علی‌رضا احمدی جزنی

آقای علی‌رضا احمدی جزنی

کد ملی 008274xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14939694
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های غذایی هامون موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2144 و شناسه ملی 10320079469
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 01/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیأت مدیره بشرح ذیل میباشد: 1 ـ آقای سعید احمدی جزنی کدملی 1239781709 به سمت رییس هیأت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی کدملی 0082741492به سمت نایب رییس هیأت مدیره و خانم ویدا احمدی جزنی کدملی 0075196387 به سمت مدیرعامل وآقای رامین کاظم پور کدملی 0047755921 به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور شرکت و سایر اسناد عادی و نامه های اداری با امضا رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980918678250329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692256
آگهی تغییرات شرکت روبیان گستر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۷۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای سعید احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۹ آقای علیرضا احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ آقای مهدی حیدری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و خانم راحله سادات موسوی کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692270
آگهی تغییرات شرکت روبیان گستر جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۷۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683627
آگهی تغییرات شرکت ملامین خوشاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۸۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیئت مدیره آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683636
آگهی تغییرات شرکت ملامین خوشاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۸۸۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ خانم راحله السادات موسوی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی آقای مهدی حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب کردیدند ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656046
آگهی تغییرات شرکت رنگین کمان آبزیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید علیرضا کازرونی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و نائب رئیس کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656061
آگهی تغییرات شرکت رنگین کمان آبزیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل میباشند: سعید احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۹ علیرضا احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۲ سید علیرضا کازرونی کدملی xxxxxxxxx۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مهدی حیدری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646504
آگهی تغییرات شرکت آریان موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646512
آگهی تغییرات شرکت آریان موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639055
آگهی تغییرات شرکت سیراف برودت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۸۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا احمدی جزنی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر همکف کدپستی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13639617
آگهی تغییرات شرکت سیراف برودت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۳۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی باکد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سعید احمدی جزنی با کد ملی xxxxxxxxx۹ علیرضا احمدی جزنی با کد ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625657
آگهی تغییرات شرکت لطیف گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625663
آگهی تغییرات شرکت لطیف گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625671
آگهی تغییرات شرکت نفیس کالای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625673
آگهی تغییرات شرکت نفیس کالای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وآقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند. آقای مهدی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625685
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۹۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - سعید احمدی جزنی با کدملی xxxxxxxxx۹ - علیرضا احمدی جزنی با کدملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625690
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۹۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا احمدی جزنی باکد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626004
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی ارکیده بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626008
آگهی تغییرات شرکت تولیدی وصنعتی ارکیده بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۳۵۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی xxxxxxxxx۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626014
آگهی تغییرات شرکت پوشش گستر دیبای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - مهدی حیدری باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626025
آگهی تغییرات شرکت پوشش گستر دیبای بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620786
آگهی تغییرات شرکت کیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سعید احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای علیرضا احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620797
آگهی تغییرات شرکت کیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی کدملی xxxxxxxxx۲ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۰ - مهدی حیدری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620808
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های دریایی لیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی باکدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620817
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های دریایی لیان موج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620826
آگهی تغییرات شرکت شهاب پوشش پلاستیک بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی حیدری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم راحله السادات موسوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620832
آگهی تغییرات شرکت شهاب پوشش پلاستیک بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند - یه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620835
آگهی تغییرات شرکت پویا موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۹۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدات در شرکت و سایر اسناد عادی و نامه‌های اداری با امضاءیکی از اعضا هیئت مدیره یا مدیر عامل منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570346
آگهی تغییرات شرکت پویا موج بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای مهدی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی وخانم راحله السادات موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319401
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۹۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۸/۹۴ انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رامین کاظم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲ موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بعنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13301054
آگهی تغییرات شرکت لطیف گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - آقای حیدر خواجه ئیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ وعلیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805722
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری مبارک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - - آقای سعید احمدی جزنی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هئیت مدیره - آقای حسن احمدی جزنی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هئیت مدیره - آقای علیرضا احمدی جزنی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید ب - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790222
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری مبارک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۱۳۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144514
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی مبارک سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شهاب پوشش پلاستیک بوشهربه نمایندگی آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فراورده های دریایی لیان موج به نمایندگی آقای حسن احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کیان موج سهامی خاص به نمایندگی آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد واوراق بهاداروتعهداور شرکت اعم از چک سفته وغیره باامضای یکی از اعضای هیئت مدیره یامدیرعامل منفرداً همراه بامهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144532
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی مبارك شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۲۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ رامین کاظم پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و اقای مهدی حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند: شرکت شهاب پوشش پلاستیک بوشهر به نمایندگی اقای سعید احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ شرکت فراوردهای دریایی لیان موج به نمایندگی اقای حسن احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ شرکت کیان موج به نمایندگی اقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117710
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۹۱۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسن احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای رامین کاظم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117722
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی بوشهر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۹۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۱۲/۹۴ تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای حسن احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای رامین کاظم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲- موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بعنوان بازرس اصلی و آقای ولی اله کریمی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳- ترازنامه حساب سود و زیان سال ۹۲ به تصویب رسید ۴- روزنامه جمهوری اسلامی ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117779
آگهی تغییرات شرکت ظروف سیمرغ بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ـ آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آکبر زیارتی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک وسفته و غیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12117812
آگهی تغییرات شرکت ظروف سیمرغ بوشهر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهxxx۲ به تصویب رسید. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و علیرضا احمدی جزنی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و اکبر زیارتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای رامین کاظم پور با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی حیدری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074904
آگهی تغییرات شرکت لطیف گستر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای رامین کاظم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضا یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12074915
آگهی تغییرات شرکت آریان موج بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۵۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا کازرونی بشماره ملی xxxxxxxxx۹۲ بسمت مدیرعامل ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12073199
آگهی تغییرات شرکت نفیس کالای بوشهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۸۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061153
آگهی تغییرات شرکت پوشش گستر دیبای بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۰۴۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین کاظم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061422
آگهی تغییرات شرکت رنگین کمان آبزیان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۸۹۶۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین کاظم پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل ۲ ـ کلیه اسنادواوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12051031
آگهی تغییرات شرکت شهاب پوشش پلاستیک بوشهر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۷۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل و آقای حسن احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیأت مدیره ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052317
آگهی تغییرات شرکت ملامین خوشاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۸۸۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک کبیر سلطانی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12050093
آگهی تغییرات شرکت کیان موج شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۷۳۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیأت مدیره و خانم ویدا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل ۲ ـ کلیه اسنادواوراق بهادار شرکت اعم از چک ـ سفته و غیره باامضای یکی ازاعضای هیأت مدیره یامدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبر میباشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046446
آگهی تغییرات شرکت فراورده های دریایی لیان موج شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۷۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حسن احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره ـ کلیه اسناد واوراق بهاداروتعهداور شرکت اعم از چک سفته وغیره باامضای یکی از اعضای هیأت مدیره یامدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12046448
آگهی تغییرات شرکت روبیان گستر جنوب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۹۷۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سعید احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره وحسن احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره علیرضا احمدی جزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد واوراق بهاداروتعهداور شرکت اعم از چک سفته وغیره باامضای یکی از اعضای هیأت مدیره یامدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310380
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت تولیدی ظروف سیمرغ بوشهر (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ تغییرات ذیل بعمل آمد: آقای حیدر خواجه ئیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بموجب صورتجلسه هیات مدیره شرکت فوق الذکر آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای اکبر زیارتی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضا آقای سعید احمدی جزنی یا آقای علیرضا احمدی جزنی یا آقای اکبر زیارتی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxx۲ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223499
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت کیان موج (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ تغییرات ذیل بعمل آمد:
آقای حیدر خواجه ئیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی حیدری کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای سعید احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ویدا احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای سعید احمدی جزنی یا خانم ویدا احمدی جزنی یا آقای علیرضا احمدی جزنی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223501
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت فرآورده های غذایی هامون موج (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ تغییرات ذیل بعمل آمد:
آقای حیدر خواجه ئیان کد ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهدی حیدری کد ملی xxxxxxxxx۱ بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای سعید احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسن احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا احمدی جزنی کد ملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء آقای سعید احمدی جزنی یا آقای حسن احمدی یا آقای علیرضا احمدی جزنی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و عملکرد سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186078
آگهی تغییرات
بموجب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت پخش سراسری مبارک مسئولیت محدود شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ تغییرات ذیل بعمل آمد:
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره آقای رضا رجبی منفرد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا برای مدت دو سال انتخاب شد.
امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضا آقای سعید احمدی جزنی یا آقای حسن احمدی جزنی یا آقای رضا رجبی منفرد یا آقای علیرضا احمدی جزنی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۱ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190025
آگهی تغییرات
بموجب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۲ شرکت پخش سراسری مبارک (مسئولیت محدود) شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ تغییرات ذیل بعمل آمد.
روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای سعید احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا احمدی جزنی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای رضا رجبی منفرد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شد.
امضاء کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء آقای سعید احمدی جزنی یا آقای حسن احمدی جزنی یا آقای رضا رجبی منفرد یا آقای علیرضا احمدی جزنی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات