهان درتاریخ ۲۳/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از چهار راه نصرت نبش پیروز پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میاشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی به شماره xxx/xxx۱ مورخ ۰۶/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بام افراز پاسارگاد درتاریخ ۲۳/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۰۶/۱۰/xxx۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردید و الباقی در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304771
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار عرش داتیس درتاریخ ۲۳/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از بانک ملی پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۶/۱۰/xxx۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و مبلغ xxxxxx ریال در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید آژیری سر درود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301745
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بتن قرن درتاریخ ۲۰/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از بانک ملی پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشد و ۰ بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی فیش به شماره xxx/xxx۱ مورخه ۰۶/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردید و مابقی در تعهد سهام داران می‌باشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301762
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیمان سازه اورامان درتاریخ ۲۰/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی بهبودی کوچه امین نبش پیروز پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخه ۰۶/۱۰/۹۵ بانک قوانین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13297354
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز بام آلوارس در تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری «در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم» مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خ آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی کواهی بانک قوامین بشماره xxx/xxx۱ مورخ ۶/۱۰/۹۵ شعبه میدان رسالت تهران پرداخت شد و الباقی آن در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. «ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281106
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بنیان بنا آلوارس درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، آزادی، بهبودی، بالاتر از چهارراه نصرت، کوچه امین، نبش کوچه پیروز، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۳ کد پستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود محمد بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275263
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیویل بتن آرامیس درتاریخ ۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از بانک ملی پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxx ریال سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۶/۱۰/xxx۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275704
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران پایور پاسارگاد درتاریخ ۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، آزادی، بهبودی، بالاتر از چهارراه نصرت، کوچه امین، نبش کوچه پیروز، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۲۸/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: حمید آژیری سردرود بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود محمد بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275713
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین پیمانکار پاسارگاد درتاریخ ۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:: آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی بشماره xxx/xxx۱ مورخ ۶/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268024
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم بتن ارگ درتاریخ ۰۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از چهار راه نصرت نبش پیروز پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت شد و پرداخت الباقی سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردید دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل تعیین شدند: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268061
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الوان پایا عمران درتاریخ ۰۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxx ریال آن به موجب گواهی شماره xxx/xxx۱ مورخه ۱۲/۱/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک ازاعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250719
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتام ابنیه پاسارگاد درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آزادی بهبودی بالاتر از چهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخه ۱۲/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا یکی ازاعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل و داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250730
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کنکاش پروژه ارژن درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران سعادت آباد بالاتر از میدان سرو ساختمان جاوید واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن بانام می‌باشدو مبلغ xxxxxx ریال آن طی نامه شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: مضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250753
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا بتن اورمان درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران آزادی بهبودی بالاترازچهارراه نصرت کوچه امین نبش کوچه پیروز پلاک xxx طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک ازاعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13250758
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایدار عرش بارمان درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از چهار راه نصرت نبش پیروز پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱ مورخ ۱۲/۱۰/xxx۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231598
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهار بتن قرن درتاریخ ۱۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ذر صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ستارخان خیابان بهبودی بالاتر از بانک ملی پلاک xxx واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/ xxx۱ مورخ ۱/ ۱۰/ xxx۵ بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و الباقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا هریک از اعضا هیأت مدیره به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل و آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13231602
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آماد بام آلوارس درتاریخ ۱۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تاسیسات و برق شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران آزادی بهبودی بالاتر از نصرت پلاک ۲۹ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx / xxx۱ مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل و داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242725
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انبوه سازان آلوارس درتاریخ ۱۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه پروژه‌های پیمانکاری از قبیل عمران ابنیه راه و آب تأسیسات و برق، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم). مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، آزادی، بهبودی، بالاتر از چهارراه نصرت، کوچه امین، نبش کوچه پیروز، پلاک xxx، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال به موجب گواهی بانکی شماره xxx / xxx۱ مورخه ۰۲/۱۰/xxx۵ نزد بانک قوامین شعبه میدان رسالت پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای عباس بیگدلی صدر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای یکی ازاعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید آژیری سردرود به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201764
آگهی تغییرات شرکت پناه سازه هیراد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۳۰۷۳۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۴۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هومن زندی کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. خانم شهناز صفاخواه کدملی xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید.
ـ آقای داود محمدبیگی کدملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا شرکت خارج گردید.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
ـ تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۳ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
اکبر عباس زاده ک م xxxxxxxxx۱ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ هومن زندی ک م xxxxxxxxx۹ عضو هیئت مدیره ـ شهناز صفاخواه ک م xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدد انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء اکبر عباس زاده و میترا علی جانی و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و قراردادهای شهرداری با امضا اکبر عباس زاده به تنهایی و مهر شرکت معتبر است.
لیست شرکاء وسهم الشرکه ایشان بشرح ذیل است: اکبر عباس زاده ک م xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه ـ میترا علی جانی ک م xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxx/xxx/۵۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1020077
آگهی تغییرات شرکت پناه سازه هیراد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، خانم شهناز صفاخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال، آقای هومن زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به میزان سهم الشرکه xxx/xxx ریال. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم شهناز صفاخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای هومن زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای هومن زندی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و امتیاز شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 424414

آگهی تغییرات شرکت مانا بتن کیان
با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ـ یافت‎آباد بلوار معلم شهرک صاحب‎الزمان خیابان شهید آتشباز کوچه جانباز بیت‎اله قاسمی پلاک ۸۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای خانم سپیده غلامی و آقای حجت‎اله اسکندری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۳ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10093008
آگهی تغییرات شرکت مانا بتن کیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۱۳۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۵۳۸۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ یافت‎آباد بلوار معلم شهرک صاحب‎الزمان خیابان شهید آتشباز کوچه جانباز بیت‎اله قاسمی پلاک ۸۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای خانم سپیده غلامی و آقای حجت‎اله اسکندری متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‎الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۸ ریال به مبلغ xxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۱۰/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10485745
آگهی تغییرات شرکت کمیل سازه بدر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۰/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مرتضی هوشمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مجید ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم کتایون آزرمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مرتضی هوشمند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید ذوالفقاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم کتایون آزرمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم کتایون آزرمان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۶ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۷/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10492771
آگهی تغییرات شرکت خشت فرهیختگان اسکان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۱۹۹۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۶۰۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالقاسم حمیدی پیرسلطان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدرضا محمدعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدمهدی همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالقاسم حمیدی پیرسلطان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا محمدعلی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدمهدی همتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ آقای محمدصالح سراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۱/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9727491
آگهی تغییرات شرکت خشت اکباتان اسکان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۴۱۱۹۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۶۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۹/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محمدصالح سراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، ازردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۲۷/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9774120
آگهی تأسیس شرکت پرلیت بنای جم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۶/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه‎ی طراحی، نظارت فنی و ساخت راه و بزرگ‎راه و جدول‎کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها، ابنیه، بناسازی، پل‎سازی سوله و سدسازی، تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها، شبکه‎های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‎های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران‌ـ شهر تهران خ پیروزی، خ دهقان، روبروی ک مهاجرانی، پ xxxـ کدپستی xxxxxxxxx۸

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای داود محمدبیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای علی فریدونی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای علی فریدونی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950060
آگهی تغییرات شرکت انجیلاق دژ بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۳۷۴۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۴۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید علی یزدان‌موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای همایون سلحشورفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد صالح‌سراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای سید علی یزدان‌موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و آقای همایون سلحشورفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محمد صالح‌سراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون سلحشورفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ آقای محمد شریف‌نازپرور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم حورناز دوستار به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۴ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال به مبلغ xxx/xxx/۴ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید..

در تاریخ ۱۴/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9737912
آگهی تاسیس شرکت خشت اکباتان اسکان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی و نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول‌کشی کوچه و خیابانها ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت، ساختمانها، ابنیه، بناسازی، پل‌سازی، سدسازی و تاسیسات فنی ساختمان و تاسیسات و شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی و شرکت در مناقصات و مزایده‌ها دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ۱۷ شهریور کوچه تهرانی یکم پلاک ۹ طبقه ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای داود محمدبیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای محمدصالح سراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای محمدصالح سراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878793
آگهی تاسیس شرکت خشت فرهیختگان اسکان با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۵/۵/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۵/۵/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی و نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول‌کشی کوچه و خیابانها ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت، ساختمانها، ابنیه، بناسازی، پل‌سازی، سدسازی و تاسیسات فنی ساختمان و تاسیسات و شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی و شرکت در مناقصات و مزایده‌ها دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان ۱۷ شهریور کوچه تهرانی یکم پلاک ۹ طبقه ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ـ آقای داود محمدبیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ ۵ـ آقای محمدصالح سراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ آقای محمدصالح سراقی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10379334
آگهی تأسیس شرکت کمیل سازه بدر با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۵/۴/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۵/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه‎ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگ‎راه جدولکشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل‎سازی سوله‎ سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها شبکه‎های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‎های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خ پیروزی خ ۱۷ شهریور شمالی پایین‎تر از میدان امم حسین کوچه تهرانی پ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۴ ریال میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای داود محمدبیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای علیرضا بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‎ سفته‎ بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‎مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533457
آگهی تأسیس شرکت دنا نوژان مانا بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۶/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه‌ی طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگ راه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل سازی سوله سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و پیمانکاری شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران میدان امام حسین خ ۱۷ شهریور نرسیده به شهدا ک تهرانی پ ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ خانم زهرا میرزاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 765631

آگهی تأسیس شرکت مانا بتن کیان با مسئولیت محدود.

شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۰۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۰۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

-۱ موضوع شرکت :
انجام کلیه امور در زمینه طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه و جدول کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بنا سازی پل سازی سوله و سد سازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و پیمانکاری شبکه های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی. .

-۲ مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

-۳ مرکز اصلی شرکت :
۳-۱ - استان تهران - شهر تهران پاسداران میدان هروی خ آزادی ابتدای شهید محمدی پ ۳ - کد پستی xxxxxxxxx۳

-۴ سرمایه شرکت : مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می باشد.

-۵ اولین مدیران شرکت :
۵-۱ - آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۵-۲ - آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره.
۵-۳ - آقای داود محمد بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

-۶ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد..

-۷ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9645223
آگهی تغییرات شرکت سبز آب انجیلاق بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۴۶۱۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۴۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۷/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای محمد رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به شماره شناسنامه xxx۶ تاریخ تولد ۲۰/۹/xxx۳ فرزند احمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای همایون سلحشورفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامه xxx۹ تاریخ تولد ۶/۶/xxx۱ فرزند جعفر با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای محمدصالح سراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به شماره شناسنامه ۱۲ تاریخ تولد ۲۰/۶/xxx۰ فرزند پرویز با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامه xxx۶۵ تاریخ تولد ۲۶/۳/xxx۷ فرزند حسن با پرداخت مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای داود محمدبیگی و آقای محمدصالح سراقی و آقای محمد رستمی و آقای همایون سلحشورفرد.

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای داود محمدبیگی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای محمدصالح سراقی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای محمد رستمی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون سلحشورفرد به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای همایون سلحشورفرد به سمت مدیر‌عامل.

۵ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ شهرک کیانشهر خ شهید علی ابراهیمی نبش چهارراه شهید امامی بالای مسکن بهروز ساختمان مروارید ط ۳ واحد سمت راست کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

۶ـ نام شرکت به 'انجیلاق دژ' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۷ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۰۱/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930900
آگهی تأسیس شرکت پارس پروژه ساحل بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۳/۲/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳/۲/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی نظارت فنی و ساخت راه‌ و بزرگ‌راه و جدول‌کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل‌سازی سوله و سدسازی تاسیساتی فنی ساختمان و کارگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی..

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران باقرشهر ۳۰ متری امام خمینی پلاک xxx ـ کدپستی xxxxxxxxx۲

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره منفردا و یا هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11342407
آگهی تاسیس شرکت سهند مهر دنا بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۳/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۳/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگ‌راه و جدول‌کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بنا‌سازی پل‌سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقادقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان شهدا خ۱۷ شهریور شمالی نرسیده به میدان شهدا نبش کوچه تهرانی پ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۸

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۴ ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای داود محمدبیگی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای داود محمدبیگی ‌به‌شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11343438
آگهی تغییرات شرکت سهند مهر دنا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۶۸۷۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۷۸۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۳۰/۰۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم خدیجه نوروزی‌سروستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ و آقای علی فریدونی به شماره ملیxxxxxxxxx۹

۲‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم خدیجه نوروزی‌سروستانی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی فریدونی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی فریدونی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل.

۳‌ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ‌ـ سفته ‌ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴‌ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغxxx/xxx/۲ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/xxx/۲ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۶ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۵/۰۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11483476
آگهی تغییرات شرکت پرلیت بنای جم (با مسئولیت‌محدود) بشماره ثبت۴۱۴۲۱۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۶۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۲/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای نوین زین‌العابدین‌طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای فرزین دانش‌پژوه به شماره ملیxxxxxxxxx۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای نوین زین‌العابدین‌طهرانی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای فرزین دانش‌پژوه به شماره‌ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فرزین دانش‌پژوه به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۳ـ همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد.

۴ـ آقای علی فریدونی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغxxx/xxx/۱ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۴ریال به مبلغxxx/xxx/۲ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ۳/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11739015
آگهی تأسیس شرکت مانا بتن کیان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۸/۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۸/۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه‌ طراحی نظارت فنی و ساخت راه و بزرگراه‌ و جدول‌کشی کوچه و خیابان ساخت راههای اصلی و فرعی و انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها ابنیه بناسازی پل‌سازی سوله و سدسازی تاسیسات فنی ساختمان و کارگاهها و پیمانکاری شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و مکانیکی و ساخت تاسیسات شبکه‌های آبیاری و زهکشی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران پاسداران میدان هروی خ آزادی ابتدای شهید محمدی پ ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۲ ریال می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11793544
آگهی تغییرات شرکت دنا نوژان مانا بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۱۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۵۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سیاوش رحمانی‌کیلوائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و خانم پرستو لشگری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین‌ گردیدند:

آقای سیاوش رحمانی‌کیلوائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم پرستو لشگری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم پرستو لشگری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۴ـ خانم زهرا میرزاپور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11826607
آگهی تغییرات شرکت پارس پروژه ساحل بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۰۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۰۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم ناهید نیک‌بخش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ و خانم منصوره فانی‌مایانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین‌ گردیدند:

خانم ناهید نیک‌بخش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم منصوره فانی‌مایانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم منصوره فانی‌مایانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره منفردا هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۴ـ آقای علیرضا بهرامی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای داود محمدبیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۴ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11979013
آگهی تغییرات شرکت پیکر سازه خلاق(سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۴۴۳۷و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱/۸/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای یونس جلالپور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و خانم مریم افشاری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای داود محمدبیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۱/۸/xxx۲.

۲ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای یونس جلالپور به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم مریم افشاری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای داود محمدبیگی به شماره‌ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای داود محمدبیگی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل.

۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد.

در‌ تاریخ۸/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات