سمانه ضمیری پشندی

سمانه ضمیری پشندی

کد ملی 008240xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
33
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13757446
آگهی تغییرات شرکت پدیده دژ بتن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۳۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهنام فاتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای حسین احمدیان مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس ازافزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه، خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه، آقای بهنام فاتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه، آقای حسین احمدیان مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۶ نفرتعیین شد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران گاندی خیابان آفریقا خیابان بیست و سوم پلاک ۱۹ ساختمان یاس طبقه دوم واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. عبارت ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: موضوع خرید و فروش مواد غذایی و تامین مواد اولیه کارخانجات (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757456
آگهی تغییرات شرکت پدیده دژ بتن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۲۳۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای بهنام فاتحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه، آقای حسین احمدیان مظفری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725277
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پدیده دژ بتن درتاریخ ۳۰/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ساخت ابنیه عمومی و خصوصی ساخت راه‌های اصلی و فرعی و تاسیسات و تجهیزات فاضلاب و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان ری بخش مرکزی شهر ری شهرری ۲۴ متری کوچه اول کوچه هفت متری سوم شرقی پلاک ۱۹ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱ , xxx , xxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721567
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فراز مهر فدک درتاریخ ۲۹/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: پیمانکاری ساخت ساختمان‌ها و ساخت راه‌ها تاسیسات و تجهیزات خطوط انتقال آب و فاضلاب و انتقال نیرو عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام وتسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان اسلامشهر بخش چهاردانگه شهر چهاردانگه شهرک شهید بهشتی کوچه گلستان ۲۰ ش هوشنگ ایرانشاهی بن بست گلستان ۲/۲۰ پلاک ۵۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/۹۶ , xxx مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ از بانک شهر شعبه سهرودی شمالی به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسین عارفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591400
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پرهون اریکه دیار درتاریخ ۱۲/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری سه راه ورامین کوچه شهید محمد عباس کوهپایگانی خیابان فدائیان اسلام پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/ ۹۶ ص / xxx مورخ ۳۰/ ۳/ ۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه سهروردی شمالی بمبلغ xxxxxx۰ ریال تماما پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره مدیرعامل ومونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم زینب زمان پور شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل وخانم سمانه ضمیری پشندی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562078
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج ترسیم هوداک درتاریخ ۲۴/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری دیلمان شمالی خیابان دیلمان شمالی کوچه شهید حسن علی ابیضی پلاک ۳ مجتمع دهقان (جهاد) بلوک ۲ طبقه اول واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن بانام عادی می‌باشد که به موجب گواهی شماره ۷۰/xxx/۵/۷۲ مورخ ۳۰/۳/xxx۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم زینب زمانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543067
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایوان مهراز آرمه درتاریخ ۱۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری دیلمان جنوبی کوچه شهید ابوالفضل فراتی خیابان دیلمان جنوبی پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که بموجب گواهی شماره ۶۵/xxx/۵/۷۲ مورخ ۲۸/۰۳/xxx۶ از بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین عارفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی و تعهد آوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم زینب زمان پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13520834
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق بهساز شریف در تاریخ ۲۷/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری ایستگاه بیمه حسین آباد خیابان سی و پنج متری امام حسین خیابان فدائیان اسلام پلاک xxx طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد که طی گواهی بانکی شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۳/xxx۶ از بانک ملی شعبه مهر وطن به مبلغ xxxxxx۰ ریال پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حسین عارفخانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وخانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13493735
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اسلوب تندیس جنوب درتاریخ ۱۱/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری شهرک مطهری کوچه شهید امیر آبادی خیابان امام حسین (ع) پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸/xxx/۹۶ مورخ ۲۸/۰۳/۹۶ نزد بانک آینده شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران: مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وحسین عارف خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء متفق مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل و ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491252
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تحکیم آرا الماس درتاریخ ۱۰/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امورپیمانکاری ساخت ابنیه‌های عمومی و خصوصی و ساخت راهها و خطوط انتقال آب و فاضلاب و توزیع و انتقال نیرو شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری شهرک مطهری خیابان شهید محمد منتظری کوچه ش عباس حبیبی پلاک ۲۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال بموجب گواهی شماره ۷۱/xxx/۵/۷۲ مورخ ۳۰/۳/۹۶ بانک صادرات ایران شعبه خیابان خرمشهر پرداخت گردید. اولین مدیران: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: غزاله قاسمی داشبلاغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مونا حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468339
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت آرمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۰۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران سهروردی شمالی خیابان خرمشهر پلاک ۳۸ طبقه اول واحد جنوبی به کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. خانم سمانه ضمیری پشندی شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم غزاله قاسمی داشبلاغ شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازافزایش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای مهران آریا پور کدملی xxxxxxxxx۲ آقای نصراله آریا پورکدملی xxxxxxxxx۱ خانم غزاله قاسمی داشبلاغ کدملی xxxxxxxxx۱ وخانم سمانه ضمیری پشندی کدملی xxxxxxxxx۵ هر یک به تنهایی دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۶ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468349
آگهی تغییرات شرکت عمران خشت آرمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۶۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۰۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم غزاله قاسمی داشبلاغ کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیت مدیره وخانم سمانه ضمیری پشندی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453811
آگهی تغییرات شرکت استوار سازه سهند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خانم مرضیه فالجی باکدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سمانه ضمیری پشندی باکدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxx۰ ریال ریال به xxxxxxxxx۰ ریال کاهش یافت. بدین ترتیب ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. آدرس شرکت به تهران شهر تهران حافظ کوچه طاووس خیابان شهید دکتر حسن عضدی پلاک ۵۲ طبقه اول واحد جنوبی به کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر پیدا کرد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وتغییر گردید. به موضوعات شرکت موضوع فعالیت درزمینه احداث و راه اندازی انواع ماشین‌های سنگین و اداری و سرویس دهی وخدمات پس از فروش و اخذوام و اعتبار ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ودرصورت نیاز اخذ نمایندگی از خارج کشور صادرات و واردات هرنوع کالاهای مجاز وترخیص کالا از گمرکات هرنوع فعالیت مجاز مقررات جاری کشور تولید و ارائه از دستگاههای جانبی پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی مشتری و ارائه پشتیبانی بسته‌های نرم افزاری و سی دی واطلاعاتی تولیدداخل و خدمات شبکه‌های اطلاع رسانی، مشاوره و نظارت براجرای طرح‌های انفورماتیکی، شبکه داده‌ها (ارائه اجرا و پشتیبانی) ارائه کلیه خدمات درزمینه سخت افزاروتجهیزات کامپیوتری و نصب اسمیل و ارتقاء سیستم‌های کامپیوتری، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم‌های کامپیوتری وتهیه و تولید وخریدوفروش وصادرات و واردات تجهیزات کامپیوتر درصورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم الحاق گردید و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و تغییر گردید. اسامی شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای آرشان حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای محمد حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxxxxx ریال آقای فرزام حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم لاله اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال خانم یاسینا حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال خانم مینوسا حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453828
آگهی تغییرات شرکت استوار سازه سهند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آرشان حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت آقای فرزام حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم لاله اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم یاسینا حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم مینوسا حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره ۲ الی ۴ نفر تعیین گردید و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه تغییر و اصلاح گردید. علاوه بر افراد فوق الذکر اسامی الباقی شرکاء بشرح ذیل میباشد: آقای خانم مرضیه فالجی کدملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم سمانه ضمیری پشندی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219825
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اطلس نگار الماس در تاریخ ۰۶/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و آبینه عمومی و ساخت راه و ساخت راه‌های اصلی و فرعی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت و مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور، خرید و فروش و تولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر ری خیابان فدائیان اسلام خیابان رشادت کوچه ۸ متری محرمی پلاک ۱۷ طبقه ۱ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: سمانه ضمیری پشندی دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای محمد محسن فرنژاد دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محسن فرنژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13111942
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی کاوش شیب درتاریخ ۱۵/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو و تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولید و توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری میدان شهید غیبی خیابان شهید یزدانخواه خیابان شهید محمد حسین قربانی پلاک ۴۰ طبقه ۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۲/۰۷/xxx۵ نزد بانک ملی شعبه مهر وطن پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم پرستو عزیزی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم پریا عزیزی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر احمدزاده میمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104938
آگهی تغییرات شرکت عمران تدبیر کیمیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۱۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: راه اندازی و نصب کارخانجات پلاستیک، تولید و توزیع انواع قطعات صنعتی و غیرصنعتی از جمله پلاستیک، نایلون، نایلکس، لوازم خانگی و لوله‌های آب رسانی، انواع ظروف پت و یکبار مصرف و انواع آهن آلات، مس، روی، آلومینیوم و لوازم پزشکی دارویی غذایی بهداشتی لوازم الکترونیکی لوازم جانبی موبایل و کامپیوتر در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم. محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به نشانی جدید: تهران، میدان رسالت، اول خیابان هنگام، روبروی ایستگاه اتوبوس، پلاک ۳۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. آقای حسین سروش رازلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم طاهره اران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. بر این پایه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال، خانم سیده افسانه جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxx ریال، خانم طاهره اران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال، آقای حسین سروش رازلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۵ نفر تعیین شد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104949
آگهی تغییرات شرکت عمران تدبیر کیمیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۱۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxxxxx معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. خانم سیده افسانه جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: خانم طاهره اران به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال آقای حسین سروش رازلیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955361
آگهی تغییرات شرکت ماندگار فراز آسمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۸۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ساناز امینی کد ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم سمانه ضمیری پشندی کد ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. و سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازکاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء: آقای محمد جعفربگلو کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میلاد به شاد کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955372
آگهی تغییرات شرکت ماندگار فراز آسمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۱۳۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۸۱۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان جیحون خیابان شریفی کوچه ششم غربی پلاک ۴ طبقه اول واحد ۱ به کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به ارائه کلیه خدمات بازرگانی شامل خرید و فروش و واردات و صادرات و تولید و توزیع کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی و همچنین انواع آهن آلات و فولاد و آلیاژ‌های فولادی و چدنی و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) تغییرپیدا کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای محمد جعفر بگلو کد ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. آقای میلاد به شاد کد ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. و سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء پس از افزایش: خانم ساناز امینی کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه خانم سمانه ضمیری پشندی کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای محمد جعفربگلو کد ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میلاد به شاد کد ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه تعداداعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۵ نفرتعیین گردید. ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923027
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان سرای آسمان درتاریخ ۳۰/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۵ مورخ ۱۹/۴/۹۵ نزد بانک پارسیان شعبه خیابان آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: پرستو عزیزی حسین آبادی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ارغوان فردی پور شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر احمد زاده میمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12887796
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماندگار سرای آدنیس درتاریخ ۱۲/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۳۵ مورخ ۱۸/۳/xxx۵ نزد بانک تجارت شعبه سهروردی شمالی کد xxx پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: کبری رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مونا حضرتی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. فاضله کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869475
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا فراز آسمان درتاریخ ۰۱/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶/۹۵ , xxx مورخ ۱۹/۰۳/xxx۵ نزد موسسه اعتباری توسعه شعبه سهروردی پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: کبری رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاءمنفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ساناز امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869519
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرتا زرین الماس درتاریخ ۰۱/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی امور پیمانکاری مربوط به سد‌ها تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیروو تاسیسات برقی، امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، سازه‌های دریایی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش وتولیدو توزیع و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان رامین جنوبی خیابان رز غربی پلاک ۸ طبقه همکف واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷/xxx/۳۵ مورخ ۱۸/۳/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: خانم سیده افسانه جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل رئیس هیئت مدیره خانم ارغوان فردی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاکلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. خانم آیدا شهبازی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشارابرار جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805448
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران فراز پرلیت درتاریخ ۲۹/۰۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان‌ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، سازه‌های ساختمانی، محوطه‌های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی و راه‌های ریلی و باند فرودگاه و تونله و پلها و امور پیمانکاری مربوط به بند‌ها، سد هاو ساختمان نیروگاه آبی، سازه‌های هیدرولیکی و تونل‌های آب، مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، خطوط انتقال آب و فاضلاب وامور پیمانکاری مربوط به توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گاز رسانی شهری، تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سد‌ها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سر چاهی و خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه‌های نفت و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، سازه‌های دریایی نفت و گاز عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران فاطمی بعدازچهارراه امیرآباد کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۴/۲/۹۵ نزد بانک سپه شعبه سیدخندان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آیدا شهبازی فرد به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کد ملی xxxxxxxxx۹ ارغوان فردی پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کد ملی xxxxxxxxx۱ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. پرستو عزیزی حسین آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645447
آگهی تغییرات شرکت عمران فراز ماندگار شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۲۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۰۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران ـ خیابان نصرت ـ بعد از جمالزاده ـ پلاک۹۳ ـ واحد ۷ ـ کدپستیxxxxxxxxx۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۵ نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حق امضاء و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. حسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه: مریم علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه محسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645451
آگهی تغییرات شرکت عمران فراز ماندگار شركت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۲۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۰۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه: محسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه حسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613932
آگهی تغییرات شرکت عمران رهام نقشينه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۵۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران نارمک خیابان ایت تقاطع دماوند پلاک xxx طبقه ۲ واحد۹ کدپستیxxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. خانم کلثوم دبستانی کوزه کنان کدملی xxxxxxxxx۲فرزند عزت اله با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. ـ آقای امیر تشان کدملی xxxxxxxxx۱فرزند محمدرضا باپرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس ازافزایش سرمایه به شرح زیرمی باشد: ـ خانم مریم علیزاده ک.م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ خانم سمانه ضمیری پشندی ک.م xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ خانم کلثوم دبستانی کوزه کنان ک.م xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه ـ آقای امیر تشان ک.م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12613952
آگهی تغییرات شرکت عمران رهام نقشينه شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۴۷۳۵۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۵۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم علیزاده ک.م xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سمانه ضمیری پشندی ک.م xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. و ماده مربوطه دراساسنامه تغییرواصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بعد از کاهش به شرح زیرمی باشد: خانم کلثوم دبستانی کوزه کنان ک.م xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای امیر تشان ک.م xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236802
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران فراز ماندگار درتاریخ ۳۰/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی سازه های ساختمانی محوطه های کوچک دیوار کشی اجرای پیاده رو ها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و پلها سدها و مخازن آب و شبکه های توزیع آب تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب خطوط انتقال آب و فاضلاب توزیع و انتقال نیرو شبکه های برق و تاسیسات برقی تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) خطوط انتقال نفت و گاز در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی جمالزاده شمالی کوچه پروین کوچه نادر پلاک ۱۵ طبقه همکف واحد جنوبی کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم مریم علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12211280
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سپهر فراز کهبد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر فراز کهبد درتاریخ xxx۴/۰۳/۱۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات و تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و اعتبارات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران چهارراه نظام اباد مدنی شمالی خیابان فتاحی کوچه نصیری پلاک ۱۲ واحد ۳ کد پستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰/۹۴/۲۸/xxxxxxمورخ ۹۴/۳/۷نزد بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان امام حسین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مریم علیزاده با کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سمانه ضمیری پشندی با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه شکاری ابراهیم آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی وخانم عاطفه نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12212344
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت فراز پرتو تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص فراز پرتو تابان درتاریخ xxx۴/۰۳/۱۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات و تولید و توزیع کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و اعتبارات از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سبلان شمالی خیابان محسن آزادی کوچه ارباب فریدون پلاک ۶۴ واحد سوم جنوبی کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰/۹۴/xxxxxx مورخ ۹۴/۳/۷ نزد بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان امام حسین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سمانه ضمیری پشندی با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مریم علیزاده با کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم عاطفه نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه شکاری ابراهیم اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207668
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عمران رهام نقشینه درتاریخ ۱۶/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی فلزی سازه های ساختمانی محوطه های کوچک دیوار کشی اجرای پیاده رو ها و امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها و ساخت راه های اصلی و فرعی و راه های ریلی و باند فرودگاه و پلها سدها و مخازن آب و شبکه های توزیع آب تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب خطوط انتقال آب و فاضلاب توزیع و انتقال نیرو شبکه های برق و تاسیسات برقی تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب،گاز، برق و فاضلاب) خطوط انتقال نفت و گاز درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذمجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: میدان سبلان ۱۴ متری لشکر خیابان حیدری پلاک xxx طبقه ۴ واحد ۱۲ کدپستیxxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم سمانه ضمیری پشندی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مریم علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات